GDP komt met motie van afkeuring bij behandeling Project Jan ter Gouwweg Naarden

Bij de behandeling van het raadsvoorstel dat ziet op de verkoop en ontwikkeling van het speelveld op de Jan ter Gouwweg, zal Goois Democratisch Platform een motie van afkeuring indienen tegen het voltallige college. De afkeuring heeft betrekking op het door het college gevoerde beleid en doorlopen proces, in het bijzonder het gebrek aan volwaardige burgerparticipatie om te komen tot een goed en gedragen plan dat in voldoende mate aansluit bij de belangen van inwoners en de door de gemeenteraad gestelde kaders. Daarnaast zijn er grote zorgen over de financiële risico’s die het college aanvaardt door de verkoop van en ontwikkeling op ernstig vervuilde grond waar vroeger de chemische fabriek stond. Het terrein is gesaneerd door slechts 1 meter vervuilde grond af te graven en te bedekken met een afdekzeil, waarop een laagje schone leefgrond is gestort.
 
Ongeveer een jaar geleden voelden omwonenden zich overvallen door de plotselinge plannen voor een nieuwe invulling van het speelveld op de Jan ter Gouwweg. Plannen die zonder enig overleg met omwonenden tot stand waren gekomen. Schoorvoetend gaf de wethouder toen toe dat deze handelswijze niet de schoonheidsprijs verdiende, maar de toezegging om alsnog tot goede en oprechte burgerparticipatie te komen heeft hij nooit gestand gedaan. In the end mocht de buurt meepraten over de kleur van de bankjes, de voetbalkooi van 1 bij 1 en de plek van de wipkip. Zeer teleurstellend, want ook binnen de bestaande kaders had de buurt prima mee kunnen denken over een passende invulling. Het leidde ertoe dat bewoners, inmiddels georganiseerd in comité ‘Mooi ter Gouw’, steeds verder verwijderd raakten van de gemeente en hun vertrouwen in de politiek zijn verloren. Moties van GDP en CDA om hier wat aan te doen, kregen van de andere fracties nul op het rekest.
 
Daarmee staat er na de trammelant rondom nieuwbouwwijk de Borgronden opnieuw een complete wijk op voet van oorlog met de gemeente. Goois Democratisch Platform staat voor eerlijke, transparante politiek – waar inhoud en inwoners belangrijker zijn dan geld, snelheid en persoonlijke trots. Onze slogan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was “Luisteren. Denken. Doen.” Dit college doet alleen maar wat en vergeet eerst te luisteren en te denken. Na het stellen van bijna 60 schriftelijke artikel 33 vragen en het opvragen van heel veel stukken, die wij overigens lang niet allemaal hebben gekregen, moeten wij bovendien concluderen dat het college op dit dossier totaal geen reflectievermogen toont.
 
Behalve een motie van afkeuring, dient GDP nog een waslijst aan andere moties en amendementen in. Deze hebben betrekking op het maximeren van het aantal te bouwen huizen (conform de oorspronkelijke plannen uit de jaren 80), het creëren van meer buitenspeelruimte in de wijk en elders in Gooise Meren (conform gemeentelijk beleid), het hanteren van de juiste parkeernorm, de bescherming van de bomenrij (geen bebouwing onder de kroonprojectie van bomen) en de aansprakelijkheid bij mogelijke problemen met de ernstig vervuilde grond (niet bij de nieuwe eigenaren/bewoners leggen). Noodzakelijk, want de wethouder probeert al deze zaken slim te omzeilen en draait daarmee de raad een rad voor ogen.
 
Uit de laatstelijk door de gemeente georganiseerde enquête is gebleken dat de wijk in ruime meerderheid vindt dat de gemeente z’n huiswerk beter moet doen en dus dat geen van de voorgelegde ontwerpen aan de verwachtingen voldoet. Daarmee heeft de wethouder bevestigd gekregen wat wij al heel lang wisten: het is een te ver uitgedijd plan in een te krappe oude jas. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de wethouder samen met een op winst beluste ontwikkelaar koste wat kost een plan doordrukt, zonder ook maar een moment oprecht naar de bewoners van de wijk geluisterd te hebben. Zonder serieus gekeken te hebben naar de risico’s die dit plan met zich meebrengt. Kortom: zonder zich als degelijk bestuurder te gedragen. Wij nemen hem en het college dat zeer kwalijk, want er had o.b.v. een constructieve dialoog en een onbevangen blik zeker een plan met voldoende draagvlak kunnen ontstaan. Een plan dat wél binnen alle kaders past, of misschien een plan waar we de kaders – na al die jaren – beter op hadden kunnen laten aansluiten.

Vragen over glasvezelnetwerk

Er wordt door internet providers flink geïnvesteerd in de aanleg van glasvezel. Hierdoor hebben steeds meer gemeenten de beschikking over snel internet. Onze gemeente blijft daarin achter, m.u.v. Bussum en een deel van Naarden. Er is hiervoor nu ook een online petitie opgesteld, die inmiddels 100 keer is ondertekend. Daarom hebben wij hierover vragen gesteld aan het college. 

Raad omarmt “vlag-suggesties”, maar stemt tegen motie

Vanavond werd er gestemd over onze motie, die erop zag om de historische vlaglocaties in Gooise Meren z.s.m. weer veilig in gebruik te kunnen nemen. Daarbij droegen wij o.a. aan dat daarvoor ook gedacht kan worden aan de inzet van speciaal hiervoor getrainde “vlaggenisten”. Dit zijn experts die (gezekerd) op grote hoogte kunnen werken, zonder dat je daarvoor ingrijpende bouwkundige aanpassingen aan de monumentale gebouwen hoeft te doen.

Alhoewel uit het eerdere debat en de stemverklaringen bleek dat zowel de wethouder als de voltallige raad onze suggesties graag ter hand willen nemen, stemden de coalitiepartijen (VVD, D66, GL en HvBNM) + de Christenunie verrassend genoeg tegen de motie. Dat kenmerkt de weinig dualistische bestuurscultuur in Gooise Meren, waarbij de oppositie bijkans niets gegund wordt. Dus werd door wethouder Alexander Luijten (VVD) met de coalitie in zijn kielzog maar weer eens beweerd dat onze motie “totaal overbodig” is, want de wethouder was hier zelf natuurlijk ook allang mee bezig… Wij weten wel beter.

Toch kijken wij terug op een geslaagde interventie; het belangrijkste is dat we (opnieuw) aandacht hebben gevraagd voor dit probleem, dat de oplossingsrichting op zichzelf warm ontvangen is en dat de wethouder heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan. Wij blijven dit uiteraard kritisch volgen, want die vlag moet weer hangen!

Foto: Marlo Reeders

GDP verbijsterd over aankoop tuindersgronden in schootsvelden Naarden Vesting door durfinvesteerder

Uit onderzoek van onze fractie is gebleken dat in juni 2019 een drietal percelen tuindersgronden aan de oostkant van Naarden Vesting verkocht is aan durfinvesteerder Value 8 (kadastraal bekend als Naarden sectie C, nummers 1602, 2064 en 2248 met een totale omvang van circa 5 ha.). Het omvangrijke gebied, dat wordt ontsloten via de Huizerstraatweg t.h.v. tuincentrum Naarderplant, heeft een agrarische bestemming en is gelegen in de schootsvelden van Naarden (zie ook het plaatje onder de tekst). Wij vermoeden dat Value 8 deze transactie niet is aangegaan om de kwekerij over te nemen en (geld)boompjes te planten. Aannemelijker is het dat deze investeerder de gronden wil gaan (laten) ontwikkelen, net zoals dat nu gebeurt op de tegenovergelegen Borgronden en tuincentra Van de Water en Van der Roest.

Zoals bekend maakt onze fractie zich i.t.t. het college en de coalitiepartijen al langere tijd grote zorgen over de voorgenomen bebouwing op m.n. de Borgronden i.v.m. de slechte verkeersontsluiting, de toenemende verkeersdruk, de dubieuze luchtkwaliteit en geluidsoverlast door de nabij gelegen Rijksweg A1, alsmede het gebrek aan voldoende lokaal aanwezige (maatschappelijke) voorzieningen. Het is voor ons dan ook ondenkbaar dat er op deze plek nóg meer bebouwing komt, notabene ín de schootsvelden en vlak tegen de Vesting aan. Dat zou los van bovenstaande kanttekeningen absoluut geen recht doen aan de cultuur-historische en natuurwaarden van dit gebied, alsmede het aanzicht van de vestingwerken.

Opmerkelijk genoeg diende de VVD fractie in de laatste raadsvergadering een motie in die ziet op een onderzoek naar een ringweg aan de oostkant van de Vesting, om de hoeveelheid verkeer dat door de Vesting rijdt te verminderen. Die weg zou een ontsluiting kunnen zijn voor dit gebied en daar ook precies doorheen lopen. De VVD werd hierin ondersteund door de wethouder, waarop de motie werd aangenomen. Bovenstaande constatering is een wel erg toevallige samenloop van omstandigheden en zet deze motie voor ons in een ander daglicht.

