Nieuwe vragen over bouwplannen Jan ter Gouwweg

Vandaag heeft onze fractie opnieuw schriftelijke vragen aan het college gesteld inzake de bouwplannen op de Jan ter Gouwweg.

% speelruimte en bouwen bij bomen

Het college heeft op eerdere vragen van o.a. GDP, alsmede in de richting van bewoners, aangegeven dat de wijk Rembrandtpark voldoet aan de minimale norm van 3% buitenspeelruimte. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat de aanwezige bomen op de J. ter Gouwweg – die zijn opgenomen op de waardevolle bomenlijst –  niet in de weg staan en dus niet gekapt hoeven te worden voor de realisatie van het bouwplan. Vanuit bewonersvereniging Mooi Ter Gouw is onderzoek gedaan naar bovenstaande toezeggingen. Zij komen tot andere conclusies en geven daarvoor ook een onderbouwing; zie bijlage 1 en bijlage 2.

Wij stellen het college hierover de volgende vragen:

Vraag 1
Heeft het college kennis genomen van deze onderzoeken van MTG?

Vraag 2
Onderschrijft het college de conclusies die MTG trekt t.a.v. de omvang van de buitenspeelruimte in de wijk?

 • Zo ja, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?
 • Zo nee, waarom niet? En welke onderbouwing kan het college daarvoor geven?

Vraag 3
Onderschrijft het college de conclusies die MTG trekt t.a.v. ‘bouwen bij bomen’, namelijk dat het bouwplan op de huidige bouwvlakken niet goed samen gaat met de thans aanwezige bomen?

 • Zo ja, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?
 • Zo nee, waarom niet? En welke onderbouwing kan het college daarvoor geven?

 

Aantal woningen

In de toelichting op het bestemmingsplan uit 2015 staat dat in het bouwplan op de Jan ter Gouwweg uitgegaan wordt van de ontwikkeling van 24 woningen. In het huidige plan zijn 36 woningen opgenomen met (daardoor) een veel groter aantal benodigde parkeerplaatsen. En dus minder openbare ruimte voor groen en spelen.

Wij stellen het college hierover de volgende vragen:

Vraag 4
Is het college van mening dat deze afwijking op de toelichting bij het bestemmingsplan juridisch houdbaar is en zo ja hoe wordt dat onderbouwd? Zo nee, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?

Vraag 5
Is het college van mening dat deze afwijking op de toelichting van het bestemmingsplan recht doet aan het eerdere “participatietraject” en de inspraakprocedure uit 2015, alsmede de verwachtingen die bewoners aan een dergelijke toelichting op het bestemmingsplan mogen ontlenen?

Vraag 6
Waarom heeft het college niet overwogen om – o.a. gelet op de wijziging van het aantal geplande woningen – het bestemmingsplan inhoudelijk tegen het licht te houden?

 

Aanbesteding

Voor zover wij begrepen hebben, is de beoogd projectontwikkelaar de enige partij waarmee de gemeente over deze bouwlocatie in gesprek is (geweest).

Wij stellen het college hierover de volgende vraag:

Vraag 7
In hoeverre is het gebruikelijk, wenselijk en in juridische zin geoorloofd dat de gemeente bij vervreemding van eigen grond/vastgoed slechts met één marktpartij in gesprek gaat en zaken doet, i.p.v. aan te besteden en het beste plan te kiezen (inhoudelijk/financieel)?

GDP wil dat college realistischer budgetteert

Goois Democratisch Platform is onaangenaam verrast door het – naar nu blijkt – veel te laag ingeschatte budget voor de inrichtingskosten van het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum Keverdijk in Naarden. Deze kosten waren begroot op 1,5 ton en blijken nu meer dan twee keer zo hoog te worden dan oorspronkelijk was voorzien. Het college vraagt daarvoor in de raadsvergadering van 9 december a.s. goedkeuring van de raad.

Ten tijde van het vaststellen van het initiële uitvoeringskrediet in september vorig jaar, bestond er bij de toekomstige gebruikers van het centrum al grote twijfel over de hoogte van het budget voor de inrichtingskosten. Ondanks vragen hierover vanuit o.a. het GDP, hield de wethouder destijds echter voet bij stuk: hij vond dat het budget realistisch was begroot.

Het is zeker niet de eerste keer dat een vooraf door het college gevraagd en door de raad gevoteerd krediet/budget uiteindelijk veel te laag blijk te zijn. De raad moet er echter op kunnen vertrouwen dat het college realistische inschattingen maakt van project gerelateerde investeringen, omdat raadsvoorstellen anders niet goed op hun merites beoordeel kunnen worden. Daarom roepen wij samen met het CDA en de PvdA het college middels een motie op om hier in het vervolg zorgvuldiger mee om te gaan.

