Meningen verdeeld over fusie en verhuizing Willem de Zwijger en Vitus Mavo

Er zijn vergevorderde plannen om een nieuwe school voor voortgezet onderwijs op het voormalige Hocras terrein (Franse Kampweg) aan de rand van onze gemeente te bouwen. Hier zouden het Willem de Zwijgercollege en de Vitus Mavo samen naar toe moeten verhuizen. Wij vroegen in onze poll of mensen dat een goed idee vinden.

Uit de poll, waar 320 mensen aan deelnamen, volgt dat daar nogal verschillend over gedacht wordt. Ongeveer de helft (49%) vindt dat een prima plan, iets minder dan de helft (45%) vindt het een slecht idee en de rest staat er neutraal in.

Gelet op de verschillende meningen, is het des te belangrijker om hierover zorgvuldig in gesprek te gaan met alle belanghebbenden. Wij zullen daar ook op aansturen vanuit de gemeenteraad.

College in z’n hemd naar de eindstreep

Afgaande op de begroting 2022-2025 piept en kraakt het in de gemeente Gooise Meren en is er geen ruimte meer voor de zo trots aangekondigde ambities van deze coalitie. Het eigen vermogen neemt jaar in jaar uit zienderogen af en het aantal juridische procedures van boze inwoners en ondernemers die zich niet serieus genomen voelen, neemt steeds grotere vormen aan. Daarmee wordt de zorgelijke lijn voortgezet, waarover wij ons eerder al kritisch opstelden.

Er zijn heel wat kunstgrepen nodig, om de begroting in de loop van de komende jaren sluitend te krijgen. Denk daarbij aan bedenkelijke bezuinigingsmaatregelen op (groen)beheer, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, collectieve voorzieningen in het sociaal domein, de instandhouding van ons erfgoed, verkeersveiligheid (zoals het instellen van schoolzones), herstel van de vlaglocaties vanaf historische gebouwen en de herdenkingsbijeenkomsten 1572-1672. Daarnaast worden, als het aan het college ligt, diverse belastingen verhoogd, zoals parkeerbelasting, toeristenbelasting en leges op het aanvragen van een parkeervergunning voor invaliden. Maar de coalitiepartijen zijn dan wel weer te beroerd om volgend jaar zelf hun verkiezingsposters te plakken (kosten: 9.000 Euro).

Behalve bezuinigen en het verhogen van belastingen, past het college ook administratieve trucs toe om de begroting in een wat zonniger daglicht te stellen. Denk daarbij aan het moment van inboeken van investeringen, het zomaar schrappen van een reservering van 13 miljoen voor onderwijshuisvesting en het ontbreken van een inflatiecorrectie op de meerjarencijfers. En dan nog slaagt het college er niet in om aan de door onszelf opgelegde minimale waarden van de kengetallen te voldoen.

Goois Democratisch Platform zal tijdens de begrotingsbehandeling twee amendementen en drie moties indienen, om dit twijfelachtige college beleid nog enigszins bij te sturen. Maar voor daadkrachtig ingrijpen moeten we op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wachten. Wij zijn er klaar voor.

Hieronder de moties en amendementen:

GDP bij Gooi TV

Deze week mocht onze fractievoorzitter Jelmer Kruyt aanschuiven in het programma “In derde termijn” van Gooi TV. Het interview ging over geuroverlast rond de chemische fabriek Chivaudan in Naarden, burgerparticipatie bij het bouwproject aan de Jan ter Gouwweg in Naarden en de fusie perikelen van het Willem de Zwijgercollege en de Vitus Mavo (en de mogelijke verhuizing naar het Hocras terrein).

