Nieuw bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied Speelpark Oud Valkeveen e.o., omdat het huidige bestemmingsplan al tien jaar oud is en er discussie is over de uitleg van bepaalde planvoorschriften. Het is tevens een moment om te bepalen hoe de ruimtelijke uitstraling van het speelpark en de effecten daarvan op o.a. verkeer zich dienen te verhouden tot andere functies en natuurwaarden in het gebied. In het plan is tevens gezocht naar een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek. Hiervoor wordt nu op piekdagen tijdelijk een weiland gebruikt (zijnde een weidevogelgebied) en op termijn wil het college een structurele oplossing vinden door aan de oostzijde een bosgebied aan te wijzen voor extra parkeergelegenheid. Dit moet nog uitgewerkt worden en hieraan worden diverse voorwaarden gesteld. Verder worden er restricties aangebracht in het aantal nieuwe speel- en attractietoestellen en de hoogte daarvan.

Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, zijn op 23 januari 2018 een nota van uitgangspunten, een projectplan en een communicatie- en participatieplan door de raad vastgesteld. Opdracht hierbij was het behoud van een aantrekkelijk speelpark gecombineerd met maatregelen die voorzien in de bescherming van het woon- en leefmilieu.

Er zijn diverse zienswijzen ingediend m.b.t. parkeren, de groei van het park, bescherming van natuurwaarden, horeca en de openingstijden van het park. Er hebben i.h.k.v. participatie zes klankbordgroepbijeenkomsten met bewoners, belangengroepen en het Speelpark plaatsgevonden. Een aantal belanghebbenden hebben zich op enig moment in het proces uit onvrede teruggetrokken uit het overleg.

Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Het college wil de buitenruimte rondom het gemeentehuis herinrichten en heeft hiervoor eerder een bedrag van een half miljoen Euro gereserveerd (waaronder 80.000 Euro voor het participatietraject). In het voorliggende plan blijft de hoogte van het plein gehandhaafd, wordt de poffertjeskraam verplaatst naar het lage pleindeel en de oude hoofdentree verdwijnt. Verder komt er een scheiding voor autoverkeer en voetgangers, er komen bomen bij, de lichtmasten worden vervangen en 63 van de 72 parkeerplaatsen blijven behouden. Aan de Landstraatzijde komt een voetpad en een ‘pannaveldje’. Aan de noordzijde komt een park met vlonders in het water.

Uit het participatietraject (niveau co-productie) zijn eerder een aantal varianten gekomen die buiten het financieel kader vielen. Met een motie heeft GDP opgeroepen om (ook) een ‘budget-variant’ aan de raad voor te leggen, waarbij alleen het hoogst noodzakelijke gebeurt (zoals het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid) en zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven. Het college heeft met dit voorstel de uitkomsten van het participatietraject en een sobere inrichting willen combineren.

Lees hier alle stukken. Bekijk hieronder een impressie van het plan.

Herstelplan oostelijke vestingwerken Muiden

In 2014 is door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Muiden het ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting’ vastgesteld. In 2016 is de samenwerking gestart tussen Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat om de visie zoals verwoord in het ontwikkelplan uit 2014 ook tot uitvoering te brengen. Op basis van de vastgestelde stukken, uitgebreid onderzoek (archeologisch, flora en fauna, milieu, water, kabels en leidingen, e.d.) en een intensieve samenwerking met omgeving en samenwerkende partijen is gewerkt aan het deelproject: Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden.

De Oostelijke vestingwallen en de grachten hebben vanaf de 16e eeuw het aangezicht van de stad bepaald en zijn onmisbaar voor de schoonheid en beleving van de vesting. Deze historische structuur (Stelling van Amsterdam, 1879) moet zoveel mogelijk intact blijven om de samenhang te benadrukken en de vesting zichtbaar en herkenbaar te maken. Gezien de overeenkomsten tussen deze oorspronkelijke situatie en de huidige situatie is herstel grotendeels mogelijk. Van groot belang bij het herstel van de vesting is dat op respectvolle wijze wordt voortgebouwd op de cultuurhistorische waarden van o.a. de Stelling van Amsterdam.

Met het herstel van de vesting wordt de aantrekkelijkheid voor bewoners vergroot en wordt Muiden als vestingstad zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers. Dit herstelplan biedt kansen voor een mooi nieuw stadspark met ruimte voor natuur- en cultuurwaarden.

De bijbehorende stukken zijn hier te vinden.

Visie passantenhaven Naarden [Naarden]

Samen met de provincie, de regio Gooi- en Vechtstreek en het waterschap werkt de gemeente Gooise Meren binnen het programma ‘Naarden buiten de Vesting’ aan het verhogen van de recreatieve, de cultuur-historische, de ecologische en de natuurwaarde van het gebied tussen Naarden en Muiden. De aanleg van een passantenhaven bij Naarden-Vesting is een van de zeven deelprojecten, waartoe verder onder andere behoren: een ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer en het Gooimeer, overdracht van de schootsvelden aan het GNR, een vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer en optimalisatie van de Naardertrekvaart. Binnen het programma Naarden buiten de Vesting ligt de opgave om ruimte te creëren tussen het bedrijventerrein en de Vesting om de Vesting beter tot zijn recht te laten komen. Het bedrijventerrein zit nu als het ware aan de Vesting vastgeplakt. Door uitbreiding van de aanwezige havenkom en sloop van een bedrijfspand wordt het bedrijventerrein als het ware ‘los gemaakt’ van de Vesting. In de ontstane ruimte zijn recreatieve toeristische functies voorzien in de vorm van een passantenhaven.

In de visie wordt beschreven hoe die vorm kan krijgen, waarbij gekozen wordt voor het ‘seizoensgebonden scenario’. De nieuwe haven richt zich primair op de passanten en heeft het karakter van een ‘foyer’: een aangename plek om kort te verpozen, met als doel om daarna naar de Vesting te gaan. De havenkom moet een historische vorm krijgen, met diverse steigers voor circa 25 boten. Op de wal zijn de voorzieningen beperkt tot sanitair, watertap en stroom. De Amsterdamsestraatweg naar de Vesting wordt eveneens verbeterd. Bij de totstandkoming van deze visie zijn diverse belanghebbenden, waaronder inwoners en ondernemers, betrokken. Er is sprake van co-financiering, waarbij het grootste deel betaald wordt door de provincie.

Directe link naar de stukken

Update: de behandeling van dit raadsvoorstel is uitgesteld. Er vindt op 26 september een openbare bijeenkomst plaats over dit onderwerp.

Visie Buitenruimte [Gooise Meren]

Met de Visie op de Buitenruimte, schetst het college op hoofdlijnen hoe de gemeente om wil gaan met inrichting en beheer van de buitenruimte. In het streefbeeld worden kernwaarden als ‘groen’, ‘monumentaal’ en ‘duurzaam’ centraal gesteld. De gemeente wil daarin samenwerken met inwoners en ondernemers,  bezoekers en recreanten, in omgangsvormen die gekenmerkt worden door dialoog, maatwerk, flexibiliteit en slagvaardigheid. De visie richt zich hoofdzakelijk op de verblijfs- en gebruiksfunctie van de buitenruimte in relatie tot de veerkracht van de natuur van die buitenruimte. De gemeente heeft tijdens de “ruimtedagen” veel inwoners op straat naar hun mening gevraagd over de buitenruimte in Gooise Meren.

Integraal huisvestingsplan onderwijs [Gooise Meren]

De gemeente heeft een zorgplicht voor de huisvesting van scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Samen met de schoolbesturen wil de gemeente graag grip krijgen op de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hiervoor is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Het meerjarenplan maakt inzichtelijk welke investeringen er nodig zijn (en op welke plek) om goed onderwijs in een passende huisvesting te kunnen garanderen. Ook worden hierin afspraken gemaakt over zaken die niet bij wet geregeld zijn, zoals wie er verantwoordelijk is voor renovatie.

Het Rijk geeft de gemeenten in Nederland een bedrag om nieuwbouwinvesteringen aan onderwijsinstellingen te kunnen betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de zogenaamde VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-norm. Voor een gemiddelde school is dit bedrag vastgelegd op €1.250,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo). Dit bedrag is echter niet toereikend om een maatschappelijk verantwoorde duurzame school te bouwen die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een door de overheid opgesteld voorschrift waarin is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Er ontstaat dus een verschil tussen wat de gemeente ontvangt aan gelden en hoeveel er nodig is om aan de overheidseisen van het Bouwbesluit te voldoen. Een investeringskostenbudget van €1.800,- per vierkante meter bvo zou op dit moment passend zijn om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.De gemeente wil daarom het investeringsbedrag verhogen van €1.250,- naar €1.800,- per vierkante meter bvo (een verhoging van 50%).

Dit voorstel is aangenomen. De wethouder heeft een toezegging gedaan m.b.t. onze vraag over overwaarde bij het achterlaten van een oud schoolgebouw. 

Verordening duurzaamheidsleningen [Gooise Meren]

Gooise Meren heeft als doelstelling om een van de meest duurzame gemeenten van Nederland te worden. De gemeente wil hierin allereerst zelf het goede voorbeeld geven en daarnaast inwoners en ondernemers stimuleren om ook duurzamer te worden. De ‘Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren’ is zo’n duurzaamheidsinitiatief, gericht op particuliere woningbezitters. Tegen een aantrekkelijk rentetarief kunnen zij bij de gemeente een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun huis. Verduurzamen kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, het verder of beter isoleren van het huis of het aanleggen van een groen dak. Het minimale leenbedrag is vastgesteld op €2.500,- en de maximale lening bedraagt €25.000,-. Verenigingen van Eigenaren kunnen geen aanspraak maken op de lening. Het totale budget voor het verschaffen van leningen is vastgelegd op €400.000,-. In de gemeente Hilversum en Eemnes is er ook al gewerkt met duurzaamheidsleningen. Hier werd respectievelijk €1.000.000,- en €300.000,- vrijgemaakt voor de leningen.

Het voorstel en het amendement om de bovengrens van 25.000 Euro bouwkosten te schrappen zijn beide aangenomen. Indien de regeling een succes is, kan het budget uitgebreid worden. Hiervoor komt de wethouder dan terug bij de raad. 

Economische visie [Gooise Meren]

Het college legt een nieuwe economische visie voor, omdat de raad over een eerdere versie ontevreden was. In de visie is een streefbeeld opgenomen: Gooise Meren is een uniek, aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Dankzij haar karakteristieke, vitale kernen, veelzijdige natuur, ligging in het hart van Nederland en goede voorzieningen. Kwaliteit van leven voert de boventoon. Die kwaliteit uit zich in een lokale waarderende economie, waarin naast materiële ook niet materiële zaken worden gewaardeerd en gecompenseerd. Ondernemers spelen in op de ingrediënten die in Gooise Meren aanwezig zijn en pakken de kansen voor economische stabiliteit en groei. De gemeente stuurt op het geluk van inwoners, ook dat van toekomstige generaties. Zij moedigt creativiteit en innovatiekracht aan vanuit de ambitie om in regio Gooi en Vechtstreek voorop te lopen met circulaire economie en duurzaamheid. Zij trekt op met initiatiefnemers om de gewenste ruimte te creëren voor ondernemerschap. In alles wat zij doet, streeft zij naar een zo klein mogelijke voetafdruk.

De economische visie is een richtsnoer voor het stimuleren, faciliteren en regisseren van gewenste economische ontwikkelingen in de richting van dit streefbeeld. Het doel daarbij is om de werkgelegenheid te behouden en – waar mogelijk – verder te laten groeien, waarbij de randvoorwaarde steeds is dat dit moet passen bij de karakteristiek van Gooise Meren en dat waarden als duurzaamheid en participatie worden ondersteund. Het visiedocument benoemt vijf speerpunten: aantrekkelijke bestemmingen, vitale kernen, waterfront Gooise Meren, werk maken van werklocaties en (sociale) duurzaamheid. Verder wil het college inzetten op een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en beleidseffecten moeten continu getoetst worden in termen van maatschappelijke effecten.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen, inclusief ons amendement m.b.t. ondernemerschap. 

Invoering vermakelijkhedenretributie [Gooise Meren]

Het college heeft het voornemen geuit om “vermakelijkhedenretributie” te heffen bij attracties zoals Oud Valkeveen, Spant! en het Muiderslot om kosten voor o.a. parkeerwachters, onderhoud van wegen/bruggen, het opruimen van zwerfvuil en realisatie/beheer van parkeervoorzieningen te verhalen op de organisatoren van deze grote attracties (> 60.000 bezoekers).

Er kwam veel verzet van de organisaties die belast zouden gaan worden en daarom wil het college alsnog naar een privaatrechtelijk alternatief zoeken. Hierover worden momenteel nog gesprekken gevoerd. Het college stelt daarom nu voor om de vermakelijkhedentretributie wel in te voeren, maar deze in afwachting hiervan voorlopig op nul te zetten.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen. Ons amendement is verworpen. 

Aankoop en bestemming Brediusgronden [Muiden]

Het college van B&W heeft het voornemen om in Muiden een stuk grond van ’t Rijk te kopen (de “Brediusgronden”) en te bestemmen voor een combinatie van sport en sociale woningbouw (huur). Dit scenario is relatief duur, maar aan beide functies is een tekort of zal in de nabije toekomst een tekort ontstaan. Er zijn bovendien weinig alternatieve locaties voor te vinden. Het toeristisch scenario (hotel) valt hiermee dus af. De gemeenteraad wordt gevraagd deze keuze te onderschrijven en de benodigde kredieten ter beschikking te stellen.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen, inclusief onze motie.