Motie voor snellere realisatie dekkend AED netwerk

Al meerdere keren heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de realisatie van een dekkend AED netwerk in Gooise Meren. Want daar red je levens mee. Begin 2019 is hierover unaniem een motie aangenomen, waarop het college met een plan van aanpak is gekomen. Daarna is het helaas stil geworden.

Tijdens de ‘begrotingsraad’ in oktober heeft onze fractie daarom naar de huidige status geïnformeerd bij de betreffende wethouder Barbara Boudewijnse. Zij sprak geruststellende woorden en in het debat bleken de meeste fracties daarin mee te gaan. Het debat was voor ons aanleiding om een nieuwe motie aan te houden en hierover eerst een aantal aanvullende (schriftelijke) vragen aan het college te stellen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

Uit de antwoorden blijkt dat er na het aangenomen raadsvoorstel van vorig jaar bar weinig gebeurd is:

 • Geen communicatie campagne/stimulerende maatregelen (van het budget van 10K is nog niks uitgegeven)
 • Slechts één gemeentelijke AED is openbaar beschikbaar gemaakt dmv een buitenkast (het plan en bijbehorend budget zag op 11)
 • Er is maar één bijdrage van 250 Euro geleverd aan een crowdfunding voor een nieuwe buurt AED

Dat is bijzonder jammer, want met de bijplaatsing van zo’n zeven AED’s kan Gooise Meren al een dekkend netwerk krijgen. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat er voldoende buurthulpverleners zijn, dus die moeten opgeleid worden. Dat was even lastig i.v.m. COVID-19, maar hier kan inmiddels ook weer goed in voorzien worden door de betreffende instellingen.

Daarom willen wij het college in de raadsvergadering van 9 december met een aangepaste motie alsnog oproepen om hier sneller uitvoering aan te geven. De motie vind je hier.

Meerderheid raad stemt schaamteloos tegen volwaardige participatie Jan ter Gouwweg

Tijdens de raadsvergadering van 18 november heeft onze fractie samen met het CDA een tweetal moties ingediend die erop gericht waren dat het college omwonenden van het speelveld op de Jan ter Gouwweg meer en beter gaat betrekken bij de herontwikkeling van het gebied. Dat wil zeggen over meer meepraten dan de wipkip en de bankjes en daarbij het huidige bestemmingsplan (dat inhoudelijk dateert uit de jaren 80) niet als klemmend kader te hanteren. Ook riepen wij het college op om de met bewonersvereniging Mooi ter Gouw gemaakte afspraken na te komen, bijv. t.a.v. de status van het ontwikkelplan van FH Projecten en het in gezamenlijkheid opstellen van een participatieplan.

Tot onze grote teleurstelling is behalve GDP en CDA geen enkele andere partij bereid om oprecht naar de bewoners te luisteren, om samen tot de beste invulling van het terrein te komen. Waarbij de dertig jaar geleden ingetekende bouwvlakken niet allesbepalend zijn en waarbij afspraken worden nagekomen. Wij zullen het project uiterst kritisch blijven volgen.

CDA en GDP in de bres voor betere burgerparticipatie Jan ter Gouwweg

In de komende raadsvergadering van 18 november stellen oppositiepartijen CDA en GDP opnieuw het woningbouwproject op de Jan ter Gouwweg in Naarden ter discussie. Bewoners moeten beter betrokken worden, er moet meer in kansen dan in beperkingen worden gedacht en gedane toezeggingen van de wethouder moeten worden nagekomen. Hiervoor dienen beide partijen gezamenlijk twee moties in.

Eerder dit jaar voelden omwonenden zich overvallen door de plotselinge plannen voor een nieuwe invulling van het speelveld op de Jan ter Gouwweg. In reactie op de ontstane commotie beloofde de wethouder om alsnog een burgerparticipatietraject op te zetten. Hierbij werd toegezegd dat het bestaande plan niet het vertrekpunt zou zijn, zodat bewoners en andere belanghebbenden alle gelegenheid zouden krijgen om hun ideeën in te brengen.

Begin november bleek bij de eerste participatiebijeenkomst (webinar) het oorspronkelijke plan toch weer centraal te staan, waarbij de inbreng van bewoners zich lijkt te beperken tot de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij wijst de wethouder op het vigerende bestemmingsplan, maar de voorschriften voor dit perceel zijn inhoudelijk voor het laatst in de jaren tachtig van de vorige eeuw herzien. Aangezien er inmiddels veel veranderd is in de wereld en in de wijk, zou een planologische actualisatie tot een beter ontwerp met meer draagvlak kunnen leiden. De gemeente is zelf eigenaar van de grond, dus herziening is ook in juridische zin goed mogelijk.

Daarom roept de eerste motie op om het proces om te komen tot een nieuwe invulling van het speelveld niet per definitie te laten beperken door de kaders van het huidige bestemmingsplan. “Bewoners kunnen dan over meer dan alleen de wipkip en de bankjes meepraten en dat kan leiden tot een beter plan met meer draagvlak. Het bestaande bouwplan van de beoogd ontwikkelaar is dan niet het vertrekpunt, maar een van de mogelijke uitkomsten van het burgerparticipatietraject”, aldus Jelmer Kruyt, fractievoorzitter van GDP.

Met een tweede motie roepen CDA en GDP de wethouder op om de gemaakte en bevestigde afspraken met bewonersvereniging Mooi Ter Gouw na te komen, zodat bewoners volwaardig kunnen participeren. “Uit recente gesprekken blijkt dat de gemeente niet langer samen met de bewoners tot een participatieplan wenst te komen en hun alleen nog wil laten meepraten over de inrichting van de speelplaats en de openbare ruimte, waarbij het plan van de beoogd ontwikkelaar het uitgangspunt is. “Dat is wat ons betreft in strijd met eerdere toezeggingen en ook niet het niveau waarop wij onze inwoners willen betrekken”, zegt Herman de Hollander, raadslid voor het CDA.

GDP verder zonder raadslid Floor Elderman

Raadslid Floor Elderman zal de fractie van Goois Democratisch Platform per heden verlaten. De belangrijkste reden voor haar vertrek is dat de onderlinge samenwerking binnen de fractie anders verloopt dan zij zou willen. Diverse pogingen vanuit de fractie en het bestuur om haar hierin tegemoet te komen, hebben voor mevrouw Elderman helaas niet de uitwerking gehad waarop wij hadden gehoopt. Politiek-inhoudelijk zijn er binnen de fractie geen onoverbrugbare meningsverschillen.

Mevrouw Elderman heeft tot onze ontsteltenis te kennen gegeven haar zetel niet ter beschikking te zullen stellen, maar zich aan te willen sluiten bij de fractie van Hart voor BNM. Bestuur en fractie van Goois Democratisch Platform betreuren de aansluiting bij een andere fractie zeer. Immers, veel kiezers hebben bewust op het GDP en de bijbehorende standpunten gestemd en daarbij gekozen voor de eerste vrouw op de lijst. Door nu zitting te nemen in een andere fractie met een ander verkiezingsprogramma, wordt daar helaas volledig aan voorbij gegaan.

De overige fractieleden Jelmer Kruyt, Jan Kwekkeboom en Erik Pieter Vlaanderen gaan vol goede moed door. “Wij kwamen tweeënhalf jaar geleden vanuit het niets met vier zetels in de raad. Ondanks dat GDP uit de coalitie is gehouden, hebben wij met onze fractie al veel kunnen realiseren. Er ligt bovendien nog genoeg werk voor ons en we kijken uit naar de verkiezingen van 2022”, aldus fractievoorzitter Jelmer Kruyt.

Ontheffing vaarverbod voor aan- en omwonenden Bussumervaart/Galgesloot/Nagtglassloot

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober heeft de wethouder toegezegd dat er voor aan- en omwonenden met een eigen bootje een ontheffing komt op het vaarverbod in de Bussumervaart, Galgesloot en Nagtglassloot. Daarnaast heeft het waterschap te kennen gegeven feitelijk niet te zullen gaan handhaven op het vaarverbod, omdat daar geen capaciteit voor is. Dit is de resultante van een gesprek tussen de gemeente en het Waterschap waar wij op hebben aangedrongen en wij zijn heel tevreden met het resultaat. Door de toezegging hoeft onze eerder behandelde motie niet meer in stemming te worden gebracht.

Begroting 2021: College maakt geen keuzes en schuift problemen voor zich uit

Het college heeft jubelend de begroting voor 2021-2024 gepresenteerd, die naar eigen zeggen sluitend is. Maar uit het tweede voortgangsverslag blijkt dat deze allang achterhaald is. Donkere wolken pakken zich samen, maar het college kijkt een andere kant op. Met een tekort dat structureel oploopt tot zo’n 7 ton per jaar en een nog niet ingevulde bezuinigingsslag van 6 ton, is het financiële beeld van onze gemeente alles behalve florissant te noemen. Dat blijkt ook uit de schuldquote, solvabiliteit en belastingcapaciteit. In plaats van aan de noodrem te trekken, dendert de trein gewoon door en blijft het college geld uitgeven. Zoals een klein miljoen aan het opleuken van het plein voor het gemeentehuis en miljoenen aan externe inhuur, o.a. omdat het verzuim de pan uit rijst.

Je zou denken: dat moet beter kunnen. En dat kan ook. Maar het ‘right to challenge’ en ‘right to bid’, waarmee inwoners de gemeente kunnen uitdagen om zaken anders en beter te doen en waar het college eerder dit jaar nog mee te hoop liep, wordt ineens op de lange baan geschoven. Ook jongerenparticipatie is verder weg dan ooit. Even geen bemoeienis, zo lijkt het. En dat zien we ook bij diverse projecten, waar de burgerparticipatie te wensen overlaat. Maar ook zonder bemoeienis heeft het college de grootste moeite om binnen een redelijke termijn te doen wat het moet doen. Onze fractie dient daarom een vijftal moties in:

 • Een motie die oproept om meer preventieve maatregelen (zoals cameratoezicht) te nemen tegen het grote aantal woninginbraken en autokraken in bijv. het Rembrandtpark in Naarden;
 • Een motie die erop ziet dat inwoners en ondernemers beter worden geïnformeerd over de manier waarop zij kunnen meedenken en meepraten bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe zij met eigen initiatieven bij de gemeente terecht kunnen;
 • Een motie die het college opdraagt om nu eens werk te gaan maken van de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC) in Muiderberg en een sociale invulling van de achterlaatlocaties;
 • Een motie om t/m juni volgend jaar geen ‘terrassentax’ en liggelden te heffen, om horeca ondernemers en de bruine vloot in Muiden enigszins te ontzien tijdens de corona crisis;
 • Een motie om het college vaart te laten maken met het invoeren van een dekkend AED netwerk, conform de eerder aangenomen motie.

Wij zien geen sluitende, maar een stuitende begroting. En een college dat als een hert verstard in de koplampen kijkt. Verblind door een naderende crisis en niet in staat om daar adequaat op te reageren. Niet in staat om keuzes te maken. Niet in staat om de gemeente de aandacht te geven die het verdient.

Nog anderhalf jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe veilig is het kruispunt bij de afrit A1 (Bussum)?

Afgelopen week heeft er weer een verkeersongeval plaatsgevonden op de Amersfoortsestraatweg t.h.v. het kruispunt met de afrit A1 (Bussum). Naar verluid gebeuren er hier veel vaker (bijna) ongelukken en ervaren automobilisten het kruispunt als zeer onoverzichtelijk. De rijrichting en de voorrangsregels zijn onduidelijk. Om deze reden is het verkeersplein al eens eerder aangepast, maar dit heeft schijnbaar niet tot het gewenste resultaat geleid. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

Vraag 1
Is inzichtelijk hoeveel verkeersongelukken er in de afgelopen drie jaar op dit kruispunt zijn geweest? In hoeveel gevallen was daarbij tevens sprake van letsel?

Vraag 2
Is het college van mening dat de huidige inrichting van het kruispunt voldoende overzichtelijk en veilig is?

Vraag 3
Is er in de afgelopen jaren gekeken naar optimalisatie van de verkeerssituatie bij deze afrit van de A1? Zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten en is hierbij ook gekeken naar de mogelijkheid van een rotonde?

Vraag 4
Is het college voornemens om de verkeerssituatie op korte termijn te optimaliseren?

GDP stelt vragen over funderingsproblematiek

In een recente uitzending van het TV programma “De Monitor” is aandacht besteed aan de funderingsproblematiek waarmee diverse gemeenten te maken hebben, maar waarbij veelal geen van de betrokken partijen (gemeente, provincie, waterschap, RWS en verzekeringsmaatschappijen) de regie neemt om tot oplossingen te komen.

In dit kader wordt binnenkort ook het “funderingslabel” ingevoerd, waarmee op adres nauwkeurig een indicatie wordt gegeven van de funderingsrisico’s en de mogelijke kosten om dat op te lossen.

De uitzending is hier terug te kijken en de funderingslabels zijn hier te vinden. Door het label kan de waarde van huizen sterk dalen. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

Vraag 1
Houdt de gemeente Gooise Meren per wijk bij of er sprake is van verzakkingen of een groot risico daarop, die bijv. te maken hebben met het grondwaterpeil?

Vraag 2
Indien sprake is van ernstige verzakkingen binnen onze gemeente, buiten de schuld van woningeigenaren, is de gemeente dan van plan om:

 1. De regie te voeren voor het vinden van oplossingen en hiervoor af te stemmen met het waterschap, de provincie, RWS en verzekeringsmaatschappijen?
 2. Bewoners in voorkomende gevallen een helpende hand te bieden, waarmee herstel wordt bespoedigd? (Bijv. door laag rentende leningen te verstrekken, zoals in de gemeente Schiedam)