Let op: gewijzigde datum! 9 maart open fractieoverleg over de Borgronden

Op 9 maart organiseren wij ons tweede ‘open fractieoverleg’, deze keer over het woningbouwproject “De Borgronden” in Naarden. Dit onderwerp komt binnenkort weer op de agenda van de gemeenteraad en zorgt voor de nodige onrust onder inwoners uit de aanpalende wijken – zo merken wij. Wij luisteren graag naar de inbreng van inwoners/ondernemers en nemen dat mee bij onze standpuntbepaling en de verdere besluitvorming over dit project.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 maart in theatertje ‘De Mess’ in Naarden Vesting. Omdat het onderwerp vlotter dan verwacht op de agenda van de gemeenteraad is gekomen, hebben wij de datum vervroegd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitnodiging.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de gemeentepagina en de website van de ontwikkelaar.

Wij hopen u 9 maart te mogen begroeten.

De Borgronden anno 2020
Afkadering projectgebied de Borgronden

Nieuwe vragen over verdrievoudiging ‘terrassentax’

Onze fractie zal in de raadsvergadering van vanavond (12 feb) opnieuw vragen stellen aan het college van B&W over de verdrievoudiging van de ‘terrassentax’, een precarioheffing voor ondernemers die vóór hun zaak een terras exploiteren op gemeentegrond. Behalve de verhoging, is er administratief ook veel mis gegaan. Eerder stelde GDP hier al schriftelijke vragen over, maar de beantwoording roept nieuwe vragen op.

Wij stellen ons op het standpunt dat de verhoging, die i.h.k.v. de harmonisering met Muiden en Bussum werd doorgevoerd, buitenproportioneel en onnodig is. Waar het college enerzijds toerisme en bedrijvigheid toejuicht en stimuleert, trekt deze handelswijze juist een wissel op het ondernemersklimaat. En dat is v.w.b. de horeca al broos in m.n. Naarden Vesting. Bovendien krijgen ondernemers met een dubbele heffing te maken, omdat de belasting veel te laat is geïnd. De gemeente zou daarin pro-actief met ondernemers naar oplossingen moeten zoeken.

De nieuwe vragen zijn hier live te volgen, de raadsvergadering start rond 20.00 uur.

Groene brug kan binnenkort weer door gemeente bediend worden

N.a.v. een bedrijfsongeval, kan de Groene brug sinds enige tijd niet meer door de gemeente/vrijwilligers gedraaid worden. Daarvoor moest een derde partij komen en dat is duur en inflexibel. Er was zelfs even de angst dat Sinterklaas niet kon aanmeren. Nadat er onlangs weer wat rumoer over was op facebook, heb ik aan de burgemeester gevraagd wat nu de stand van zaken is. Zie hieronder de reactie.

De Groene Brug is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente (bedienaars van de brug) en de RVB m.b.t. aanvullende veiligheidsvoorzieningen aan de brug. Een groot deel van de werkzaamheden is reeds in opdracht van de RVB uitgevoerd. Een klein deel van de werkzaamheden kan alleen worden uitgevoerd als de temperatuur wat hoger is dan nu het geval is. Dit betreft onder andere conserveringswerkzaamheden en het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in april 2020 uitgevoerd. Om deze laatste werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de brug voor een korte periode worden afgesloten. Het is belangrijk dat de medewerkers van de gemeente (bedienaars van de brug), goed geïnformeerd zijn door de aannemer van de RVB (Slangenstaal) waar en welke voorzieningen zijn aangebracht. De gemeente stelt de RVB voor om, direct na afronding van de werkzaamheden, een goede instructie voor de bedienaars te organiseren. Aansluitend kan de brug dan weer door de gemeente in gebruik worden genomen/bediend worden.

De groene brug bij Naarden Vesting

GDP kritisch over voortgang geluidswal Naarderbos

In de afgelopen periode heeft onze fractie op diverse momenten aandacht gevraagd voor en vragen gesteld over de overlast van snelweggeluid in o.a. het Naarderwoonbos. Bewoners zijn met een financieel haalbare business case gekomen om het geluid  terug te dringen door de realisatie van een geluidswal met zonnepanelen.

In het coalitieakkoord en het collegeuitvoeringsprogramma is eveneens opgenomen dat de gemeente hier werk van wil maken. Daarnaast is er in juni 2019 een motie aangenomen. Onze fractie heeft naar aanleiding van periodiek overleg met bewoners kritische vragen over de voortgang van dit project. Deze vragen hebben wij vandaag ingediend, het college dient deze binnen vier weken te beantwoorden.

Wij hopen dat het college de daad bij het woord voegt en nu eens tempo gaat maken met dit belangrijke project.

GDP draagt college op haast te maken met compensatieregeling betaalbare woningen

Onze fractie heeft middels een aangenomen motie het college opgedragen om nu eens haast te maken met de “compensatieregeling betaalbare woningen”. Een belangrijk instrument om te sturen op de realisatie van meer sociale woningen in Gooise Meren. De wethouder heeft in het afgelopen jaar al diverse keren toegezegd met een voorstel naar de raad te komen. Met de motie wordt tevens gevraagd om een overzicht van lopende bouwaanvragen die niet onder deze regeling komen te vallen. Het college heeft tot uiterlijk medio april gekregen om met de regeling en het overzicht naar de raad te komen. De motie werd unaniem aangenomen.

Jelmer Kruyt politicus van het jaar!

Onze fractievoorzitter en partijoprichter Jelmer Kruyt is politicus van het jaar van de Gooi en Vechtstreek geworden! Dat is zojuist bekend gemaakt. Vorig jaar werd Jelmer nog tweede in deze jaarlijkse wedstrijd, dit jaar liet hij o.a. Wimar Jaeger (D66 Hilversum), Jan Jaap de Kloet (Dorpsbelangen Wijdemeren), Ton Stam (VVD Laren) en Bianca Verweij (SP Hilversum) achter zich. Een geweldige prestatie die onderstreept dat onze vernieuwende werkwijze wérkt!

Lees hier de volledige uitslag!

Levert GDP politicus van het jaar?!

Onze fractievoorzitter Jelmer Kruyt is voor de tweede keer op rij genomineerd voor “politicus van het jaar” van de Gooi en Vechtstreek! Vorig jaar werd hij nipt tweede.

Blijkbaar wordt de vernieuwende werkwijze van Goois Democratisch Platform – en in het bijzonder de inzet daarbij van Jelmer – gewaardeerd. Onze fractie probeert inwoners en ondernemers veel meer en beter te betrekken bij alles wat er in onze gemeente speelt. Door te luisteren. Door te denken. En door te doen! Op die manier wordt de politiek weer wat meer van iedereen.

Vind jij ook dat Jelmer politicus van het jaar moet worden? Stemmen kan hier!

Bedankt en alvast hele fijne feestdagen gewenst!

Motie Vogelasiel unaniem aangenomen

Vanavond heeft onze fractie zoals aangekondigd een motie ingediend, waarmee het college wordt opgeroepen om zich ervoor in te spannen dat het Vogelasiel in Naarden haar activiteiten spoedig weer kan hervatten en daarnaast met het bevoegd gezag in overleg te gaan om tot een structurele oplossing voor de problematiek te komen.
Over de motie is zojuist gestemd en deze werd unaniem aanvaard. Nu aan de slag ermee!

GDP positief over centrumplan Keverdijk, maar kritisch over huurtermijn

Goois Democratisch Platform is heel blij dat de realisatie van het centrumplan Keverdijk steeds dichterbij komt. Na jaren van praten, wachten en opnieuw praten, lijkt het er dan nu toch echt van te gaan komen. Een goede ‘boost’ voor de wijk en de maatschappelijke functies die daar te vinden zijn.

Wel stellen wij ons kritisch op t.a.v. de huurtermijn die de gemeente aan gaat met onderhuurders zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek. Er wordt door de gemeente fors geïnvesteerd, dus vinden wij dat de huurtermijn gelijk dient te zijn aan de periode die de gemeente zelf overeengekomen is met de projectontwikkelaar/verhuurder van het multifunctioneel centrum. Namelijk 25 jaar. Anders loopt de gemeente een onnodig financieel risico door mogelijke toekomstige leegstand van het gebouw.  Wij zullen hiervoor een amendement indienen. Update: het amendement is verworpen.

Vragen over verdrievoudiging “terrassenbelasting”

Onze fractie ontvangt signalen van horeca ondernemers dat het precariotarief voor terrassen verdrievoudigd is. Daarnaast heft de gemeente de belasting met terugwerkende kracht voor meerdere jaren, waardoor horeca ondernemers onverwacht met flinke kosten te maken hebben. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Vraag 1
  Is het college zich ervan bewust dat het tarief voor buitenterrassen op gemeentegrond per 2018 verdrievoudigd is in Naarden Vesting? Zo ja, op basis waarvan vindt het college dit een noodzakelijke en billijke verhoging? Hoe verhoudt dit tarief zich tot andere gemeenten in onze regio? (bijv. Hilversum, Huizen, Wijdemeren)
 • Vraag 2
  In hoeverre is ook in de andere kernen sprake van een dergelijke substantiële verhoging? Heeft het college overwogen om het tarief te differentiëren per gebied/kern?
 • Vraag 3
  Waarom wordt de belasting over 2018 nu pas geïnd?
 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft het college de substantiële verhoging aan ondernemers gecommuniceerd en hierbij de nodige uitleg gegeven?