Nog geen duidelijkheid over zwemverbod Naarden Vesting

Het college heeft vandaag onze vragen beantwoord die wij hebben gesteld naar aanleiding van het zwemverbod rond de vesting van Naarden. Dat heeft het college ingesteld, omdat zwemmen gevaarlijk zou zijn i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van oude munitie op de bodem.

Helaas is de beantwoording onvolledig en roept het nieuwe vragen op. Daarom hebben wij vandaag een nieuwe set vragen ingediend. Wordt vervolgd.

Uitslag poll: wentel bezuinigingen niet op inwoners af

Het college van B&W heeft de raad laten weten dat de gemeente zal moeten bezuinigen i.v.m. een structureel en oplopend negatief begrotingssaldo. Daarvoor wordt in de Perspectiefnota een vijftal mogelijkheden genoemd. Wij vroegen onze inwoners waarop wat hun betreft het beste bezuinigd kan worden.

Van de 145 website deelnemers aan deze poll zegt bijna de helft (45%) dat de gemeente beter moet onderhandelen met partners/leveranciers en prijsstijgingen dus niet klakkeloos moet overnemen. Van de 68 deelnemers die via de app stemden, kiest 29% voor deze optie. Een andere veel genoemde bezuinigingsmogelijkheid is het instellen van een kapitaallastenplafond. Dat betekent dat er jaarlijks een maximaal bedrag aan investeringen wordt afgesproken waar de gemeente niet overheen mag gaan. Via de website gaf 33% dit antwoord, via de app 37%.

De andere bezuinigingsopties worden veel minder vaak gekozen. Dan gaat het om een lager voorzieningenniveau, door bijv. minder uit te geven aan onderhoud van openbaar groen (9% website stemmers; 12% app stemmers), het verhogen van de parkeertarieven (4% website stemmers; 12% app stemmers) en het verhogen van de leges/gemeentelijke tarieven (4% website stemmers; 6% app stemmers). Daarnaast is circa 5% van de deelnemers aan deze poll van mening dat beter op een andere manier bezuinigd kan worden, bijv. door zuiniger om te gaan met energie (zo staan de lampen op het gemeentehuis regelmatig de hele nacht aan).

Hieruit volgt dat een ruime meerderheid van de inwoners van mening is dat noodzakelijke bezuinigingen niet (weer) op de inwoners afgewenteld moeten worden. Beter kan de gemeente het bij zichzelf zoeken, bijv. door goed te onderhandelen en niet onnodig veel te investeren. Wij nemen de uitkomst van deze poll mee bij de behandeling van de begroting dit najaar, dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Scouting geen sport, wel meer de aandacht

In de laatste raadsvergadering voor het reces hebben we aandacht gevraagd voor de scouting-verenigingen in onze gemeente. Deze verenigingen bieden een groot aantal jongeren al jaren een uiteenlopend sociaal-educatief programma, met zowel aandacht voor het land als voor het water. Toch hebben verschillende verenigingen het moeilijk. Structurele kosten zijn vaak hoger dan inkomsten en aanspraak maken op ‘potjes’ van de gemeente lukt niet altijd. Zo schrijft één van de verenigingen onze dat zij al 14 jaar geen subsidie van onze gemeente hebben gekregen.

Daarom hebben wij met een motie opgeroepen om bij de definitie van sport ook rekening te houden met de scouting-verenigingen. Het is nu namelijk zo dat iets pas een sport is – en dus ook sportsubsidie kan krijgen – als de activiteit erkend wordt door het NOC*NSF. Sta je niet op hun ‘lijst’, dan ben je officieel geen sport en mag je ook geen aanspraak maken op sportsubsidies of andere financiële ondersteuning die gericht is op sport. Door het college op te roepen om verder te kijken dat het lijstje van het NOC*NSF, willen wij het voor onze scouting-verenigingen makkelijker maken om ook aanspraak te maken op financiële middelen die ze zo hard nodig hebben.

De motie heeft het helaas niet gehaald. Wel hebben diverse partijen zich uitgesproken over de waardering voor en het belang van de scouting-verenigingen. Wij zullen na het reces dan ook verder gaan met onze missie. Diverse scouting-verenigingen hebben bijvoorbeeld al aangeboden dat een bezoek aan hun terreinen altijd mogelijk is. Daarnaast willen we ook op politiek vlak blijven onderzoeken hoe we de verenigingen kunnen helpen. Tijdens het reces zullen de verenigingen onderling bespreken welke wensen en belangen zij hebben. Zo kunnen we in gezamenlijkheid optreden en zo nog meer bereiken. Na het reces zetten we dan ook de volgende stap in het onder de aandacht brengen van scouting. Misschien niet als sport, maar wel als een belangrijk verenigingsverband in onze gemeente.

  

Nieuw steunfractielid: Pieter Knecht

Afgelopen woensdag is ons nieuwe steunfractielid Pieter Knecht beëdigd! Pieter wendde zich ruim een half jaar geleden tot ons, omdat hij ambities heeft in de politiek. Na enige maanden ‘meegelopen’ te hebben, mag hij nu écht aan de slag. Wij heten Pieter van harte welkom in onze fractie en wensen hem heel veel succes!

Aangenomen motie GDP: belangrijkere rol gemeente bij participatietrajecten van projecten met hoge impact op leefomgeving

Bij Goois Democratisch Platform staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Bij alles wat de gemeente doet of waar de gemeente aan meewerkt, moet voldoende ruimte zijn voor inbreng van betrokkenen. Daardoor worden plannen geoptimaliseerd en wordt het draagvlak vergroot. Ook het college zegt het belang te zien van goede burgerparticipatie, maar legt de organisatie daarvan tot nu toe primair bij de initiatiefnemers van projecten neer. Die zijn niet altijd in staat een goed proces op te tuigen en hebben bovendien een eigen belang.

Wij zijn van mening dat de gemeente bij projecten met een hoge impact op de leefomgeving van een groot aantal belanghebbenden meer haar rol zou moeten pakken waar het gaat om het faciliteren van een transparant, efficiënt en effectief participatieproces. Daarmee hopen wij situaties te voorkomen, zoals we die bij projecten als de Borgronden en de Albert Grootlaan hebben gezien. Het is belangrijk dat belanghebbenden vertrouwen hebben in het proces, en dan helpt het als de gemeente hier als neutrale partij bij betrokken is.

Concreet is het college daarom gevraagd om bij het bepalen van kaders en handvatten voor burgerparticipatie een onderscheid te maken tussen projecten met hoge en lage impact op de leefomgeving. Bij projecten met een hoge impact heeft de gemeente een belangrijkere rol in het proces, teneinde voldoende grip te houden op het participatietraject. De kosten die hiervoor gemaakt worden, kunnen bij de betreffende ontwikkelaars neergelegd worden. Bij projecten met een lagere impact, moet de gemeente adequaat monitoren of het proces goed verloopt. Dan ligt de organisatie wel primair bij de initiatiefnemers.

Het college zal in het vierde kwartaal een terugkoppeling aan de raad geven over de uitvoering van deze motie, die met een ruimte raadsmeerderheid werd aangenomen. Alleen Christenunie en VVD waren tegen.

 

 

 

 

Aangenomen motie GDP: ook budget variant voor opknapbeurt buitenruimte gemeentehuis

Het college wil de buitenruimte rond het gemeentehuis opknappen en heeft daarvoor een bedrag van circa 600.000 Euro begroot. Het voorkeursscenario dat uit het burgerparticipatietraject is gekomen, is zelfs nog substantieel duurder. Dit alles komt bovenop de verbouwing van het gemeentehuis, waar ook al ruim 6,5 miljoen Euro aan uitgegeven is. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de raad.

Wij vinden dat de gemeente zuinig dient om te gaan met het belastinggeld van onze inwoners en ondernemers. Daarom heeft Goois Democratisch Platform al eerder aangegeven tegen deze exorbitante plannen te zijn. Om dat kracht bij te zetten, hebben wij bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend waarmee wij het college oproepen om ook een doorgerekende variant voor te leggen waarbij alleen de meest noodzakelijke optimalisaties aan de buitenruimte worden uitgevoerd. Daarbij willen wij gelet op de huidige parkeerdruk en evenementen als Bussum op ijs zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden.

De motie werd met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Alleen Christenunie en Hart voor BNM waren tegen.

Parkeernorm: alleen als het uit komt

Bij de behandeling van het ontwerp bouwplan Zwarteweg 6-8 heeft Goois Democratisch Platform geageerd tegen het voornemen van het college om af te wijken van de gebruikelijke parkeernorm. Als het aan het college en een meerderheid van de raad ligt, hoeft de projectontwikkelaar maar de helft van de circa 65 benodigde parkeerplaatsen te realiseren. Want, zo is de redenatie, de mensen die hier komen wonen hebben veelal geen auto en het treinstation is vlakbij.

Drogredenen wat GDP betreft en daarom dienden wij een amendement in om alsnog de geldende parkeernorm als uitgangspunt te nemen. Doe je dat niet, dan zal daar precedentwerking van uit gaan en ontstaat er op de Zwarteweg een zeer onwenselijke situatie. Het amendement werd niet aangenomen. De raad staart zich blind op de zo gewenste komst van sociale huurwoningen. Dat vindt onze fractie ook belangrijk, maar wij zien genoeg mogelijkheden om het parkeren in de directe omgeving op te lossen (niet zijnde openbaar terrein). Bovendien verbaast het ons dat er bij het woningbouwproject de Bredius in Muiden niet te praten viel over de parkeernorm, en nu ineens wel.

Het plan komt op een later moment terug in de raad.

 

Gemeente faalt aan alle kanten bij bouwplan Albert Grootlaan en de raad laat het gebeuren

Deze week behandelde de raad het bouwplan op de Albert Grootlaan, hieronder de inbreng van GDP:

Het bouwplan op de Albert Grootlaan heeft in potentie grote invloed op het woongenot van zo’n 18 omwonenden. Bij dergelijke ingrijpende veranderingen in de woonomgeving, zou de gemeente oog moeten hebben voor de belangen van betrokken. De gemeente zou haar oor te luister moeten leggen, om – samen met alle belanghebbenden – tot een passende oplossing te komen. Wat we hier echter zien, is een brevet van onvermogen waar het gaat om burgerparticipatie. Een proces waar de gemeente het schaamrood van op de kaken zou moeten krijgen. Maar in plaats van terug aan tafel te gaan, drukt het college dit plan er liever doorheen. Want wat moeten we met zo’n “tiny forest” middenin een woonwijk?

Dat de huidige functie van het terrein geen toekomst heeft, is duidelijk en daarover bestaat ook geen verschil van mening. Maar wát je er neerzet en hoe je omgaat met de belangen van omwonenden is een heel andere discussie. Dat had een eerder college van de gemeente Naarden ook in de gaten, toen in een B&W advies uit 2015 werd opgetekend dat de aangrenzende percelen gecompenseerd zouden moeten worden d.m.v. een zo mogelijk over te dragen groenstrook. Met dat advies is in het verdere proces nooit meer wat gedaan. Niemand weet waarom. Het advies kwam ongeveer gelijktijdig met een intentieovereenkomst, waar ook naar verwezen wordt in het raadsvoorstel, maar die is en passant kwijtgeraakt. En dat terwijl de anterieure overeenkomst hierop gebaseerd is. Alleen al daarom zouden we terug naar de tekentafel moeten.

De gemeente heeft ook in dit geval de primaire verantwoordelijkheid en organisatie van het participatieproces bij de initiatiefnemer gelegd. Dat is, afgaande op de ervaringen van belanghebbenden, verre van optimaal verlopen. Gebrekkige communicatie, weinig transparantie, geen open houding. Dat voedt ons standpunt om de gemeente bij dit soort omvangrijke projecten een grotere rol te geven. Maar dan zijn we er nog niet, want ook de gemeente heeft bij dit project héél veel steken laten vallen. In de richting van omwonenden, maar ook in de richting van de initiatiefnemer. Dat geeft ons weinig vertrouwen en verdient echt aandacht. Het is tekenend dat de wethouder in een onderhoud met omwonenden letterlijk zegt dat er sprake is van “onbehoorlijk bestuur”, maar dat zijn opvolger die woorden met angstzweet op de rug inslikt en ervan maakt dat de communicatie niet zo lekker ging, maar dat er ook begrip moet zijn voor de werkdruk van de afdeling. Niet zo lekker ging? Dat is echt een understatement, als we zien hoe lang en hoe hevig omwonenden hebben moeten trekken en sleuren om in gesprek te komen. Om antwoord op hun vragen te krijgen. Dat er zienswijzen vergeten werden. En zo kunnen we nog even doorgaan. Het regent niet voor niets weer WOB verzoeken en juridische procedures zijn ook nu weer niet uitgesloten. Waar wethouder Franx tenminste nog eerlijk was door de onkunde te kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, duikt de nieuwe wethouder ervoor weg. Wij vinden dat zeer stuitend.

Het had allemaal ook anders gekund. Want nogmaals, dat er op dit stukje grond wat anders komt… dat kunnen we begrijpen. Maar het gaat hier wel om 2e lijns bebouwing. Dan had je ook voor leeftijdsbestendige laagbouw kunnen kiezen. In plaats daarvan is de maximale nokhoogte hoger dan de bestaande bouw in de straat. Prima dat Groen Links daarvoor een motie indient, die wij ook zullen steunen, maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Het moge duidelijk zijn. Wat onze fractie betreft is dit plan nog lang niet rijp voor debat of besluitvorming. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. En dus moet het opnieuw. Wij zullen dan ook overtuigd tegen stemmen.

 

Perspectiefnota 2020: futloos en rode cijfers

Niet eerder presenteerde een college van Gooise Meren zo’n marginale Perspectiefnota.

Niet eerder was onze reactie daarop dan ook zo kort:

  • Het dreigende begrotingstekort is zorgwekkend
  • Ambities worden niet verwezenlijkt
  • Verwachte tekorten en prijsontwikkelingen worden niet geduid
  • Investeringen worden niet concreet
  • Voor bezuinigingen worden geen keuzes gemaakt
  • Participatie, dienstverlening en voorzieningen blijven achter

…maar we gaan wel even een tijdelijk schoolgebouw voor 13 miljoen neerzetten, 6,5 ton uitgeven aan het opleuken van het plein voor het gemeentehuis, een peperdure ongewilde passantenhaven bij Naarden Vesting aanleggen, een ‘tiny forest’ voor een schamele ton planten en een monumentaal bruggetje voor (inmiddels) 2,5 miljoen opknappen!

Bij de behandeling van de Perspectiefnota zal Goois Democratisch Platform desalniettemin proberen om dit stuk met de nodige moties en amendementen wat meer kleur te geven. En daarmee onze gemeente!

Lees hier onze Algemene Beschouwingen.
Bekijk hier alle stukken.

College wil praten over uitpuilende P&R-terreinen

Recent hebben wij jullie via een van onze polls gevraagd naar jullie mening over de (te) volle P&R-terreinen bij Muiden en Bussum-Zuid. Regelmatig zijn daar de parkeerplaatsen namelijk al vroeg bezet. Soms worden de P+R-terreinen zelfs gebruikt als gratis alternatief voor parkeren op Schiphol; de vakantiegangers laten hun auto dan langere tijd op het terrein staan. Los van de discussie of het hier dan nog gaat om ‘correct’ gebruik van het P+R-terrein, is de overvolle bezetting in elk geval een duidelijk probleem. Wij vroegen jullie of en zo ja, hoe, de gemeente hier -in samenspraak met ProRail en/of de provincie – iets aan moet doen. Op onze online-poll hebben dit keer 92 personen gestemd. Maar liefst 38% (35 stemmers) vindt dat er een verbod of in ieder geval een parkeertarief ingesteld moet worden voor langer dan 48 uur parkeren. De gemeente moet dit dan ook handhaven. Een andere grote groep, 34% (31 stemmen) geeft aan dat als je op een P+R staat en verder gaat met het ov, je het terrein gebruikt zoals het bedoeld is, hoe lang je er ook staat. Voor 24% is de drukte in elk geval reden om aan te sturen op uitbreiding van het aantal plaatsen en slechts 4% geeft aan dat wie het eerst komt, die het eerst maalt.

We hebben de uitkomst van onze poll ook aan het college voorgelegd en hen gevraagd wat zij als oplossing zien voor de P+R-problemen. Zij erkennen deze en geven aan dat, onder meer uit onderzoek van Empaction Mobility blijkt dat op sommige momenten de beide terreinen een ‘meer dan 100% bezetting hebben’. Het college geeft aan dat ze al jaren probeert om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te bevorderen. “Overvolle P+R-terreinen dragen daar niet aan bij, zeker niet als dan ook nog bekeurd wordt (hoe terecht ook) op foutparkeren. Daarover willen wij zeker in gesprek gaan of bestaande gesprekken voortzetten. NS is voornemens om, mogelijk samen met de gemeente, na te denken over het reguleren en uitbreiden van de bestaande capaciteit bij Bussum-Zuid. Met Rijkswaterstaat worden op dit moment gesprekken gevoerd over een mogelijk uitbreiding van de P+R Muiden.”

Wij houden de ontwikkelingen uiteraard voor jullie in de gaten en brengen jullie op de hoogte bij meer nieuws!