Motie Vogelasiel unaniem aangenomen

Vanavond heeft onze fractie zoals aangekondigd een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om zich ervoor in te spannen dat het Vogelasiel in Naarden haar activiteiten spoedig weer kan hervatten en daarnaast met het bevoegd gezag in overleg te gaan om tot een structurele oplossing voor de problematiek te komen.
Over de motie is zojuist gestemd en deze werd unaniem aanvaard. Nu aan de slag ermee!

GDP positief over centrumplan Keverdijk, maar kritisch over huurtermijn

Goois Democratisch Platform is heel blij dat de realisatie van het centrumplan Keverdijk steeds dichterbij komt. Na jaren van praten, wachten en opnieuw praten, lijkt het er dan nu toch echt van te gaan komen. Een goede ‘boost’ voor de wijk en de maatschappelijke functies die daar te vinden zijn.

Wel stellen wij ons kritisch op t.a.v. de huurtermijn die de gemeente aan gaat met onderhuurders zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek. Er wordt door de gemeente fors geïnvesteerd, dus vinden wij dat de huurtermijn gelijk dient te zijn aan de periode die de gemeente zelf overeengekomen is met de projectontwikkelaar/verhuurder van het multifunctioneel centrum. Namelijk 25 jaar. Anders loopt de gemeente een onnodig financieel risico door mogelijke toekomstige leegstand van het gebouw.  Wij zullen hiervoor een amendement indienen. Update: het amendement is verworpen.

Vragen over verdrievoudiging “terrassenbelasting”

Onze fractie ontvangt signalen van horeca ondernemers dat het precariotarief voor terrassen verdrievoudigd is. Daarnaast heft de gemeente de belasting met terugwerkende kracht voor meerdere jaren, waardoor horeca ondernemers onverwacht met flinke kosten te maken hebben. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Vraag 1
  Is het college zich ervan bewust dat het tarief voor buitenterrassen op gemeentegrond per 2018 verdrievoudigd is in Naarden Vesting? Zo ja, op basis waarvan vindt het college dit een noodzakelijke en billijke verhoging? Hoe verhoudt dit tarief zich tot andere gemeenten in onze regio? (bijv. Hilversum, Huizen, Wijdemeren)
 • Vraag 2
  In hoeverre is ook in de andere kernen sprake van een dergelijke substantiële verhoging? Heeft het college overwogen om het tarief te differentiëren per gebied/kern?
 • Vraag 3
  Waarom wordt de belasting over 2018 nu pas geïnd?
 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft het college de substantiële verhoging aan ondernemers gecommuniceerd en hierbij de nodige uitleg gegeven?

College vindt parkeerterrein Nieuw Molen veilig

Medio oktober was het weer raak: bij diverse op parkeerterrein Nieuw Molen geparkeerde auto’s werden de ruiten ingeslagen en eigendommen ontvreemd. Inwoners van de vesting in Naarden weten dat dat niet de eerste keer is, inbrekers slaan hier vaker hun slag. Wat Goois Democratisch Platform is dat een zeer onwenselijke situatie. Daarom hebben wij het college gevraagd of de gemeente hiervan op de hoogte is en hoe ervoor gezorgd gaat worden dat het parkeerterrein veiliger wordt (bijv. door cameratoezicht en extra surveillances).

In antwoord geeft het college tot onze verbazing aan dat de locatie niet te boek staat als een onveilige plek waar bovengemiddeld veel autokraken plaatsvinden. Daarbij wordt louter afgegaan op het aantal aangiftes bij de politie (vier in het afgelopen jaar). Het college vindt het dus ook niet nodig om actie te ondernemen.

Wat ons betreft zeer teleurstellend en het geeft wel weer aan dat de gemeente niet altijd weet wat er daadwerkelijk speelt op straat. Als we willen dat er wat aan gedaan wordt, is het dus belangrijk dat inwoners een volgende keer aangifte doen van een auto inbraak. Wij blijven het volgen.

GDP op de bres voor Vogelasiel Naarden

Afgelopen vrijdag bereikte ons het nieuws dat het Vogelasiel in Naarden zich genoodzaakt ziet om het opvangcentrum per direct te sluiten. Dit is een direct gevolg van de inbeslagname van alle medicatie door de NVWA, omdat het verrichten van (lichte) medische handelingen en de toediening van medicijnen op basis van de huidige wet- en regelgeving alleen voorbehouden zou zijn aan in vogels gespecialiseerde dierenartsen. Daarvan zijn er echter steeds minder in ons land (minder dan vijf) en gelet op reisafstand en kosten is het niet haalbaar en niet betaalbaar om met iedere vogel naar de dierenarts te gaan. Daarover was het Vogelasiel ook al in gesprek met de Provincie (die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving), maar deze actie van de NVWA doorkruist dat proces. Het is onduidelijk wat er met de zieke en gewonde vogels gebeurt die nu in het Vogelasiel aanwezig zijn.

