Opnieuw zorgen GDP/Hart over stijgende lasten

Opnieuw zorgen GDp/Hart over stijgende lasten

Een paar weken geleden waren het de parkeertarieven, nu trekken we aan de bel over de rioolheffing. In de raad woensdag wordt het rioleringsplan behandeld, en het voorstel is om, boven op de inflatie, de tarieven elk jaar met nog eens 2,5% extra te laten stijgen. Dat vinden wij, zeker in deze tijd, geen goed plan. Temeer omdat het in de afgelopen jaren nooit gelukt is om alle geplande projecten uit te voeren, en de inspecties nog niet bijgewerkt zijn zodat we niet precies weten wat de kwaliteit van de riolen is, en dus ook niet hoeveel geld er nodig is.

Wij dienen daarom een amendement in om er eerst voor te zorgen dat we weten hoe we ervoor staan, en pas daarna opnieuw te kijken of het écht nodig is de tarieven harder dan de inflatie te laten stijgen.GDP/Hart hoopt dat de andere partijen ook geen verdere lastenverzwaring voor de inwoners willen en dit amendement zullen steunen.

https://bestuur.gooisemeren.nl/ve…/agenda-raadsvergadering/…

Hoe worden verenigingen gecompenseerd, nu zij geen papier meer mogen ophalen?

Hoe worden verenigingen gecompenseerd, nu zij geen papier meer mogen ophalen?

Fractie GDP/Hart heeft middels schriftelijke vragen bij het college geinformeerd of er al zicht is op een structurele oplossing voor de verenigingen, om het structurele financiële gat dat is geslagen door het wegvallen van de papierinzameling op enigerlei wijze te compenseren. De vragen zien mede op de uitkomst van de pilot waarbij verenigingen kerstbomen konden inzamelen voor twee kwartjes per boom. Wij hopen dat de vragen snel beantwoord worden.

Zorgen GDP/Hart over grote stijging parkeertarieven in 2023

Gisteren werden de nieuwe parkeertarieven voor 2023 als hamerstuk behandeld in de raad. Daaruit blijkt dat de tarieven met maar liefst 33% verhoogd zullen worden; een enorme stijging die er toe leidt dat de tarieven in Bussum van 1,20 naar 1,60 euro per uur zullen gaan, en in Muiden van 2,40 naar 3,20 euro. GDP/Hart maakt zich daar grote zorgen over in een tijd dat inwoners al met sterk stijgende kosten te maken hebben, en ondernemers het niet kunnen gebruiken dat klanten ervoor kiezen maar niet meer lokaal te gaan winkelen.

Wij wilden de hoogte van deze tarieven daarom graag nog bespreken. Omdat over een hamerstuk geen debat kan worden gevoerd, werd hiervoor een amendement ingediend, dat opriep om de parkeertarieven nog even te laten wat ze nu zijn en begin volgend jaar met de raad een inhoudelijke discussie te voeren. Helaas werd dit naast GDP/Hart alleen door een deel van de VVD gesteund waardoor de stijging van 33% per 1 januari door de raad werd aangenomen. Wij hebben daarom technische vragen gesteld, om ons voor te bereiden om begin volgend jaar het onderwerp alsnog te agenderen in de raad. De parkeertarieven kunnen altijd weer naar beneden worden bijgesteld – maar wij vinden het jammer en zorgelijk dat ze per 1 januari zo sterk stijgen.

Motie tegen verrommeling door ‘trafo-huisjes’ unaniem aangenomen

De eerste motie van Peter Schroder (mede ingediend door VVD en CDA) is unaniem aangenomen! Liander en Delta zullen de komende jaren een heleboel zogenaamde ‘trafo-huisjes’ moeten gaan plaatsen binnen Gooise Meren voor de elektriciteitstransitie en aanleg van glasvezel. Zonder overleg en afspraken vooraf tussen gemeente en nutsbedrijven zou dat kunnen leiden tot verrommeling. Daarom heeft GDP/Hart een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd in gesprek te gaan met Liander en Delta om samen afspraken te maken over vorm, locatie en afstemming daarover voor deze huisjes. We hebben ook gevraagd om voor iedere plaatsing suggesties op te halen bij de omwonenden, binnen de technische en financiële mogelijkheden die er zijn.

Vernieuwde Vlietlaan geopend

Gisteren knipte onze wethouder Nico Schimmel samen met collega Barbara Boudewijnse het lint door om de vernieuwde Vlietlaan te openen. Na het stationsgebied is dit opnieuw een belangrijk deel van Bussum dat is aangepakt. Straks nog de Vonk en de Parkeergarage Olmenlaan; langzamerhand wordt het centrum van Bussum weer steeds aantrekkelijker om te winkelen en te ondernemen!

Vragen GDP/Hart over het tekort bij het Regio Vervoersbedrijf

De fractie van GDP/Hart heeft schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van het tekort van rond de 1 miljoen euro waar het Regio Vervoersbedrijf op uit denkt te komen in 2022.  Zij vragen zich vooral af of de Regio verwacht volgend jaar weer negatief uit te komen, en zo ja, wat zij van plan is daar aan te doen. Daarnaast stellen ze vragen over de gestegen kosten van inhuur van personeel, terwijl de vraag naar WMO vervoer juist achterbleef bij de verwachtingen.

Marieke Le Noble, fractievoorzitter van GDP/Hart: “Onze beide fracties hebben al vanaf de start hun zorgen geuit over het financiële risico van de Business Case die we als gemeente lopen door het in eigen beheer brengen van het vervoer. Het is teleurstellend en zorgelijk om te zien dat het eerste jaar direct met een fors verlies wordt afgesloten. Daarnaast vragen we ons ook af in hoeverre de financiële oplossing die de Regio voor het verlies van 2022 heeft, wel is getoetst aan de Wet Markt en Overheid. En we hopen dat er gedegen plannen zijn om een dergelijk verlies in de toekomst te voorkomen.”

Als laatste vraagt de partij naar de status van de onderzoeken naar de mogelijkheid voor het aanvullen van het verschralende Openbaar Vervoer in Gooise Meren, door het Regio Vervoersbedrijf ook in te zetten om busjes te laten rijden tussen de kernen en de stations in Gooise Meren. “De bereikbaarheid van onze kernen neemt al jaren af doordat buslijn worden geschrapt of veel minder vaak rijden. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling. Door dit ook bij het Regio Vervoersbedrijf te beleggen, kun je misschien efficiënter plannen. En wordt de dienstverlening van het Regio Vervoersbedrijf ook toegankelijk voor een grotere groep inwoners.” aldus Le Noble.

 

De vragen zijn hier te lezen: 221207_GDP-Hart_Schriftelijke_vragen_-_Regio_vervoer.pdf (gooisemeren.nl)

GDP/Hart stelt vragen over weigering monumentenstatus historische paardenstallen Hocras terrein

Onlangs heeft het college besloten om, ondanks diverse positieve adviezen vanuit erfgoedclubs en adviesbureaus, geen monumentenstatus te verlenen aan de historische paardenstallen op het voormalige Hocras terrein aan de Franse Kampweg in Bussum. Dit besluit heeft een relatie met het bouwplan voor huizen en een school op deze locatie, dat momenteel in ontwikkeling is.

 

De fractie van GDP/Hart heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. De partij vraagt zich vooral af waarom de adviezen niet zijn opgevolgd, zodat de meer dan honderd jaar oude stallen niet ten prooi zullen vallen aan de sloophamer en dit erfgoed – dat onderdeel uitmaakte van de destijds landelijk bekende paardendraf- en renbaan Cruysbergen – voor de toekomst behouden kan blijven.

 

Voorts wordt het college gevraagd wat de stedenbouwkundige en financiële consequenties zouden zijn als het monument wel ingepast zou worden in het onderhavige plan en of er een mogelijkheid bestaat om er woonappartementen of een andere (welzijns)functie in onder te brengen. Ook wordt de vraag gesteld of het, indien de stallen onverhoopt niet in zijn geheel behouden kunnen blijven, wellicht wel een deel van de gevels bewaard kunnen worden.

 

Het college dient de vragen binnen vier weken te beantwoorden.

Vandaag was het feest in de raad!

Tijdens de raadsvergadering van 30 november is Jelmer Kruijt benoemd tot wethouder. Marga Voorn komt voor hem in de plaats in de raad en Erik Pieter Vlaanderen was vandaag op de kop af 50 jaar in de politiek! Dat hebben we uiteraard gevierd!

In verband met het wethouderschap van Jelmer, zal Marieke Le Noble het fractievoorzitterschap van hem overnemen. Erik Pieter Vlaanderen wordt vice-fractievoorzitter.

 

College durft (nog) niet aan vuurwerkverbod, GDP/Hart stelt vragen

Na twee jaarwisselingen met een (landelijk) vuurwerkverbod, kiest het college er blijkens een recente raadsmededeling voor om bij de aankomende jaarwisseling geen verbod in te stellen. In plaats daarvan wordt gewerkt met een beperkt aantal vuurwerkvrije zones en vrijwillige vuurwerkvrije straten.

