Kaderplan verkeer centrum Bussum [Bussum]

Al sinds 2012 wordt er gesproken over ambities om het centrum van Bussum veiliger, bereikbaarder en herkenbaarder te maken. Hierbij zijn in de loop der jaren veel inwoners en ondernemers betrokken geweest. Het college legt nu een kaderplan voor aan de raad, waar concreet invulling wordt gegeven aan een aantal ambities. Een aantrekkelijk winkelcentrum in Bussum draagt volgens het college bij aan het doel om een aantrekkelijke woonomgeving te bieden met een hoog voorzieningen niveau en het bevorderen en faciliteren van economische bedrijvigheid alsmede een economische structuur.

Dit kaderplan gaat – naast een aantal kleinere aanpassingen en uitgangspunten – in op diverse projecten die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden, de belangrijkste zijn: veiligere inrichting van kruispunt bij spoorwegovergang Gen. de la Reylaan (incl. eenrichtingsverkeer Vlietlaan), fietsstraat op de Herenstraat, “auto te gast” in de Brinklaan, herinrichting openbare ruimte/profiel Spiegelstraat, Veerstraat en diverse pleinen en optimalisatie kruispunt Genestetlaan-Landstraat-Nieuwe Raadhuisstraat. De herontwikkeling van het Scapino terrein en het gebied rondom het gebouw “De Vonk” (Veldweg) maken wel onderdeel uit van het onderzoek, maar hierover wordt nu nog niets besloten.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen. Onze motie en amendementen zijn verworpen.

Voorlopig standpunt

Over het algemeen ligt er een goed plan, waarin heldere keuzes worden gemaakt om het centrum van Bussum veiliger, aangenamer en beter bereikbaar te maken. Er zijn veel inwoners en ondernemers betrokken, al vinden wij het jammer dat de plannen niet zijn voorgelegd aan het online burgerpanel. Verder hadden wij liever gezien dat het gebied rondom gebouw “De Vonk”/Veldweg en het Scapino terrein integraal onderdeel hadden uitgemaakt van het kaderplan.

Er is een drietal onderdelen waar GDP van mening is dat het college mogelijk niet de beste keuzes maakt:

1) Voor een veiligere inrichting op het kruispunt bij de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan, volstaat een afslagverbod richting Vlietlaan voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg. Het college wil eenrichtingsverkeer, omdat een afslagverbod niet te handhaven is. Dat is wat ons betreft geen overtuigende onderbouwing en gaat voorbij aan de minder goede bereikbaarheid van het winkelcentrum. GDP dient op dit onderdeel het amendement van de PvdA mede in.

2) GDP wil een stap verder zetten dan “auto te gast” in de Brinklaan. Wij denken dat de Brinklaan op gezette tijden afgesloten moet kunnen worden voor gemotoriseerd autoverkeer. In combinatie met een doorsteek vanaf de Brinklaan richting het Wilhelminaplantsoen hoeft dat niet nadelig te zijn voor de bereikbaarheid en verkeersdruk op de Landstraat. GDP dient op dit onderdeel het amendement van de PvdA mede in.

3) Alhoewel het gebied “De Vonk”/Veldweg nu geen onderdeel uit maakt van de besluitvorming, kan de bereikbaarheid van het parkeerterrein op de Veldweg en de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang Meerweg-Vlietlaan-Veldweg mogelijk eenvoudig verhoogd worden door het instellen van tweerichtingsverkeer op de Veldweg (vanaf de Brinklaan tot het parkeerterrein). Deze maatregel zou vooruitlopend op plannen voor gebouw “De Vonk” en het gebied rondom de Veldweg genomen kunnen worden. GDP heeft op dit onderdeel een eigen amendement voorbereid.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Het Kaderplan verkeer voor het centrum van Bussum geeft richting aan het ontwerpen van een openbare ruimte die veilig, herkenbaar en bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers is en daarmee een bijdrage levert aan een leefbaar en economisch vitaal centrum

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

3

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

 • Substellingen

  De bestrating op de Spiegelstraat moet op gelijk niveau komen te liggen (geen verhoogde stoepen, net zoals de Kapelstraat)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  4

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De Brinklaan (tussen Veerstraat en rotonde Bel-ami) moet op gezette tijden autovrij kunnen zijn

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  9

  Mee eens

  3

  Neutraal

  6

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Eenrichtingsverkeer Olmenlaan > Vlietlaan is desastreus voor de bereikbaarheid van het centrum en in het bijzonder de winkels die daar zijn gevestigd

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  1

  Neutraal

  7

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het inrichten van de Herenstraat als fietsstraat vanaf de rotonde bij Bel-ami is een uitstekend idee

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  12

  Mee eens

  0

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het is voor de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan afdoende om een afslagverbod voor auto's richting de Vlietlaan in te stellen (komende vanaf de Nieuwe 's-Gravelandseweg)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het is voor de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang t.h.v. de Gen. de la Reylaan noodzakelijk om eenrichtingsverkeer Olmenlaan > Vlietlaan in te stellen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  2

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Om het kruispunt Genestetlaan-Landstraat-Nieuwe Raadhuisstraat veiliger te maken, hoeft er geen rotonde te komen (optimalisatie huidige situatie)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  2

  Neutraal

  4

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Op de Veerstraat moeten voetgangers voorrang hebben op fietsers (nu andersom)

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  3

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Oversteken op de Landstraat t.h.v. de Oud-Bussumerweg en de Havenstraat is nu niet veilig

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Tweerichtingsverkeer tussen de Brinklaan en het parkeerterrein op de Veldweg zorgt voor betere bereikbaarheid en een minder drukke (dus veiligere) spoorwegovergang t.h.v. de Meerweg

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  13

  Mee eens

  0

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moet winkelconcentratie plaatsvinden om Bussums winkelhart inhoud te geven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  6

  Mee eens

  2

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties