Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk [Muiden]

Aan de zuidzijde van de IJmeerdijk is een strook grond gelegen die op dit moment nog in gebruik is als volkstuincomplex van Tuindersvereniging de Westbatterij. De grond is door de gemeente verkocht aan KNSF, waarbij is afgesproken dat het volkstuincomplex verdwijnt. De gemeente heeft nabij zorglandgoed Hoogerlust een nieuwe locatie gevonden voor de Tuindersvereniging, die daar in het voorjaar van 2018 naar toe zal verhuizen.

KNSF wil de strook grond gaan gebruiken als “overtuinen” voor de achterliggende woningen. Volgens de huidige Welstandsnota Gooise Meren zijn criteria voor “Veenweidegebied” op de strook van toepassing. Deze criteria sluiten niet goed aan bij de nieuwe functie van het gebied in het kader van de ontwikkeling van De Krijgsman. Er zijn daarom aanvullende welstandscriteria opgesteld en hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

De raad wordt gevraagd het Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk vast te stellen en toe te voegen aan de welstandsnota. Daarnaast wordt voorgesteld dat het Kwaliteitsteam De Krijgsman de bouwplannen toetst (i.p.v. de reguliere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).

Directe link naar de stukken

Voorlopig standpunt

Er worden 23 woningen met aanliggende overtuinen gerealiseerd. Per kavel mag maximaal 48 m2 aan kas/berging worden gebouwd. Dat is volgens het college een reductie t.o.v. het huidige aantal m2 bebouwing op het volkstuincomplex. Om het groene karakter te vergroten, zijn er geen schuttingen toegestaan en is de beoogde bebouwing daarin complementair / onder architectuur passend bij de aangrenzende woningen die worden gerealiseerd.

Dat lijkt heel aardig, maar toch staat dit alles in een zeker contrast met de overwegingen die geleid hebben tot de verhuizing van de tuinders en de verkoop aan KNSF. Toen was namelijk het uitgangspunt dat de strook geheel groen en vrij van bebouwing zou worden. De verhuizing van de volkstuinen heeft – net als de verhuizing van SC Muiden – grote (sociale) impact en daar past uitvoering conform afspraak bij. Dan lijkt 48 m2 per tuin ineens best veel en je kan je ook afvragen of je zoveel m2 moet bebouwen voor het realiseren van een simpele kas of berging. Daarnaast stelt het bestemmingsplan dat er per volkstuin maximaal 2 x 12 m2 bebouwd mag worden (onvermeld is het aantal volkstuinen). Het is dan de vraag of de door het college gekozen constructie (beeldkwaliteitsplan i.p.v. aangepast bestemmingsplan) voldoende juridische basis biedt om te kunnen stellen dat in de nieuwe situatie sprake is van meerdere gecombineerde volkstuinen, waardoor planologisch ook meer bebouwing is toegestaan.

Waar wij ook wat moeite mee hebben, is dat de beelden die gebruikt zijn in het plan de indruk wekken dat er meer bebouwings- en gebruiksmogelijkheden zijn dan feitelijk de bedoeling is. Er staan complete huisjes met zadeldak en schoorsteen afgebeeld met een inrichting die een woon- cq. verblijfsfunctie doet vermoeden. Ook het onderschrift bij de afbeeldingen (“aansluiting architectuur van kasjes en huisjes op het woonhuis”) sluit niet goed aan bij de tekst uit het raadsvoorstel (beperkte bebouwing met kas/berging). Dat kan mogelijk tot verkeerde verwachtingen  leiden.

GDP heeft t.a.v. de maximale bebouwingsomvang en de gekozen beelden amendementen ingediend, maar die zijn niet door een meerderheid van de raad aangenomen. Evenmin is een amendement van de PvdA aangenomen, dat zag op aanpassing van het bestemmingplan teneinde een zekerdere juridische basis te hebben. Wij hebben daarom tegen het voorstel gestemd, maar behoorden tot een minderheid van de raad. Het voorstel is derhalve aangenomen, inclusief een amendement van de coalitie. 

Hoofdstelling raadsvoorstel

Met dit Beeldkwaliteitsplan is het mogelijk om de kwaliteit en uitstraling van het voormalig volkstuinterrein en de daarbinnen te realiseren bebouwing te borgen en aan te laten sluiten bij de ambities van De Krijgsman.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

20

Mee eens

7

Neutraal

27

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Het instellen van het Kwaliteitsteam De Krijgsman als commissie die de bouwplannen toetst, zorgt voor een uniforme en efficiënte advisering van de bouwontwikkelingen in De Krijgsman.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

3

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Met het voorliggende beeldkwaliteitsplan als vervanging van de huidige criteria, houden de gronden een voldoende groen karakter.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

6

Mee eens

5

Neutraal

11

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De beeldimpressie sluit niet goed aan bij de beoogde gebruiksmogelijkheden uit het plan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

21

Mee eens

4

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

De dijkweg moet i.v.m. de veiligheid van voetgangers en fietsers afgesloten worden voor autoverkeer

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

2

Neutraal

3

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het beeldkwaliteitsplan biedt voldoende juridische bescherming, als alternatief voor een aangepast bestemmingsplan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

6

Mee eens

11

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Voor het plaatsen van een kas + berging is een bouwoppervlak van 48 m2 passend

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

6

Mee eens

2

Neutraal

13

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

In het licht van eerdere overwegingen bij de verkoop aan KNSF (met als gevolg verhuizing van de volkstuinen) en gelet op de insteek van dit plan alsmede het vigerende bestemmingsplan, lijkt een maximaal te bebouwen oppervlak van 24 m2 passender dan 48 m2

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

15

Mee eens

2

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Afspraak was dat de strook geheel groen zou worden, dus de gemeente moet geen enkele bebouwing toestaan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

9

Mee eens

9

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties