[PERSBERICHT] Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM samen verder als één lokale partij

De twee lokale partijen Hart voor BNM en Goois Democratisch Platform willen onder dezelfde vlag verder gaan. Dat is de uitkomst van de ledenvergaderingen die beide partijen maandagavond 3 oktober hielden en waarin deze voorgenomen koers aan de leden werd voorgelegd. Het verdere fusieproces zal daarom nu in gang worden gezet. Door de handen ineen te slaan, verwachten beide partijen hun gedeelde ambities naar de toekomst toe nog beter te kunnen verwezenlijken en het lokale geluid krachtig te kunnen laten doorklinken in zowel de gemeenteraad als in het college van B&W. Daarnaast komt het terugbrengen van het aantal politieke partijen in de gemeenteraad de bestuurbaarheid van de gemeente ten goede.

Door deze voorgenomen fusie, zullen de fracties van Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM vanaf nu samen optrekken. De fractie bestaat daarom per heden uit elf fractieleden, aangevuld met een aantal steunfractieleden. Jelmer Kruijt zal zijn rol als fractievoorzitter in de nieuwe samenstelling voortzetten. Marieke Le Noble wordt vicefractievoorzitter en de afvaardiging in het college is met wethouder Nico Schimmel uiteraard onveranderd.

Fractievoorzitter Jelmer Kruijt reageert verheugd: “Wij zijn heel blij dat dit gelukt is en we als lokale partijen de handen ineen kunnen slaan. Dat verstevigt onze positie en geeft ons de mogelijkheid om samen als grootste partij een bestuurlijke bijdrage te leveren die recht doet aan de verkiezingswinst van de lokale partijen. Het huidige coalitieakkoord kreeg bij de behandeling al onze steun, toen nog vanuit de oppositie. Wij herkennen daarin namelijk veel van onze eigen speerpunten en zien er naar uit om vanuit de coalitie onze bijdrage te leveren bij de verdere uitwerking en uitvoering daarvan. Daarbij zullen wij vanzelfsprekend de verbinding met de inwoners blijven zoeken en dus ook blijven luisteren naar de goede ideeën die er leven op straat.”

Vicefractievoorzitter Marieke Le Noble denkt dat deze fusie een logische stap is. “Alhoewel het voor sommigen misschien als een verrassing komt, denken wij hier al langer over na. Inhoudelijk staan we immers niet ver van elkaar af en beide partijen stellen het lokale belang voorop. Door samen op te trekken, wordt het voor de kiezers dus eenvoudiger om te kiezen voor een lokaal gewortelde partij. Als nog grotere fractie met ruim éénderde van de zetels in de gemeenteraad, kunnen wij op een breed draagvlak rekenen en verwachten wij écht het verschil te kunnen gaan maken voor de inwoners van Gooise Meren. Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet.”

In de komende weken zal de fusie verder gestalte krijgen en wordt er ook een nieuwe naam gekozen. Tot die tijd draagt de fractie de naam “GDP/Hart”.

Motie voor ruimere winkeltijden op zondag

Uit onze meest recente inwonerspeiling volgt dat veel mensen (70%) de openingstijden van winkels op zondag zouden willen verruimen. Over welke tijden dat dan precies moeten worden en hoe het beste kan worden omgegaan met laden en lossen, wordt nogal verschillend gedacht. Daarom is het goed als het college dit eens zorgvuldig onder de loep neemt. Samen met de VVD dienen wij daarvoor een motie in. De motie wordt in de komende raadsvergadering behandeld. 

GDP ontzet over tekortschieten gemeente in jeugdhulpverlening

Goois Democratisch Platform heeft met ontzetting kennis genomen van het calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat is ingesteld naar aanleiding van de zelfdoding van een jonge inwoner van Gooise Meren in april 2020. Het nog minderjarige meisje stond toen onder toezicht en bescherming van de gemeente, die blijkens het ingestelde onderzoek heeft verzaakt in het verzorgen van passende hulp. Er is niet adequaat gehandeld, de eigen richtlijnen zijn niet gevolgd en instanties werkten langs elkaar heen.

“Dit is in de eerste plaats een zeer verdrietige situatie voor de direct betrokkenen. Daarnaast baart het ons grote zorgen dat dit in onze gemeente kon gebeuren en dat wij daar nu ook nog eens zelf achter hebben moeten komen”, aldus Vera van Etten (fractielid GDP). “De raad is immers het hoogste orgaan van de gemeente en dient natuurlijk proactief door het college geïnformeerd te worden over dit soort elementaire zaken. Dat kan desnoods in een besloten setting, dus er is geen excuus om dat na te laten”, vervolgt Van Etten. GDP stelde in de afgelopen periode meerdere keren de jeugdzorg aan de orde, zowel d.m.v. schriftelijke vragen als plenair tijdens vergaderingen. Alhoewel deze casus naar nu blijkt toen al speelde, is daarvan nooit melding gemaakt en werd de raad in plaats daarvan voorgehouden dat de invulling van de jeugdzorg door de gemeente goed verliep. “Het is dan ook schaamteloos, dat het college dit nu plotseling goed probeert te praten in een inderhaast verstuurde raadsmededeling en daarvoor ‘privacy’ als excuus gebruikt, in plaats van te erkennen dat dit zowel in de uitvoering als in de informatievoorziening richting de raad helemaal verkeerd is gegaan”, besluit Van Etten.

Het is evident dat de gemeente doeltreffende proces regie dient te voeren bij dergelijke situaties in de jeugdzorg. Dat was sterk ondermaats en dat moet snel beter. Goois Democratisch Platform heeft samen met de Pvda vragen ingediend en sluit zeker niet uit dat de fractie hierover direct na het reces ook nog in debat wil gaan met de wethouder.

 

 

 

 

De vlag kan uit: drie GDP moties aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van gisteren, zijn drie van de vier moties die wij in stemming brachten aangenomen. Allereerst de motie die erop ziet dat er op feestdagen en andere speciale gelegenheden weer gevlagd kan worden vanaf historische gebouwen zoals het stadhuis in Naarden. Wij vragen daar al jaren aandacht voor, de aanhouder wint!

Daarnaast is onze motie aangenomen, waarmee wij hebben willen bewerkstelligen dat de kunstcollectie van de gemeente uit de depots wordt gehaald om getoond of verkocht te worden. En tot slot is onze motie aangenomen, waarmee het college wordt opgeroepen om de raad beter te betrekken bij de toekomst van de achterlaatlocatie PC Hooftschool in Muiden.

Onze motie waarmee wij een derde onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de Huibert van Eijkenstraat in Naarden wilden afdwingen, heeft het tot onze teleurstelling niet gehaald. Wij zullen ons er desalniettemin voor blijven inzetten, dat de huizen in deze straat behouden blijven.

GDP komt met drietal moties bij behandeling Jaarstukken 2021

Goois Democratisch Platform zal bij de behandeling van de jaarstukken van 2021 een drietal moties in stemming brengen. Daarnaast zullen wij ook op een aantal andere onderwerpen het debat aan gaan met college en raad.

Herstel historisch vlaglocaties
De Nederlandse vlag wappert al enige tijd niet meer vanaf diverse historische gebouwen in Gooise Meren (o.a. Grote Kerk en Stadhuis in Naarden, Sint Nicolaaskerk in Muiden en de kerk in Muiderberg), omdat het voor ambtenaren/vrijwilligers niet langer verantwoord zou zijn om de vlagconstructies te gebruiken en de betreffende ruimtes te betreden. Wij vroegen hier al vaker aandacht voor. Het is immers een taak van de gemeente om het eigen vastgoed deugdelijk te onderhouden en bij bijzondere gelegenheden de vlag uit te steken.

Uit externe (arbo) rapportages is gebleken dat de vlaglocaties aangepast en hersteld kunnen worden, maar het college heeft hiervoor tot dusver geen ruimte in de begroting kunnen en willen vrijmaken. Nu het jaar 2021 met een positief boeksaldo is afgesloten en de lasten voor onderhoud en beheer van monumenten structureel een kleine ton lager blijken uit te vallen, vragen wij het college hier opnieuw aandacht aan te geven. Dat kan overigens ook door de inzet van gespecialiseerde ‘vlaggenisten’ en/of andere experts (zoals de lokale brandweer en monumentenwacht NH).

Buurtsportcoaches ‘smart’ maken
De gemeente zet sinds enige tijd ‘buurtsportcoaches’ in om jong en oud op een positieve wijze het plezier van sporten en bewegen met anderen te laten ervaren en bewust te maken van een gezonde leefstijl. Dit zou een aanvulling moeten zijn op het reguliere sport aanbod van bestaande verenigingen, maar regelmatig lijkt sprake te zijn van onderlinge ‘concurrentie’. Blijkens de beantwoording van vragen van GDP, is de inzet van buurtsportcoaches op dit moment nog niet optimaal cijfermatig te onderbouwen, waardoor niet duidelijk wordt of de beoogde doelstellingen behaald worden. De tool ‘Buurtsportcoach Kompas’ kan bijdragen aan een betere registratie en monitoring van gestelde doelen en daarom roepen wij het college op om hiervan gebruik te gaan maken.

Kunst laten zien of verkopen
De gemeente blijkt een eigen kunstcollectie te bezitten, die is getaxeerd op 428.000 Euro. Deze collectie ligt grotendeels opgeslagen in depots in het gemeentehuis en het streekarchief Naarden en wordt dus maar beperkt getoond in bijvoorbeeld het gemeentehuis, het oude Stadhuis van Naarden en de Kazerne in Muiden.

Wat GDP betreft behoort het niet tot de taken van de gemeente om kunst te bezitten/op te slaan, daarin te handelen en/of hiermee te speculeren. Kunst die ligt opgeslagen in depots, kan bovendien niet ervaren en beleefd worden door onze inwoners. Derhalve kan de opgeslagen collectie beter in bruikleen aan musea gegeven worden, of verkocht worden. Een uitzondering vormt de ‘kerncollectie’, waarin met name kunstwerken zitten van kunstenaars met een binding met of een weergave van Gooise Meren. Maar ook deze werken moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor het publiek.

Andere onderwerpen die wij aan de orde zullen stellen, zijn o.a. de gevolgen van de stikstofcrisis voor (ondernemers in) Gooise Meren, de risico’s van een vastgoedcrisis, openingstijden van het gemeentehuis, behoud van een zorgcentrum in of nabij de gemeente, veiligheid van parkeergarages, de aanleg van glasvezel, de herinvoering van een kapvergunning, externe inhuur en burgerparticipatie.

Het jaar 2021 wordt met een positief boeksaldo afgesloten, maar dat heeft vooral te maken met eenmalige meevallers op de inkomsten vanuit ‘t Rijk, alsmede uitgestelde ambities en projecten i.v.m. de corona pandemie.

Debat met informateur over coalitievorming levert weinig nieuwe inzichten op

Woensdagavond hadden wij (alsnog) het debat met de tweede informateur over de coalitievorming in Gooise Meren. Wij hebben daarin vooral onze verbazing uitgesproken over de manier waarop de huidige coalitie in zichzelf gekeerd lijkt te zijn en op geen enkele manier bereid is gebleken om met GDP, als grootste partij, inhoudelijk in gesprek te gaan om tot bestuurlijke samenwerking te komen. Dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Op onze vragen kwam helaas bar weinig respons. Hieronder onze integrale spreektekst en hier kan je de vergadering terug kijken (vanaf 17:40).

***

Voorzitter, laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat de informateur vanavond wel de tijd heeft gevonden om aanwezig te zijn en we dit debat alsnog met elkaar kunnen voeren. Inmiddels liggen de gemeenteraadsverkiezingen alweer bijna drie maanden achter ons. Verkiezingen waarbij Goois Democratisch Platform met afstand de grootste partij van Gooise Meren werd. Wij hebben ons toen direct constructief opgesteld, toen wij samen met informateur Peter Rehwinkel het voortouw namen bij het vormen van een nieuwe coalitie. Samen met andere partijen de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen om onze gemeente verder te brengen. Ons niet blindstaren op de twistpunten uit het verleden, maar ons focussen op de inhoudelijke overeenkomsten en de kansen die we in gezamenlijkheid kunnen verwezenlijken. Te werken aan een betere bestuurscultuur, die minder ver af staat van de realiteit op straat. Een coalitie vormen die de wil van onze inwoners weerspiegelt en waarmee we grote stappen voorwaarts kunnen zetten bij de uitdagingen waarvoor we staan. En daarbij te onderzoeken of we een raadsbreed programma kunnen realiseren, in een poging de onnatuurlijke tegenstelling tussen coalitie en oppositie weg te nemen.

Maar op de dag van de verkiezingen werd al duidelijk dat de oude coalitiepartijen vooral elkaar willen blijven vasthouden. Dat zij helaas weinig oog hebben voor de buitenwereld en vooral in zichzelf gekeerd zijn, zo bleek uit de eerste reacties, maar bijvoorbeeld ook uit interne berichtgeving van D66 die wij onder ogen kregen. Er werd niet gekeken naar welke partijen hebben gewonnen en welke partijen hebben verloren, er werd vooral gekeken of de zittende macht samen een meerderheid behoudt en wethouders wethouder kunnen blijven. Respectloos was het, dat D66 nog voordat Peter Rehwinkel alle partijen gesproken had en verslag kon uitbrengen, al een persbericht deed uit gaan waarin samenwerking met GDP werd uitgesloten en een kopie coalitie als enige optie werd gezien.

Daarmee maakte vooral D66 van die eerste verkenning een schijnvertoning. Een belediging van de kiezer. Immers: mensen stemmen niet op een coalitie, ze stemmen op een partij. Om dan bij voorbaat de grootste partij – zonder het een seconde over de inhoud te hebben gehad – uit te sluiten, getuigt niet bepaald van een democratisch besef. Het is zelfs onfatsoenlijk. Vindt ook D66 afdeling Hilversum, die als nr. 2 recent hetzelfde overkwam en daar geen goed woord voor over had. Wat is er gebeurd met de eens zo vurig bepleitte democratische waarden van D66. Met de ooit zo gewenste bestuurlijke vernieuwing, die wij juist willen brengen. In Gooise Meren is daar in elk geval niet veel van over.

Dat werd ook tijdens de tweede verkenning, waar de huidige oppositiepartijen aanvankelijk niet eens werden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, al vrij snel duidelijk. Alles leek al in kannen en kruiken te zijn. Voor partijen die zich de afgelopen periode terecht en oprecht kritisch hebben opgesteld, is in het bestuur van Gooise Meren blijkbaar geen plaats. Die worden daarvoor gestraft, net als dat de kritiek van inwoners, die opkomen voor hun redelijke belangen, veelal niet geduld wordt. Er is bij deze coalitie geen zelfreflectie en de inhoud speelt in dit proces geen rol, sentiment en poppetjes des te meer. En dat terwijl er op inhoud geen onneembare barrières lijken te zijn. In plaats van samen te werken, worden posities als de waarnemend voorzitter van de raad en de voorzitter van de agendacommissie angstvallig onder de coalitie verdeeld, de oppositie lijkt niets gegund te worden. Arrogantie van de macht. De eerder door de pers gemaakte vergelijking met Pyongyang is dan ook treffend.

We drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Daar lijkt deze coalitievorming op af te stevenen en dat doet op geen enkele manier recht aan de verkiezingsuitslag. Het wantrouwen in de politiek wordt zo alleen maar groter. En dat had niet gehoeven, want het kán echt anders. Die wens van meer dan 20% van onze inwoners wordt door deze informateur en door deze coalitiepartijen schaamteloos in de wind geslagen.

Voorzitter, het bovenstaande gezegd hebbende, zal het u dan ook niet verbazen dat wij nog de nodige vragen hebben voor de informateur en de beoogde coalitiepartijen.

  1. Bij de eerste verkenning heeft met name D66 erop aangestuurd dat er een externe informateur zou komen. Dhr. Hendriks wilde vooral niet dat het iemand zou zijn uit de eigen partij gelederen van GDP. D66 heeft er bij de tweede verkenning vervolgens voor gekozen om zelf wél een informateur aan te stellen uit de eigen partij, die geen afstand heeft tot de politiek in Gooise Meren en zelfs wethouder is. Is de informateur van mening dat dit een objectieve oordeelsvorming niet in de weg heeft gestaan?
  2. Uit de eerste verkenning kwam naar voren dat de huidige coalitiepartijen “onvoldoende programmatische en politieke mogelijkheden zien om te komen tot een hecht en stevig college waar GDP deel van uitmaakt en dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de raad”. De tweede verkenning heeft niet geleid tot een herziening van dit standpunt. Kan de informateur en kunnen de coalitiepartijen aangeven waarom zij geen programmatische en politieke mogelijkheden zien in een coalitie waar onze partij deel van uitmaakt?
  3. In het verslag wordt geschreven dat een combinatie van VVD, D66, Groen Links en Hart voor BNM “een coalitie is die de volle breedte van het politieke landschap in Gooise Meren raakt.” Hoe kan dit gesteld worden, als de grootste partij hier geen onderdeel van uitmaakt?
  4. Daarnaast ziet men niets in een verbreding van de coalitie met een vijfde partij, omdat dat ten kosten zou gaan van de werkbaarheid. Kan de informateur aangeven wat hiermee wordt bedoeld?
  5. In het verslag wordt verder gesproken over vertrouwen tussen partijen. Wat denkt de informateur dat het gelopen proces en de uitsluiting van de grootste partij met het vertrouwen van inwoners in de politiek zal doen?
  6. De laatste aanbeveling gaat over de betrokkenheid van de oppositie bij de formatie, bijvoorbeeld door hen te laten reflecteren op de uitwerking van specifieke thema’s en de mogelijkheid om tot deelakkoorden te komen. Tijdens ons gesprek met de formateur bleek dat dit geen onderdeel is van zijn opdracht; er was één kennismakingsgesprek en dat zou ook gelijk het laatste moment zijn dat wij hierbij worden betrokken. Hoe rijmt de informateur dit met elkaar?

Voorzitter, ik sluit graag af met te zeggen dat ik hoop dat de huidige coalitiepartijen gaan inzien dat er meer is dan hun eigen werkelijkheid en dat je ook met de oppositie goed kunt samenwerken om tot mooie resultaten te komen. Dat we elkaar misschien met wat meer respect en vertrouwen zouden moeten bejegenen en het in lijn met de aanbeveling van dhr. Rehwinkel geen slecht idee zou zijn als we hiervoor een traject opstarten. Als grootste partij in de raad van Gooise Meren zullen wij ons werk de komende periode in elk geval met evenveel energie en kritisch vermogen voortzetten; of dat nu vanuit, met of zonder de coalitie is. Dank u wel.

GDP wil aanvullend en bepalend onderzoek naar cultuur-historische waarde Huibert van Eijkenstraat

Goois Democratisch Platform zal in de aankomende raadsvergadering een motie indienen, waarmee het college wordt opgeroepen om door een onafhankelijk gerenommeerd bureau een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de cultuur-historische waarde, de gaafheid, de herkenbaarheid, alsmede de zeldzaamheid van de Huibert van Eijkenstraat (gelegen tussen de G. Schipperstraat en de E. de Bruynstraat) in Naarden en dat als uitgangspunt te nemen bij de verdere besluitvorming over de toekomst van de straat. De motie wordt mede ingediend door de PvdA, het CDA en Plek.

Er is al langere tijd discussie over de vraag of de huizen in de Huibert van Eijkenstraat behouden moeten blijven. Woningstichting Naarden (WSN) maakte al in 2017 kenbaar de huizen te willen vervangen door nieuwbouw, omdat renovatie en verduurzaming van de oude opstallen te duur is, de huizen relatief (te) klein van omvang zijn en de tuinen juist (te) groot zijn. In plaats daarvan wil de woningstichting meer huizen realiseren, mede i.v.m. de bouwplicht die de woningcorporatie met de gemeente is overeengekomen.

Het merendeel van de bewoners in de straat verzet zich echter hevig tegen afbraak in verband met de door hen veronderstelde cultuur-historische waarde van de straat en de daarin gelegen woningen. Zij hebben hier ook een door honderden mensen ondertekende petitie voor ingediend bij de gemeente. Dit standpunt vindt steun bij erfgoedverenigingen Bond Heemschut, het Cuypergenootschap en Stichting LosB. De boerderijachtige woningen zijn zo’n honderd jaar geleden gebouwd als ontlasting van de overvolle vesting van Naarden en zijn de oudste van tuindorp Keverdijk. De straatindeling en omvang van de tuinen zijn onderdeel van de originele opzet van de wijk en de gedachte dat bewoners zo konden voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het zijn ook de eerste in steen opgetrokken huizen, waar binnen de schootsvelden vóór 1921 alleen houten huizen gebouwd mochten worden die in geval van oorlog snel neergehaald konden worden.

Ook uit een eerder in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek door Monumenten Advies Bureau (MAB) komt naar voren dat sprake is van cultuur-historische waarde die behouden zou moeten blijven. Daarbij wordt gewezen op historische en architectonische waarden, alsmede de gaafheid,  herkenbaarheid en zeldzaamheid van de bouwwerken. Woning Stichting Naarden heeft in antwoord hierop een eigen onderzoek laten uitvoeren, waarin de conclusies uit het rapport van MAB grotendeels worden ontkracht. Vervolgens heeft het college advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE), die uiteindelijk geoordeeld heeft dat de cultuur-historische waarde vooral zit in de stedenbouwkundige opzet van de straat en dus niet in de huizen zelf – hetgeen sloop en nieuwbouw onder voorwaarden zou kunnen rechtvaardigen.

De CRKE komt echter doorgaans pas in beeld bij aanvang van een omgevingsvergunning en heeft zich niet gespecialiseerd in het herkennen en aanwijzen van cultuur-historisch erfgoed. Bovendien heeft de CRKE bij haar oordeel ook gekeken naar de financiële onderbouwing vanuit WSN en de mogelijke verkoop van de huizen als die niet gesloopt mogen worden, terwijl dat in principe niet binnen het afwegingskader van de commissie zou moeten vallen. Het college mag afwijken van dit advies.

Kort gezegd bestrijden betrokken partijen dus de onderzoeken die over en weer zijn uitgevoerd en kan je je afvragen of je dan het eindoordeel aan de CRKE zou moeten willen overlaten. Om de ontstane impasse te doorbreken, lijkt het wenselijker dat er door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen gerenommeerd en onafhankelijk bureau een aanvullend en bepalend onderzoek wordt uitgevoerd, dat definitief uitsluitsel moet bieden inzake de vraag of de huizen vanuit cultuur-historisch perspectief, de gaafheid en de uniciteit in de gemeente Gooise Meren behouden moeten blijven. Dat is dan ook waar deze motie toe oproept. De motie wordt in de raadsvergadering van 15 juni behandeld, besluitvorming vindt plaats op 6 juli.

Escalatie in raad nadat coalitie een door de informateur toegezegd debat weigert te agenderen, die op zijn beurt met de noorderzon vertrokken blijkt te zijn

De raadsvergadering van 25 mei is uitgelopen op een hevige en chaotische confrontatie tussen de coalitie en de oppositie, waarop de fractie van Goois Democratisch Platform (GDP) de vergadering vroegtijdig heeft verlaten. Aanleiding was het verzoek om het verslag van de informateur over de coalitievorming, waarbij GDP angstvallig buiten de deur wordt gehouden, op de agenda te zetten. Dat was notabene op uitnodiging van de informateur zelf, die hiervoor in zijn bericht aan de raad d.d. 22 april ruimte bood. GDP heeft toen samen met het CDA direct aangegeven daarvan graag gebruik te willen maken en informeerde daarover ook de rest van de raad, het college, de griffier en de gemeentesecretaris. Vervolgens heeft de fractievoorzitter van het GDP, op advies van de griffier, dit verzoek bij het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering in formele zin herhaald.

