Economische visie [Gooise Meren]

Het college legt een nieuwe economische visie voor, omdat de raad over een eerdere versie ontevreden was. In de visie is een streefbeeld opgenomen: Gooise Meren is een uniek, aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Dankzij haar karakteristieke, vitale kernen, veelzijdige natuur, ligging in het hart van Nederland en goede voorzieningen. Kwaliteit van leven voert de boventoon. Die kwaliteit uit zich in een lokale waarderende economie, waarin naast materiële ook niet materiële zaken worden gewaardeerd en gecompenseerd. Ondernemers spelen in op de ingrediënten die in Gooise Meren aanwezig zijn en pakken de kansen voor economische stabiliteit en groei. De gemeente stuurt op het geluk van inwoners, ook dat van toekomstige generaties. Zij moedigt creativiteit en innovatiekracht aan vanuit de ambitie om in regio Gooi en Vechtstreek voorop te lopen met circulaire economie en duurzaamheid. Zij trekt op met initiatiefnemers om de gewenste ruimte te creëren voor ondernemerschap. In alles wat zij doet, streeft zij naar een zo klein mogelijke voetafdruk.

De economische visie is een richtsnoer voor het stimuleren, faciliteren en regisseren van gewenste economische ontwikkelingen in de richting van dit streefbeeld. Het doel daarbij is om de werkgelegenheid te behouden en – waar mogelijk – verder te laten groeien, waarbij de randvoorwaarde steeds is dat dit moet passen bij de karakteristiek van Gooise Meren en dat waarden als duurzaamheid en participatie worden ondersteund. Het visiedocument benoemt vijf speerpunten: aantrekkelijke bestemmingen, vitale kernen, waterfront Gooise Meren, werk maken van werklocaties en (sociale) duurzaamheid. Verder wil het college inzetten op een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en beleidseffecten moeten continu getoetst worden in termen van maatschappelijke effecten.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen, inclusief ons amendement m.b.t. ondernemerschap. 

Voorlopig standpunt

Op hoofdlijnen denkt GDP dat er een heldere economische visie ligt. De door het college opgenomen speerpunten sluiten aan bij de kansen die onze gemeente heeft. In de uitvoering van deze visie zal een en ander wel concreter gemaakt moeten worden.

Zo vragen wij ons af hoe de gemeente precies op het geluk van haar inwoners wil gaan sturen en hoe dat te meten is. Ook moeten er duidelijkere keuze gemaakt worden voor wat betreft het type toerist dat Gooise Meren wil aantrekken en in het verlengde daarvan in hoeverre er voldoende capaciteit is voor overnachtingen. Verder wordt in het stuk niet duidelijk waar we heen willen met het winkelcentrum van Bussum; GDP is voor een compact centrum i.c.m. voldoende mogelijkheden voor de dagelijkse boodschappen in de wijk. Dit betekent ook geen nieuwe Albert Heijn op het Scapino terrein, maar woningbouw. Verder zetten wij vraagtekens bij de echte meerwaarde van stads- en dorpsmanagers in relatie tot de kosten, zeker als het gaat om de kleinere kernen.

Ook de bestaande beloftes uit het coalitieakkoord over ondernemerschap komen niet allemaal even concreet terug. Zo worden regelluwe zones niet nader geduid en krijgt het ondernemersloket een nieuwe definitie in de sfeer van een netwerkinstrument i.p.v. een laagdrempelige fysieke/digitale ingang waar informatie voorhanden is en waar ondernemers adequaat geholpen worden. Over de accountmanagementfunctie wordt in de economische visie nergens gesproken, terwijl op sector ingedeelde accountmanagers de spil kunnen vormen in een gemeente die partijen proactief met elkaar wil verbinden. GDP overweegt op dit punt een amendement in te dienen. Tenslotte vragen wij ons af hoe groot de werkelijke vraag is naar extra bedrijfsruimte, bijvoorbeeld op Crailo. Zo heeft Blaricum grote moeite met het verkopen van bedrijfspercelen en verkleint nu ook het bedrijventerrein in de nieuwe wijk Blaricummermeent.

Hoofdstelling raadsvoorstel

De economische visie biedt een goede basis voor de economische ontwikkeling van Gooise Meren

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

15

Mee eens

3

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

De gemeente moet accountmanagers per sector instellen die proactief met het bedrijfsleven in contact staan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

17

Mee eens

2

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De gemeente moet volop inzetten op het aantrekken van meer toeristen en de capaciteit voor overnachtingen zo nodig uitbreiden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

16

Mee eens

0

Neutraal

8

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het ondernemersklimaat wordt verbeterd door een goed ondernemersloket

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

11

Mee eens

6

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er is op dit moment geen behoefte aan extra bedrijventerreinen in Gooise Meren

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

10

Mee eens

6

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het geluk van inwoners is een goede graadmeter voor economisch beleid

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

10

Mee eens

7

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Stads- en dorpsmanagers moeten in alle kernen worden ingezet

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

3

Mee eens

6

Neutraal

14

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Bussum moet een compact winkelcentrum krijgen, dagelijkse boodschappen halen mensen in de wijk

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

4

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties