Motie fysieke (fijnstof)metingen unaniem aangenomen

Vanavond is tijdens de behandeling van de perspectiefnota onze motie aangenomen om aan te sluiten bij de pilot “Hollandse luchten” van o.a. de provincie Noord-Holland.
 
Dit programma is erop gericht om fysieke luchtkwaliteitsmetingen naar o.a. het fijnstofgehalte te doen. Tot nu toe werd dat alleen modelmatig door de gemeente bekeken en dat levert regelmatig discussies op, bijv. bij woningbouwproject de Borgronden.
 
De motie werd unaniem aanvaard en is hier te lezen en hier staat meer informatie over het programma. 

Algemene beschouwingen GDP bij Perspectiefnota 2021

De gemeenteraad behandelt momenteel de Perspectiefnota 2021, waarin het college de kaders voor het beleid en de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna uiteenzet. De perspectiefnota vormt daarmee de basis voor de Programmabegroting 2021-2024, die in het najaar wordt opgesteld. De keuzes die nu worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren. Elke fractie geeft hierop een reactie, de zgn. ‘Algemene beschouwingen’. Hieronder leest u de reactie van Goois Democratisch Platform.

*******

Voorzitter,

Als wij deze perspectiefnota in ogenschouw nemen, begrijpen wij dat dit college de vlag niet meer uithangt op kerktorens en stadhuizen. We zien een begroting die sterk onder druk staat, met een dreigend structureel tekort van liefst één miljoen Euro per jaar. We zien de reserves, de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit met grote stappen omlaag gaan. En we zien de schulden alleen maar stijgen. Samen met de COVID-19 gerelateerde problematiek zorgt dat voor een somber beeld.

Helaas confronteert het college de raad ook dit jaar met onaangename verrassingen, o.a. doordat een groot aantal ramingen gedateerd, incompleet en/of gebaseerd op gemankeerde uitgangspunten bleek te zijn. Tegelijkertijd worden er ook onnodige uitgaven gedaan, zoals de 6 ton kostende renovatie van het pleintje voor onze vergaderbunker en de relatief hoge kosten v.w.b. inhuur van externen. Zou dit geld niet veel beter besteed kunnen worden aan bijv. onze cultuurinstellingen, die momenteel vechten voor hun voortbestaan a.g.v. de coronacrisis?

Het beleid van dit college zorgt ervoor dat subsidies onder druk komen te staan, investeringen worden uitgesteld en ambities verder worden uitgedund. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk en dat zullen onze inwoners en ondernemers gaan voelen. De vraag rijst dan ook of het college wel adequaat bestuurt, de uitdagingen waar de gemeente voor staat voldoende doorziet, de juiste keuzes maakt en ook de kansen die voorbij komen aangrijpt om er beter uit te komen. De vraag rijst of dit college wel bij machte is om Gooise Meren het toekomstperspectief te bieden dat het verdient.

Juist in deze tijd is het belangrijk om de verbinding op te zoeken met onze inwoners en ondernemers en naar creatieve oplossingen te zoeken. Wij merken echter dat onze gemeente daarin bepaald niet voorop loopt. De dienstverlening verloopt dikwijls stroperig, er lopen relatief veel juridische procedures, de winkel- en horecaleegstand is groot, het toerisme is – ondanks de nieuw opgetuigde ‘marketingorganisatie’ – tanende, burgerparticipatie mislukt regelmatig of wordt zelfs vergeten en bestuurlijke vernieuwing is verder weg dan ooit. Ook van de plannen om de jeugd meer bij de democratie te betrekken, komt weinig terecht. Dit alles baart ons grote zorgen.

Goois Democratisch Platform wil het perspectief van onze gemeente met een aantal concrete voorstellen proberen te verbeteren:

  • Wij willen aansluiting zoeken bij de pilot “Hollandse luchten” van de provincie Noord-Holland om fysieke luchtkwaliteitsmetingen naar o.a. het fijnstofgehalte te doen. Tot nu toe wordt dat alleen modelmatig door de gemeente bekeken. Lees hier de motie.
  • Het P&R terrein bij Muiden moet liefst volgend jaar nog uitgebreid worden en tot die tijd wordt parkeren in het gras wat ons betreft gedoogd. Lees hier de motie.
  • Niet alleen het beheer, maar ook de verkoop van parkeergarage de Olmen moet als een serieuze mogelijkheid onderzocht worden. Lees hier de motie.
  • Er dient extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld te worden voor het sneller in kaart brengen van cultuurhistorische waardevolle panden en objecten in onze gemeente. Lees hier de motie.
  • Er moet een regeling getroffen worden v.w.b. de saneringskosten van “De Lepelaar” bij Muiden, als de bodemtaken in 2022 over gaan van provincie naar gemeente. Lees hier de motie.

In de perspectiefnota worden nog weinig keuzes concreet gemaakt. Wij hopen dat het college bij de begroting met duidelijke voorstellen komt en wel stelling durft te nemen.

Hiermee kom ik aan het einde van onze algemene beschouwingen.

 

GDP motie instandhouding historisch karakter Huizerstraatweg Naarden aangenomen

De gemeenteraad heeft 10 juni het Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) van de Bor-gronden aangenomen, waardoor het project naar een volgende fase kan. Onze fractie heeft tegen het plan gestemd.

GDP heeft zich altijd zeer kritisch opgesteld t.o.v. het plan en daarom ook diverse moties ingediend. Één daarvan is aangenomen, namelijk de motie die erop ziet dat het historische karakter van de Huizerstraatweg in takt blijft. Dus geen bomenkap, de groene bermen blijven en bestrating met authentieke klinkers. Ook moeten het vrijliggende fietspad en de ventweg blijven bestaan. Een duidelijke kaderstellende opdracht aan het college die ook van invloed is op de wijze van ontsluiting van de nieuwe wijk.

Met onze andere moties vroegen wij aandacht voor de capaciteit van voorzieningen (zoals onderwijs en sport), afstemming met andere projecten in de omgeving (zoals Naarderheem) en het uitvoeren van fysieke metingen naar fijnstof en geluid. Ook wilden wij de (sociale) koopwoningen tot 3,5 ton middels een kettingbeding langdurig beschikbaar houden voor de doelgroep en riepen wij het college op om de richtlijnen van het RIVM en de WHO aan te houden t.a.v. het effect van omgevingsgeluid op de volksgezondheid. Helaas was er geen meerderheid van de raad voor deze moties, zeer teleurstellend.

De volgende fase van het project is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Wij zullen dit kritisch blijven volgen en hopen dat inwoners meer en beter betrokken zullen worden bij de planvorming.

GDP roept college op om WHO normen te gebruiken bij geluidsbelasting woningbouw BOR-gronden

Onze fractie roept in de raadsvergadering van 10 juni het college op om op advies van het RIVM de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te hanteren bij het bepalen van de maximale geluidsbelasting op de te realiseren woningen in project de BOR-gronden.
 
Uit een in 2018 verschenen rapport van de WHO blijkt namelijk dat ernstige gezondheidseffecten van omgevingsgeluid al kunnen optreden bij lagere geluidsniveaus dan eerder werd gedacht. De WHO heeft daarom richtlijnen opgesteld die ervoor zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden. Uit recent onderzoek van het RIVM, dat n.a.v. het WHO rapport werd gedaan, komt naar voren dat het Nederlandse beleid niet aan deze richtlijnen voldoet. Het RIVM adviseert daarom om het Nederlandse beleid te verbeteren, door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO.
 
Wij hopen dat de motie door de raad zal worden aangenomen, temeer de huizen in dit woningbouwproject heel dicht op de snelweg zullen worden gebouwd.

College doet onderzoek naar vlaggen vanaf historische gebouwen

In antwoord op vragen van GDP schrijft het college dat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan naar arbo-technische aanpassingen, zodat op termijn hopelijk weer de vlag uit kan vanaf o.a. het Stadhuis en de Grote Kerk in Naarden. Ook naar de kerken in Muiden en Muiderberg wordt gekeken. Eerder werd deze traditie abrupt door de gemeente beëindigd, wat tot grote verontwaardiging onder inwoners leidde. Ook Erfgoedvereniging Heemschut schreef er een brief over aan het college.

Helaas heeft het college de onderliggende arbo rapportages – ondanks ons verzoek – nog steeds niet ter beschikking gesteld. Wij zullen daar nogmaals om vragen, want de hele gang van zaken blijft ons verbazen. Verder vinden wij alles wel erg lang duren, het is te hopen dat we volgend jaar op Koningsdag, alsook 4 en 5 mei gewoon weer de nationale driekleur kunnen zien wapperen vanaf de historische gebouwen. Wij zullen ons daarvoor blijven inzetten.

Lees hier de volledige beantwoording van onze vragen.

Gemeente “vergeet”omwonenden te betrekken bij herontwikkeling speelveld J. ter Gouwweg Naarden

Er is onder bewoners van het Rembrandtkwartier in Naarden veel ophef ontstaan over het plan van de gemeente om 36 woningen te bouwen op het speelterrein aan de Jan ter Gouwweg. Om dit mogelijk te maken, wil het college de grond al op korte termijn verkopen aan een projectontwikkelaar. Het voornemen komt als donderslag bij heldere hemel; er is naar verluid op geen enkele manier over gecommuniceerd met omwonenden, laat staan dat zij zijn betrokken in het voorbereidende proces.

Onze fractie zag deze ontwikkeling ook niet aankomen en is geschrokken van de gang van zaken. Het college heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar lijkt dat nu zélf te zijn vergeten toe te passen. Omwonenden zitten daarom terecht met veel vragen. Wat is hun inbreng nog? Wat zijn de implicaties voor de verkeersveiligheid? En heeft de gemeente nagedacht over een alternatieve speellocatie, nu de laatste overgebleven plek in de wijk voor de kinderen en de jeugd dreigt te verdwijnen?

Om onze eerste vragen beantwoord te krijgen, hebben wij een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld. Daarnaast zullen wij ons kritisch opstellen bij de beeldvormende behandeling van het plan, aankomende woensdag. Wij vinden het heel belangrijk dat omwonenden serieus betrokken worden bij ontwikkelingen die van grote invloed zijn op hun directe woon- en leefomgeving. Als dat nu niet blijkt te zijn gebeurd, dan zal de gemeente daar als het aan onze fractie ligt alsnog ruimte voor moeten bieden.

Inbreng GDP bij behandeling BOR-gronden

Woensdagavond 20 mei stond het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) van woningbouwproject de BOR-gronden op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder de inbreng van Gooise Democratisch Platform:

Voorzitter,

We spreken vanavond over een beladen dossier, de BOR-gronden. Helaas doen we dat online, over een onderwerp als dit was ik liever ‘echt’ in debat gegaan. Het is niet de eerste keer dat we over de BOR-gronden praten. De planvorming van dit project gaat ruim tien jaar terug. En altijd al waren er twijfels en zorgen. Het aanvankelijke plan om de sportvelden naar dit gebied te verplaatsen, stierf een politieke dood. “Sporten langs de snelweg kan niet gezond zijn”, was de algemene gedachte.

Kan wonen dat wel zijn? Dat is een lastige vraag en de gemeenteraad heeft er destijds voor gekozen om dit te gaan onderzoeken. Er kwam een toezegging van de wethouder om eerst fysieke metingen te doen naar luchtkwaliteit en geluid, om zo objectief te kunnen bepalen of deze waarden aanvaardbaar zijn om tot verdere ontplooiing van de plannen over te gaan. De fysieke metingen hebben tot op de dag van vandaag niet plaats gevonden, er zijn tot nu toe alleen modelmatige berekeningen gemaakt. De zogenaamde quick scans. Daaruit blijkt overigens dat niet wordt voldaan aan de advieswaarden van de WHO voor wat betreft fijnstof, ook niet in 2025. Daaruit blijkt ook dat de grenzen van de geluidsnormen in dit plan worden opgezocht, iets dat vanuit gezondheidsoogpunt ongewenst is. Op basis van Rijksbeleid is het zelfs verboden om scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen zo dicht op de snelweg te bouwen. En ook de kans om corona te krijgen blijkt substantieel groter voor mensen die dichtbij een snelweg wonen.

Wij denken dat het tijd is om de toezegging gestand te doen om – naast de modelmatige berekeningen – nu ook eens ‘echt’ te gaan meten in het veld, of eigenlijk in de kom, want de BOR-gronden liggen enigszins verdiept. Onze fractie verzoekt daarom het college middels een motie om fysieke fijnstof- en geluidsmetingen in het projectgebied te laten uitvoeren en te toetsen aan de reeds beschikbare quick scans, alvorens het plan in een volgende fase te brengen. Waar wij ook om vragen, is het doen van meerdere peilboringen in het projectgebied om de grondwaterkwaliteit te controleren. Dit i.v.m. de nabij gelegen chemie fabriek Chivaudan.

Vooralsnog stellen wij ons op basis van de thans voorhanden informatie op het standpunt, dat het college liever naar de pijpen van de projectontwikkelaar danst en de woningvoorraad vergroot, dan de volksgezondheid centraal te stellen. We stellen onszelf ook de vraag of het moreel acceptabel is om de mensen met een minder groot inkomen naar een woning op de vluchtstrook te verbannen. Een woning die dient als geluidsbuffer, waarvan je de slaapkamer niet op een normale manier kan luchten. Want de ramen mogen niet open. Krijgen we hier dan straks niet dezelfde discussie als in het Naarderwoonbos en Thijssepark? Wij zijn er nog niet op gerust.

Voorzitter, het zijn niet alleen de gezondheidsaspecten die ons doen twijfelen. Een ander belangrijk punt is de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Ook hier plaatsen wij vraagtekens bij de quick scans en het rijtijdenonderzoek. Hierin lijken andere actuele ontwikkelingen in de directe omgeving onvoldoende te worden meegewogen, zoals de herinrichting van de Amersfoortsestraatweg. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op diverse aannames en uitgangspunten in het SPVE, waaronder die voor verkeer. Wij vragen het college daarom met een motie om het project BOR-gronden zowel inhoudelijk als procesmatig zorgvuldiger af te stemmen op andere projecten in de buurt van het plangebied.

Verder vinden wij het opvallend dat het college blijft herhalen dat het allemaal wel meevalt met de verkeersdruk op o.a. de Amersfoortsestraatweg. Een constatering die geen weerklank vindt bij de bewoners die hier dagelijks de ervaringsdeskundigen zijn, zo blijkt ook nu weer uit de reacties op het mobiliteitsplan. Ook naar de toekomst toe gaat het college uit van “maar” 0,5% verkeersgroei, terwijl het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid uit gaat van het drievoudige. Wie heeft er gelijk? Moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren, voordat het college de zorgen serieus neemt?

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de Huizerstraatweg. De wethouder noemt het een “grijze weg”, omdat deze niet aan de normen van een gebiedsontsluitsingsweg voldoet maar wel als zodanig wordt gezien en ook de belangrijkste ontsluiting van de nieuwe wijk moet gaan worden. Met een breedte van slechts vijf meter, kunnen twee auto’s elkaar hier maar net passeren. Komt er een vrachtwagen, dan ontstaat er al snel een probleem. Maar het valt allemaal wel mee en het aantal voertuigen kan prima met 50% omhoog, aldus het college.  Schijnbaar wordt vergeten dat we op de Huizerstraatweg meerdere – ook dodelijke – ongelukken te betreuren hebben gehad. Een vermindering van verkeer zou hier het devies moeten zijn. Maar in het SPVE gaat het vooral over doorstroming en veel minder over verkeersveiligheid.  Wat wij in elk geval willen voorkomen, is dat het college uiteindelijk alsnog besluit dat het maar beter is als de historische bomenrijen aan weerszijden van de Huizerstraatweg verdwijnen, of de karakteristieke inrichting anderszins geweld aan doet. Daarom dienen wij hiervoor een motie in, die erop neer komt dat het college bij een dergelijk idee eerst terug moet naar de raad.

Voorzitter, behalve over de volksgezondheid en verkeer, lijkt er ook niet zo goed nagedacht te worden over het voorzieningenniveau. En dat is opmerkelijk, want in de provinciale woonvisie en ook in onze eigen structuurvisie staat dat voorzieningen in de woonomgeving moeten aansluiten bij de vraag van bewoners. De omvang van de wijk, die tussentijds is opgeschroefd naar 440 woningen, zal samen met het STORK project en de woningbouw op de plek van het voormalige Stadskantoor zorgen voor een stijging van zo’n 1.500 inwoners binnen een straal van 1,5 kilometer. Binnen geen van deze projecten worden extra voorzieningen gerealiseerd en ook de bestaande voorzieningen worden vooralsnog niet uitgebreid. En dat terwijl juist in dit deel van de gemeente nu al wachtlijsten bestaan bij o.a. sportclubs, kinderopvang en scholen. Dat los je niet op met de zeventig extra plaatsen bij de Godelindeschool, want die worden alleen al door de toekomstige bewonertjes van het STORK terrein ingenomen, voor zover ze niet al vergeven zijn. Kortom: de omvang van een grote nieuw te bouwen woonwijk zoals de BOR-gronden dient in samenhang met het voorzieningenniveau beoordeeld te worden. Wij vragen het college met een motie om dit duidelijker en concreter in beeld te brengen en de raad daarover nader te informeren.

Als er dan toch woningen komen, dan willen wij vooral bouwen voor mensen die nu grote moeite hebben met het vinden van een betaalbaar huis in onze gemeente. Helaas gaat dat maar om een beperkt aantal woningen, want ook in dit plan zijn het vooral de dure woningen die – als het aan de ontwikkelaar ligt – straks op de BOR-gronden verrijzen. Om ervoor te zorgen dat de gunstiger geprijsde koopwoningen, tot 3,5 ton, ook op termijn beschikbaar blijven voor de doelgroep, willen wij d.m.v. een kettingbeding voorkomen dat hiermee gespeculeerd wordt. Daarom vragen wij het college om hierover in gesprek te gaan met de ontwikkelaar.

Voorzitter, dit brengt mij bij een aantal laatste punten.

  • Ten aanzien van de stedenbouwkundige kwaliteit merken wij op dat dit plan – met aan de rand een vluchtstrookflat van twaalf meter hoog – niet bepaald in lijn is met het uitgangspunt dat het aan moet sluiten bij de bebouwing in de aanpalende wijk. Hetzelfde geldt voor de woningdichtheid, die gemiddeld nu uit komt op 31 woningen per hectare. Dit is iets waar wij bij de behandeling van het bestemmingplan nader op terug zullen komen.
  • Op het gebied van natuur en milieu hebben wij begrepen dat er bij de uitwerking van het SPVE ook een ecologische voortoets zal plaatsvinden, omdat de BOR-gronden zich vlakbij twee Natura 2000 gebieden bevinden. Daarnaast is er nog onzekerheid m.b.t. de geurcirkel van Givaudan. Dit zijn beide zogenaamde ‘showstoppers’, die in eerste instantie in de risicosfeer van de projectontwikkelaar liggen. Toch zijn wij benieuwd of ook de gemeente financieel risico loopt, als de plannen hierdoor uiteindelijk niet doorgaan.
  • Tenslotte kort m.b.t. participatie. Alhoewel de wethouder hierover een jubelverhaal hield bij de beeldvormende behandeling, kunnen we wel stellen dat de burgerparticipatie in dit project ernstig gefaald heeft. Natuurlijk kan je niet iedereen z’n zin geven, maar we hebben niet eerder een project meegemaakt waarbij zoveel partijen gefrustreerd en boos achterblijven. Dat zijn niet alleen de diverse inwoners en bewonersgroepen die zich halverwege het traject teleurgesteld uit de participatie hebben teruggetrokken, maar ook partijen die wel aan tafel zijn blijven zitten. Zoals Remcom. De mening van belanghebbenden leek er niet echt toe te doen en de gemeente had te weinig regie op het proces. Wij hopen en verwachten dat het college hier lering uit trekt.

Voorzitter, concluderend kunnen we stellen dat kunstgreep op kunstgreep wordt gestapeld om dit project koste wat kost door te drukken. Want de ontwikkelaar weet – met in zijn kielzog het college – van geen wijken. Als we nu eens helemaal uitzoomen en onszelf de vraag stellen of dit gebied werkelijk geschikt is voor het bouwen van zo’n grote woonwijk, dan plaatsen wij hier oprecht grote vraagtekens bij. Wij kunnen dan ook op basis van de huidige informatie niet instemmen met dit SPVE.

Geen vlag bij 75 jaar vrijheid, GDP stelt vragen

Er hangt op 4 en 5 mei géén Nederlandse vlag op het stadhuis van Naarden. Datzelfde geldt voor de Grote Kerk en naar verluid spelen soortgelijke problemen in Muiden en Muiderberg. De verbazing, teleurstelling en zelfs woede hierom is groot. Ook bij onze fractie. Die vlag hoort daar gewoon te hangen, net als in al die honderden jaren achter ons. En zeker bij dodenherdenking en 75 jaar bevrijding, als symbool van eenheid en verbondenheid.

Uit navraag bij de burgemeester, blijkt er een arbotechnische grondslag te zijn voor de weigering om nog langer op de gebruikelijke wijze te vlaggen. Wij vinden dat heel opmerkelijk en zullen het rapport van de arboinspectie opvragen en de nodige schriftelijke vragen aan het college stellen. Niet alleen over de vlaggen in Naarden, maar ook over evt. problemen in andere kernen. 

Om Bevrijdingsdag toch niet zonder vlag voorbij te laten gaan, heeft onze fractie een ultieme poging gedaan om een oplossing te vinden. Wij dachten die ook gevonden te hebben, want wij hebben een chauffeur van dienst van de brandweer Bussum bereid gevonden om de vlag alsnog met de ladderwagen op te hangen. De commandant van de brandweer ging hiermee akkoord. We hebben daarop de burgemeester Han Ter Heegde gebeld, maar die wil ook hier geen toestemming voor geven.

Wij vinden dat zéér teleurstellend. 75 jaar bevrijding kan al niet uitbundig gevierd worden door de corona crisis. Laten we dan op zijn minst de Nederlandse driekleur aan het stadhuis laten wapperen. Het mag allemaal niet zo zijn. Maar daar leggen we ons natuurlijk niet zomaar bij neer. Die vlag hoort daar, dus die komt er wat ons betreft vroeg of laat weer op! Net als het ornament op de Utrechtse Poort!

Inspraak en participatie moeten doorgaan tijdens corona crisis

Inspraak en participatie moeten doorgaan tijdens corona crisis
 
Tijdens deze crisis kan de gemeenteraad niet zoals gebruikelijk fysiek bijeen komen. Dat moet noodgedwongen op afstand, maar daarbij moeten de inwoners wat ons betreft niet vergeten worden. Inspraak en participatie houden niet op bij een crisis, er zijn voldoende – juist laagdrempelige – manieren om dat ook nu te blijven doen. Wij zullen hiervoor pleiten. Zie ook het item dat NH Nieuws hierover maakte.

Rijksdienst lovend over plan ornament Utrechtse Poort

De Rijksdienst voor het Cultereel Erfgoed geeft onverdeeld positief advies op het idee om het ornament op de Utrechtse poort te reconstrueren. Een inwonersinitiatief dat actief door GDP wordt ondersteund. Lees hier hun brief.

Het plan kost wel geld en daarom zijn wij heel blij met de inmiddels tientallen ontvangen donaties (circa 2.500 Euro). Doneren kan heel eenvoudig via www.gooisdemocratischplatform.nl/doneer. Ook zullen wij nu de fondsenwerving opstarten en we zijn met de gemeente in gesprek voor een cultuursubsidie.

Wordt vervolgd!