Nieuw bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied Speelpark Oud Valkeveen e.o., omdat het huidige bestemmingsplan al tien jaar oud is en er discussie is over de uitleg van bepaalde planvoorschriften. Het is tevens een moment om te bepalen hoe de ruimtelijke uitstraling van het speelpark en de effecten daarvan op o.a. verkeer zich dienen te verhouden tot andere functies en natuurwaarden in het gebied. In het plan is tevens gezocht naar een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek. Hiervoor wordt nu op piekdagen tijdelijk een weiland gebruikt (zijnde een weidevogelgebied) en op termijn wil het college een structurele oplossing vinden door aan de oostzijde een bosgebied aan te wijzen voor extra parkeergelegenheid. Dit moet nog uitgewerkt worden en hieraan worden diverse voorwaarden gesteld. Verder worden er restricties aangebracht in het aantal nieuwe speel- en attractietoestellen en de hoogte daarvan.

Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, zijn op 23 januari 2018 een nota van uitgangspunten, een projectplan en een communicatie- en participatieplan door de raad vastgesteld. Opdracht hierbij was het behoud van een aantrekkelijk speelpark gecombineerd met maatregelen die voorzien in de bescherming van het woon- en leefmilieu.

Er zijn diverse zienswijzen ingediend m.b.t. parkeren, de groei van het park, bescherming van natuurwaarden, horeca en de openingstijden van het park. Er hebben i.h.k.v. participatie zes klankbordgroepbijeenkomsten met bewoners, belangengroepen en het Speelpark plaatsgevonden. Een aantal belanghebbenden hebben zich op enig moment in het proces uit onvrede teruggetrokken uit het overleg.

Voorlopig standpunt

Oud Valkeveen is een sieraad voor de omgeving. Tegelijkertijd biedt het Speelpark plezier aan de jongste inwoners, maar vooral ook aan kinderen van buiten de gemeente.

GDP stelt zich kritisch op t.a.v. de geluids-, verkeers- en parkeeroverlast die worden veroorzaakt door het steeds verder uitdijende Speelpark. Hiervoor zijn diverse oplossingen te bedenken, zoals een beperking van het aantal bezoekers, een pendeldienst en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het huidige terrein. Daarvoor wordt niet gekozen. Het college wil hiervoor tijdelijk danwel structureel natuur/bosgebied ter beschikking stellen en die denkrichting steunen wij vooralsnog niet. Dit betekent namelijk een onaanvaardbare aantasting van de natuur, waarbij o.a. een dassenburcht moet wijken voor geparkeerd blik. Ook blijft hiermee de toegankelijkheid voor hulpdiensten een probleem. Waar het college spreekt van een ‘conserverend bestemmingsplan’, zien wij hier juist het tegenovergestelde.

Wel steunen wij de door het college voorgestelde beperkingen t.a.v. de speel- en attractietoestellen.

Tot slot constateren wij dat niet alle belanghebbenden zich op de juiste manier gehoord en betrokken voelen in het doorlopen participatietraject.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Er ligt een deugdelijk nieuw bestemmingsplan voor Speelpark Oud Valkeveen e.o. dat goede oplossingen biedt voor de geconstateerde problemen en in voldoende mate recht doet aan de verschillende belangen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

4

Neutraal

17

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Bewoners en andere belanghebbenden zijn goed betrokken in het participatieproces

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

9

Neutraal

15

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De dassenburcht in het bosgebied nabij Speelpark Oud Valkeveen mag nooit opgeofferd worden voor een parkeerterrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

22

Mee eens

3

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De voorgestelde beperkingen op het aantal speel- en attractietoestellen en de omvang daarvan is passend

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

15

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een beperking komen op het aantal bezoekers van Speelpark Oud Valkeveen om geluids- verkeers- en parkeeroverlast te voorkomen en terug te dringen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

2

Neutraal

8

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het woon- en leefklimaat in het Gooi wordt mede gedragen door de natuurterreinen. Het weide- en bosgebied rond Oud Valkeveen mag niet gebruikt worden als parkeerterrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

21

Mee eens

1

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Oud Valkeveen moet - net als iedere andere onderneming - voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

5

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Speelpark Oud Valkeveen mag niet verder groeien als dat ten koste gaat van natuurgebied

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

22

Mee eens

0

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een maximum worden bepaald voor het aantal touringcars dat naar het Speelpark rijdt en de verkeersbewegingen moeten beter worden afgestemd

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

2

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moeten aanvullende maatregelen getroffen worden voor de toegankelijkheid van wegen voor de hulpdiensten

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

3

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een pendeldienst komen om verkeers- en parkeeroverlast tegen te gaan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

5

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties