Visie Buitenruimte [Gooise Meren]

Met de Visie op de Buitenruimte, schetst het college op hoofdlijnen hoe de gemeente om wil gaan met inrichting en beheer van de buitenruimte. In het streefbeeld worden kernwaarden als ‘groen’, ‘monumentaal’ en ‘duurzaam’ centraal gesteld. De gemeente wil daarin samenwerken met inwoners en ondernemers,  bezoekers en recreanten, in omgangsvormen die gekenmerkt worden door dialoog, maatwerk, flexibiliteit en slagvaardigheid. De visie richt zich hoofdzakelijk op de verblijfs- en gebruiksfunctie van de buitenruimte in relatie tot de veerkracht van de natuur van die buitenruimte. De gemeente heeft tijdens de “ruimtedagen” veel inwoners op straat naar hun mening gevraagd over de buitenruimte in Gooise Meren.

Voorlopig standpunt

Goois Democratisch Platform ziet een visie op hoofdlijnen, die in zekere zin blijft steken in ‘algemeenheden’. Bij GDP is er behoefte om top op zekere hoogte al een concrete invulling terug te zien in een visie. Daarnaast roept de Visie op de Buitenruimte een aantal vragen bij ons op, die wij hieronder zullen noemen.

Uit de Visie buitenruimte volgt dat de gemeente een hoogwaardige dienstverlening nastreeft en er alles aan wil doen om de buitenruimte zo goed mogelijk te beheren, schoon en veilig te houden. Inwoners kunnen bij de gemeente een melding doen, als hun iets opvalt in de omgeving waar de gemeente verantwoordelijk voor is, waarbij valt te denken aan overhangend groen, losliggende tegels, of een defecte verkeersinstallatie. Meldingen zijn thans alleen telefonisch of via de website mogelijk, terwijl er anno 2018 legio mogelijkheden zijn om dit (ook) via een bestaande app te organiseren. Omdat wij denken dat het voor een goede dienstverlening en kwalitatief hoogwaardige buitenruimte belangrijk is dat inwoners deze meldingen snel en eenvoudig kunnen doen, overwegen wij hierover een motie in te dienen.

Over straatverlichting zegt de visie o.a. dat deze afgestemd moet zijn op locatie specifieke omstandigheden en behoeften, waarbij geldt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met verlichting met het oog op duurzaamheid. Daarnaast staat in de visie dat verlichting bevorderlijk is voor de sfeer en beleving in de buitenruimte en dat licht op maat in buitengebieden essentieel is voor de bescherming van flora en fauna. Deze uitgangspunten onderschrijft GDP, maar wij constateren tegelijkertijd dat die niet overeen komen met de praktijk in de nieuw opgeleverde wijk “Naardereiland”. De straatverlichting in deze nieuwe wijk is oorspronkelijk in een andere vorm door de ontwikkelaar gepresenteerd en het gekozen alternatief valt zowel esthetisch als praktisch niet in de smaak bij de nieuwe bewoners. Het licht is dermate fel dat het automobilisten kan verblinden, hetgeen tot veiligheidsrisico’s kan leiden – o.a. bij het doorkruisen van de drukke fiets- en voetgangersstrook bij de entree van de wijk. Daarnaast kan de huidige verlichting pijnlijke verblinding tot gevolg hebben bij vleermuizen, terwijl het eiland een belangrijke trekroute is voor deze diersoort. Bewoners ervaren het verder als zeer storend dat hun slaapkamers in de nachtelijke uren extreem fel worden verlicht en vinden het jammer dat de straatverlichting geen eenheid vormt met die op het aangrenzende gebied (zoals het recreatiestrand en de appartementencomplexen aan de IJsselmeerweg). Volgens de leverancier van de verlichting zijn er diverse alternatieven cq. oplossingen, zoals dimmers en gedeeltelijke afdekkappen, maar de gemeente en de ontwikkelaar zijn hier, alhoewel de bezwaren bekend zijn, tot dusver niet toe overgegaan. Daarom wil Goois Democratisch Platform het college met een motie oproepen om i.o.m. de ontwikkelaar de straatverlichting in de nieuwe wijk “Naardereieland” zodanig te verbeteren, dat deze meer in lijn is met de Visie Buitenruimte Gooise Meren.

De Visie buitenruimte gaat in hoofdstuk 3.6 in op een leefbare omgeving waar “geen of beperkt hinder is van geluid, geur, of fijnstof” en waar (dus) sprake is van “een gezonde en veilige leefomgeving die inwoners als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve invloed op gezondheid en veiligheid zo klein mogelijk is” Ook staat in de visie te lezen dat “de kwaliteit wordt bepaald door wat we er met elkaar van maken, waarbij inwoners bijdragen aan de ‘plus’ door in de buitenruimte zelf initiatief te ontplooien.”  GDP overweegt daarom een derde motie in te dienen, die ziet op een pro-actieve houding van de gemeente t.a.v. het bewonersinitiatief om tot een co-creatie te komen voor de realisatie van een geluidswal in combinatie met zonnepanelen ter vermindering van geluid en fijnstof van de snelweg A1 in de wijk Naarderwoonbos en andere wijken waar dat mogelijk cq. wenselijk is. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat RWS de belofte heeft gedaan dat het geluidsniveau na de verbreding A1/A6 niet hoger zou zijn dan daarvoor. Een technische onderbouwing is in de toelichting van de motie te lezen.

Waar wij verder nogmaals aandacht voor willen vragen is de voortdurende geuroverlast in Muiderberg door de Den Ouden Groep, de spreiding van speelplaatsen, voorwaarden van zelfbeheer van openbare ruimte door inwoners en de veiligheid in de openbare ruimte. Ook hebben wij vragen over de keuze voor verlichtingsarmaturen en bestrating in relatie tot de historische context van een wijk en het bevaarbaar houden van open water i.v.m. oprukkende waterplanten.

Hoofdstelling raadsvoorstel

De visie sluit goed aan bij de kernwaarden van onze gemeente en waarborgt een hoogwaardige kwaliteit van onze buitenruimte

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

14

Mee eens

5

Neutraal

3

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

De gemeente moet proa-actief meewerken aan het bewonersinitiatief voor een geluidswal met zonnepanelen bij het Naarderwoonbos (motie)

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

7

Mee eens

2

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De straatverlichting van Naardereiland moet aangepast worden, omdat deze te fel is (motie)

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

2

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een 'app' komen voor het doen van meldingen m.b.t. de openbare ruimte

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

8

Mee eens

0

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het onderhoudsniveau van de buitenruimte is op dit moment voldoende

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

4

Neutraal

1

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er zijn niet genoeg speelplaatsen in Gooise Meren

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

4

Mee eens

3

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties