Meerderheid raad dendert door met Brediusterrein

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie betoogd dat zorgvuldigheid voorop moet staan bij de besluitvorming omtrent woningbouw op het Brediusterrein in Muiden. Daarom hebben wij voorgesteld om alvorens het stedenbouwkundige plan definitief vast te stellen, eerst nog een niet bindende marktconsultatie te doen en daarbij tevens te onderzoeken of meer sociale woningbouw mogelijk is dan initieel door het college wordt voorgesteld. Daarbij speelt ook de juiste afweging in de balans tussen koopwoningen en huurwoningen. Koopwoningen komen éénmaal in aanmerking voor de doelgroep, worden daarna met winst verkocht en zijn dan onbereikbaar voor diezelfde doelgroep.
 
Alleen al het grote aantal moties en amendementen voedt de gedachte dat college en raad wat dit onderwerp betreft niet op één lijn zitten en het plan onvoldragen is. Dan past geduld. Dan past een zorgvuldige houding. Een meerderheid van de raad dacht hier anders over en gaf na het debat direct een klap op het college voorstel. Ook ons voorstel om de besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen tot de volgende raadsvergadering, zodat fracties een weloverwogen besluit kunnen nemen, werd door de meerderheid weggewuifd. Het was allemaal al voorgekookt.
 
Onze motie om nader juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van een privaatrechtelijk kettingbeding inzake blijvende toewijzing aan specifieke doelgroepen, kreeg wel een meerderheid. Wij denken dan met name aan een clausule dat blijvend toewijzing steeds bij voorrang geschiedt aan inwoners van de gemeente Gooise meren, die een herbezetbare sociale huurwoning achterlaten.
Wij zullen de verdere uitwerking van het plan kritisch blijven volgen.

Komt het ornament op de Ut ooit nog terug?

Het idee werd aanvankelijk goed ontvangen door SMB, eigenaar van de Vestingwerken van Naarden. Een replica laten maken van het vroegere ornament op de Utrechtse Poort. En dan nóg iets mooier dan de replica van de carnavalsvereniging 😊 Behalve door ons, was dat recent ook al door twee andere “Naardenezen” geopperd. En natuurlijk meer dan eens hier op Facebook.
 
SMB ging er serieus naar kijken. Maar toen ze terugkwamen met een inschatting van de kosten, leek de verwezenlijking van dit plan echter ineens weer heel ver weg: 3,5 ton voor reconstructie, plaatsing en onderhoud in de komende 20 jaar. Dat is veel geld en dat ligt niet zomaar op de plank bij de SMB of de gemeente, zo leert navraag.
 
Natuurlijk, een zandstenen beeld maak je niet op een zondagmiddag en het moet wel van goede kwaliteit zijn. En dat kost geld. Maar zoveel geld? Zijn er geen alternatieven? Met die vragen zijn wij nog eens het gesprek aangegaan met SMB. We bespraken o.a. van welk materiaal het beeld nou werkelijk was (was dat wel zandsteen, of misschien zink?) en of we met de nieuwste technieken van nu niet tot een goedkopere uitvoering kunnen komen. Zo worden er bijna niet van echt te onderscheiden beelden gemaakt uit door computersimulatie vervaardigde ‘mallen’, met betonnen rand en kunststof opvulling. Maar SMB wil daar niet aan. Dat is te veel “Efteling”. Tja…
 
Moeten we de hoop dan opgeven? Daar zijn wij niet zo van. Daarom hierbij nog maar een poging: Is er in ons midden misschien een kunstenaar/beeldhouwer die het als een geweldige uitdaging ziet om hiermee aan de slag te gaan en daarvoor wat minder rekent dan de door SMB begrote kosten?? Eeuwige roem gegarandeerd! 
   

Eindelijk onderhoud viaduct Naardertrekvaart

Na hierover tot vier keer toe raadsvragen te hebben gesteld, zijn wij blij te zien dat Rijkswaterstaat deze week eindelijk is overgegaan tot groot onderhoud aan het viaduct over de Naardertrekvaart. Het beton kwam zichtbaar los, waardoor onveilige situaties dreigden te ontstaan.

Bekijk hier de reportage van NH Nieuws.

  

Boerenkoffie bij fam. Pronk, i.h.k.v. de vaarverbinding

Een delegatie van het GDP en de VVD zijn op uitnodiging op de koffie gegaan bij de familie Pronk. Ter plekke is ons uitgelegd dat er in het verleden een grondruil heeft plaatsgevonden. Daarbij is afgesproken dat de gronden van fam. Pronk toegang houden tot de openbare weg.

De gemeente wil nu i.h.k.v. de vaarverbinding én de vaart verbreden, én de weg met een bocht leggen, én de brug 3 meter hoog maken. Wij vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot de eerder gedane toezegging. Is de overheid zo onbetrouwbaar als contractspartner?

Ons inziens wordt het tijd weer met 2 benen op de gronde te komen. Een zij-kanaaltje van 15 meter breed voor kleine sloepjes is prima. En dan – net als in Amsterdam – gewoon even bukken als je onder de brug door moet. Geen megalomane plannen voor motorvaartuigen die gewoon over het IJsselmeer kunnen.

Het college heeft onlangs toegezegd met alle partijen opnieuw om de tafel te gaan. Wij houden dit dossier nauwlettend in de gaten.

15 april: ALV Goois Democratisch Platform

Het is tijd voor de eerste algemene ledenvergadering van het jaar!

Tijdens deze vergadering blikken we terug en kijken we vooruit. De vergadering zal plaats vinden op maandagavond 15 april 2019, aanvang 20:00 uur. Locatie theatercafé “Concordia”, Graaf Wichmanlaan 46 Bussum.

De stukken zijn reeds enkele weken geleden per mail toegestuurd aan de leden.

Uitslag poll: meerderheid wil parkeergarage met woningen op Veldweg

Het winkelhart van Bussum wordt in de nieuwe centrumvisie aardig onder handen genomen. Wat er met het huidige parkeerterrein op de Veldweg moet gebeuren, dat is echter nog de vraag. Er zijn ideeën om op het huidige terrein woningen te bouwen met daaronder een parkeergarage. Deze kan dan zowel door de nieuwe bewoners als door het winkelend publiek (en andere inwoners met een centrumvergunning) worden gebruikt.

Toch is niet iedereen blij met dit plan. Parkeren in een garage vindt niet iedereen even fijn en bovendien kost dit project veel geld en tijd. En juist die tijd is voor veel huidige gebruikers van het terrein het probleem. Zij moeten tijdens de (bouw)werkzaamheden ergens anders hun auto parkeren in het toch al volle centrum. Op dagen dat er ook markt is, is dat al helemaal een uitdaging. Tegelijkertijd ervaren we als gemeente ook dat de vraag naar sociale en betaalbare (huur)woningen toeneemt. Een ontwikkellocatie als de Veldweg, leent zich daar goed voor. Kortom; een onderwerp van gesprek.

Daarom wilden wij ook aan jullie vragen hoe jullie hier tegenaan kijken. De poll van deze week heeft maar kort gelopen, omdat we de recente gebeurtenissen bij de kermis graag onder jullie aandacht wilden brengen, maar is toch door 125 mensen beantwoord. Van de stemmers op onze website vindt 71% dat er een parkeergarage met woningen moet komen. Een ruime meerderheid dus. Onze app-stemmers zijn wel meer verdeeld. Daar vindt slechts een krappe meerderheid 53% dat er een parkeergarage met woningen moet komen. Wisselende uitslagen dus. Alle reden voor ons om jullie te blijven betrekken bij de verdere gespreksontwikkelingen over dit onderwerp. Houd onze website in de gaten!

Wil je ook weleens op een andere manier meepraten dan digitaal? Dat kan binnenkort! Wij willen namelijk eens per kwartaal een ‘open fractievergadering’ gaan organiseren, steeds in een andere woonkern van de gemeente. Ben je altijd al benieuwd geweest hoe zo’n fractievergadering nu precies verloopt, of wil je gewoon eens een keertje ‘in het echt’ met ons praten, kom dan langs. Je hoeft geen verstand van politiek te hebben, interesse in je omgeving en de wil om je hierover uit te spreken, zijn voldoende. Exacte locatie en tijd volgen, hopelijk zien we je dan!

Parkeernormen? Het college hoeft zich nergens wat van aan te trekken!

Tijdens de laatste raadsvergadering, lag een Raadsvoorstel voor waarmee het college de eerder vastgestelde parkeernormen in Gooise Meren kan blijven handhaven. Wat ons opviel, was dat het college zomaar van deze door de raad vastgestelde normen kan afwijken. De raad heeft een kaderstellende rol en zou dus op zijn minst geïnformeerd moeten worden over een (voorgenomen) afwijken van de norm.

Om dit kracht bij te zetten, hebben wij een amendement ingediend. Helaas kreeg het amendement allen steun van GDP, PvdA en CU. Wij zullen ons op dit vlak kritisch blijven opstellen.

Gemeente koopt “ijsland”, maar belooft dat dat los staat van realisatie passantenhaven / vaarverbinding

Tijdens de raadsvergadering van 3 april j.l. lag het Raadsvoorstel voor om gebouw “ijsland” te kopen. Dit pand, gelegen op de kop van Industrieterrein Naarden, nabij de Vesting, is een sta-in-de-weg voor de aanleg van de beoogde passantenhaven. Temeer de provincie bereid is om een groot deel van de aankoopsom op zich te nemen, heeft het college dit voorstel thans aan de raad voorgelegd.

Goois Democratisch Platform is sceptisch over de (kosten van) de aanleg van de passantenhaven, alsook voor de vaarverbinding daar naar toe. Recent is nog uit onderzoek gebleken dat de binnendoorvaartroute grote consequenties kan hebben voor de dichtligtijden van bruggen in Naarden, Muidrberg en Muiden en daarmee dus ook voor de doorstroming van het wegverkeer.

Het college heeft inmiddels toegezegd om v.w.b. de vaarverbinding en passantenhaven in hernieuwd overleg te gaan met de belangrijke stakeholders en belanghebbenden. Maar omdat het herstel van zichtlijnen bij de sloop van gebouw “ijsland” – ook zonder realisatie van een vaarverbinding – van grote waarde kan zijn, wil de wethouder toch op dit moment tot aankoop overgaan.

Nadat de wethouder op ons verzoek had toegezegd dat de bijdrage van de provincie niet afhankelijk is van het al dan niet doorgaan van de beoogde vaarverbinding en de realisatie van de passantenhaven, hebben wij uiteindelijk toch voor dit voorstel gestemd. Omdat het hoe dan ook voor Naarden een enorme verbetering is als de entree van de Vesting niet langer overschaduwd wordt door deze afzichtelijke loods. Dat neemt niet weg dat wij ons volledig vrij (blijven) voelen v.w.b. de afwegingen m.b.t. vaarverbinding en passantenhaven.

Het voorstel werd aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

College verandert spelregels Borgronden voorlopig toch niet

Onlangs stelde het college in een Raadsmededeling voor om het voorontwerpbestemmingsplan – ondanks eerdere toezeggingen aan raad en belanghebbenden – ineens te laten vervallen als onderdeel van het te doorlopen proces van het woningbouwproject BORgronden. Het zou het proces onnodig vertragen en is volgens het college ook niet nodig voor het verkrijgen van de input van belanghebbenden. Het voorstel van het college om de raad eerder in het proces te betrekken door het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling voor te leggen, kan overigens wel op onze steun rekenen.

Het was niet de eerste keer dat het college de “spelregels” van dit project tussentijds veranderde. Goois Democratisch Platform is van mening dat hiermee de invloed van belanghebbenden wordt verkleind, terwijl er onder omwonenden al zo weinig vertrouwen is in een zuiver proces. Juist daarom is het belangrijk om eerder gedane toezeggingen gestand te doen en alle vormen van participatie en inspraak in het proces te betrekken. Bij zo’n politiek gevoelig onderwerp kan een voorontwerpbestemmingsplan van grote waarde zijn.

Daarom hebben wij hierover tijdens de raadsvergadering van 3 april een Motie ingediend. De motie was voor wethouder Nico Schimmel aanleiding om het schrappen van het voorontwerpbestemmingsplan te heroverwegen. Tijdens de behandeling van onze motie stelde hij voor om bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen pas te bepalen of het voorontwerpbestemmingsplan daadwerkelijk kan komen te vervallen. Daarop hebben wij besloten om de motie aan te houden. Wij zullen het participatieproces nauwlettend volgen en t.z.t. bij omwonenden/belanghebbenden te rade gaan of na vaststelling van het SPvE een voorontwerpbestemmingsplan nog steeds gewenst is.

 

Burgemeester belooft meer inzet om kermisrellen te voorkomen

Naar aanleiding van raadsvragen van Goois Democratisch Platform, heeft de burgemeester toegezegd om toezicht en handhaving in de aanloopstraten rond de kermis uit te breiden. Hij neemt de suggesties van GDP daarbij mee, d.w.z. meer cameratoezicht, voldoende inzet van politie en boa’s en aanwezigheid van politie in burger. Op die manier wil de burgemeester de zaak bij een volgende editie van de kermis onder controle krijgen.

Dat de burgemeester aanvankelijk liet optekenen dat de kermis “rustig verlopen is”, wijt hij aan het late moment dat hij over de ongeregeldheden werd geïnformeerd. De burgemeester moest erkennen dat het beter was geweest als de politie hem hierover eerder had benaderd en daarnaast dat de communicatie tussen de politiechef en de politiewoordvoerder niet optimaal verlopen is.

 

De uitslag van de Kermis-poll laat de volgende resultaten zien:

De stemmers op onze website geven met een meerderheid van 51% aan dat ‘Strenger handhaven’ de voorkeur heeft. Minder populaire meningen zijn met 21% ‘Afschaffen’, ‘Vroeger op de avond stoppen’ met 14% of ‘Verplaatsen’ met 6%. Een kleine groep van 5% geeft aan dat er niets hoeft te gebeuren en dat het prima gaat zoals het nu gaat. Op de website-poll hebben 108 mensen gestemd.

Onze poll-uitslag van de app is enigszins anders. Hier geeft 39% aan dat ‘Strenger handhaven’ de voorkeur heeft, vervolgens geeft 24% aan dat ‘Beter cameratoezicht’ een uitkomst zou bieden en vindt 14% dat het ‘prima gaat zo’. ‘Vroeger op de avond stoppen’ en het ‘afschaffen van de kermis’ krijgen beide 11% van de stemmen. Aan onze app-poll deden 79 stemmers mee.