Gemeente op glad ijs bij verkoop speelveld Jan ter Gouwweg

In december is er een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad geweest inzake de verkoop van schaarse bouwgrond door gemeenten. Dit zogenaamde ‘Didam arrest’ komt er kort gezegd op neer dat als een gemeente een stuk schaarse bouwgrond wil verkopen, dit moet gebeuren d.m.v. een transparante procedure, waarbij alle eventuele gegadigden een gelijke kans moeten krijgen om de grond te verwerven.
Uit de beantwoording van door ons gestelde vragen, blijkt dat de verkoop van het speelterrein op de Jan ter Gouwweg niet in lijn is met het gestelde in deze uitspraak, omdat sprake is van een een op een transactie aan een bij de gemeente bekende marktpartij. Ook bij de verkoop van andere bouwgrond, hanteerde de gemeente dikwijls een andere werkwijze. Hierdoor hadden andere ontwikkelaars geen kans om dit te verwerven.
Het college erkent nu dat de gehanteerde werkwijze niet rechtmatig is en belooft dit in de toekomst anders te zullen doen. Er zijn tot dusver geen schadeclaims ontvangen, maar het is niet uitgesloten dat die nog volgen.

Wij blijven dit uiteraard kritisch volgen. Voor de volledige beantwoording van onze vragen, klik hier.

Reactie GDP op voornemen voortzetting huidige coalitie

Vandaag heeft de nieuwe informateur Geert-Jan Hendriks (D66) zijn verslag naar buiten gebracht. Daarin adviseert hij de huidige coalitie voort te zetten.

Het is een grove belediging van de kiezer dat Goois Democratisch Platform, sinds de laatste verkiezingen met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad, door de huidige coalitiepartijen volstrekt genegeerd en geïsoleerd wordt.

De keuze om de huidige coalitie voort te zetten en alles bij het oude te laten, is niet gebaseerd op inhoud, maar puur op sentiment en poppetjes. Wij hebben ons i.h.k.v. de coalitievorming steeds zeer constructief opgesteld, maar dit spel leek al gespeeld nog voordat de kiezer had gesproken. Geen ruimte voor zelfreflectie en kritiek wordt niet geduld. Niet vanuit de inwoners en niet vanuit de oppositie. Zo wordt het wantrouwen in de politiek alleen maar groter.

Desalniettemin zullen wij ons ook vanuit de oppositie krachtig inspannen om de speerpunten uit ons programma kleur te geven en te verwezenlijken. Wij zullen ons kritisch blijven opstellen en de politiek van de raad naar de straat brengen, want dat is heel hard nodig in Gooise Meren.

 

Subsidie voor scoutingverenigingen

Bij de behandeling van het raadsvoorstel dat ziet op een gemeentelijke grenscorrectie, kwam recent naar voren dat scoutingvereniging Arrowe een subsidie ontvangt van de gemeente Hilversum. Deze subsidie zal worden gerespecteerd en overgenomen door Gooise Meren, zo zegde de wethouder toe.

Andere scoutingverenigingen in onze gemeente ontvangen tot op heden echter geen financiële ondersteuning. Onder het motto ‘gelijke monniken gelijke kappen’ dient Goois Democratisch Platform daarom een motie in, die ziet op de mogelijkheid van subsidie voor alle scoutingverenigingen. Deze verenigingen zijn immers een verrijking voor onze gemeente. Ze bieden een veilige en leerzame speelomgeving, waar waarden zoals samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving/natuur, alsook zelfstandigheid en ontplooiing centraal staan. Niet voor niets subsidiëren veel andere gemeenten de scouting daarom al.

In aansluiting hierop vragen wij de wethouder opnieuw om aandacht te hebben voor de herbouw van het clubhuis van scouting Olav in Naarden, dat vorig jaar door brand werd verwoest. Eerder zegde de wethouder toe om er alles aan te doen dat deze vereniging snel weer een nieuw onderkomen heeft, maar wij ontvangen signalen dat dat nog niet zo soepel loopt en ook dat er een budgettaire uitdaging is.

GDP stelt college vragen over transformatorhuisjes

Met enige regelmaat worden er door de NUTS leveranciers behuizingen in de openbare ruimte geplaatst, bijv. voor glasvezelinternet of stroom. Dikwijls worden omwonenden hierdoor verrast. Dergelijke behuizingen doen afbreuk aan de uitstraling van de openbare ruimte en de apparatuur maakt het nodige lawaai. Het is de verwachting dat er i.v.m. de energietransitie nog veel meer transformatorhuisjes bij zullen moeten komen.

Wij hebben hierover daarom vragen aan het college gesteld. Zo willen wij weten in hoeverre er overleg met gemeente en omwonenden is over de locatie waar dergelijke behuizingen worden geplaatst. We zijn verder benieuwd of er regels kunnen worden gesteld aan de locatie, bijv. i.r.t. natuurgebieden, cultuurhistorische objecten en de nabijheid van woningen. Ook vragen wij het college wat hierbij de voorschriften zijn inzake een maximaal geluidsniveau en eventuele straling en op grond van welke wetsbepalingen dergelijke gebouwtjes vergunningvrij kunnen worden geplaatst.

Wij hopen op korte termijn antwoorden te krijgen.

Verslag informateur: huidige coalitie wil samen verder en sluit GDP voorlopig uit

Vanavond deed informateur Peter Rehwinkel verslag van de verkenning naar een nieuwe coalitie, die hij op ons verzoek heeft ingesteld. Zijn conclusie is kort gezegd dat de huidige coalitie van VVD, D66, Hart voor BNM en Groen Links door wil en ongeacht de verkiezingsuitslag geen plek ziet voor Goois Democratisch Platform of een andere combinatie van partijen.

Onze eerste korte reactie is als volgt.

“Samen met informateur Peter Rehwinkel zijn wij op zoek gegaan naar een vruchtbare nieuwe coalitie. Aangezien er “slechts” 20,6% van de kiezers op GDP heeft gestemd, zijn wij daarbij ook afhankelijk van andere partijen. De huidige coalitie kiest er vooralsnog voor om ondanks de verkiezingsuitslag alles bij het oude te laten. Daar kan je natuurlijk van alles van vinden, maar wij blijven ons constructief opstellen en zijn bereid om alsnog aan te schuiven aan de formatie tafel. VVD en D66 dragen, net als GDP, beide de ‘D’ van democratie in hun naam, dus laten we hopen dat zij (en ook de andere coalitiepartijen) tot het voortschrijdend inzicht komen dat je zo niet met je kiezers om kan gaan.”

Voor meer informatie klik hier. Wij danken Peter Rehwinkel voor zijn inzet en doortastende werkwijze in deze fase om tot een nieuwe coalitie in Gooise Meren te komen.

Afscheid Jan Kwekkeboom

Dinsdagavond 29 maart namen wij afscheid van Jan Kwekkeboom. Jan is sinds de start van Goois Democratisch Platform betrokken bij de partij en maakte de afgelopen jaren deel uit van onze fractie. We zullen Jan gaan missen en bedanken hem voor alle inzet!

Reactie GDP n.a.v. persbericht D66 over uitsluiting bestuurlijke samenwerking

Goois Democratisch Platform heeft met enige verbazing kennis genomen van het persbericht van D66, waarin de partij het voornemen uitspreekt om alles bij het oude te laten en een samenwerking met GDP dus uit te sluiten. Daarmee loopt de partij feitelijk vooruit op het advies van informateur Peter Rehwinkel, die momenteel nog gesprekken voert. Dit is niet goed voor het vertrouwen in de politiek, dat al historisch laag is, getuige ook de zeer lage opkomst bij de verkiezingen.

Ons kritische geluid vanuit de oppositie, dat resoneert bij een grote groep kiezers en steeds meer tot voortschrijdend inzicht leidde bij meerdere andere partijen, is voor D66 blijkbaar genoeg om samenwerking in een opvolgende periode te blokkeren. Een partij die van oorsprong de democratische waarden hoog in het vaandel heeft, toont hiermee weinig reflectievermogen en verloochent ons inziens de verkiezingsuitslag, waarbij onze partij een historische overwinning boekte terwijl de huidige coalitie in zetelaantal terugviel. De uitkomst van de verkiezingen zou juist aanleiding moeten zijn om met elkaar in gesprek te gaan; GDP en D66 hebben immers beide zetels gewonnen en liggen inhoudelijk dicht bij elkaar.

Goois Democratisch Platform blijft zich constructief opstellen en zoekt samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en inhoud. Daarom willen wij inzetten op een – zo mogelijk – raadsbreed programma, juist om de tegenstelling tussen coalitie en oppositie te verkleinen en de onderlinge samenwerking te vergroten. Wij verwachten dat andere partijen daar wel voor open zullen staan en de verkiezingsuitslag beter op waarde kunnen schatten. Ook hopen wij dat D66 alsnog samenwerking met GDP als een reële optie gaat zien, juist ook omdat er inhoudelijk geen onoverbrugbare verschillen lijken te zijn. Politieke stijl en onderlinge verhoudingen zouden dat in een professionele setting niet mogen overvleugelen. Wij wachten nu eerst het advies van de informateur af en gaan daarna graag inhoudelijk in gesprek met alle partijen die daarvoor open staan.

Uitkomst peiling: jeugd moet meer en beter bij de politiek betrokken worden

De politiek moet er voor álle inwoners zijn, dus ook voor de jeugd! En om te weten wat deze inwonersgroep wil, vinden wij het bij Gooise Democratisch Platform belangrijk om ze pro-actief op te zoeken en te vragen wat zíj belangrijk vinden. Daarom zijn wij in de afgelopen weken bij meerdere VO scholen met onze ‘campagne camper’ langs geweest en hebben wij de jeugd gevraagd een enquête in te vullen. Ook hebben wij een kinderdebat voor de basisscholen in Gooise Meren georganiseerd.

De uitkomst van deze peiling laat nog maar eens zien dat we daarmee op de goede weg zitten. Maar liefst 66% van de kleine 200 deelnemers aan deze peiling vindt dat de jeugd meer bij de politiek betrokken moet worden. 18% zegt dat hier meer een rol voor het onderwijs ligt en de overige 16% denkt er anders over. Of de politiek hiervoor zelf pro-actiever moet zijn richting de jeugd, wordt door 69% bevestigd. 13% zegt dat de liefde van twee kanten moet komen, dus dat dit ook aan de jeugd zelf is. De overige deelnemers aan de peiling zien hier ook een rol voor andere instanties weggelegd, zoals het onderwijs.

Op onze vraag of de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar misschien wat naar beneden bijgesteld zou moeten worden, zegt een ruime meerderheid van 85% daar niet voor te zijn. Wel zegt bijna de helft dat de jeugd in plaats daarvan wel op andere manieren mee moet kunnen praten. Goede manieren daarvoor zijn wat de respondenten van deze peiling betreft: het organiseren van jeugddebatten (31%), het instellen van een jeugdraad (30%) en het organiseren van een politiek café (27%).

Wij nemen de uitkomst van deze peiling natuurlijk mee in de periode die voor ons ligt en wij hopen de jeugd vanuit de gemeente snel daadkrachtiger te kunnen gaan betrekken! Vanuit de fractie zullen we dat in elk geval blijven doen.

Taakverdeling GDP fractie rond!

Tijdens de eerste ‘echte’ fractievergadering van afgelopen maandag, hebben wij de diverse taken behorende bij het fractie- en raadswerk binnen ons ‘team van tien’ onderverdeeld. Afhankelijk van de coalitievorming kan dit nog wijzigen. Bij het aanwijzen van steunfractieleden, hebben wij o.a. gekeken naar het aantal voorkeurstemmen dat iemand heeft gekregen. De portefeuilleverdeling volgt later. Hieronder opgave:

Taken binnen de fractie:
Fractievoorzitter: Jelmer Kruijt
Vice fractievoorzitter: Erik Pieter Vlaanderen
Penningmeester: Frank Wyers
Technisch voorzitter: Frank Wyers
Hoofd wijkambassadeurs: Vera van Etten
Hoofd wijkbezoeken: Claudia Weemhoff

Steunfractieleden:
Marleen van Hovell
Marga Voorn
Pieter Knecht

Taken binnen de raad:
Waarnemend voorzitter: Claudia Weemhoff (voordracht)
Lid Agendacommissie: Erik Pieter Vlaanderen
Plv. lid Agendacommissie: Peter Schröder
Lid Auditcommissie: Frank Wyers (voordracht)
Lid Klankbordgroep burgerparticipatie: Peter Schröder
Leden Klankbordgroep Omgevingswet: Erik Pieter Vlaanderen en Jan van Gilse
Lid RAC Crailo: Erik Pieter Vlaanderen (voordracht)
Lid Werkgeverscommissie: Jan van Gilse (voordracht)