Uit onderzoek onder het burgerpanel van Gooise Meren blijkt dat er (inmiddels) een meerderheid vóór een algeheel vuurwerkverbod is. Ook blijkt hieruit dat men weinig vertrouwen heeft in de zgn. vrijwillige vuurwerkvrije straten. Toch kiest het college niet voor een verbod en wél voor deze vuurwerkvrije straten. Diverse andere gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Soest en Amsterdam, kiezen wel voor een vuurwerkverbod.

Onze fractie wil het college hierover in de raadsvergadering van 30 november de volgende vragen stellen:

Vraag 1
Hoe komt het dat sommige andere gemeenten het (juridisch) wel haalbaar achten om een verbod in te stellen en blijkbaar ook in staat zijn om daar in voldoende mate op te handhaven?

Vraag 2
Behalve in de Keverdijk, wordt (terecht) een aantal dierenweides aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook ouderen hebben bovengemiddeld last van vuurwerk. Waarom kiest het college niet voor vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen?

Vraag 3
Wat onderscheidt de Keverdijk van andere wijken, om alleen hier een vuurwerkvrije zone in te stellen?

Vraag 4
Deelnemers aan het onderzoek zijn weinig hoopvol over de vrijwillige vuurwerkvrije straten. Er vindt hierop geen toezicht/handhaving vanuit gemeente of politie plaats. Hoe gaat de gemeente om met mogelijke hoop oplopende confrontaties/conflicten hieromtrent tussen wijkbewoners?

Vraag 5
Diverse andere gemeenten in Nederland kiezen zoals gezegd wel voor een algeheel vuurwerkverbod. Is het college van plan om met deze gemeenten in gesprek te gaan zodat Gooise Meren mee kan liften op de (juridische) afwegingen die daar worden gemaakt en de lessen die er met het ingestelde verbod worden geleerd?

Vraag 6
Kan het college toezeggen dat er in 2023 tijdig (vóór het zomer reces) een thema uur voor de raad georganiseerd zal worden, waarin deze problematiek besproken kan worden alvorens beleid te bepalen voor de jaarwisseling van 2023-2024?

Twee kwartjes per kerstboom als alternatief voor inzameling oud papier. GDP/Hart stelt vragen.

Vorig jaar heeft de GAD besloten om het oud papier voortaan zelf in te gaan zamelen. Decennia lang was dat een belangrijke inkomstenbron voor allerlei maatschappelijke instellingen en verenigingen. Wij hebben hier dan ook meermaals tegen geageerd. Dat was tot dusver helaas tevergeefs, sinds 1 januari haalt de GAD het oud papier zelf op.  

Vanuit diverse verenigingen en basisscholen ontvangen wij signalen dat de GAD, als ‘doekje voor het bloeden’, nu aanbiedt dat verenigingen en scholen straks de kerstbomen kunnen inzamelen voor het schamele bedrag van 50 cent per kerstboom. Die inzameling verliep afgelopen jaar nog chaotisch, schijnbaar wil de GAD dit nu makkelijk uitbesteden en verdere kosten besparen door te gaan werken met inzamelingspunten. 

Ter vergelijk: Show en Marchingband ViJos moet 15.000 bomen ophalen, om op nog geen 50% van de vroegere inkomsten uit oud papier te komen. Dat staat dus niet in verhouding, terwijl de GAD destijds nog heeft toegezegd om, buiten de afkoopregeling voor de eerste drie jaar, te zullen zoeken naar (structurele) alternatieven. 

De inkomsten op de inzameling van oud papier liepen voor sommige vereniging op tot ongeveer 20% van hun jaarbegroting. Als er geen serieus alternatief voor het oud papier komt, kunnen verenigingen in financiële problemen komen, hetgeen hun continuïteit onder druk zet. 

Tijdens de raadsvergadering van 9 november, zullen wij de portefeuillehouder in het college vragen hoe zij tegen deze kerstbomenregeling aan kijkt en op welke wijze het behoud van een rijk verenigingsleven gewaarborgd wordt.

UPDATE: In de beantwoording van onze vragen gaf de wethouder aan niet op de hoogte te zijn van deze actie, wat overigens om een pilot gaat en nadien geëvalueerd zal worden. Daarnaast komt er nog een breder plan met alternatieve activiteiten waarmee verenigingen aanvullende middelen kunnen genereren. Want de wethouder is het met ons eens dat er een oplossing moet komen voor het wegvallen van inkomsten op oud papier.