Wij willen weten of het college ervan op de hoogte is dat voornoemde percelen in 2019 van eigenaar zijn gewisseld en zijn verworven door een durfinvesteerder. Ook vragen wij het college of er voorafgaand aan of na de overdracht van deze gronden contact is geweest tussen de gemeente en de voormalige en/of de huidige eigenaar, of dat hierover op een ander niveau overleg is geweest tussen de gemeente en bijvoorbeeld de provincie?

Voorts willen wij weten wat het standpunt van het college is m.b.t. de (agrarische) bestemming van deze gronden i.r.t. de cultuur-historische en natuurwaarden van het gebied/de schootsvelden en in het verlengde daarvan of het college eventueel open staat voor een bestemmingsplanwijziging, waardoor bebouwing mogelijk wordt. Wij zijn in dat kader ook benieuwd hoeveel extra grootschalige woningbouwprojecten het college in dit gedeelte van de gemeente nog wenselijk acht.

Tenslotte willen wij weten of er een verband is tussen deze transactie en de bereidwilligheid van de wethouder om op aangeven van de VVD fractie een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een “ringweg oost” bij de Vesting, die waarschijnlijk over deze gronden zal lopen/daarmee in verbinding staat.

Wij hebben onze vragen ingediend als zgn. artikel 33 vragen. Het college dient hierop binnen vier weken te reageren. Wordt vervolgd.

Nieuwe vragen over project Jan ter Gouwweg Naarden

Opnieuw vuurt GDP een reeks vragen af op het college, inzake de bouwplannen op de Jan ter Gouwweg. Dat deed onze fractie ook al eerder,  maar de beantwoording is ontwijkend en roept nieuwe vragen op.

Wij plaatsen vooral vraagtekens bij de gehanteerde richtlijnen voor de hoeveelheid buitenspeelruimte in de wijk. Eerder stelden wij al dat het college lijkt te goochelen met cijfers en dat beeld wordt door de beantwoording alleen maar versterkt. Ook hebben wij vragen over de bewonersenquête en de manier waarop de uitkomst daarvan wordt uitgelegd.

Om een beter beeld te krijgen, vragen wij nu tevens alle  gespreksverslagen, besluitenlijsten en interne/externe correspondentie over het project op.

Je leest hier alle vragen.

 

GDP succesvol bij behandeling mobiliteitsvisie

Tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie heeft Goois Democratisch Platform diverse moties en een amendement ingediend. Tijdens het debat deed de wethouder de toezegging om de aanpak van wildgroei aan verkeersborden en de mogelijkheid om parkeertarieven afhankelijk te maken van het moment in het jaar in de praktijk te gaan brengen. Daarmee hoefden deze moties niet meer in stemming te worden gebracht.

Ons amendement dat het raadsvoorstel repareert, zodat er in de toekomst een werkbare parkeeroplossing komt voor ondernemers en werknemers in de dorps- en stadskernen werd unaniem aangenomen. Ook de motie om deelnemers aan het participatietraject een fatsoenlijke terugkoppeling te geven op hun inbreng, vond weerklank bij een meerderheid van de raad.

De motie voor het invoeren van een gebruiksvriendelijkere bezoekersregeling in vergunninghoudersgebieden, bijv. door de ouderwetse bonnenboekjes te vervangen door een app, kreeg tot onze verbazing geen meerderheid. Datzelfde geldt voor onze motie om de ambitie te hebben om éérder dan 2050 te voldoen aan de WHO norm voor luchtkwaliteit.

Verder hebben wij de wethouder aan zijn toezegging herinnerd om snel tot maatregelen over te gaan om de situatie op de Bollelaan veiliger te maken.

Al met al een succesvolle avond, waar de fractie content mee is.

GDP wil de vlag weer uit op historische gebouwen

Sinds enige tijd wappert de nationale driekleur niet meer vanaf onze historische gebouwen, zoals de Grote Kerk en het Stadhuis in Naarden, de Sint Nicolaaskerk in Muiden en de kerk in Muiderberg. De reden is dat het voor ambtenaren en vrijwilligers niet langer verantwoord is om de gedateerde vlagconstructies te gebruiken en de betreffende ruimtes te betreden. Dit kan opgelost worden, maar dat kost relatief veel geld en daarmee is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Goois Democratisch Platform denkt dat het misschien ook anders kan en heeft hierover uitvoerig contact gehad met erfgoed deskundigen. Er zijn bovendien ideeën over de dekking van eventuele resterende kosten. GDP zal daarom donderdag 18 maart bij de behandeling van de erfgoedvisie samen met PvdA, CDA en Groep VN een motie indienen om de eeuwenoude vlagtraditie in ere te herstellen.

Cultureel erfgoed
De betreffende vlaglocaties op monumentale gebouwen zijn al honderden jaren in gebruik. Het hijsen van de Nederlandse vlag bij bijzondere gelegenheden zoals Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag is een symbool van nationale eenheid en respect en de historische aanblik zet dat gevoel voor veel inwoners extra kracht bij. Zo komen immaterieel en materieel cultureel erfgoed samen en versterken elkaar. Veel inwoners vinden het daarom belangrijk dat er weer traditioneel gevlagd kan worden, zo blijkt ook uit een recente poll van GDP.

Vlaggenisten
Het is een taak van de gemeente om de eigen vastgoedportefeuille zodanig te onderhouden, dat zoveel mogelijk kan worden voldaan aan de eisen van deze tijd. Dat kan bij monumentale panden een uitdaging zijn. Voor het bepalen van de noodzakelijke aanpassingen, is door de gemeente in eerste instantie vooral naar de arbowetgeving gekeken. Er dient echter een reële balans gezocht te worden tussen het bouwbesluit, arbo gerelateerde zaken en het monumentale karakter van de gebouwen. Bovendien kan de inzet van gespecialiseerde ‘vlaggenisten’ of andere hiervoor getrainde experts bijdragen aan een betaalbare oplossing, omdat dan mogelijk niet alle aanpassingen en herstelwerkzaamheden nodig zijn. Zij zijn immers ervaren om al dan niet gezekerd op grote hoogtes te werken. Denk hierbij bijv. ook aan de lokale brandweer, medewerkers van de Monumentenwacht, of vrijwilligers die hiervoor een speciale training krijgen. Diverse andere gemeentes, zoals Utrecht, gingen ons hierin al voor.

Slimme bekostiging
Aangezien het hier om monumentale gebouwen gaat, kan voor de eventuele resterende werkzaamheden mogelijk aanspraak gemaakt worden op subsidies vanuit ’t Rijk en/of de Provincie. Daarnaast kan gekeken worden naar co-financiering met telecomaanbieders die apparatuur in de torens hebben hangen. Voor een eventueel restant kan als het aan de indieners van de motie ligt eenmalig gebruik gemaakt worden van de algemene reserve van de gemeente. Om een goede analyse te kunnen doen en de eventuele kosten te kunnen spreiden, krijgt het college twee jaar de tijd om de vlaggen weer veilig vanaf onze historische gebouwen te kunnen hijsen.

Vragen over “onrechtmatige” bomenkap Mariahoeve

Afgelopen maandag is de gemeente naar verluid gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve. Hierbij zijn echter ook bomen gekapt waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt. De kap is vervolgens op last van de Rechtbank Midden Nederland stil gelegd, zo is te lezen in dit artikel. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

Vraag 1
Klopt het dat de gemeente is gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve, waarbij ook bomen zijn gesneuveld waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt?

Vraag 2
Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe ziet het college dat in relatie tot de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft? Was dit een vergissing, of was er opzet in het spel?

Foto: Albert Adams

Uitslag poll: ruime meerderheid wil weer vlaggen vanaf historische gebouwen

Sinds enige tijd wappert de nationale driekleur niet meer bij bijzondere gelegenheden vanaf o.a. de Grote Kerk en het Stadhuis in Naarden en de Sint Nicolaaskerk van Muiden. De gemeente vindt het niet langer verantwoord om de vlaggen daar op te laten hangen. De kosten om de vlaggenmastconstructies veiliger te maken zijn begroot op 75.000 Euro en passen voorlopig niet in de begroting. Verder wordt de historische vlaglocatie vanaf de kerk in Muiderberg als het aan het college ligt sowieso niet meer gebruikt.

Wij vroegen in onze poll hoe de inwoners hierover denken. Van de 124 respondenten vindt 56% het belangrijk dat de vlag straks weer in alle kernen vanaf de historische gebouwen uit kan, ongeacht de kosten die hiermee samenhangen. De meeste mensen (34%) willen dat de vlaggenmastconstructies zo snel mogelijk aangepast en hersteld worden, 17% geeft de gemeente hiervoor wat meer tijd. Een kleine minderheid (10%) vindt het niet nodig dat de vlaglocatie vanaf de kerk in Muiderberg in ere wordt hersteld, maar wil de vlag wel graag weer terug zien in de andere kernen. Er was ook een tegengeluid; 34% van de mensen vindt de kosten voor aanpassing en herstel te hoog en denkt dat de vlag net zo goed ergens anders gehesen kan worden.

Wij concluderen hieruit dat een ruime meerderheid van 66% de nationale driekleur terug wil op onze historische gebouwen. Over de termijn waar binnen dat moet gebeuren en of dat ook voor Muiderberg geldt, wordt enigszins verschillend gedacht. Wij zullen ons op de uitslag van deze poll beraden en komen hier binnenkort op terug.

GDP wil Mobiliteitsplan versterken met diverse moties en een amendement

Op 17 februari behandelt de gemeenteraad het Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg. Dit betreft een visie die loopt tot 2050, waardoor het beleidsstuk redelijk abstract blijft. Maar ook in de bijbehorende Uitvoeringsagenda zien wij helaas weinig concreets terug komen van de waardevolle inbreng van bewoners en ondernemers. Deelnemers aan het participatietraject hebben namelijk allerlei specifieke verkeerssituaties benoemd die in hun ogen beter/veiliger kunnen. Daarom roepen wij met een motie op om hier een betere terugkoppeling op te geven en er ook echt wat mee te doen. Lees hier de motie.

Bewoners die in een gebied wonen waar parkeerregulering van kracht is, moeten op dit moment nog een ouderwets ‘bonnenboekje’ kopen om bezoekers in de buurt van hun huis te kunnen laten parkeren. Wij vragen het college om hier op korte termijn een gebruiksvriendelijkere methode voor in te voeren, bijvoorbeeld met een mobiele app. Vele gemeentes gingen ons al voor. Lees hier de motie.

In een andere motie roepen wij het college op om de zgn. ‘parkeertariefdifferentiatie’ niet alleen toe te passen op de verschillende kernen en parkeervormen, maar ook op het moment van het jaar. Zo wordt het mogelijk om bijv. in de vesting van Muiden in de wintermaanden een lager parkeertarief te hanteren dan in het vaarseizoen. Wel zo logisch. Lees hier de motie.

Verkeersborden zijn belangrijk om weggebruikers te wijzen op de geldende verkeersregels en hen te sturen in de manier waarop zij aan het verkeer deelnemen (verkeersgedrag). Echter zien we op sommige plekken een overvloed aan verkeersborden, wat er juist toe kan leiden dat verkeersdeelnemers de belangrijkste informatie missen en/of afgeleid raken. Het is bovendien geen fraai gezicht. Ook Veilig Verkeer Nederland ziet dit probleem en stelt dat van de 3 miljoen verkeersborden in ons land er 600.000 (20%) overbodig zijn. Daarom vragen wij het college om te voorkomen dat er een wildgroei aan verkeersborden ontstaat, door daar pro-actief op te sturen en overbodige borden z.s.m. te verwijderen. Lees hier de motie.

In het Mobiliteitsplan lezen wij verder dat de gemeente de ‘ambitie’ van de Provincie Noord Holland volgt om pas in 2050 te voldoen aan de luchtkwaliteitsnorm van de WHO. De gemeente is voor de gezondheid van haar inwoners en de vitaliteit van de ons omringende natuurgebieden gebaat bij een goede luchtkwaliteit, die juist onder druk staat door de ligging van Gooise Meren nabij de Rijksweg A1 en Schiphol. Daarom lijkt een termijn van dertig jaar om aan zo’n belangrijke norm te voldoen rijkelijk lang en zou het college wat ons betreft op zijn minst de ambitie moeten hebben om hier al in 2030 aan te voldoen. Lees hier de motie.

Tot slot dienen wij een amendement in dat ziet op een werkbare regeling m.b.t. het zoveel mogelijk buiten de kernen laten parkeren van ondernemers en werknemers. Dat lukt namelijk niet overal, de kern Bussum is daarvoor bijv. te groot, en dit kan bovendien overlast geven in de aanpalende wijken. Wij stellen daarom voor dat in dergelijke gevallen zoveel mogelijk gezocht kan worden naar alternatieve locaties waar ondernemers/werknemers tegen betaling kunnen staan (bijv. parkeergarages). Zo wordt voorkomen dat zij de parkeerplaatsen op straat bezet houden. Als een ondernemers/werknemer op enig moment toch besluit om op straat te parkeren, dan geldt hiervoor wat ons betreft het normale parkeertarief (geen vergunningen mogelijk). Lees hier het amendement.

Behandeling woensdag 17 februari, aanvang 20u. Bekijk hier live de Raadsvergadering.