Integraal huisvestingsplan onderwijs [Gooise Meren]

De gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting van scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Samen met de schoolbesturen wil de gemeente graag grip krijgen op de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hiervoor is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het meerjarenplan maakt inzichtelijk welke investeringen er nodig zijn (en op welke plek) om goed onderwijs in een passende huisvesting te kunnen garanderen. Ook worden hierin afspraken gemaakt over zaken die niet bij wet geregeld zijn, zoals wie er verantwoordelijk is voor renovatie.

Het Rijk geeft de gemeenten in Nederland een bedrag om nieuwbouwinvesteringen aan onderwijsinstellingen te kunnen betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de zogenaamde VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-norm. Voor een gemiddelde school is dit bedrag vastgelegd op €1.250,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo). Dit bedrag is echter niet toereikend om een maatschappelijk verantwoorde duurzame school te bouwen die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een door de overheid opgesteld voorschrift waarin is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Er ontstaat dus een verschil tussen wat de gemeente ontvangt aan gelden en hoeveel er nodig is om aan de overheidseisen van het Bouwbesluit te voldoen. Een investeringskostenbudget van €1.800,- per vierkante meter bvo zou op dit moment passend zijn om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.De gemeente wil daarom het investeringsbedrag verhogen van €1.250,- naar €1.800,- per vierkante meter bvo (een verhoging van 50%).

Dit voorstel is aangenomen. De wethouder heeft een toezegging gedaan m.b.t. onze vraag over overwaarde bij het achterlaten van een oud schoolgebouw. 

Voorlopig standpunt

Er worden bij de verhoging van het normbedrag geen aanvullende eisen of voorwaarden gesteld aan (eventuele) opbrengsten van achtergebleven locaties. Wanneer het gaat over nieuwbouw, dan betekent dit dat een onderwijsinstelling een oude locatie zal verlaten om een nieuw gebouwde locatie te betrekken. Wat er gedaan moet of kan worden met de opbrengst van de verkoop van de oude locatie, is nergens vastgelegd. Eventuele overwaarde gaat nu dus naar de (grond-)eigenaar en wordt niet aanvullend geïnvesteerd in de nieuwbouwlocatie, terwijl de gemeente hier wél in investeert.

 GDP vindt het huidige voorstel tot verhoging daarom een blanco cheque. Wij willen daarom de huidige regeling (€1.250,- per vierkante meter bvo) handhaven en eventuele meergelden beschikbaar maken wanneer de opbrengst van de verkoop van de achtergebleven locaties en/of panden toekomt aan de gemeente.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Het verhogen van het nieuwbouwinvesteringsbudget voor onderwijshuisvesting van €1.250,- naar €1.850,- per vierkante meter bvo op kosten van de gemeente is een goed idee

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

15

Mee eens

2

Neutraal

16

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

De gemeente moet betere (prijs-)afspraken maken met projectontwikkelaars om de kosten voor nieuwbouwinvesteringen te drukken

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

7

Mee eens

2

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Onderwijsinstellingen moeten (een deel) van de opbrengsten van achtergelaten locaties aan de gemeente uitkeren

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

7

Mee eens

1

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Renovatie van schoolgebouwen heeft de voorkeur over nieuwbouw

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

7

Mee eens

4

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties