54.227.97.219

Goois Democratisch Platform

Luisteren. Denken. Doen.

Praat mee over raadsvoorstellen

Met raadsvoorstellen wordt de koers van de gemeente bepaald. GDP wil de mening van inwoners en ondernemers continu betrekken bij de standpuntbepaling. Alles transparant, dat is wel zo democratisch!

Kom met eigen initiatieven

De beste ideeën liggen op straat! Inwoners en ondernemers moeten eenvoudig eigen initiatieven kunnen aandragen bij de politiek. Op dit platform gaan we samen op zoek naar de beste plannen voor onze gemeente!

Blijf betrokken bij de politiek

Via dit platform blijf je goed op de hoogte van wat er in onze gemeente speelt en kom je in contact met anderen om daarover van gedachte te wisselen! Lees het nieuws, stem op onze 'polls' of geef je mening in een reactie!

Nieuws

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten van Goois Democratisch Platform!

Poll

Stem mee op de GDP Poll!

Vind jij dat binnen de gemeente Gooise Meren meer gehandhaafd (gecontroleerd) moet worden op de maximaal toegestane snelheid op de doorgaande wegen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Media

Introductiefilm GDP

Agenda

Dossiers

Hieronder staan de dossiers waarover je kan meepraten en stemmen. Dossiers zijn onderverdeeld in raadsvoorstellen en inwonersinitiatieven. Login om reacties te plaatsen en eigen stellingen toe te voegen! Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad, met daarin alle bijeenkomsten en het archief.

Alle
Raadsvoorstellen
Initiatieven
Afgeronde voorstellen & initiatieven

Nieuw bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied Speelpark Oud Valkeveen e.o., omdat het huidige bestemmingsplan al tien jaar oud is en er discussie is over de uitleg van bepaalde planvoorschriften. Het is tevens een moment om te bepalen hoe de ruimtelijke uitstraling van het speelpark en de effecten daarvan op o.a. verkeer zich dienen te verhouden tot andere functies en natuurwaarden in het gebied. In het plan is tevens gezocht naar een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek. Hiervoor wordt nu op piekdagen tijdelijk een weiland gebruikt (zijnde een weidevogelgebied) en op termijn wil het college een structurele oplossing vinden door aan de oostzijde een bosgebied aan te wijzen voor extra parkeergelegenheid. Dit moet nog uitgewerkt worden en hieraan worden diverse voorwaarden gesteld. Verder worden er restricties aangebracht in het aantal nieuwe speel- en attractietoestellen en de hoogte daarvan.

Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, zijn op 23 januari 2018 een nota van uitgangspunten, een projectplan en een communicatie- en participatieplan door de raad vastgesteld. Opdracht hierbij was het behoud van een aantrekkelijk speelpark gecombineerd met maatregelen die voorzien in de bescherming van het woon- en leefmilieu.

Er zijn diverse zienswijzen ingediend m.b.t. parkeren, de groei van het park, bescherming van natuurwaarden, horeca en de openingstijden van het park. Er hebben i.h.k.v. participatie zes klankbordgroepbijeenkomsten met bewoners, belangengroepen en het Speelpark plaatsgevonden. Een aantal belanghebbenden hebben zich op enig moment in het proces uit onvrede teruggetrokken uit het overleg.

Voorlopig standpunt

Oud Valkeveen is een sieraad voor de omgeving. Tegelijkertijd biedt het Speelpark plezier aan de jongste inwoners, maar vooral ook aan kinderen van buiten de gemeente.

GDP stelt zich kritisch op t.a.v. de geluids-, verkeers- en parkeeroverlast die worden veroorzaakt door het steeds verder uitdijende Speelpark. Hiervoor zijn diverse oplossingen te bedenken, zoals een beperking van het aantal bezoekers, een pendeldienst en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het huidige terrein. Daarvoor wordt niet gekozen. Het college wil hiervoor tijdelijk danwel structureel natuur/bosgebied ter beschikking stellen en die denkrichting steunen wij vooralsnog niet. Dit betekent namelijk een onaanvaardbare aantasting van de natuur, waarbij o.a. een dassenburcht moet wijken voor geparkeerd blik. Ook blijft hiermee de toegankelijkheid voor hulpdiensten een probleem. Waar het college spreekt van een ‘conserverend bestemmingsplan’, zien wij hier juist het tegenovergestelde.

Wel steunen wij de door het college voorgestelde beperkingen t.a.v. de speel- en attractietoestellen.

Tot slot constateren wij dat niet alle belanghebbenden zich op de juiste manier gehoord en betrokken voelen in het doorlopen participatietraject.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Er ligt een deugdelijk nieuw bestemmingsplan voor Speelpark Oud Valkeveen e.o. dat goede oplossingen biedt voor de geconstateerde problemen en in voldoende mate recht doet aan de verschillende belangen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

4

Neutraal

17

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Bewoners en andere belanghebbenden zijn goed betrokken in het participatieproces

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

9

Neutraal

15

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De dassenburcht in het bosgebied nabij Speelpark Oud Valkeveen mag nooit opgeofferd worden voor een parkeerterrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

22

Mee eens

3

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De voorgestelde beperkingen op het aantal speel- en attractietoestellen en de omvang daarvan is passend

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

15

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een beperking komen op het aantal bezoekers van Speelpark Oud Valkeveen om geluids- verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen en terug te dringen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

2

Neutraal

8

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het woon- en leefklimaat in het Gooi wordt mede gedragen door de natuurterreinen. Het weide- en bosgebied rond Oud Valkeveen mag niet gebruikt worden als parkeerterrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

21

Mee eens

1

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Oud Valkeveen moet - net als iedere andere onderneming - voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

5

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Speelpark Oud Valkeveen mag niet verder groeien als dat ten koste gaat van natuurgebied

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

22

Mee eens

0

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een maximum worden bepaald voor het aantal touringcars dat naar het Speelpark rijdt en de verkeersbewegingen moeten beter worden afgestemd

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

2

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moeten aanvullende maatregelen getroffen worden voor de toegankelijkheid van wegen voor de hulpdiensten

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

3

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een pendeldienst komen om verkeers- en parkeeroverlast tegen te gaan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

5

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties


Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Het college wil de buitenruimte rondom het gemeentehuis herinrichten en heeft hiervoor eerder een bedrag van een half miljoen Euro gereserveerd (waaronder 80.000 Euro voor het participatietraject). In het voorliggende plan blijft de hoogte van het plein gehandhaafd, wordt de poffertjeskraam verplaatst naar het lage pleindeel en de oude hoofdentree verdwijnt. Verder komt er een scheiding voor autoverkeer en voetgangers, er komen bomen bij, de lichtmasten worden vervangen en 63 van de 72 parkeerplaatsen blijven behouden. Aan de Landstraatzijde komt een voetpad en een ‘pannaveldje’. Aan de noordzijde komt een park met vlonders in het water.

Uit het participatietraject (niveau co-productie) zijn eerder een aantal varianten gekomen die buiten het financieel kader vielen. Met een motie heeft GDP opgeroepen om (ook) een ‘budget-variant’ aan de raad voor te leggen, waarbij alleen het hoogst noodzakelijke gebeurt (zoals het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid) en zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven. Het college heeft met dit voorstel de uitkomsten van het participatietraject en een sobere inrichting willen combineren.

Lees hier alle stukken. Bekijk hieronder een impressie van het plan.

Voorlopig standpunt

Goois Democratisch Platform heeft altijd al gesteld dat een half miljoen Euro heel veel geld is voor het ‘opleuken’ van het plein voor het gemeentehuis. Eerder werd het gemeentehuis al voor miljoenen verbouwd. Nog voordat het project (incl. het participatietraject) van start ging, hebben wij het college opgeroepen hier niet onnodig veel geld in te investeren, terwijl de gemeente tegelijkertijd voor een bezuinigingstaakstelling staat. Om ons standpunt kracht bij te zetten, hebben wij (met succes) een motie ingediend waarmee het college werd opgeroepen om (ook) een ‘budget-variant’ aan de gemeenteraad voor te leggen. In de budget variant zouden alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen verwerkt moeten zijn.

In het nu voorliggende voorstel combineert het college naar eigen zeggen de uitkomsten van het participatietraject en de oproep van de motie om tot en sobere inrichting binnen het financieel kader te komen. Liever hadden wij – zoals ook in de motie stond – meerdere varianten voorgelegd gekregen, waaronder een variant waarin alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen zouden worden genomen. In de voorkeursvariant worden allerlei ‘nice to haves’ toegevoegd, zoals een ‘pannaveldje’, vlonders, nieuwe bankjes en bomen. Verder verdwijnt 12,5% van de al krappe parkeergelegenheid. Hiermee wordt de motie dus niet goed door het college uitgevoerd.

Daarnaast constateren wij dat het college er niet in geslaagd is om op het niveau co-productie een participatieproces tot een goed einde te brengen. Doordat de gestelde kaders niet goed in het proces zijn betrokken, is de uitkomst onrealistisch gebleken en heeft de gemeente uiteindelijk zelf een compromisvoorstel gemaakt. Dat is geen co-productie. Dat neemt niet weg dat wij blij zijn dat omwonenden/belanghebbenden zich wel in dit compromisvoorstel kunnen vinden. Ook zijn wij blij dat de ijsbaan en de kermis in dit plan blijven passen.

Kortom: vooralsnog neigen wij naar een tegenstem, omdat het college de bijbehorende motie niet goed heeft uitgevoerd en burgerparticipatie op het niveau co-productie is mislukt.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Er ligt een goed plan voor de herinrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis (kosten 0,5 mio Euro)

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

9

Mee eens

1

Neutraal

35

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

 • Substellingen

  De beoogde vlonders aan de noordzijde van het gemeentehuis zijn een aanwinst

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  6

  Neutraal

  22

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De gemeente kan een half miljoen Euro beter aan iets anders uitgeven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  38

  Mee eens

  3

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • De gemeente zou niet minder, maar juist meer moeten uitgeven aan de buitenruimte rond het gemeentehuis

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  4

  Neutraal

  41

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een 'pannaveldje' voor de jeugd is een mooie aanwinst in dit gebied

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  3

  Neutraal

  31

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Jongerenwerkers, deskundigen uit wereld van beweging en sport, én jongeren zelf, zijn hier heel blij mee. Het heeft een functie en ontlast het speeltuintje én de buurtbewoners van hangjongeren in het speeltuintje, bedoeld voor <12 jaar.

 • Er moeten meer bomen bij het gemeentehuis komen te staan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  29

  Mee eens

  4

  Neutraal

  13

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het aantal parkeerplaatsen bij het gemeentehuis moet eerder omhoog dan omlaag

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  16

  Neutraal

  16

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het college geeft met dit voorstel geen uitvoering aan de motie om met een 'budget variant' te komen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  8

  Neutraal

  22

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Het is goed dat de poffertjeskraam verplaatst wordt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  18

  Mee eens

  23

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het participatieproces (niveau co-productie) is mislukt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  8

  Mee eens

  16

  Neutraal

  19

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Ikzelf, als een van de vele participanten, heb dat absoluut niet zo ervaren!
  Wel is er frustratie over de Raadsvergadering om te bemerken dat bepaalde partijen íeder voorstel per definitie afwijzen omwille van het afwijzen. In woord en lichaamstaal! Geen idee kennelijk wat dat doet met toehoorders die een jaar lang hebben deel genomen aan dit traject. Dan neem je
  burgerparticipatie niet serieus, en toon je minachting voor de “burger”.

  vind ik leuk 1
 • Het scheiden van autoverkeer en voetgangers voor het gemeentehuis is belangrijk

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  7

  Neutraal

  28

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Herstelplan oostelijke vestingwerken Muiden

  In 2014 is door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Muiden het ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting’ vastgesteld. In 2016 is de samenwerking gestart tussen Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat om de visie zoals verwoord in het ontwikkelplan uit 2014 ook tot uitvoering te brengen. Op basis van de vastgestelde stukken, uitgebreid onderzoek (archeologisch, flora en fauna, milieu, water, kabels en leidingen, e.d.) en een intensieve samenwerking met omgeving en samenwerkende partijen is gewerkt aan het deelproject: Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden.

  De Oostelijke vestingwallen en de grachten hebben vanaf de 16e eeuw het aangezicht van de stad bepaald en zijn onmisbaar voor de schoonheid en beleving van de vesting. Deze historische structuur (Stelling van Amsterdam, 1879) moet zoveel mogelijk intact blijven om de samenhang te benadrukken en de vesting zichtbaar en herkenbaar te maken. Gezien de overeenkomsten tussen deze oorspronkelijke situatie en de huidige situatie is herstel grotendeels mogelijk. Van groot belang bij het herstel van de vesting is dat op respectvolle wijze wordt voortgebouwd op de cultuurhistorische waarden van o.a. de Stelling van Amsterdam.

  Met het herstel van de vesting wordt de aantrekkelijkheid voor bewoners vergroot en wordt Muiden als vestingstad zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers. Dit herstelplan biedt kansen voor een mooi nieuw stadspark met ruimte voor natuur- en cultuurwaarden.

  De bijbehorende stukken zijn hier te vinden.

  Voorlopig standpunt

  Er is veel werk en energie gestoken in het plan om de oostzijde van de vestingwallen in oude luister te herstellen. Daarbij is veel moeite gedaan om inwoners van de vesting, bedrijven en instellingen de gelegenheid te geven om te participeren. Onze fractie denkt dan ook dat er op hoofdlijnen een evenwichtig plan tot stand is gekomen.

  Er is een drietal aspecten binnen dit plan, waar wij – mede n.a.v. signalen vanuit belanghebbenden – kritisch op zijn en waarop wij twee moties en een amendement hebben voorbereid:

  • Het plan voorziet in het plaatsen van meidoornhagen van 50 cm hoogte. Wij denken dat dat niet passend is. Meidoorns waren in het verleden – net als bijv. bramenstruiken – een belangrijk onderdeel van de verdedigingsfunctie van de vestingwerken. Na het oversteken van de vestinggracht stuitte de vijand op een bijna ondoordringbare haag met een hoogte van zo’n 3 tot 5 meter, waardoor de vesting bijna onneembaar was. Om die reden zijn de meidoorns bij het Muiderslot nog altijd van een dergelijke omvang. Daarnaast is de overgang van een woeste meidoornhaag in de vestinggracht ook uit ecologisch oogpunt van meerwaarde voor tal van planten en dieren, i.t.t. een laag strak gesnoeid haagje. Wij willen het college met een motie oproepen om de meidoorns te laten groeien tot een hoogte die ook vanuit historisch perspectief passend is.

   

  • Onderdeel van het plan is de – overigens beperkte – ophoging van de vestingwallen, waardoor tal van gezonde bomen gerooid moeten worden. Onze fractie stelt voor om daar waar hoge concentraties oude, gezonde bomen staan de vestingwerken zo mogelijk niet of minimaal op te hogen, zodat deze bomen behouden kunnen blijven. Dat draag bij aan een gezond leefklimaat en daarnaast is het uit ecologisch, esthetisch en historisch oogpunt gewenst om hier secuur mee om te gaan. Als bomen eenmaal gerooid zijn, kan achteraf niet besloten worden ze toch maar te laten staan. Maar andersom beredeneerd kan er t.z.t. wel alsnog tot kap besloten worden, als de uitvoering van het herstelplan op deze plekken niet het beoogde resultaat oplevert. Ook kan het toeristisch en historisch interessant zijn om gedeeltes van de vestingwerken niet op te hogen, zodat goed zichtbaar wordt hoe de vesting er anno 2015 t.o.v. 1875 bij lag. De intentie van deze motie is overigens al in (zeer) beperkte omvang in het voorstel opgenomen, namelijk op één specifieke locatie. Wij willen dat verbreden.

   

  • Tot slot overwegen wij het plan te amenderen, zodat het nieuw aan te leggen laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht wordt geschrapt. Het voorliggende stuk ziet immers op herstel van de oostelijke vestingwerken. De aanleg van een laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht is echter strijdig is met het historische aanzicht en de verdedigingsfunctie van de vestingwerken. Daarnaast is er  reeds een laag pad om de oostelijke vestingwal – en wel aan de buitenkant van de vestinggracht, waar mensen langs de waterkant kunnen lopen.

   

  UPDATE: 

  Tijdens de behandeling in de raad heeft de wethouder toegezegd dat de meidoorns tot 1,5 – 2 meter hoogte zullen groeien (i.p.v. de eerder genoemde 50 cm). Daarom hebben wij onze motie op dit onderwerp ingetrokken.
  Ook heeft de wethouder aangegeven dat direct na de beeldvormende behandeling van het plan, nogmaals bekeken is of er meer bomen gespaard kunnen blijven of verplaatst kunnen worden. Dat zijn er waarschijnlijk 11 (van de 37) en tijdens de uitvoering zal eveneens nogmaals beoordeeld worden waar alsnog bomen kunnen blijven staan. Met deze toezegging is ook onze tweede motie overbodig geworden.
  Ons amendement m.b.t. het schrappen van het “belevingspad” hebben wij wel in stemming gebracht, maar is door de raad verworpen. Wij hebben vóór het herstelplan gestemd en dat is ook unaniem aangenomen.

   

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Het herstelplan maakt Muiden als vestingstad beter zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers, met respect voor de natuur- en cultuurwaarden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  2

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Het nieuw aan te leggen laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht moet geschrapt worden uit het plan, omdat dat geen recht doet aan het historische aanzicht van de vesting

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  2

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Meidoornhagen moeten van substantiële hoogte zijn, in lijn met het historisch karakter van de vestingwerken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  2

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Daar waar hoge concentraties oude, gezonde bomen staan, moeten de vestingwerken niet of minimaal opgehoogd worden zodat deze bomen behouden kunnen blijven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  2

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Visie passantenhaven Naarden [Naarden]

  Samen met de provincie, de regio Gooi- en Vechtstreek en het waterschap werkt de gemeente Gooise Meren binnen het programma ‘Naarden buiten de Vesting’ aan het verhogen van de recreatieve, de cultuur-historische, de ecologische en de natuurwaarde van het gebied tussen Naarden en Muiden. De aanleg van een passantenhaven bij Naarden-Vesting is een van de zeven deelprojecten, waartoe verder onder andere behoren: een ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer en het Gooimeer, overdracht van de schootsvelden aan het GNR, een vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer en optimalisatie van de Naardertrekvaart. Binnen het programma Naarden buiten de Vesting ligt de opgave om ruimte te creëren tussen het bedrijventerrein en de Vesting om de Vesting beter tot zijn recht te laten komen. Het bedrijventerrein zit nu als het ware aan de Vesting vastgeplakt. Door uitbreiding van de aanwezige havenkom en sloop van een bedrijfspand wordt het bedrijventerrein als het ware ‘los gemaakt’ van de Vesting. In de ontstane ruimte zijn recreatieve toeristische functies voorzien in de vorm van een passantenhaven.

  In de visie wordt beschreven hoe die vorm kan krijgen, waarbij gekozen wordt voor het ‘seizoensgebonden scenario’. De nieuwe haven richt zich primair op de passanten en heeft het karakter van een ‘foyer’: een aangename plek om kort te verpozen, met als doel om daarna naar de Vesting te gaan. De havenkom moet een historische vorm krijgen, met diverse steigers voor circa 25 boten. Op de wal zijn de voorzieningen beperkt tot sanitair, watertap en stroom. De Amsterdamsestraatweg naar de Vesting wordt eveneens verbeterd. Bij de totstandkoming van deze visie zijn diverse belanghebbenden, waaronder inwoners en ondernemers, betrokken. Er is sprake van co-financiering, waarbij het grootste deel betaald wordt door de provincie.

  Directe link naar de stukken

  Update: de behandeling van dit raadsvoorstel is uitgesteld. Er vindt op 26 september een openbare bijeenkomst plaats over dit onderwerp.

  Voorlopig standpunt

  GDP staat in de basis positief tegenover de realisatie van een passantenhaven, om daarmee het gebied een ‘upgrade’ te geven en toerisme/economie te stimuleren, al zal dat laatste waarschijnlijk van beperkte omvang zijn. Ook de gekozen denkrichting lijkt goed doordacht en passend te zijn, met als mogelijke toevoeging de herinrichting van het Burg. Wesselingplein. Verder zijn wij blij te vernemen dat de Roeivereniging Naarden alsnog tot een principe akkoord is gekomen met de convenantpartijen, dat ervoor moet zorgen dat sport en recreatie goed samen gaan.

  Waar wij echter moeite mee hebben, is dat er nog een groot aantal onzekerheden en onduidelijkheden bestaat die grote gevolgen kunnen hebben voor de visie en het slagen van het project.

  • Het is niet duidelijk op welke wijze het beheer van de haven zal worden georganiseerd
  • Er is nog geen zicht op de exploitatiekosten van de haven en daarmee ook niet op eventuele structurele lasten voor de gemeente
  • Er moet nog bepaald worden wat de nieuwe brug- en sluistijden worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het wegverkeer
  • Er zijn nog diverse knelpunten op de route naar de haven toe, zoals de Keetpoortsluis. Ook is de doorsteek nog niet zeker i.v.m. een lopende procedure voor grondonteigening
  • Het is nog niet duidelijk waar de alternatieve parkeerplaats voor vrachtwagens komt en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wens van extra parkeerplaatsen voor personenauto’s
  • Het principe akkoord tussen de roeivereniging en diverse convenantpartijen moet nog uitgewerkt worden

  Ons voorlopige standpunt is derhalve dat er eerst meer duidelijkheid moet komen t.a.v. de bovenstaande cruciale zaken, alvorens de gemeente verder gaat met de aanleg van een passantenhaven. Daarbij is het belangrijk dat alle belanghebbenden, dus ook inwoners uit Muiden en Muiderberg, betrokken worden. Immers, de aanleg van een passantenhaven zal indirect ook voor hun leefomgeving als onderdeel van de vaarroute gevolgen kunnen hebben. Wij overwegen dan ook om hiervoor een motie in te dienen.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De visie passantenhaven Naarden is een goede basis om op door te bouwen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  48

  Mee eens

  7

  Neutraal

  19

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  De scouting moet niet verplaatst worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  25

  Mee eens

  20

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het principe akkoord van de roeivereniging zorgt ervoor dat sport en recreatie goed samen gaan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  23

  Mee eens

  15

  Neutraal

  8

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De voorziene effecten op het wegverkeer wegen niet op tegen de voordelen van een passantenhaven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  33