Bekijk het interview hier:

Vragen n.a.v. afblazen fusie Willem de Zwijger college en Vitus mavo

Er is onder ouders naar verluid veel onrust ontstaan over de voorgenomen fusie/verhuizing van het Willem de Zwijger college en de Vitus mavo en het beoogde Montessori onderwijssysteem voor de samengevoegde school. Deze onrust is zo hoog opgelopen, dat de oudercommissie van het Willem de Zwijger college deze week collectief is afgetreden en er tientallen ouders verhaal zijn gaan halen bij het bestuur van de school. Dit heeft, naar wij begrijpen, tot gevolg dat de fusie tussen de twee scholen vooralsnog wordt afgeblazen. Daarmee komt ook de verhuizing naar het Hocras terrein onder druk te staan.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft onze fractie gevraagd waarom het college in de begroting zo onverschrokken  vooruitloopt op de besluitvorming rondom de fusie en verhuizing van de twee VO scholen naar het Hocras terrein. Zowel vanuit de scholen, als vanuit de gemeenteraad is hierover nog geen definitief besluit genomen. Het college gaf toen opmerkelijk genoeg aan dat de kans dermate klein is dat het plan niet door gaat, dat het verantwoord is om dit reeds als voldongen feit in de begroting op te nemen. Om die reden is de reservering voor tijdelijke onderwijshuisvesting van 14 mio geschrapt; de bestaande scholen hoeven in dat scenario immers geen groot onderhoud meer te krijgen en dan is er ook geen tijdelijke huisvesting nodig.

Onze fractie heeft hierover daarom de volgende vragen aan het college gesteld, met het verzoek deze met spoed te beantwoorden:

Vraag 1
Is het college op de hoogte van het besluit van de scholen dat de fusie vooralsnog niet door gaat? En zo ja, hoe kijkt het college daar tegen aan?

Vraag 2
Is het college het eens met de stelling dat daarmee ook de verhuizing van deze scholen naar het Hocras terrein onzeker(der) wordt?

Vraag 3
Indien de verhuizing naar het Hocras terrein geen doorgang vindt, welke financiële gevolgen heeft dat voor de meerjarenbegroting?

Vraag 4
Is het college, gezien deze recente ontwikkelingen, van mening dat de begroting en/of de risico paragraaf hierop aangepast dient te worden?

Vraag 5
In hoeverre denkt het college dat inhoudelijke afwegingen over de kwaliteit en het type onderwijssysteem worden beïnvloed door financiële prikkels bij de gemeente om de scholen in gefuseerde vorm te laten verhuizen naar het Hocras terrein?

Vraag 6
Acht het college de ontwikkelingen bij het Willem de Zwijger college en de Vitus mavo zorgelijk, ook t.a.v. de continuïteit van het huidige schoolbestuur?

GDP tegen bebouwing op kop Naarderbos

Deze week stond tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan “Kop Naarderbos” op de agenda. Het college stelt voor om daar bebouwing mogelijk te maken, ten kosten van groen. Hieronder de spreektekst, zoals onze fractievoorzitter die uitsprak.

 

Voorzitter,

Dit is weer zo’n dossier.

Een dossier waar we helaas opnieuw moeten constateren dat er geen of in elk geval minimale en zeer gebrekkige participatie en communicatie met omwonenden is geweest. Ook vanuit de gemeente.

Een dossier ook waarin de raad helaas zeer minimaal – en in onze ogen zelfs onvolledig geïnformeerd is.

Een dossier waar – alweer – de projectontwikkelaar de lakens lijkt uit te delen en het college geen kleur durft te bekennen.

Een dossier dat daarom wederom tot grote onrust en wantrouwen in de politiek leidt.

En als we kijken waar we vandaan komen, dan was dat helemaal niet nodig geweest. Want zo ingewikkeld is het allemaal niet.

Hoe is dit alles nu eigenlijk begonnen?

 • De gemeente Naarden besloot het woningbouwproject Naardereiland te bouwen.
 • De jachthaven bedong een compensatie voor een eventueel exploitatieverlies en voor het gebruik van het vaarwater.
 • De wethouder stemde daarmee in door een intentieovereenkomst aan te gaan.
 • In die intentieovereenkomst staat een inspanningsverplichting om tot een bestemmingsplanwijziging t.b.v. woningbouw op een deel van het haventerrein te komen. Iets waarover de raad destijds overigens nooit specifiek en dus onvolledig geïnformeerd is (zie art. 5.3 in het RV uit 2014).
 • In de intentieovereenkomst staat ook en expliciet dat de gewenste oplossing geen gelopen race is en dat als de bestemmingsplanwijziging er niet komt, bijv. omdat de raad daar niet mee instemt, partijen met elkaar in overleg treden over een alternatieve (financiële) compensatie.