Tijdens de raadsvergadering bleek de informateur/wethouder Geert-Jan Hendriks echter zelf helemaal niet aanwezig te zijn. Hij liet, ondanks zijn eigen uitnodiging, verstek gaan en koos ervoor liever te gaan kamperen. De coalitiepartijen D66, VVD, Groen Links en Hart voor BNM deden het vervolgens voorkomen alsof dit verzoek een totale verrassing was en zij zagen ook geen noodzaak om hierover nog dezelfde avond een debat te voeren. In plaats daarvan werd GDP ten onrechte van alles voor de voeten geworpen, waaronder de manier waarop het onderwerp onder de aandacht van de raad is gebracht. Een dubieuze gang van zaken, die getuigt van minachting richting de oppositie.

Door geen enkele ruimte te bieden aan de oppositie om het debat te voeren over de coalitievorming en het GDP dit verzoek zelfs kwalijk te nemen, wordt het democratisch proces geweld aangedaan. En dat is zorgelijk. De fractie van Goois Democratisch Platform bleef dan ook verbijsterd achter en heeft vervolgens besloten niet verder deel te willen nemen aan de beraadslagingen. Het lijkt inmiddels een trend dat de oppositie, waaronder de als grootste gekozen partij, in Gooise Meren niets wordt gegund, dat kritiek uit den boze is en wordt vermeden en dat daarmee de bestuurscultuur binnen onze gemeente steeds bedenkelijkere vormen aanneemt.

Kijk hier het debat terug (vanaf minuut 22:12).

GDP: Meer ligplaatsen in Naardertrekvaart voor bootjes van beperkte omvang en behoud natuurlijke oever

De gemeente wil in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waternet iets doen aan de ‘verrommeling’ van de Naardertrekvaart in Naarden. Nu liggen er circa 75 – 100 bootjes, soms half gezonken, langs de kant en het is de bedoeling om 40 aanlegvoorzieningen te maken. Vanavond behandelt de gemeenteraad dit voorstel.

Om een goed beeld te krijgen van hoe inwoners hier naar kijken, hebben wij een peiling via ons platform gedaan. Hier hebben tot nu toe een kleine 300 inwoners aan deelgenomen. Uit de peiling volgt dat een grote meerderheid (80%) vindt dat er iets aan de ‘verrommeling’ gedaan moet worden, maar 57% is daarbij ook van mening dat het aantal bootjes niet drastisch verminderd mag worden. Of aanlegplaatsen toegewezen moeten worden (51%) of vrij beschikbaar moeten blijven (45%), wordt nogal verschillend gedacht. Net als over de vraag of dat gratis (25%), kostendekkend (31%), of tegen een kleine vergoeding (44%) moet zijn. Tot slot wil liefst 77% de natuurlijke oever behouden en dus geen harde (kunststof) damwand maken.

In een poging het voorstel meer in lijn te brengen met wat onze inwoners willen, zullen wij drie amendementen indienen. Deze amendementen zien op een uitbreiding van het aantal ligplaatsen, maar wel voor bootjes van beperkte omvang en met behoud van de natuurlijke oever.

UPDATE: Onze amendementen konden helaas niet op een meerderheid van de raad rekenen en zijn dus verworpen. Wij blijven dit dossier volgen.

GDP stelt vragen over nieuwe Wet open overheid

Op 1 mei jl. is de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangen door de Wet open overheid (Woo). De GDP-fractie wil graag van het college van b&w weten in hoeverre de gemeente Gooise Meren hierop is voorbereid.

Het Goois Democratisch Platform wil onder meer weten of sprake is van nog niet beantwoorde WOB-verzoeken, of het ICT-systeem aan de nieuwe wet is aangepast, of de verplichte Woo-functionaris al is aangesteld, en of medewerkers van de gemeente inmiddels weten welke informatie zij wel en welke zij niet openbaar moeten maken. Ten slotte wil het GDP ook weten wat de gevolgen voor de begroting zullen zijn.

Wij verwachten op korte termijn antwoord te krijgen op de gestelde vragen.