Het Vogelasiel in Naarden vervult als sinds 1957 een belangrijke regionale functie voor het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde vogels en heeft bovendien een monitorende functie voor de volksgezondheid. Op drukke dagen worden er tot 200 vogels binnengebracht en jaarlijks loopt dat aantal op tot circa 6.000. Om dat allemaal bol te werken, voert de instelling sinds jaar en dag zelf de lichte medische handelingen uit en dient hiervoor de benodigde medicatie aan de vogels toe (denk aan het behandelen van kleine wondjes en het spalken van pootjes). Het Vogelasiel hanteert hiervoor naar eigen zeggen strikte protocollen die in nauwe samenspraak met een gespecialiseerde dierenarts tot stand zijn gekomen. Bij Vogelopvangcentra elders in het land zou dat niet anders gaan en op basis van het standpunt van de NVWA zouden die dan dus ook allemaal met sluiting bedreigd worden.

Het Vogelasiel wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van subsidies en giften. Deze tegenvaller komt bovenop de recente noodkreet aan gemeenten in onze regio i.v.m. het tekort aan vrijwilligers en daarmee samenhangend de penibele financiële situatie van de stichting. Sluiting is een wat onze fractie betreft zeer onwenselijke ontwikkeling en wij vinden dan ook dat hier z.s.m. aandacht aan gegeven moet worden door de gemeente. Daarom zullen wij hierover woensdag een motie indienen.

Motie gratis ‘mezenkastjes’ voor de bestrijding van eikenprocessierups verworpen, coalitie tegen

GDP en PvdA hebben – mede n.a.v. een recente poll op ons platform – tijdens de raadsvergadering van 20 november een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om in het totaalplan ter bestrijding van de eikenprocessierups op te nemen dat inwoners/organisaties op verzoek (kosteloos) nestkastjes voor koolmezen kunnen ontvangen.

De eikenprocessierups is een invasieve exoot die inmiddels ook in grote getalen in onze gemeente voorkomt en gedurende de zomerperiode veel gezondheidsproblemen veroorzaakt bij mensen en dieren. De aanwezigheid van koolmezen is in de praktijk een biodiverse, goedkope én succesvolle manier om de eikenprocessierups te bestrijden. Om daarvan te profiteren is het belangrijk dat koolmezen in de buurt van eikenbomen in onze gemeente verblijven, zodat zij zich naar hartenlust te goed kunnen doen aan deze rupsjes.

In de motie werd tevens de suggestie gedaan om te onderzoeken of (groepen) inwoners of lokale bedrijven kunnen worden betrokken bij de vervaardiging en plaatsing van de nestkastjes. Op de poll werd positief gereageerd (96% voor), maar helaas werd de motie niet aangenomen doordat de coalitie tegen stemde.

Motie van afkeuring n.a.v. handelswijze wethouder Nico Schimmel

Onze fractie heeft in de raadsvergadering van 20 november, samen met de andere oppositiepartijen, een motie van afkeuring ingediend. Dit hield verband met de informatievoorziening aan de raad, waarbij naar onze mening ten onrechte een onderscheid is gemaakt tussen coalitie- en oppositiepartijen. Naar onze mening principieel onjuist.

Aanleiding was het project centrumplan Keverdijk, waarvoor door het college een krediet werd gevraagd aan de raad. Bij een eerdere behandeling tijdens de politieke avond, leefden er bij meerdere fracties diverse vragen die maar ten dele beantwoord konden worden. Daarom volgde er een schriftelijke vragenronde, maar de beantwoording was wat ons betreft onvoldoende en riep nieuwe vragen op. Toen wij daarom om een extra bijeenkomst wilden vragen, kwamen wij er bij toeval achter dat de oppositie op een kennisachterstand stond t.o.v. de coalitie. Er bleek namelijk op initiatie van de wethouder een extra bijeenkomst te zijn georganiseerd, waarvoor alleen de coalitie was uitgenodigd. Opmerkelijk, omdat het vooral de oppositie was die nog met vragen zat.

Wij zijn van mening dat dat niet de manier is waarop het college zou moeten willen samenwerken met de raad en in het bijzonder de oppositie. Het is bovendien staatsrechtelijk onjuist om bij informatievoorziening aan de raad onderscheid te maken tussen partijen en/of individuele raadsleden.

De wethouder toonde echter geen enkel berouw voor deze in onze ogen onzuivere handelswijze. Hij zou het een volgende keer weer zo doen. Hij werd hierin gesteund door de coalitie. Gelet op de reactie van de wethouder, kon de oppositie niet anders dan het indienen van een motie van afkeuring. De motie is verworpen, omdat de coalitie unaniem tegen stemde.

Uitslag stemmingen: meer aandacht voor dierenwelzijn en doseerlichten Vesting verdwijnen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad gestemd over de begroting, inclusief diverse moties en amendementen. Onze fractie heeft tegen de begroting gestemd, omdat wij vinden dat het college onvoldoende keuzes durft te maken in de plannen voor volgend jaar. Daardoor komt o.a. de solvabiliteit van de gemeente ernstig onder druk te staan. Daarnaast hebben wij ons gestoord aan de vele fouten in de begroting, o.a. voor wat betreft de cijfers over werkgelegenheid, re-integratievoorzieningen en woonlasten. De begroting is aangenomen.

Bij de begrotingsbehandeling is het amendement van onze fractie om meer aandacht te geven aan het dierenwelzijnsbeleid in Gooise Meren unaniem aangenomen. Daarnaast is ons amendement om geen nieuwe investering te doen in de doseerlichten bij Naarden Vesting aangenomen. Een mooi resultaat!

Onze moties m.b.t. de verbetering van de solvabiliteit door keuzes te maken, het instellen van een kindervragenuurtje en het verminderen van de inhuur van externen zijn helaas niet aangenomen.

Uitslag poll: Doseerlichten Naarden Vesting verliezen hun functie door verminderd sluipverkeer

Naarden-Vesting kan als een sluiproute gebruikt worden voor doorgaand verkeer en dat is in het verleden niet onopgemerkt gebleven. Om het aantal voertuigen dat door de Vesting rijdt te reguleren, zijn jaren geleden zogenaamde doseerlichten geplaatst. Hoewel deze jaren goed werk hebben geleverd, zijn ze in de afgelopen periode nauwelijks nog in bedrijf. Niet omdat ze stuk zijn, maar omdat ze geruime tijd uit hebben gestaan en bovendien pas aan gaan als het druk is. Met andere woorden, de Vesting is tegenwoordig minder in trek als sluiproute en misschien is dat door de verbreding van de A1 ook minder nodig.

De doseerlichten zijn aan vervanging toe. En omdat de Vesting minder last heeft van sluipverkeer, gaan er ook stemmen op om de lichten niet te vervangen. Als de lichten verwijderd worden, levert dat de gemeente een besparing op van éénmalig € 276.000,- en worden de jaarlijkse terugkerende onderhouds- en afschrijvingskosten met zo’n € 27.000 Euro gereduceerd.

Of de lichten vervangen moeten worden, of beter kunnen verdwijnen, hebben wij ook aan jullie gevraagd. Via de app en ons platform hebben weer heel wat mensen hierop gereageerd. Maar liefst 39% van de app-respondenten (21 stemmers) en 55% van de platformstemmers (62 stemmers) gaf aan dat de doseerlichten weg kunnen, omdat ze niet meer nodig zijn. Een iets kleinere groep (36% van de app-stemmers, 20 personen en 32% van de platformstemmers, 36 stemmers) ziet echter nog wel een functie voor de doseerlichten als sluipverkeerhoeders. Het voorkomen van sluipverkeer op een andere manier, bijvoorbeeld met nummerbordherkenning, is voor 25% van de app-ondervraagden ( 14 personen) en voor 13% van de platformstemmers (14 personen) het beste alternatief voor de doseerlichten.

In deze uitslag zien wij ondersteuning voor ons standpunt dat de doseerlichten beter kunnen verdwijnen. Zo nodig kunnen er andere maatregelen worden getroffen, als het sluipverkeer weer toeneemt. Vanavond (6 november) wordt hiervoor ons amendement in stemming gebracht. De stemming is live te volgen via de bestuurlijke website van de gemeente.

GDP stelt vragen over ingeslagen autoruiten Nieuw Molen (Naarden)

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 oktober zijn op parkeerterrein Nieuwe Molen van een groot aantal auto’s de ruiten ingeslagen en spullen ontvreemd. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt, er wordt op deze plek heel regelmatig ingebroken. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de inbraken en hoe kijkt het college daar tegen aan?

Vraag 2

Hoe wil het college de (sociale) veiligheid op deze plek vergroten? Is cameratoezicht een mogelijkheid? Of regelmatigere surveillances van boa’s en/of politie?