  En daar zijn we nu aanbeland. Als onze fractie er puur inhoudelijk naar kijkt, dan concluderen wij dat deze bestemmingsplanwijziging ongewenst is. Ongewenst, omdat wij geen groen willen opofferen voor een paar huizen in het hoge segment, waar we er al genoeg van hebben. Behalve de Euro’s heeft de gemeente daar geen enkel belang bij. En die Euro’s, dat is voor ons niet voldoende om weer een grote pluk groen te slopen.

  Wat de afweging enigszins ingewikkeld maakt, is dat nog altijd niet bekend is hoe hoog een alternatieve, financiële compensatie zou zijn. Dat is opmerkelijk genoeg namelijk nooit onderzocht, of niet gedeeld met de raad. Dat het stuk grond – zonder dat vooraf aan de gemeente te melden – buiten de verkoop transactie van de jachthaven is gehouden en vervolgens speculatief naar een derde partij is doorgezet, maakt het nog wat ingewikkelder. Temeer er daardoor ten onrechte over bedragen wordt gesproken – als zijnde de hoogte van een eventuele financiële compensatie.

  Wat we wel weten, is dat de omwonenden er veel voor over hebben, ook in financiële zin, om woningbouw te voorkomen en groen te behouden, of zelfs terug te brengen na de illegale kap van een aantal jaren geleden. Dat was ook de reden dat wij na de beeldvormende behandeling de wethouder hebben opgeroepen om het gesprek weer aan te gaan en naar alternatieve oplossingen te zoeken. Die oproep heeft de wethouder in de wind geslagen. Er is wel een gesprek geweest, maar alleen tussen de bewoners en de eigenaar van de grond. Een gemiste kans.

  Voorzitter, wat dus resteert, is het afstemmen van dit bestemmingsplan. Dan ligt de weg namelijk alsnog open om met alle betrokkenen in gesprek te gaan en tot een alternatieve oplossing te komen. Onderbouwd door een reële inschatting van de feitelijk geleden schade (voor zover die er is) die gecompenseerd moet worden, ook al heeft de jachthaven daar niks meer aan. Daarmee kan het college vervolgens weer terug komen naar de raad.

  Dat de wethouder in het raadsvoorstel spreekt van ‘wanprestatie’ als de raad hier toe over gaat, is kwalijk. Daarmee wordt de raad feitelijk en ten onrechte buiten spel gezet, want de intentieovereenkomst voorziet hier met artikel 4.6 simpelweg in. Wij horen dan ook graag van de wethouder waarom hij dat zo heeft opgeschreven en of hij dat echt en nog steeds meent. En waarom.

  Ook willen wij van de wethouder horen of hij van mening is dat de informatievoorziening richting de raad destijds onvolledig en dus niet goed was. En hoe het college naar de toekomst toe voorkomt dat dat nog eens gebeurt.

  Voorzitter, wij hopen oprecht dat de gemeenteraad in meerderheid inziet dat wij er niet zitten voor het verrijken van projectontwikkelaars. Wij zijn graag bereid afspraken uit het verleden na te komen, maar dat is iets anders dan angstvallig meegaan in pure speculatie en daarmee de eigenlijke situatie en publieke taak waarvoor wij staan uit het oog te verliezen.

  Dank u wel.

 

Uitslag poll: ruime meerderheid wil snelheidsbeperking in straten zonder stoep

Onlangs deed Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid de oproep om in straten zonder stoep de maximum snelheid naar 15 km/uur te verlagen. Het pleidooi wordt ondersteund door o.a. Veilig Verkeer Nederland en verkeersinstituut CROW. Ook in Gooise Meren zijn er straten zonder geplaveide/hoger gelegen trottoir, zoals in het Spiegel in Bussum en in de vesting van Naarden en Muiden. Daarom vroegen wij ons af of er draagvlak is voor een verlaging van de maximum snelheid in die straten.

De uitslag van deze poll is duidelijk: een ruime meerderheid van 67% (147 stemmen) wil dat er t.b.v. de verkeersveiligheid een maximum snelheid komt van 15 km/uur in straten zonder stoep. 18% van de respondenten (39 stemmen) vindt dat de maximum snelheid voor een goede doorstroming 30 km/uur moet blijven. Nog eens 16% (35 stemmen) vindt dat je dit per straat moet bekijken.

Wij nemen de uitslag van deze poll mee bij de begrotingsbehandeling en in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

 

Vragen over stankoverlast Givaudan

Onze fractie ontvangt signalen dat er onverminderd veel geuroverlast is voor omwonenden van de chemische fabriek Givaudan in Naarden. De geuroverlast lijkt, ondanks de beoogde verkleining van de geurcirkel, bovendien eerder toe dan af te nemen. Bewoners melden de overlast in een speciaal hiervoor ingestelde whatsapp groep, waarin onze fractie inzage heeft gehad. Givaudan lijkt de meldingen echter niet serieus op te pakken. Ook het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst, lijkt niet doeltreffend te zijn in het aanpakken van buitenproportionele overlast.

Met de diverse grootschalige bouwprojecten in de directe omgeving van de fabriek, ligt het voor de hand dat het aantal klachten alleen maar verder gaat toenemen. Onze fractie zal daarom tijdens de raadsvergadering van 6 oktober de volgende vragen aan het college stellen:

Vraag 1
Wat is de status van de verkleining van de geurcirkel?

Vraag 2
Voorziet het college een toename van overlast en klachten na realisatie van de diverse bouwprojecten in de directe omgeving van de fabriek? En hoe wil het college daarmee omgaan?

Vraag 3
Hoe verwacht het college dat deze problematiek van invloed zal zijn op de gezondheid en het leefgenot van de toekomstige bewoners van de Borgronden en het van der Roest terrein?

Vraag 4
Ziet het college een taak voor de gemeente weggelegd om de communicatie tussen partijen (bewoners, Givaudan, omgevingsdienst, gemeente) te verbeteren? Is het in dat kader een idee om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren om de problematiek te bespreken?

Vraag 5
Hoe wil het college de raad op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

GDP verwelkomt in aanloop naar de verkiezingen twee nieuwe steunfractieleden

In aanloop naar de verkiezingen breidt Goois Democratisch Platform het team uit, zodat de fractie straks goed voorbereid de nieuwe periode in kan gaan.

Daarom zijn deze week Vera van Etten en Peter Schröder geïnstalleerd en beëdigd als steunfractielid. Vera heeft brede politieke ervaring, o.a. als wethouder voor de toenmalige gemeente Muiden. Peter heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven en is mede oprichter van belangenvereniging Mooi ter Gouw. De fractie heet hen van harte welkom.

Pieter Knecht zal zijn werkzaamheden vanaf heden voortzetten als fractiemedewerker.

College ziet geen inhoudelijke rol voor raad en omwonenden bij woningbouwproject Driftweg

In juli heeft onze fractie voor de tweede keer vragen gesteld over plannen voor het bouwen van een groot appartementencomplex op de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder belanghebbenden nog altijd grote zorgen over de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en omringende natuur. Wij hebben daarom o.a. gevraagd op welke wijze de raad, omwonenden en andere stakeholders/belanghebbenden bij dit omvangrijke project worden betrokken.

In de beantwoording geeft het college kort gezegd aan dat alleen aanvragen die inpasbaar zijn in het huidige bestemmingsplan zullen worden gehonoreerd. Dat betreft een college bevoegdheid, waardoor de raad niet in beeld komt in het besluitvormingsproces. Ook geeft het college aan dat burgerparticipatie pas na het verlenen van een omgevingsvergunning hoeft te worden toegepast en wel op het niveau ‘informeren’.

Helaas niet het antwoord waarop wij hadden gehoopt. Wij hebben hierover daarom de volgende aanvullende vragen aan het college gesteld.

Vraag 1
Is het college niet van mening dat het wenselijk is om de raad meer inhoudelijk te betrekken bij woningbouwprojecten van deze omvang, ook al is besluitvorming hierover strikt formeel een college bevoegdheid?

Vraag 2
Is het college niet van mening dat het wenselijk is om omwonenden en evt. andere belanghebbenden meer inhoudelijk te (laten) betrekken bij de planvorming van woningbouwprojecten van deze omvang, dus vóórdat hierover besluitvorming plaatsvindt door de gemeente plaatsvindt en bij voorkeur op een hoger participatieniveau dan ‘informeren’?

Zo ja: waarom heeft de gemeente daar niet krachtiger op aangestuurd bij de projectontwikkelaar?