  Mee eens

  5

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het participatieproces bij dit deelproject is tot nu toe goed verlopen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  24

  Mee eens

  9

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  In het project zou ook herinrichting van het Burg. Wesselingplein betrokken moeten worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  7

  Neutraal

  19

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De inrichting van de Amsterdamsestraatweg moet nodig verbeterd worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  22

  Mee eens

  6

  Neutraal

  14

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moeten in de passantenhaven geen horeca en/of andere voorzieningen komen die concurrerend zijn voor ondernemers in de Vesting

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  20

  Mee eens

  1

  Neutraal

  30

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een historische vorm van de havenkom is passend

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  38

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een passantenhaven biedt geen toegevoegde waarde, de gemeente kan er beter mee stoppen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  0

  Neutraal

  42

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De visie is ‘prematuur’, omdat er nog teveel vragen zijn die cruciaal zijn voor het slagen van het project

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  8

  Neutraal

  27

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet een insteekhaventje komen voor bewoners omgeving Hakelaarsbrug

  Bewoners daar worden nu steeds gepasseerd. In sommige gevallen wonen ze aan de vaart en mogen er geen bootje neerleggen. Dus niet de lusten maar wel de lasten. Dat kan natuurlijk niet. Zij moeten zeker ook kunnen profiteren van de vaarverbinding waar Muiderberg aan ligt.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  2

  Mee eens

  4

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Visie Buitenruimte [Gooise Meren]

  Met de Visie op de Buitenruimte, schetst het college op hoofdlijnen hoe de gemeente om wil gaan met inrichting en beheer van de buitenruimte. In het streefbeeld worden kernwaarden als ‘groen’, ‘monumentaal’ en ‘duurzaam’ centraal gesteld. De gemeente wil daarin samenwerken met inwoners en ondernemers,  bezoekers en recreanten, in omgangsvormen die gekenmerkt worden door dialoog, maatwerk, flexibiliteit en slagvaardigheid. De visie richt zich hoofdzakelijk op de verblijfs- en gebruiksfunctie van de buitenruimte in relatie tot de veerkracht van de natuur van die buitenruimte. De gemeente heeft tijdens de “ruimtedagen” veel inwoners op straat naar hun mening gevraagd over de buitenruimte in Gooise Meren.

  Voorlopig standpunt

  Goois Democratisch Platform ziet een visie op hoofdlijnen, die in zekere zin blijft steken in ‘algemeenheden’. Bij GDP is er behoefte om top op zekere hoogte al een concrete invulling terug te zien in een visie. Daarnaast roept de Visie op de Buitenruimte een aantal vragen bij ons op, die wij hieronder zullen noemen.

  Uit de Visie buitenruimte volgt dat de gemeente een hoogwaardige dienstverlening nastreeft en er alles aan wil doen om de buitenruimte zo goed mogelijk te beheren, schoon en veilig te houden. Inwoners kunnen bij de gemeente een melding doen, als hun iets opvalt in de omgeving waar de gemeente verantwoordelijk voor is, waarbij valt te denken aan overhangend groen, losliggende tegels, of een defecte verkeersinstallatie. Meldingen zijn thans alleen telefonisch of via de website mogelijk, terwijl er anno 2018 legio mogelijkheden zijn om dit (ook) via een bestaande app te organiseren. Omdat wij denken dat het voor een goede dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige buitenruimte belangrijk is dat inwoners deze meldingen snel en eenvoudig kunnen doen, overwegen wij hierover een motie in te dienen.

  Over straatverlichting zegt de visie o.a. dat deze afgestemd moet zijn op locatie specifieke omstandigheden en behoeften, waarbij geldt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met verlichting met het oog op duurzaamheid. Daarnaast staat in de visie dat verlichting bevorderlijk is voor de sfeer en beleving in de buitenruimte en dat licht op maat in buitengebieden essentieel is voor de bescherming van flora en fauna. Deze uitgangspunten onderschrijft GDP, maar wij constateren tegelijkertijd dat die niet overeen komen met de praktijk in de nieuw opgeleverde wijk “Naardereiland”. De straatverlichting in deze nieuwe wijk is oorspronkelijk in een andere vorm door de ontwikkelaar gepresenteerd en het gekozen alternatief valt zowel esthetisch als praktisch niet in de smaak bij de nieuwe bewoners. Het licht is dermate fel dat het automobilisten kan verblinden, hetgeen tot veiligheidsrisico’s kan leiden – o.a. bij het doorkruisen van de drukke fiets- en voetgangersstrook bij de entree van de wijk. Daarnaast kan de huidige verlichting pijnlijke verblinding tot gevolg hebben bij vleermuizen, terwijl het eiland een belangrijke trekroute is voor deze diersoort. Bewoners ervaren het verder als zeer storend dat hun slaapkamers in de nachtelijke uren extreem fel worden verlicht en vinden het jammer dat de straatverlichting geen eenheid vormt met die op het aangrenzende gebied (zoals het recreatiestrand en de appartementencomplexen aan de IJsselmeerweg). Volgens de leverancier van de verlichting zijn er diverse alternatieven cq. oplossingen, zoals dimmers en gedeeltelijke afdekkappen, maar de gemeente en de ontwikkelaar zijn hier, alhoewel de bezwaren bekend zijn, tot dusver niet toe overgegaan. Daarom wil Goois Democratisch Platform het college met een motie oproepen om i.o.m. de ontwikkelaar de straatverlichting in de nieuwe wijk “Naardereieland” zodanig te verbeteren, dat deze meer in lijn is met de Visie Buitenruimte Gooise Meren.

  De Visie buitenruimte gaat in hoofdstuk 3.6 in op een leefbare omgeving waar “geen of beperkt hinder is van geluid, geur, of fijnstof” en waar (dus) sprake is van “een gezonde en veilige leefomgeving die inwoners als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed op gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk is” Ook staat in de visie te lezen dat “de kwaliteit wordt bepaald door wat we er met elkaar van maken, waarbij inwoners bijdragen aan de ‘plus’ door in de buitenruimte zelf initiatief te ontplooien.”  GDP overweegt daarom een derde motie in te dienen, die ziet op een pro-actieve houding van de gemeente t.a.v. het bewonersinitiatief om tot een co-creatie te komen voor de realisatie van een geluidswal in combinatie met zonnepanelen ter vermindering van geluid en fijnstof van de snelweg A1 in de wijk Naarderwoonbos en andere wijken waar dat mogelijk cq. wenselijk is. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat RWS de belofte heeft gedaan dat het geluidsniveau na de verbreding A1/A6 niet hoger zou zijn dan daarvoor. Een technische onderbouwing is in de toelichting van de motie te lezen.

  Waar wij verder nogmaals aandacht voor willen vragen is de voortdurende geuroverlast in Muiderberg door de Den Ouden Groep, de spreiding van speelplaatsen, voorwaarden van zelfbeheer van openbare ruimte door inwoners en de veiligheid in de openbare ruimte. Ook hebben wij vragen over de keuze voor verlichtingsarmaturen en bestrating in relatie tot de historische context van een wijk en het bevaarbaar houden van open water i.v.m. oprukkende waterplanten.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De visie sluit goed aan bij de kernwaarden van onze gemeente en waarborgt een hoogwaardige kwaliteit van onze buitenruimte

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  5

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  De gemeente moet proa-actief meewerken aan het bewonersinitiatief voor een geluidswal met zonnepanelen bij het Naarderwoonbos (motie)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De straatverlichting van Naardereiland moet aangepast worden, omdat deze te fel is (motie)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  5

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet een 'app' komen voor het doen van meldingen m.b.t. de openbare ruimte

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  8

  Mee eens

  0

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het onderhoudsniveau van de buitenruimte is op dit moment voldoende

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  2

  Mee eens

  4

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er zijn niet genoeg speelplaatsen in Gooise Meren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  4

  Mee eens

  3

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Integraal huisvestingsplan onderwijs [Gooise Meren]

  De gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting van scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Samen met de schoolbesturen wil de gemeente graag grip krijgen op de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hiervoor is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het meerjarenplan maakt inzichtelijk welke investeringen er nodig zijn (en op welke plek) om goed onderwijs in een passende huisvesting te kunnen garanderen. Ook worden hierin afspraken gemaakt over zaken die niet bij wet geregeld zijn, zoals wie er verantwoordelijk is voor renovatie.

  Het Rijk geeft de gemeenten in Nederland een bedrag om nieuwbouwinvesteringen aan onderwijsinstellingen te kunnen betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de zogenaamde VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-norm. Voor een gemiddelde school is dit bedrag vastgelegd op €1.250,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo). Dit bedrag is echter niet toereikend om een maatschappelijk verantwoorde duurzame school te bouwen die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een door de overheid opgesteld voorschrift waarin is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Er ontstaat dus een verschil tussen wat de gemeente ontvangt aan gelden en hoeveel er nodig is om aan de overheidseisen van het Bouwbesluit te voldoen. Een investeringskostenbudget van €1.800,- per vierkante meter bvo zou op dit moment passend zijn om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.De gemeente wil daarom het investeringsbedrag verhogen van €1.250,- naar €1.800,- per vierkante meter bvo (een verhoging van 50%).

  Dit voorstel is aangenomen. De wethouder heeft een toezegging gedaan m.b.t. onze vraag over overwaarde bij het achterlaten van een oud schoolgebouw. 

  Voorlopig standpunt

  Er worden bij de verhoging van het normbedrag geen aanvullende eisen of voorwaarden gesteld aan (eventuele) opbrengsten van achtergebleven locaties. Wanneer het gaat over nieuwbouw, dan betekent dit dat een onderwijsinstelling een oude locatie zal verlaten om een nieuw gebouwde locatie te betrekken. Wat er gedaan moet of kan worden met de opbrengst van de verkoop van de oude locatie, is nergens vastgelegd. Eventuele overwaarde gaat nu dus naar de (grond-)eigenaar en wordt niet aanvullend geïnvesteerd in de nieuwbouwlocatie, terwijl de gemeente hier wél in investeert.

   GDP vindt het huidige voorstel tot verhoging daarom een blanco cheque. Wij willen daarom de huidige regeling (€1.250,- per vierkante meter bvo) handhaven en eventuele meergelden beschikbaar maken wanneer de opbrengst van de verkoop van de achtergebleven locaties en/of panden toekomt aan de gemeente.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Het verhogen van het nieuwbouwinvesteringsbudget voor onderwijshuisvesting van €1.250,- naar €1.850,- per vierkante meter bvo op kosten van de gemeente is een goed idee

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  2

  Neutraal

  16

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  De gemeente moet betere (prijs-)afspraken maken met projectontwikkelaars om de kosten voor nieuwbouwinvesteringen te drukken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Onderwijsinstellingen moeten (een deel) van de opbrengsten van achtergelaten locaties aan de gemeente uitkeren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Renovatie van schoolgebouwen heeft de voorkeur over nieuwbouw

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  4

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Verordening duurzaamheidsleningen [Gooise Meren]

  Gooise Meren heeft als doelstelling om een van de meest duurzame gemeenten van Nederland te worden. De gemeente wil hierin allereerst zelf het goede voorbeeld geven en daarnaast inwoners en ondernemers stimuleren om ook duurzamer te worden. De ‘Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren’ is zo’n duurzaamheidsinitiatief, gericht op particuliere woningbezitters. Tegen een aantrekkelijk rentetarief kunnen zij bij de gemeente een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun huis. Verduurzamen kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, het verder of beter isoleren van het huis of het aanleggen van een groen dak. Het minimale leenbedrag is vastgesteld op €2.500,- en de maximale lening bedraagt €25.000,-. Verenigingen van Eigenaren kunnen geen aanspraak maken op de lening. Het totale budget voor het verschaffen van leningen is vastgelegd op €400.000,-. In de gemeente Hilversum en Eemnes is er ook al gewerkt met duurzaamheidsleningen. Hier werd respectievelijk €1.000.000,- en €300.000,- vrijgemaakt voor de leningen.

  Het voorstel en het amendement om de bovengrens van 25.000 Euro bouwkosten te schrappen zijn beide aangenomen. Indien de regeling een succes is, kan het budget uitgebreid worden. Hiervoor komt de wethouder dan terug bij de raad. 

  Voorlopig standpunt

  GDP vindt verduurzamen belangrijk en juicht het initiatief van de duurzaamheidslening dan ook toe. Een aantal zaken verdient echter nadere opheldering of toelichting.

  • Het vastgestelde budget van €400.000,- is niet overtuigend onderbouwd. De hoogte van dit bedrag dient zich te verhouden tot het aantal inwoners dat aanspraak kan maken op de lening. De gemeente haalt Hilversum (1 mln/90.000 inwoners) en Eemnes (3 ton/9.000 inwoners) als vergelijking aan en noemt het bedrag daarmee “op zijn plaats”. In werkelijkheid zit Gooise Meren dus met circa 7 Euro per inwoner fors onder Hilversum (11 Euro) en Eemnes (33 Euro). GDP wil hier dan ook verdere duiding van zien.
  • De gemeente heeft vastgesteld dat de maximale lening enkel wordt verstrekt aan duurzaamheidsaanpassingen die (in totaal) niet duurder zijn dan €25.000,-. Hiermee worden huizenbezitters die door de grootte van hun huis of de staat van het huis meer kosten moeten maken voor verduurzaming, uitgesloten van deelname. Dat er een maximaal leenbedrag van €25.000,- wordt uitgegeven per aanvraag, vinden wij acceptabel. De totale (ver-)bouwkosten hoeven hierbij echter niet tot een maximum te worden beperkt.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De gemeente moet duurzaamheidsleningen beschikbaar stellen voor particuliere woningbezitters

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  23

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  De gemeente moet geen geld uitlenen aan particulieren voor het verduurzamen van koopwoningen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  0

  Mee eens

  0

  Neutraal

  13

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een vereniging van eigenaren (VVE) moet ook gebruik kunnen maken van de regeling

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  5

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet (ook) budget worden vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen voor ondernemers

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  2

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het totale budget van €400.000,- moet omhoog, zodat het zich beter verhoudt tot het aantal huishoudens in de gemeente en de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  5

  Mee eens

  4

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Particuliere woningbezitters die voor meer dan €25.000,-willen verbouwen, moeten ook aanspraak kunnen maken op een duurzaamheidslening

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  2

  Mee eens

  2

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Particuliere woningbezitters die voor minder dan €2.500,- willen verbouwen, moeten ook aanspraak kunnen maken op een duurzaamheidslening

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  0

  Mee eens

  0

  Neutraal

  12

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Economische visie [Gooise Meren]

  Het college legt een nieuwe economische visie voor, omdat de raad over een eerdere versie ontevreden was. In de visie is een streefbeeld opgenomen: Gooise Meren is een uniek, aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Dankzij haar karakteristieke, vitale kernen, veelzijdige natuur, ligging in het hart van Nederland en goede voorzieningen. Kwaliteit van leven voert de boventoon. Die kwaliteit uit zich in een lokale waarderende economie, waarin naast materiële ook niet materiële zaken worden gewaardeerd en gecompenseerd. Ondernemers spelen in op de ingrediënten die in Gooise Meren aanwezig zijn en pakken de kansen voor economische stabiliteit en groei. De gemeente stuurt op het geluk van inwoners, ook dat van toekomstige generaties. Zij moedigt creativiteit en innovatiekracht aan vanuit de ambitie om in regio Gooi en Vechtstreek voorop te lopen met circulaire economie en duurzaamheid. Zij trekt op met initiatiefnemers om de gewenste ruimte te creëren voor ondernemerschap. In alles wat zij doet, streeft zij naar een zo klein mogelijke voetafdruk.

  De economische visie is een richtsnoer voor het stimuleren, faciliteren en regisseren van gewenste economische ontwikkelingen in de richting van dit streefbeeld. Het doel daarbij is om de werkgelegenheid te behouden en – waar mogelijk – verder te laten groeien, waarbij de randvoorwaarde steeds is dat dit moet passen bij de karakteristiek van Gooise Meren en dat waarden als duurzaamheid en participatie worden ondersteund. Het visiedocument benoemt vijf speerpunten: aantrekkelijke bestemmingen, vitale kernen, waterfront Gooise Meren, werk maken van werklocaties en (sociale) duurzaamheid. Verder wil het college inzetten op een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en beleidseffecten moeten continu getoetst worden in termen van maatschappelijke effecten.

  Directe link naar de stukken

  Dit voorstel is aangenomen, inclusief ons amendement m.b.t. ondernemerschap. 

  Voorlopig standpunt

  Op hoofdlijnen denkt GDP dat er een heldere economische visie ligt. De door het college opgenomen speerpunten sluiten aan bij de kansen die onze gemeente heeft. In de uitvoering van deze visie zal een en ander wel concreter gemaakt moeten worden.

  Zo vragen wij ons af hoe de gemeente precies op het geluk van haar inwoners wil gaan sturen en hoe dat te meten is. Ook moeten er duidelijkere keuze gemaakt worden voor wat betreft het type toerist dat Gooise Meren wil aantrekken en in het verlengde daarvan in hoeverre er voldoende capaciteit is voor overnachtingen. Verder wordt in het stuk niet duidelijk waar we heen willen met het winkelcentrum van Bussum; GDP is voor een compact centrum i.c.m. voldoende mogelijkheden voor de dagelijkse boodschappen in de wijk. Dit betekent ook geen nieuwe Albert Heijn op het Scapino terrein, maar woningbouw. Verder zetten wij vraagtekens bij de echte meerwaarde van stads- en dorpsmanagers in relatie tot de kosten, zeker als het gaat om de kleinere kernen.

  Ook de bestaande beloftes uit het coalitieakkoord over ondernemerschap komen niet allemaal even concreet terug. Zo worden regelluwe zones niet nader geduid en krijgt het ondernemersloket een nieuwe definitie in de sfeer van een netwerkinstrument i.p.v. een laagdrempelige fysieke/digitale ingang waar informatie voorhanden is en waar ondernemers adequaat geholpen worden. Over de accountmanagementfunctie wordt in de economische visie nergens gesproken, terwijl op sector ingedeelde accountmanagers de spil kunnen vormen in een gemeente die partijen proactief met elkaar wil verbinden. GDP overweegt op dit punt een amendement in te dienen. Tenslotte vragen wij ons af hoe groot de werkelijke vraag is naar extra bedrijfsruimte, bijvoorbeeld op Crailo. Zo heeft Blaricum grote moeite met het verkopen van bedrijfspercelen en verkleint nu ook het bedrijventerrein in de nieuwe wijk Blaricummermeent.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De economische visie biedt een goede basis voor de economische ontwikkeling van Gooise Meren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  3

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  De gemeente moet accountmanagers per sector instellen die proactief met het bedrijfsleven in contact staan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De gemeente moet volop inzetten op het aantrekken van meer toeristen en de capaciteit voor overnachtingen zo nodig uitbreiden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  0

  Neutraal

  8

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het ondernemersklimaat wordt verbeterd door een goed ondernemersloket

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  6

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er is op dit moment geen behoefte aan extra bedrijventerreinen in Gooise Meren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  6

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het geluk van inwoners is een goede graadmeter voor economisch beleid

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  7

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Stads- en dorpsmanagers moeten in alle kernen worden ingezet

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  6

  Neutraal

  14

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Bussum moet een compact winkelcentrum krijgen, dagelijkse boodschappen halen mensen in de wijk

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  4

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Invoering vermakelijkhedenretributie [Gooise Meren]

  Het college heeft het voornemen geuit om “vermakelijkhedenretributie” te heffen bij attracties zoals Oud Valkeveen, Spant! en het Muiderslot om kosten voor o.a. parkeerwachters, onderhoud van wegen/bruggen, het opruimen van zwerfvuil en realisatie/beheer van parkeervoorzieningen te verhalen op de organisatoren van deze grote attracties (> 60.000 bezoekers).

  Er kwam veel verzet van de organisaties die belast zouden gaan worden en daarom wil het college alsnog naar een privaatrechtelijk alternatief zoeken. Hierover worden momenteel nog gesprekken gevoerd. Het college stelt daarom nu voor om de vermakelijkhedentretributie wel in te voeren, maar deze in afwachting hiervan voorlopig op nul te zetten.

  Directe link naar de stukken

  Dit voorstel is aangenomen. Ons amendement is verworpen. 

  Voorlopig standpunt

  GDP is van mening dat de gemeente alleen vermakelijkhedenretributie mag heffen, zolang het om daadwerkelijk gemaakte kosten gaat die direct samenhangen met de vermakelijkheid. Er mag dus geen geld overblijven dat aan andere zaken besteed wordt (zoals het college aanvankelijk voorstelde). Daarnaast moet de regeling niet onevenredig averechts werken op onze ambitie om meer toeristen te trekken. Dit standpunt is in lijn met de uitkomst van een recente poll die wij hierover hebben gehouden.

  Wij constateren dat het college de kosten die samenhangen met vermakelijkheden nog niet concreet heeft gemaakt. Daarnaast geven wij de voorkeur aan een privaatrechtelijke afspraak “op maat” die in goed overleg tussen partijen tot stand is gekomen. Hier wordt aan gewerkt en zo lang die afspraak er nog niet is, moet je geen verordening vaststellen (ook al staat het bedrag voorlopig op nul). Wij overwegen daarom om een amendement in te dienen dat hier op ziet.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De gemeente moet vermakelijkhedenretributie invoeren, maar in afwachting van een privaatrechtelijke oplossing het bedrag op nul zetten

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  0

  Neutraal

  22

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Een privaatrechtelijke afspraak over kosten heeft de voorkeur boven het instellen van vermakelijkhedenretributie

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  5

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Vermakelijkhedenretributie mag alleen betrekking hebben op daadwerkelijk gemaakte kosten voor een vermakelijkheid

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  18

  Mee eens

  3

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Zolang er gesproken wordt over een privaatrechtelijke oplossing, moet de gemeente geen vermakelijkhedenretributie invoeren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Aankoop en bestemming Brediusgronden [Muiden]

  Het college van B&W heeft het voornemen om in Muiden een stuk grond van ’t Rijk te kopen (de “Brediusgronden”) en te bestemmen voor een combinatie van sport en sociale woningbouw (huur). Dit scenario is relatief duur, maar aan beide functies is een tekort of zal in de nabije toekomst een tekort ontstaan. Er zijn bovendien weinig alternatieve locaties voor te vinden. Het toeristisch scenario (hotel) valt hiermee dus af. De gemeenteraad wordt gevraagd deze keuze te onderschrijven en de benodigde kredieten ter beschikking te stellen.

  Directe link naar de stukken

  Dit voorstel is aangenomen, inclusief onze motie.

  Voorlopig standpunt

  GDP denkt dat een combinatie van sport (sporthal + velden) en sociale huurwoningen een goede keuze is en bovendien goed inpasbaar is in het gebied. Met sociale huurwoningen kan betere aansluiting worden gezocht met de woonvisie. Door de nieuwe wijken de Krijgsman en Weespersluis, zullen alleen maar meer mensen willen sporten en daar moeten voldoende faciliteiten voor zijn, zo stellen ook SC Muiden en de hockeyclubs uit Naarden en Muiderberg. Wel geeft GDP nog steeds de voorkeur aan uitbreiding van MHC op de Negenmorgen en wij willen dat daar nogmaals onderzoek naar wordt gedaan. Totdat hier duidelijkheid over is, wordt op de Bredius ruimte vrij gehouden voor het geval het op de Negenmorgen niet lukt. Verder willen wij het college met een motie oproepen om zich ervoor in te zetten om ook een passende plek te vinden voor de Muider ijsclub Eendracht, die door de ontwikkeling van de Krijgsman “dakloos” is geworden.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Aankoop van de Brediusgronden met de beoogde functies sport en (sociale) woningbouw is een goed idee.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  27

  Mee eens

  2

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Er moet op de Bredius ook een plek gevonden worden voor de Muider ijsclub Eendracht

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moeten – naast de sport faciliteiten - zoveel mogelijk sociale huurwoningen op de Bredius gebouwd worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  8

  Mee eens

  3

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Uitbreiding van MHC vindt bij voorkeur plaats op de Negenmorgen in Muiderberg, als dat niet lukt op de Bredius

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  8

  Mee eens

  3

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het is belangrijk om extra sport faciliteiten te creëren op de Bredius, zodat er voldoende capaciteit is voor nieuwe wijken de Krijgsman en Weespesluis

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Concept Verkiezingsprogramma GDP [Gooise Meren]

  Goois Democratisch Platform heeft in de afgelopen periode veel gesproken met inwoners(groepen). Mede op basis daarvan hebben wij een concept verkiezingsprogramma geschreven. Inwoners (en ondernemers) kunnen hieronder aangeven of zij zich op hoofdlijnen kunnen vinden in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast is het mogelijk om specifieke opmerkingen te maken cq. suggesties te doen die worden betrokken bij definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma medio december (inloggen vereist).

  Het programma ligt in het verlengde van waar wij voor staan: een open, transparante gemeente die er is voor de inwoners en hen voldoende betrekt bij de besluitvorming. De inhoud zal input zijn voor verkiezingsdebatten en zo mogelijk coalitieonderhandelingen. De wereld is echter niet samen te vatten in 19 pagina’s, dus dit laat onverlet dat wij onderwerpen buiten dit programma voortdurend aan inwoners zullen blijven voorleggen via ons platform.

  Update: het verkiezingsprogramma is inmiddels vastgesteld. Wij danken iedereen voor de waardevolle inbreng!

  Directe link naar het Verkiezingsprogramma

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Ik kan mij op hoofdlijnen goed vinden in dit verkiezingsprogramma.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  36

  Mee eens

  2

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Aankoop Crailo [Gooise Meren]

  Crailo is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren.  De provincie Noord-Holland heeft Crailo in 2006 aangekocht van ‘t Rijk. De aankoop was erop gericht om op deze locatie een herontwikkeling met natuur, wonen en bedrijvigheid te initiëren, aansluitend bij de groene omgeving. Er is na een uitvoerig participatietraject een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Echter stellen de nu zittende colleges van Laren, Hilversum en Gooise Meren voor om de grond samen aan te kopen van de provincie en een nieuw plan te ontwikkelen met meer ambitie en een integrale benadering van het totale gebied. De grond kost de gemeenten in totaal 33,2 miljoen Euro en wordt aangekocht door een gezamenlijk op te richten BV.

  Directe link naar de stukken

  Voorlopig standpunt

  GDP staat – net als veel andere partijen in Gooise Meren – kritisch tegenover dit plan en voert hierover momenteel overleg. Zonder daar op dit moment uitgebreid op in te gaan, plaatsen wij kanttekeningen bij de manier waarop inwoners in het proces zijn/worden betrokken, de verdeling van zeggenschap tussen Laren en Hilversum, het aandeel van sociale woningbouw + percentage middeldure woningen, de ontsluiting van het gebied en de vraag of je ook veel bedrijven op dit terrein moet gaan plaatsen.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Gooise Meren moet overgaan tot gezamenlijke aankoop en ontwikkeling van Crailo o.b.v. Ambitiedocument Buurtschap Crailo

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  1

  Mee eens

  4

  Neutraal

  18

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Een BV is geen geschikte entiteit om een intergemeentelijke samenwerking aan te gaan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  11

  Mee eens

  7

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet een andere stemverhouding komen tussen GM-H'sum-Laren, zodat H'sum geen veto krijgt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  20

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet v.w.b. de woningbouw een focus zijn op sociale huur en midden-duur koop

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  4

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Inwoners zijn onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van dit plan, dat moet echt beter naar de toekomst toe!

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  0

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Kaderplan verkeer centrum Bussum [Bussum]

  Al sinds 2012 wordt er gesproken over ambities om het centrum van Bussum veiliger, bereikbaarder en herkenbaarder te maken. Hierbij zijn in de loop der jaren veel inwoners en ondernemers betrokken geweest. Het college legt nu een kaderplan voor aan de raad, waar concreet invulling wordt gegeven aan een aantal ambities. Een aantrekkelijk winkelcentrum in Bussum draagt volgens het college bij aan het doel om een aantrekkelijke woonomgeving te bieden met een hoog voorzieningen niveau en het bevorderen en faciliteren van economische bedrijvigheid alsmede een economische structuur.

  Dit kaderplan gaat – naast een aantal kleinere aanpassingen en uitgangspunten – in op diverse projecten die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, de belangrijkste zijn: veiligere inrichting van kruispunt bij spoorwegovergang Gen. de la Reylaan (incl. eenrichtingsverkeer Vlietlaan), fietsstraat op de Herenstraat, “auto te gast” in de Brinklaan, herinrichting openbare ruimte/profiel Spiegelstraat, Veerstraat en diverse pleinen en optimalisatie kruispunt Genestetlaan-Landstraat-Nieuwe Raadhuisstraat. De herontwikkeling van het Scapino terrein en het gebied rondom het gebouw “De Vonk” (Veldweg) maken wel onderdeel uit van het onderzoek, maar hierover wordt nu nog niets besloten.

  Directe link naar de stukken

  Dit voorstel is aangenomen. Onze motie en amendementen zijn verworpen.

  Voorlopig standpunt

  Over het algemeen ligt er een goed plan, waarin heldere keuzes worden gemaakt om het centrum van Bussum veiliger, aangenamer en beter bereikbaar te maken. Er zijn veel inwoners en ondernemers betrokken, al vinden wij het jammer dat de plannen niet zijn voorgelegd aan het online burgerpanel. Verder hadden wij liever gezien dat het gebied rondom gebouw “De Vonk”/Veldweg en het Scapino terrein integraal onderdeel hadden uitgemaakt van het kaderplan.

  Er is een drietal onderdelen waar GDP van mening is dat het college mogelijk niet de beste keuzes maakt:

  1) Voor een veiligere inrichting op het kruispunt bij de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan, volstaat een afslagverbod richting Vlietlaan voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg. Het college wil eenrichtingsverkeer, omdat een afslagverbod niet te handhaven is. Dat is wat ons betreft geen overtuigende onderbouwing en gaat voorbij aan de minder goede bereikbaarheid van het winkelcentrum. GDP dient op dit onderdeel het amendement van de PvdA mede in.

  2) GDP wil een stap verder zetten dan “auto te gast” in de Brinklaan. Wij denken dat de Brinklaan op gezette tijden afgesloten moet kunnen worden voor gemotoriseerd autoverkeer. In combinatie met een doorsteek vanaf de Brinklaan richting het Wilhelminaplantsoen hoeft dat niet nadelig te zijn voor de bereikbaarheid en verkeersdruk op de Landstraat. GDP dient op dit onderdeel het amendement van de PvdA mede in.

  3) Alhoewel het gebied “De Vonk”/Veldweg nu geen onderdeel uit maakt van de besluitvorming, kan de bereikbaarheid van het parkeerterrein op de Veldweg en de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang Meerweg-Vlietlaan-Veldweg mogelijk eenvoudig verhoogd worden door het instellen van tweerichtingsverkeer op de Veldweg (vanaf de Brinklaan tot het parkeerterrein). Deze maatregel zou vooruitlopend op plannen voor gebouw “De Vonk” en het gebied rondom de Veldweg genomen kunnen worden. GDP heeft op dit onderdeel een eigen amendement voorbereid.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Het Kaderplan verkeer voor het centrum van Bussum geeft richting aan het ontwerpen van een openbare ruimte die veilig, herkenbaar en bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers is en daarmee een bijdrage levert aan een leefbaar en economisch vitaal centrum

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  3

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Substellingen

  De bestrating op de Spiegelstraat moet op gelijk niveau komen te liggen (geen verhoogde stoepen, net zoals de Kapelstraat)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  4

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De Brinklaan (tussen Veerstraat en rotonde Bel-ami) moet op gezette tijden autovrij kunnen zijn

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  9

  Mee eens

  3

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Eenrichtingsverkeer Olmenlaan > Vlietlaan is desastreus voor de bereikbaarheid van het centrum en in het bijzonder de winkels die daar zijn gevestigd

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  1

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het inrichten van de Herenstraat als fietsstraat vanaf de rotonde bij Bel-ami is een uitstekend idee

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  0

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het is voor de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan afdoende om een afslagverbod voor auto's richting de Vlietlaan in te stellen (komende vanaf de Nieuwe 's-Gravelandseweg)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het is voor de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan noodzakelijk om eenrichtingsverkeer Olmenlaan > Vlietlaan in te stellen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  2

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Om het kruispunt Genestetlaan-Landstraat-Nieuwe Raadhuisstraat veiliger te maken, hoeft er geen rotonde te komen (optimalisatie huidige situatie)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Op de Veerstraat moeten voetgangers voorrang hebben op fietsers (nu andersom)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  3

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Oversteken op de Landstraat t.h.v. de Oud-Bussumerweg en de Havenstraat is nu niet veilig

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Tweerichtingsverkeer tussen de Brinklaan en het parkeerterrein op de Veldweg zorgt voor betere bereikbaarheid en een minder drukke (dus veiligere) spoorwegovergang t.h.v. de Meerweg

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  0

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet winkelconcentratie plaatsvinden om Bussums winkelhart inhoud te geven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Preventie en handhavingsplan Alcohol jeugd [Gooise Meren]

  De gemeente moet een plan opstellen voor een integrale, regionale aanpak van alcoholgebruik door jongeren. In 2020 wil de gemeente een aanzienlijke daling zien van alcoholgebruik bij jongeren en (jong) volwassenen. Er wordt ingezet op een betere naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in supermarkten, horeca en met name sportkantines (para-commerciële horeca). Daarnaast wil de gemeente dat het aantal alcoholgerelateerde incidenten in openbare ruimten afneemt. De focus van dit plan ligt op jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar en hun ouders. Maar ook wordt aandacht besteed aan volwassenen bij wie sprake is van gewoontedrinken met een hoog consumptieniveau.

  Directe link naar de stukken

  Voorlopig standpunt

  In algemene zin denken wij dat het plan voldoet. Wel hebben wij – mede n.a.v. input van enkele horeca ondernemers – een aantal kritische kanttekeningen geplaatst tijdens de eerste bespreking en de wethouder heeft toegezegd dit mee te zullen nemen in de uitvoering. Het gaat dan o.a. om de volgende zaken.

  Controles moeten op de juiste momenten uitgevoerd worden om effectief te zijn, d.w.z. later op de avond. Dit gebeurt nu niet altijd. Verder zijn wij van mening dat indien een horeca ondernemer alcohol verkoopt aan een minderjarige, omdat die zich met een valse ID voordoet als een meerderjarige, de sanctie niet bij de ondernemer maar bij de minderjarige moet liggen. Ook is het van belang dat er controles plaats vinden in de openbare ruimte (hangplekken) en het is opvallend dat de trend dat minderjarigen overmatig drinken in “tuinhuisjes” bij hun ouders niet benoemd wordt. Tenslotte vinden wij dat er vrij veel landelijke maatregelen zijn beschreven (zoals sturing door accijnsverhoging en minder reclame), terwijl het hier gaat om een regionaal plan. Dit kan tot verwarring leiden.

  Ten aanzien van de totstandkoming van dit plan, betreuren wij het dat de jeugd eigenlijk niet echt betrokken is. Er wordt over hen, niet met hen gepraat; een gemiste kans.

  Conclusie: GDP is, ondanks enkele kanttekeningen die kunnen worden meegenomen in de praktijk, positief over dit plan. Het voorstel is aangenomen. 

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  De gemeente treft met dit plan voldoende en adequate maatregelen om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren te verkleinen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  3

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Als een minderjarige zich voordoet als meerderjarig d.m.v. een valse ID, mag een ondernemer niet gestraft worden als hij alcohol schenkt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Controles in de horeca op alcoholverkoop aan minderjarigen vinden op de juiste momenten plaats

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  1

  Mee eens

  5

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moeten meer controles plaats vinden in de openbare ruimte (hangplekken)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  9

  Mee eens

  2

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Jongeren hadden beter betrokken moeten worden bij de totstandkoming van dit plan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  0

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk [Muiden]

  Aan de zuidzijde van de IJmeerdijk is een strook grond gelegen die op dit moment nog in gebruik is als volkstuincomplex van Tuindersvereniging de Westbatterij. De grond is door de gemeente verkocht aan KNSF, waarbij is afgesproken dat het volkstuincomplex verdwijnt. De gemeente heeft nabij zorglandgoed Hoogerlust een nieuwe locatie gevonden voor de Tuindersvereniging, die daar in het voorjaar van 2018 naar toe zal verhuizen.

  KNSF wil de strook grond gaan gebruiken als “overtuinen” voor de achterliggende woningen. Volgens de huidige Welstandsnota Gooise Meren zijn criteria voor “Veenweidegebied” op de strook van toepassing. Deze criteria sluiten niet goed aan bij de nieuwe functie van het gebied in het kader van de ontwikkeling van De Krijgsman. Er zijn daarom aanvullende welstandscriteria opgesteld en hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

  De raad wordt gevraagd het Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk vast te stellen en toe te voegen aan de welstandsnota. Daarnaast wordt voorgesteld dat het Kwaliteitsteam De Krijgsman de bouwplannen toetst (i.p.v. de reguliere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).

  Directe link naar de stukken

  Voorlopig standpunt

  Er worden 23 woningen met aanliggende overtuinen gerealiseerd. Per kavel mag maximaal 48 m2 aan kas/berging worden gebouwd. Dat is volgens het college een reductie t.o.v. het huidige aantal m2 bebouwing op het volkstuincomplex. Om het groene karakter te vergroten, zijn er geen schuttingen toegestaan en is de beoogde bebouwing daarin complementair / onder architectuur passend bij de aangrenzende woningen die worden gerealiseerd.

  Dat lijkt heel aardig, maar toch staat dit alles in een zeker contrast met de overwegingen die geleid hebben tot de verhuizing van de tuinders en de verkoop aan KNSF. Toen was namelijk het uitgangspunt dat de strook geheel groen en vrij van bebouwing zou worden. De verhuizing van de volkstuinen heeft – net als de verhuizing van SC Muiden – grote (sociale) impact en daar past uitvoering conform afspraak bij. Dan lijkt 48 m2 per tuin ineens best veel en je kan je ook afvragen of je zoveel m2 moet bebouwen voor het realiseren van een simpele kas of berging. Daarnaast stelt het bestemmingsplan dat er per volkstuin maximaal 2 x 12 m2 bebouwd mag worden (onvermeld is het aantal volkstuinen). Het is dan de vraag of de door het college gekozen constructie (beeldkwaliteitsplan i.p.v. aangepast bestemmingsplan) voldoende juridische basis biedt om te kunnen stellen dat in de nieuwe situatie sprake is van meerdere gecombineerde volkstuinen, waardoor planologisch ook meer bebouwing is toegestaan.

  Waar wij ook wat moeite mee hebben, is dat de beelden die gebruikt zijn in het plan de indruk wekken dat er meer bebouwings- en gebruiksmogelijkheden zijn dan feitelijk de bedoeling is. Er staan complete huisjes met zadeldak en schoorsteen afgebeeld met een inrichting die een woon- cq. verblijfsfunctie doet vermoeden. Ook het onderschrift bij de afbeeldingen (“aansluiting architectuur van kasjes en huisjes op het woonhuis”) sluit niet goed aan bij de tekst uit het raadsvoorstel (beperkte bebouwing met kas/berging). Dat kan mogelijk tot verkeerde verwachtingen  leiden.

  GDP heeft t.a.v. de maximale bebouwingsomvang en de gekozen beelden amendementen ingediend, maar die zijn niet door een meerderheid van de raad aangenomen. Evenmin is een amendement van de PvdA aangenomen, dat zag op aanpassing van het bestemmingplan teneinde een zekerdere juridische basis te hebben. Wij hebben daarom tegen het voorstel gestemd, maar behoorden tot een minderheid van de raad. Het voorstel is derhalve aangenomen, inclusief een amendement van de coalitie. 

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Met dit Beeldkwaliteitsplan is het mogelijk om de kwaliteit en uitstraling van het voormalig volkstuinterrein en de daarbinnen te realiseren bebouwing te borgen en aan te laten sluiten bij de ambities van De Krijgsman.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  20

  Mee eens

  7

  Neutraal

  27

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Het instellen van het Kwaliteitsteam De Krijgsman als commissie die de bouwplannen toetst, zorgt voor een uniforme en efficiënte advisering van de bouwontwikkelingen in De Krijgsman.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  3

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Met het voorliggende beeldkwaliteitsplan als vervanging van de huidige criteria, houden de gronden een voldoende groen karakter.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  5

  Neutraal

  11

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De beeldimpressie sluit niet goed aan bij de beoogde gebruiksmogelijkheden uit het plan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  21

  Mee eens

  4

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De dijkweg moet i.v.m. de veiligheid van voetgangers en fietsers afgesloten worden voor autoverkeer

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  2

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het beeldkwaliteitsplan biedt voldoende juridische bescherming, als alternatief voor een aangepast bestemmingsplan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  11

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Voor het plaatsen van een kas + berging is een bouwoppervlak van 48 m2 passend

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  2

  Neutraal

  13

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  In het licht van eerdere overwegingen bij de verkoop aan KNSF (met als gevolg verhuizing van de volkstuinen) en gelet op de insteek van dit plan alsmede het vigerende bestemmingsplan, lijkt een maximaal te bebouwen oppervlak van 24 m2 passender dan 48 m2

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Afspraak was dat de strook geheel groen zou worden, dus de gemeente moet geen enkele bebouwing toestaan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  9

  Mee eens

  9

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Samenwerking/fusie tussen Weesp en Gooise Meren [Gooise Meren]

  De provincie Noord Holland heeft onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van gemeenten in onze regio. Gooise Meren maakte niet direct onderdeel uit van dit onderzoek, omdat wij op dat moment net in een fusie-traject zaten. Uit het onderzoek concludeert de provincie dat het goed is als een aantal gemeenten nauwer gaat samenwerken en in de toekomst gaat fuseren, daarom is de procedure hiervoor in gang gezet. Onze gemeente is onderdeel van die procedure.

  De gemeente Weesp heeft ook zelf onderzoek laten uitvoeren naar haar bestuurskracht. De belangrijkste conclusie is dat Weesp in de toekomst niet zelfstandig haar taken kan blijven uitvoeren. Weesp wil zich om die reden aansluiten bij Gooise Meren of Amsterdam. Daarom heeft Weesp de twee gemeenten gevraagd om aan te geven in welke vorm deze gemeenten bereid zijn om de samenwerking/fusie met Weesp aan te gaan. Meer specifiek heeft Weesp aan Gooise Meren en Amsterdam gevraagd te reageren op het kernwaarden- en opgavenprofiel van Weesp en op de aanvullende vragen over de organisatie van het werk, de positie van medewerkers en over het financieel en inhoudelijk beleid. Met dit raadsvoorstel laat onze gemeente weten dat zij open staat voor een samenwerking en daarop volgende fusie met Weesp.

  Directie link naar de stukken.

  DIT VOORSTEL IS AANGENOMEN. GDP HEEFT TEGEN GESTEMD.

  Voorlopig standpunt

  GDP is tegen dit raadsvoorstel, omdat (1) de regie en eindafweging meer bij de gemeente(n) i.p.v. de provincie zou moeten liggen; (2) inwoners veel nadrukkelijker betrokken zouden moeten worden en (3) het tempo van de procedure onnodig hoog is. Daarnaast heeft onze gemeente momenteel nog de handen vol aan het verwerken van de laatste fusie. Een gemeentelijke herindeling moet van onderaf komen en op draagvlak kunnen rekenen. Er is onvoldoende bekend over de effecten van een fusie met Weesp, bijvoorbeeld als het gaat over kosten/lastenniveau, veiligheid en de afstand tot inwoners. Er heeft slechts een zeer gering aantal inwoners meegedaan aan de digitale raadpleging (1,8%) en inspraakavond (0,07%). Een besluit over fusie zou over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen getild moeten worden om recht te doen aan onze democratische waarden.

   

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Onze gemeente moet open staan voor ambtelijke samenwerking en daarop volgend een bestuurlijke fusie met Weesp

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  2

  Mee eens

  1

  Neutraal

  18

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Substellingen

  Als Weesp naar Amsterdam gaat, zal dat de regio verzwakken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  3

  Neutraal

  9

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een gemeentelijke herindeling (fusie) moet met draagvlak van onderaf komen, niet opgelegd worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  3

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren moet eerst maar eens de eigen bedrijfsvoering op orde brengen, alvorens opnieuw te fuseren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  4

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren wordt versterkt door een fusie met Weesp

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  4

  Neutraal

  9

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren zal moeten fuseren om voldoende bestuurskracht te krijgen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  4

  Mee eens

  5

  Neutraal

  12

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Zolang de gevolgen van een fusie met Weesp niet bekend zijn, moet je daarover geen besluit nemen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het tempo van deze procedure ligt te hoog

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  3

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een besluit over fusie moet over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild worden, zodat inwoners zich daarover kunnen uitspreken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties


 • Bouwplan Brediusweg 77 [Bussum]

  Het college vraagt de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven inzake het verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan ‘Brediuskwartier’ Brediusweg 77 te Bussum ten behoeve van de nieuwbouw van 1 woning.

  Directe link naar de stukken

  HET VOORSTEL IS AANGENOMEN. GDP HEEFT VOOR GESTEMD.

  Voorlopig standpunt

  Het betreft hier een braakliggend perceel tussen twee woningen aan een doorgaande weg. Aanvankelijk wilde Jan Tabak hier uitbreiden, maar dat is niet doorgegaan. Omdat dit perceel jaren ongemoeid is gelaten zijn veel zaailingen uitgegroeid en is er een verwilderd terrein ontstaan. Het groen op het perceel is in de huidige staat niet waardevol voor het beschermd dorpsgezicht. Het bouwplan is goed inpasbaar. Het voorlopige standpunt van de GDP is derhalve positief.

  Hoofdstelling raadsvoorstel

  Er is geen reden om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het bouwplan Brediusweg 77

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  0

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Het groen op het perceel is in de huidige vorm niet waardevol

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  2

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er is een deugdelijk bouwplan gemaakt dat past in beschermd dorpsgezicht

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  2

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Muziektent terug op het Adriaan Dortsmanplein

  De muziektent moet op zijn oude plek op het Adriaan Dortsmanplein terug komen! De muziektent is verrijking voor het plein wat nu voornamelijk een groot parkeerterrein is.

  Met het terugplaatsen van de tent kan er meteen gekeken worden naar een herinrichting van het plein waarbij het samenspel van parkeren en een mooi open plein opnieuw beoordeeld kunnen worden. Nu is het een racebaan voor auto’s en zou het mooi zijn als ook de openheid en rust van een plein weer beter voor het voetlicht komt.

  Samen met de omwonende kunnen we kijken welke behoeftes er bij hen zijn, wat de behoeftes zijn van de zaterdagmarkt, het theater en de parkeerbehoeftes.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  De muziektent moet op zijn oude plek terugkomen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  51

  Mee eens

  0

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Zou graag willen weten welke rol De Mess in deze gaat innemen. Een extra podium zou natuurlijk geweldig zijn, echter ben ik wel benieuwd in hoeverre het nieuwe terras uitgebaat gaat worden wanneer het plein weer in glorie word hersteld met een muziektent welke thuis hoort in de Vesting.

 • Substellingen

  Nog geen substellingen


  Afdwingen snelheidslimiet Jacobus Verhoeflaan + Albert Grootlaan [Naarden]

  De straten Jacobus Verhoeflaan en Albert Grootlaan kwalificeren officieel als woonerf. Omdat hier geen duidelijke scheiding bestaat tussen stoep en verkeersweg, is het belangrijk dat de snelheidslimiet van 15 km/uur ook nageleefd wordt door het gemotoriseerd verkeer. Met name voor de kinderen van de in deze (en omliggende) straten wonende gezinnen ontstaan in de huidige situatie regelmatig onveilige situaties omdat motorvoertuigen zich vaak niet bewust zijn van:

  1. het feit dat dit gebied een woonerf is
  2. op een woonerf maximaal 15 km/uur mag worden gereden

  De aanduiding woonerf is bij veel mensen niet bekend, want de aanduiding aan het begin van de straat is onvoldoende duidelijk. Ook zou het helpen als er een duidelijke aanduiding van de maximum snelheid bij de borden wordt geplaatst. En, last but not least, er zouden bij het binnengaan van deze straten (op 3 plekken) snelheidsreducerende maatregelen moeten worden genomen. Dit kan door iets aan de inrichting van de straten te doen. Bijvoorbeeld door aan weerszijden van de weg grote plantenbakken te plaatsen, waar het verkeer even ‘geknepen’ wordt waar ook de attendering ‘woonerf’ een plaats krijgt. E.e.a. zou in overleg met de bewoners in deze straat uitgewerkt kunnen worden, zodat er een veilige verkeerssituatie ontstaat.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  De huidige aanduiding met verkeersbord 'woonerf' op deze straten is onvoldoende en behoeft verbetering teneinde de snelheid van gemotoriseerd verkeer binnen de limiet te houden.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  0

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Zebrapad op kruising KPC de Bazelstraat en H Kamerlingh Onnesweg [Bussum]

  Het kruispunt op de K.P.C. de Bazelstraat en de H. Kamerlingh Onnesweg is lastig te overzien, omdat daar 5 wegen bij elkaar komen en er – behalve auto’s – ook bussen doorheen rijden. Het is een kinderrijke buurt, op weg naar school (de Hoeksteen) en op de terugweg steken hier heel veel kinderen over. Voor kinderen is het lastig om alle hoeken te overzien. Bovendien rijden auto’s vrij hard op de K.P.C. de Bazelstraat, wat het er nog gevaarlijker op maakt. Vandaar het initiatief voor een zebrapad.

  Er is in het verleden al eens een verzoek bij de gemeente neergelegd, maar daar is niks mee gedaan. Daarom proberen wij het nu op deze manier.

  Er zijn vele ouders uit de wijk, die dit initiatief ondersteunen!

  Bekijk hier het kruispunt op Google maps.

  UPDATE: Gezien de brede ondersteuning, heeft onze fractie het inwonersinitiatief ingebracht bij de verantwoordelijk wethouder en de ambtenaren die binnen de gemeente belast zijn met verkeer. Op 30 augustus heeft er samen met de indiener van het initiatief en een afvaardiging van de fractie een schouw plaatsgevonden. Wordt vervolgd.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Er moet t.b.v. de veiligheid van kinderen een zebrapad komen op de kruising KPC de Bazelstraat en H Kamerlingh Onnesweg

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  66

  Mee eens

  2

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Ondersteuning campagne kinderpardon [Gooise Meren]

  Op 15 maart j.l. bericht de landelijke media dat al 25 gemeenten het kinderpardon steunen! Lees het hier op nu.nl. Deze gemeenteraden vinden dat het kabinet de ruim 400 gewortelde kinderen een verblijfsvergunning moet geven. Meerdere burgemeesters hebben al een brief gestuurd naar staatssecretaris Mark Harbers om hem te vragen met een oplossing te komen. De druk op het kabinet om een oplossing te vinden voor deze kinderen wordt steeds groter.

  Dit is een geweldig resultaat, maar om het kabinet echt te overtuigen, hebben we de steun van nog veel meer lokale bestuurders nodig. Met dit initiatief willen wij hier aandacht voor vragen in de gemeente Gooise Meren. Wij hopen op brede ondersteuning, zodat Goois Democratisch Platform zich hier namens ons voor kan gaan inzetten!

   

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Gooise Meren moet de kinderpardon campagne ondersteunen!

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  24

  Mee eens

  1

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Afschaffen Hondenbelasting [Gooise Meren]

  Hondenbelasting stamt uit de tijd dat een hond een economische waarde had: een hond trekt een kar, een kar betekent dat je een handel hebt en dus maak je winst. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenbelasting) Dat is al lang niet meer het geval, een hond kost juist geld maar geeft liefde terug. Het argument dat de poep moet worden geruimd is een zwakke: veel wordt door eigenaren al geruimd en wat overblijft is meer een kwestie van opvoeding van de baas. De hondenbelasting is niet bedoeld voor het opruimen maar het geld gaat in de gemeentepot algemene middelen.

  Opmerking GDP bij dit initiatief: Wij hebben afschaffing van de hondenbelasting ook al opgenomen in het verkiezingsprogramma, o.a. naar aanleiding van een poll waarin circa 80% te kennen gaf de heffing te willen schrappen.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Hondenbelasting is antiek en moet worden afgeschaft

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  30

  Mee eens

  5

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Eendenkooi Naarden Vesting terug van weggeweest [Naarden]

  Velen met mij, zouden het fantastisch vinden als de “Eendenkooi” weer zoals vanouds op dezelfde plek terug zou kunnen worden geplaatst in Naarden Vesting.

  Ik denk dat bij vele inwoners deze plek wel bekend zal zijn en misschien hebben zij deze plek allang gemist!! Locatie was t.h.v. uitgang Utrechtse Poort (rechts)

  Doe ons een plezier, met hartelijke groet,

  Constanze Tensen

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Herplaatsen Eendenkooi Naarden Vesting

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  46

  Mee eens

  3

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Wederopbouw Militaire Bad- en Zweminrichting in Naarden Vesting [Naarden]

  Er is aanleiding om de Militaire Bad- en Zweminrichting nieuw leven in te blazen getuige het toenemend gebruik van de vestinggracht als zwemlocatie voor de jeugd uit de omgeving. De bouw past bij de wens van SMB de vestingwerken zoveel mogelijk terug te brengen naar de verdedigingsfunctie en het militaire karakter van de vesting: aan het begin van de vorige eeuw bestond al een zwembad met die naam. Aansluiting zal dan ook gezocht moeten – en kunnen – worden bij het toenmalig ontwerp. Voordeel is dat er meer toezicht gehouden kan worden, vooral op het achterlaten van troep. Dat is veel vestingbewoners een doorn in het oog. Als de jeugd al geen gebruik zou maken van het zwembad, geeft het wel de mogelijkheid voor ouderen in de gracht te kunnen zwemmen, vooral ook, omdat het oude plan in kleedhokjes voorzag. De mogelijkheid de zweminrichting opnieuw op te bouwen, wordt ook ingegeven door het feit dat de waterkwaliteit dat mogelijk maakt. Aardig te vermelden is dan, dat juist die – slechte – waterkwaliteit destijds reden was de inrichting te sluiten.

  UPDATE 1: Van de 23 mensen die op dit initiatief gestemd hebben, zijn er 21 positief. Alhoewel het aantal stemmen vrij beperkt is, zal onze fractie het initiatief daarom voorleggen aan de SMB. Wij zullen hun reactie uiteraard via ons platform communiceren.

  UPDATE 2: Inmiddels hebben wij een reactie van SMB ontvangen. Het initiatief is om meerdere redenen niet haalbaar. Naast afwegingen op het gebied van cultuurhistorie en financiën, kan SMB niet garanderen dat het water veilig en schoon is. Daarnaast is er geen toezicht te organiseren. Onze fractie heeft begrip voor dit standpunt en daarom kan dit inwonersinitiatief helaas geen doorgang vinden.

  Hieronder staat de integrale reactie van SMB:

  Het initiatief voor een openbaar zwemwater is eerder bij ons aan bod gekomen. Het is voor ons, los van de cultuurhistorie en de financiën, om meerdere redenen niet haalbaar. Rijkswaterstaat heeft een controle systeem voor haar eigen zwemwater. Dit brengt een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Zie hiervoor https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water en https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx

  De belangrijkste redenen waarom dit voor ons niet haalbaar is, som ik hieronder op.

  1. De meest belangrijke is het feit dat wij kunnen niet garanderen dat het water 100% veilig is. Er kunnen objecten in het water belanden waar mensen zich aan kunnen verwonden. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ons;
  2. Er is vanuit ons geen toezicht te regelen (badmeester);
  3. Het water staat in open verbinden met andere vaarwateren. Wij kunnen de waterkwaliteit dan ook niet garanderen;

  Veel openbare zwemgelegenheden zijn door deze verplichting in het verleden ook gesloten. Temeer omdat de veiligheidsvoorschriften niet konden worden nageleefd. Wij waarschuwen ook via het Naardernieuws om niet in de vestinggracht te zwemmen en benadrukken de gevaren van het springen van de wal.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  De vestinggracht zou weer een zwemlocatie kunnen worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  21

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Bankje op vestingwal met uitzicht op Vogelasiel [Naarden]

  Wat zou het leuk zijn als er een bankje wordt geplaatst op de vestingwal t.h.v. de Lange Bedekte Weg, met uitzicht op het Vogelasiel (Burg. Jur. Visserlaan). Het gaat om deze plek. Bekijk hier de locatie op Google maps.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Er moet een bankje komen op de vestingwal, met uitzicht op het Vogelasiel

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  33

  Mee eens

  4

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Omheinde uitrenplaats voor honden [Bussum]

  Bussum kent twee prima mogelijkheden voor honden om los te lopen of uit te rennen, de heide aan de Randweg en de heide bij de Struikheiweg. Toch wordt regelmatig de behoefte gehoord aan een omheinde uitrenplaats binnen de bebouwde kom, zeker omdat honden er soms toch vandoor gaan. Nu wordt er zelfs uitgeweken naar Blaricum (‘t Harde naast begraafplaats Woensberg) waar die mogelijkheid wel is. Een locatie hoeft niet waanzinnig groot te zijn en uiteraard blijft er een opruimplicht van ontlasting. Een plek die zich daar bijvoorbeeld goed voor leent, is de groenstrook aan de Ceintuurbaan parallel lopend aan het Vijverpark. Handhaving van het losloop verbod en de opruimplicht is niet de sterkste kant van de gemeente. Het is lang geleden dat een poepzuigmachine is gezien. Kosten van een omheining kunnen prima voldaan worden uit de opbrengsten van de heffing van de hondenbelasting.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Omwille van het losloopverbod binnen de bebouwde kom van Bussum is een uitrenplaats voor honden zeer wenselijk

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  1

  Neutraal

  5

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Substellingen

  Nog geen substellingen


  Inwonersinitiatief: Zebrapad met stoplicht halverwege Brediusweg i.v.m. verkeersveiligheid [Bussum]

  Aan weerszijden van de Brediusweg wonen veel gezinnen en er zijn diverse basisscholen, een middelbare school en een kinderdagverblijf gevestigd. Tijdens de spits moeten grote groepen fietsers en voetgangers de Brediusweg oversteken, maar zij komen dikwijls moeilijk aan de overkant. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarom stellen wij voor dat er een zebrapad met stoplicht komt, net zoals op de Lambertus Hortensiuslaan. Dit initiatief wordt ondersteund door 34 inwoners, de Godelindeschool, de Katholieke Montessorischool, het Goois Lyceum en Kindervilla.

  UPDATE:

  GDP heeft n.a.v. dit initiatief diverse vragen aan het college gesteld. De wethouder heeft de situatie inmiddels laten onderzoeken en erkent in de beantwoording van onze vragen nu het probleem. Het is de bedoeling dat de verkeersveiligheid nog dit jaar wordt verbeterd. De initiatiefnemers zullen daar nadrukkelijk bij betrokken worden. Het initiatief wordt hiermee op ons platform afgesloten.

  Prioriteit

  Hoofdstelling initiatief

  Er moet omwille van de veiligheid van fietsers/voetgangers halverwege de Brediusweg een zebrapad met stoplicht komen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  59

  Mee eens

  5

  Neutraal

  12

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Substellingen

  Met zoveel scholen in de buurt, moet er hoe dan ook een veiligere oversteekplaats komen!

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  33

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er wonen aan weerszijden van de Brediusweg veel kinderen, maar zij kunnen dikwijls niet veilig oversteken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  32

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het stoplicht hoeft alleen te werken als de scholen beginnen en uitgaan, waardoor auto's niet onnodig hoeven te wachten

  ter voorkoming dat er gewacht moet worden door automobilisten als er geen voetgangers zijn. Auto's moeten toch stoppen voor zebra

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  29

  Mee eens

  6

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er ontstaan vooral 's ochtends gevaarlijke situaties als grote groepen fietsers de Brediusweg over moeten steken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  34

  Mee eens

  7

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moeten - gezien de lengte en drukte (!) van de Brediusweg - drie (3) oversteekplaatsen gerealiseerd worden. Niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar ook voor oudere voetgangers en alle fietsers

  De Brediusweg is een belangrijke verkeersader. De brediusweg doorsnijdt het leef en woongebied van Naarden / Bussum. Vele fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen moeten deze doorsnijding in hun woon/leef gebied meerdere keren per dag oversteken. (bijvoorbeeld als je twee keer per dag een boodschapje doet op de fiets vanuit het Componisten en/of Rembrandtkwartier) naar Bussum centrum.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  5

  Mee eens

  3

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties


  Wat is Goois Democratisch Platform?

  Aanleiding
  Goois Democratisch Platform is in 2017 als lokale partij opgericht, om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte onder inwoners (en ondernemers) om meer en beter betrokken te worden bij de lokale politiek. Eens per 4 jaar stemmen en verder maar afwachten wat er gebeurt, is niet meer van deze tijd. Wij luisteren daarom gedurende onze gehele zittingsperiode naar de goede ideeën die inwoners zélf hebben. Daarmee willen wij de kloof tussen politiek en wat er leeft onder inwoners verkleinen en de kwaliteit van besluiten vergroten. Deze benadering sluit veel beter aan bij de democratie zoals die ooit bedoeld was. Goois Democratisch Platform is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – als nieuwe partij – direct met vier (van de 31) zetels in de gemeenteraad van Gooise Meren gekomen. Na het tussentijdse vertrek van een van de fractieleden (eind 2020), zijn wij momenteel met drie zetels in de raad vertegenwoordigd.

  Democratie
  Goois Democratisch Platform gaat in haar werkwijze in feite zoveel mogelijk terug naar de basis van de democratie, dat letterlijk “volksheerschappij” betekent. In een pure democratie is de voltallige bevolking soeverein en is autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm vindt zijn oorsprong in het menselijke gelijkheidsideaal: Niemand heeft méér recht dan een ander om bepaalde voorstellen vast te stellen of beslissingen te nemen. In Nederland is sprake van een representatieve democratie, waarbij het volk bevoegdheden voor een bepaalde periode overdraagt aan een aantal afgevaardigden; in dit geval de gemeenteraad. Deze vorm is ontstaan als praktische oplossing bij het groeien van het aantal mensen binnen de democratie: het werd onuitvoerbaar om steeds iedereen bij bestuur en besluitvorming te betrekken. Maar inmiddels is de representatieve democratie uitgehold en is er een kloof ontstaan tussen de politiek en het volk.

  Werkwijze
  Anno 2022 zijn er allerlei (technische) mogelijkheden om grote groepen mensen snel en eenvoudig te raadplegen en bij de politiek te betrekken. Daar maken wij gebruik van, waarmee draagvlak en de kwaliteit van besluiten wordt vergroot. Wij luisteren gedurende de gehele zittingsperiode wél naar de goede ideeën die inwoners zelf hebben, ongeacht hun partijlidmaatschap. Dat doen we onder andere d.m.v. (online) raadplegingen en inwoners bijeenkomsten in de verschillende woonkernen. Wij nemen pro-actief deel aan het publieke debat en zijn altijd goed benaderbaar, o.a. op social media, per mail en telefonisch, maar natuurlijk ook ‘offline’ in winkels, horeca gelegenheden, sportclubs, etc. De fractie gebruikt die continue inbreng van inwoners en ondernemers expliciet om tot een (definitief) standpunt te komen over voorliggende besluiten in de gemeenteraad. Ook staan wij altijd open voor eigen ideeën en initiatieven van inwoners/ondernemers en proberen die waar mogelijk politiek-bestuurlijk verder te brengen binnen de gemeente. Inwoners of organisaties die tussen wal en schip dreigen te komen, helpen wij hun weg te vinden binnen de gemeente en richting de politiek. Wij zoeken continu voeding bij onze kiezers, maar zullen om een meerderheid te halen in de raad soms water bij de wijn moeten doen om tot een compromis te komen. Via ons platform doen wij daarvan verslag.

  Wereldbeeld
  Goois Democratisch Platform steunt het liberaal-democratisch gedachtegoed. Uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn en dat de mens vrij en zelf verantwoordelijk is, in de eerste plaats voor het eigen handelen en welbevinden, maar uiteindelijk ook voor dat van anderen en voor de toekomst van anderen, als die teveel in het gedrang komt. De eigen vrijheid mag niet ten koste gaan van die van de ander: vrijheid in verantwoordelijkheid! Ook staat de GDP nadrukkelijk voor sociale rechtvaardigheid. GDP is van mening dat de overheid – in ons geval de gemeente – inwoners in voldoende mate in de gelegenheid moet stellen om hun eigen vrijheid en welbevinden te verzekeren. Dat betekent ook dat de gemeente de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van inwoners helpt te vergroten. Daarbij is iedereen gelijkwaardig. De werkwijze van GDP ligt in het verlengde van dit uitgangspunt, omdat inwoners zelf in staat zijn hun eigen toekomst en die van anderen te helpen bepalen m.b.v. het platform dat hiervoor is ingericht. Bij het nastreven van haar doel baseert GDP zich nadrukkelijk op het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en de verwerping van discriminatie op welke grond dan ook. Daarnaast ondersteunt GDP de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die op 10 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. GDP stelt zich neutraal en tolerant op voor wat betreft godsdienst en levensbeschouwing.

  567

  Platformgebruikers

  10

  Raadsvoorstellen

  10

  Initiatieven

  Fractie

  Goois Democratisch Platform heeft op dit moment drie zetels in de gemeenteraad van Gooise Meren. Daarnaast hebben wij drie steunfractieleden en één fractiemedewerker.

  Jelmer Kruijt (Fractievoorzitter)
  Jan Kwekkeboom (Fractielid)
  Erik Pieter Vlaanderen (Fractielid)
  Frank Wyers (Steunfractielid)
  Vera van Etten (Steunfractielid)
  Peter Schröder (Steunfractielid)
  Pieter Knecht (Fractiemedewerker)

  Bestuur

  Het bestuur van Goois Democratisch Platform bestaat uit de volgende leden:

  Leonard Koningswijk (Voorzitter)
  Leo Dooper (Penningmeester)
  Angela Nagel-Endenburg (Secretaris)

  Word lid

  Goois Democratisch Platform is een vereniging. De gezamenlijke leden bepalen het (organisatorische) beleid van de partij en controleren het bestuur. Leden worden actief op de hoogte gehouden van wat er politiek speelt en uiteraard kunnen zij hierover – net als de andere gebruikers van ons platform –  ook hun eigen mening (mee)geven.

  Voor slechts 5 Euro per jaar word je lid van het GDP (m.i.v. 2022 wordt dit 10 Euro per jaar). En je bepaalt zelf hoe actief je wilt worden.

  Word lid

  Doneer

  Doneer om van Goois Democratisch Platform een nog groter succes te maken!

  Doneer

  Contact

  Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact op!

   • Adres
    Gerard Doulaan 14 1412 JB Naarden
   • E-mail
    info@gooisplatform.nl
   • KvK
    68811632
   • Rekeningnummer
    NL04 BUNQ 2291 4614 51