Visie passantenhaven Naarden [Naarden]

Samen met de provincie, de regio Gooi- en Vechtstreek en het waterschap werkt de gemeente Gooise Meren binnen het programma ‘Naarden buiten de Vesting’ aan het verhogen van de recreatieve, de cultuur-historische, de ecologische en de natuurwaarde van het gebied tussen Naarden en Muiden. De aanleg van een passantenhaven bij Naarden-Vesting is een van de zeven deelprojecten, waartoe verder onder andere behoren: een ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer en het Gooimeer, overdracht van de schootsvelden aan het GNR, een vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer en optimalisatie van de Naardertrekvaart. Binnen het programma Naarden buiten de Vesting ligt de opgave om ruimte te creëren tussen het bedrijventerrein en de Vesting om de Vesting beter tot zijn recht te laten komen. Het bedrijventerrein zit nu als het ware aan de Vesting vastgeplakt. Door uitbreiding van de aanwezige havenkom en sloop van een bedrijfspand wordt het bedrijventerrein als het ware ‘los gemaakt’ van de Vesting. In de ontstane ruimte zijn recreatieve toeristische functies voorzien in de vorm van een passantenhaven.

In de visie wordt beschreven hoe die vorm kan krijgen, waarbij gekozen wordt voor het ‘seizoensgebonden scenario’. De nieuwe haven richt zich primair op de passanten en heeft het karakter van een ‘foyer’: een aangename plek om kort te verpozen, met als doel om daarna naar de Vesting te gaan. De havenkom moet een historische vorm krijgen, met diverse steigers voor circa 25 boten. Op de wal zijn de voorzieningen beperkt tot sanitair, watertap en stroom. De Amsterdamsestraatweg naar de Vesting wordt eveneens verbeterd. Bij de totstandkoming van deze visie zijn diverse belanghebbenden, waaronder inwoners en ondernemers, betrokken. Er is sprake van co-financiering, waarbij het grootste deel betaald wordt door de provincie.

Directe link naar de stukken

Update: de behandeling van dit raadsvoorstel is uitgesteld. Er vindt op 26 september een openbare bijeenkomst plaats over dit onderwerp.

Voorlopig standpunt

GDP staat in de basis positief tegenover de realisatie van een passantenhaven, om daarmee het gebied een ‘upgrade’ te geven en toerisme/economie te stimuleren, al zal dat laatste waarschijnlijk van beperkte omvang zijn. Ook de gekozen denkrichting lijkt goed doordacht en passend te zijn, met als mogelijke toevoeging de herinrichting van het Burg. Wesselingplein. Verder zijn wij blij te vernemen dat de Roeivereniging Naarden alsnog tot een principe akkoord is gekomen met de convenantpartijen, dat ervoor moet zorgen dat sport en recreatie goed samen gaan.

Waar wij echter moeite mee hebben, is dat er nog een groot aantal onzekerheden en onduidelijkheden bestaat die grote gevolgen kunnen hebben voor de visie en het slagen van het project.

  • Het is niet duidelijk op welke wijze het beheer van de haven zal worden georganiseerd
  • Er is nog geen zicht op de exploitatiekosten van de haven en daarmee ook niet op eventuele structurele lasten voor de gemeente
  • Er moet nog bepaald worden wat de nieuwe brug- en sluistijden worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het wegverkeer
  • Er zijn nog diverse knelpunten op de route naar de haven toe, zoals de Keetpoortsluis. Ook is de doorsteek nog niet zeker i.v.m. een lopende procedure voor grondonteigening
  • Het is nog niet duidelijk waar de alternatieve parkeerplaats voor vrachtwagens komt en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wens van extra parkeerplaatsen voor personenauto’s
  • Het principe akkoord tussen de roeivereniging en diverse convenantpartijen moet nog uitgewerkt worden

Ons voorlopige standpunt is derhalve dat er eerst meer duidelijkheid moet komen t.a.v. de bovenstaande cruciale zaken, alvorens de gemeente verder gaat met de aanleg van een passantenhaven. Daarbij is het belangrijk dat alle belanghebbenden, dus ook inwoners uit Muiden en Muiderberg, betrokken worden. Immers, de aanleg van een passantenhaven zal indirect ook voor hun leefomgeving als onderdeel van de vaarroute gevolgen kunnen hebben. Wij overwegen dan ook om hiervoor een motie in te dienen.

Hoofdstelling raadsvoorstel

De visie passantenhaven Naarden is een goede basis om op door te bouwen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

48

Mee eens

7

Neutraal

19

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

De scouting moet niet verplaatst worden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

25

Mee eens

20

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het principe akkoord van de roeivereniging zorgt ervoor dat sport en recreatie goed samen gaan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

23

Mee eens

15

Neutraal

8

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De voorziene effecten op het wegverkeer wegen niet op tegen de voordelen van een passantenhaven

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

33

Mee eens

5

Neutraal

7

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het participatieproces bij dit deelproject is tot nu toe goed verlopen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

24

Mee eens

9

Neutraal

10

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

In het project zou ook herinrichting van het Burg. Wesselingplein betrokken moeten worden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

11

Mee eens

7

Neutraal

19

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De inrichting van de Amsterdamsestraatweg moet nodig verbeterd worden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

22

Mee eens

6

Neutraal

14

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moeten in de passantenhaven geen horeca en/of andere voorzieningen komen die concurrerend zijn voor ondernemers in de Vesting

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

20

Mee eens

1

Neutraal

30

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Een historische vorm van de havenkom is passend

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

38

Mee eens

2

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Een passantenhaven biedt geen toegevoegde waarde, de gemeente kan er beter mee stoppen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

14

Mee eens

0

Neutraal

42

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De visie is ‘prematuur’, omdat er nog teveel vragen zijn die cruciaal zijn voor het slagen van het project

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

12

Mee eens

8

Neutraal

27

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een insteekhaventje komen voor bewoners omgeving Hakelaarsbrug

Bewoners daar worden nu steeds gepasseerd. In sommige gevallen wonen ze aan de vaart en mogen er geen bootje neerleggen. Dus niet de lusten maar wel de lasten. Dat kan natuurlijk niet. Zij moeten zeker ook kunnen profiteren van de vaarverbinding waar Muiderberg aan ligt.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

4

Neutraal

1

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties