GDP stelt na commotie in Huizen opnieuw vragen over woningbouwplan Driftweg

Vorig jaar augustus heeft onze fractie vragen gesteld over plannen voor het bouwen van een groot appartementencomplex op de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder omwonenden nog altijd grote zorgen over de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en de  omringende natuur. Ook de gemeente Huizen maakt zich zorgen en er is onlangs in de raad een motie aangenomen waarmee burgemeester en wethouders wordt opgedragen ‘met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden’. De motie werd opmerkelijk genoeg ook door het college gesteund. Zie dit nieuwsbericht.

In nieuwe schriftelijke art. 33 vragen aan het college vragen wij wat de status van de plannen is en wanneer het college verwacht de gemeenteraad hierover nader te kunnen informeren/hierin te zullen betrekken.

In de eerdere beantwoording gaf het college aan dat de initiatiefnemer omwonenden en ook de gemeente Huizen – ondanks herhaaldelijke oproepen daar toe – tot dan toe niet afdoende had betrokken bij de plannen. Naar verluid is er nog altijd geen sprake van serieuze burgerparticipatie die je bij een project van deze omvang mag verwachten. Daarom willen wij ook weten op welke manier de gemeente zich ervoor inspant om burgerparticipatie alsnog op gang te brengen en of het college mogelijkheden ziet om dit als eis te stellen bij de verdere behandeling van de ingediende aanvragen.

Vanuit buurgemeente Huizen bestaat blijkbaar grote wrevel over de manier waarop over dit project onderlinge afstemming gezocht wordt. In antwoord op onze eerdere vragen hierover, gaf het college aan dat het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeente Huizen werd opgestart. Wij willen weten wat hiervan de status is en of het college tevreden is over de voortgang? Zet dit project de verhoudingen onder druk en hoe wil het college ervoor zorgen dat er weer op constructieve wijze intercollegiaal wordt samengewerkt?

Ook willen wij weten welke andere stakeholders nu door de gemeente  worden geraadpleegd/betrokken bij de behandeling van deze aanvraag.

Nauwelijks camera’s uit Gooise Meren in politiedatabase “Camera in beeld”

VPN gids heeft middels een WOB procedure informatie opgevraagd over de politiedatabase “Camera in beeld”. Hierdoor is per gemeente inzichtelijk geworden hoeveel particuliere en bedrijfscamera’s zijn opgenomen in de database. Deze beelden kunnen de politie o.a. helpen bij het oplossen van misdrijven.

Uit onderzoek van onze fractie blijkt ook dat het aantal in de database opgenomen camera’s uit Gooise Meren extreem laag is in vergelijking met andere gemeentes:

 • Gooise meren: 36
 • Huizen: 528
 • Blaricum: 223
 • Laren: 330
 • Hilversum: 1495
 • Weesp: 356

Dat is opmerkelijk te noemen, omdat juist in onze gemeentes relatief veel woninginbraken plaats vinden (in het eerste kwartaal 2,85 per 10.000 inwoners vs 0,98 landelijk). Ook is dit onderwerp eerder besproken in de raad, waarbij de burgemeester heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met de politie.

Daarom zal onze fractie hierover de volgende schriftelijke vragen stellen aan het college:

 • Vraag 1
  Is het college ervan op de hoogte dat er maar heel weinig camera’s uit Gooise Meren zijn opgenomen in de landelijke database?
 • Vraag 2
  Wat gaat het college er aan doen om het aantal camera’s uit Gooise Meren dat opgenomen is in de database te vergroten?
 • Vraag 3
  Overweegt de gemeente ook meer openbare camera’s te plaatsen en op te nemen in de database?

 

Alleen GDP wil niet nog meer buitenreclame en ‘gepimpte’ rotondes

Uit de stemmingen in de raadsvergadering van afgelopen avond, is gebleken dat GDP alleen staat in het standpunt dat er vooral niet nog meer buitenreclame moet komen en dat rotondes niet geadopteerd moeten worden door ondernemers. Dit stelt het college voor, als een van de manieren om het begrotingsgat te dichten.

Uit een recente poll bleek nog dat een ruimte meerderheid (58%) tegen meer buitenreclame is, omdat dat ten koste gaat van het straatbeeld en de verkeersveiligheid. Blijkbaar is een meerderheid van de raad een andere mening toegedaan. Zeer teleurstellend en we zullen dit kritisch blijven volgen.

Geen zonnepanelen op Bastion Nieuw Molen

Vanavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad vóór ons amendement gestemd, waarmee Bastion Nieuw Molen wordt geschrapt als ‘zoeklocatie’ voor de plaatsing van zonnepanelen boven de (bestaande) parkeerplaatsen. Dit idee stond aanvankelijk wel opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES), waarover de raad moest besluiten.

Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen zou in onze ogen grote afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting. Daar komt bij dat de Regionale Energie Strategie gericht is op grootschalige opwekking van duurzame energie, terwijl deze locatie daar veel te klein voor is.

Uiteindelijk stemden 17 raadsleden vóór het amendement. Tegen waren de 12 raadsleden van D66, PvdA, Groen Links en CDA. Wij zijn heel blij met deze uitkomst.

Uitslag poll: Meerderheid wil niet méér buitenreclame

Een ruimte meerderheid van 58% van de 154 deelnemers aan onze laatste poll, ziet liever niet nog meer buitenreclame in de openbare ruimte en op rotondes. Het college heeft dit als een van de mogelijkheden aangewezen om het dreigende begrotingstekort te overbruggen.

Tegenstanders van meer buitenreclame voeren aan dat dit ten koste gaat van het groene karakter en voor een verrommeld straatbeeld zorgt. Ook stellen zij dat verkeersdeelnemers afgeleid kunnen raken van al te veel reclame uitingen op straat.

24% van de deelnemers ziet hierin wel een acceptabele oplossing, mits de reclame in beperkte mate en omvang wordt toegepast. 18% vindt het sowieso een prima manier om op deze wijze wat extra inkomsten te genereren.

Goois Democratisch Platform brengt woensdagavond 7 juli een amendement in stemming, waarmee wij mede op basis van de uitkomst van deze poll de voorgenomen uitbreiding van buiten reclame en het adopteren van rotondes willen voorkomen.

VS neemt dwangarbeid Oeigoeren i.t.t. Gooise Meren wél serieus

Nog niet zo lang geleden hadden we het in de raad over de zonnegeluidswal bij Naarderbos. Wij dienden daarbij een motie in die verband hield met veronderstelde dwangarbeid van de Oeigoerse minderheid in China. Wij riepen het college op om bij de aanbesteding een uiterste inspanning te doen om uit te sluiten dat de zonnepanelen die op de geluidswal komen te liggen onder bedenkelijke en mensonterende omstandigheden zijn geproduceerd.

Een meerderheid van de raad stemde tegen deze motie. Dat die motie toch niet zo gek was, blijkt wel uit dit nieuwsbericht, waarin te lezen is dat de Verenigde Staten Chinese zonnepanelen volledig in de ban doen i.v.m. dwangarbeid van Oeigoeren bij de productie hiervan.

Alweer hoofdpijndossier voor wethouder Eijbersen

Na het zeer moeizaam verlopen proces rondom de woningbouwplannen op de Jan ter Gouwweg, lijkt wethouder Jorrit Eijbersen zich opnieuw stuk te bijten op een zwaar bestreden voorstel. Dit keer gaat het om het bestemmingsplan kop Jachthaven Naarden, waar een particuliere ontwikkelaar vier huizen wil bouwen.

Dit proces loopt al sinds 2014 en omwonenden hebben zich altijd fel tegen de plannen verzet. Zij zijn voor hun gevoel echter nooit serieus genomen, want burgerparticipatie heeft in het geheel niet plaatsgevonden. Eijbersen zegt daarover bij de behandeling in de raad “dat dat waarschijnlijk toch tot niks zou leiden, want de bewoners willen die huizen nu eenmaal niet”. Wat ons betreft een volstrekt verkeerde en afkeurenswaardige insteek.

Wat blijkt, is dat er een in 2014 gesloten intentieovereenkomst aan het plan ten grondslag ligt, waarin de gemeente een inspanningsverplichting op zich neemt om de bouw mogelijk te maken en financieel moet compenseren als er niet geleverd wordt. Dat heeft te maken met een ander woningbouwproject, Naardereiland, waardoor toekomstige bewoners met eigen steigers met hun boten gebruik moesten kunnen gaan maken van het water in de haven. Het toenmalige college lijkt de gemeenteraad daarin echter nooit gekend te hebben, waardoor het de vraag is of deze overeenkomst wel rechtsgeldig tot stand gekomen is. De wethouder geeft echter te kennen die informatie niet meer te kunnen vinden.

Eijbersen zegt er desgevraagd ook buikpijn van te hebben en het zelf anders zou hebben aangepakt, maar als rechtsopvolger is hij hiervoor wel verantwoordelijk. Feit is bovendien dat ook hier schijnbaar vanaf het begin wordt toegewerkt naar een gewenste uitkomst en omwonenden het nakijken hebben. Daardoor zien we ook bij dit plan veel wantrouwen ontstaan, want projectontwikkelaars en geld zijn schijnbaar belangrijker dan inwoners. Het plan is na de behandeling door de raad teruggestuurd met de opdracht aan de wethouder om eerst meer informatie te leveren. Vanuit GDP hebben wij bovendien aangegeven dat het logisch zou zijn als het plan zelfs helemaal terug gaat naar de tekentafel en er eerst maar eens een fatsoenlijk participatietraject wordt opgestart.

Wordt vervolgd.

Algemene Beschouwingen: Donkere wolken als Perspectief Gooise Meren

Het lijkt een trend te zijn: ieder jaar wordt de Perspectiefnota dunner. Dit jaar heeft het college niet eens meer de moeite genomen om een programmagewijze beschrijving op te nemen. Wat resteert, is een lijstje – voor een groot deel twijfelachtige – bezuinigingen en een rijtje kengetallen die een zorgelijk beeld geven van de financiële situatie waarin onze gemeente met deze coalitie terecht is gekomen. Het college probeert dat te maskeren, door vooruit te lopen op allerlei onzekere bezuinigingen, waarvan onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners. De reserves worden intussen leeggeplunderd en de lasten voor onze inwoners stijgen tot een niveau dat gemiddeld fors hoger ligt dan bij vergelijkbare gemeenten.

Tegelijkertijd zien inwoners en ondernemers de dienstverlening achteruit hollen. Zij voelen zich niet gehoord en wantrouwen de gemeente op allerlei projecten, zo hebben we ook weer het afgelopen jaar gezien. De gemeente lijkt burgerparticipatie nog steeds als een ‘verplicht nummer’ te zien, in plaats van oprecht te luisteren en samen tot de beste plannen te komen.

Deze puinhoop veeg je niet even aan met een paar moties en amendementen. Toch zullen wij met een aantal voorstellen komen om erger te voorkomen. Zo willen wij niet dat er op de Rekenkamercommissie wordt bezuinigd, wordt er wat ons betreft geen reclamebelasting voor ondernemers ingevoerd, zijn wij tegen extra buitenreclame, willen wij niet dat het college vooruit loopt op bezuinigingen op ‘verbonden partijen’ en de ontwikkeling van het Hocras terrein en vragen wij het college ook zichzelf een taakstelling op te leggen door het aantal wethouders de volgende periode met één te reduceren.

Kortom: de Perspectiefnota biedt weinig perspectief en past nog net niet op de achterkant van een bierviltje. Ambities zijn op één hand te tellen, maar daar is vooralsnog ook geen geld voor. De gemeente is er met dit college in de afgelopen periode niet bepaald op vooruit gegaan. Het is tijd voor verkiezingen.

Update: Ons samen met de VVD ingediende amendement om te voorkomen dat er op de Rekenkamercommissie wordt bezuinigd, is aangenomen. De overige moties en amendementen konden helaas niet op een meerderheid rekenen. Het amendement m.b.t. reclamebelasting hebben wij aangehouden.

Uitslag poll: Meerderheid ziet probleem met ‘macht’ en ‘tegenmacht’ ook in Gooise Meren

Uit onze laatste poll blijkt dat bijna 70% van de deelnemers van mening is dat de landelijke discussie over de bedenkelijke manier waarop de regering/de coalitie (macht) omgaat met de oppositiepartijen en kritische parlementsleden (tegenmacht) ook op gemeentelijke niveau relevant is. Slechts 17% denkt dat dat hier niet aan de orde is en 16% weet het niet.

Onze fractie vindt al langer dat het college en de coalitie de rijen angstvallig gesloten houden en de oppositie niets lijken te gunnen. Kritische geluiden worden bijna standaard afgedaan en in het verlengde daarvan worden moties en amendementen gecoördineerd afgeserveerd. Ook inwoners en ondernemers staan voor een dichte deur en voelen zich dikwijls misleid, waardoor het wantrouwen richting de gemeente groeit.

Wij denken dat het belangrijk is om wat aan deze bestuurscultuur te doen. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, hopelijk brengt dat de broodnodige verandering.

GDP wil geen zonnepanelen op Bastion Nieuw Molen

Deze week wordt de Regionale Energie Strategie door de gemeenteraad behandeld. Tot onze verwondering lazen wij dat Bastion Nieuw Molen in Naarden Vesting als een van de zoekgebieden is opgenomen voor de plaatsing van zonnepanelen boven de (bestaande) parkeerplaatsen.

Naarden Vesting is één van de mooiste en grotendeels in takt gebleven vestingsteden ter wereld. Een (verhoogde) plaatsing van zonnepanelen doet in onze ogen grote afbreuk aan de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van de vesting. Daar komt bij dat de Regionale Energie Strategie gericht is op grootschalige opwekking van duurzame energie, terwijl deze locatie daar veel te klein voor is. 

Wij zullen dan ook voorstellen om deze zoeklocatie uit het voorstel te schrappen.

Update:
Volgens de wethouder zou dit idee van het Bewonersplatform Naarden Vesting komen, maar zij ontkennen dat een dag later desgevraagd; er is volgens hun alleen gesproken over laadpalen op Bastion Nieuw Molen. De wethouder begrijpt onze zorgen, maar wil de mogelijkheid toch graag meenemen in het verdere proces. “Want het is juist goed om de dilemma’s op te zoeken en met de huidige techniek kan je ook half transparante zonnepanelen maken.”
 
De vestingwerken van Naarden zijn uniek in zijn soort. Wij blijven erbij dat je de authenticiteit en het aangezicht van cultureel historisch erfgoed van deze klasse zoveel mogelijk moet beschermen en behouden en dus niet moet ontsieren met zonnepanelen op palen, die bovendien te weinig duurzame energie opwekken om mee te kunnen in de Regionale Energie Strategie. 
Onderzoek hiernaar is daarom wat ons betreft verspilde moeite. Wij zullen daarom in de volgende raadsvergadering een amendement indienen om dit zoekgebied uit de plannen te schrappen.
Bastion Nieuw Molen (bestaande situatie)
Impressie van zonnepanelen boven een parkeerplaats
RES kaart regio G&V
RES kaart regio G&V (Vesting ingezoomd)