GDP komt met drietal moties bij behandeling Jaarstukken 2021

Goois Democratisch Platform zal bij de behandeling van de jaarstukken van 2021 een drietal moties in stemming brengen. Daarnaast zullen wij ook op een aantal andere onderwerpen het debat aan gaan met college en raad.

Herstel historisch vlaglocaties
De Nederlandse vlag wappert al enige tijd niet meer vanaf diverse historische gebouwen in Gooise Meren (o.a. Grote Kerk en Stadhuis in Naarden, Sint Nicolaaskerk in Muiden en de kerk in Muiderberg), omdat het voor ambtenaren/vrijwilligers niet langer verantwoord zou zijn om de vlagconstructies te gebruiken en de betreffende ruimtes te betreden. Wij vroegen hier al vaker aandacht voor. Het is immers een taak van de gemeente om het eigen vastgoed deugdelijk te onderhouden en bij bijzondere gelegenheden de vlag uit te steken.

Uit externe (arbo) rapportages is gebleken dat de vlaglocaties aangepast en hersteld kunnen worden, maar het college heeft hiervoor tot dusver geen ruimte in de begroting kunnen en willen vrijmaken. Nu het jaar 2021 met een positief boeksaldo is afgesloten en de lasten voor onderhoud en beheer van monumenten structureel een kleine ton lager blijken uit te vallen, vragen wij het college hier opnieuw aandacht aan te geven. Dat kan overigens ook door de inzet van gespecialiseerde ‘vlaggenisten’ en/of andere experts (zoals de lokale brandweer en monumentenwacht NH).

Buurtsportcoaches ‘smart’ maken
De gemeente zet sinds enige tijd ‘buurtsportcoaches’ in om jong en oud op een positieve wijze het plezier van sporten en bewegen met anderen te laten ervaren en bewust te maken van een gezonde leefstijl. Dit zou een aanvulling moeten zijn op het reguliere sport aanbod van bestaande verenigingen, maar regelmatig lijkt sprake te zijn van onderlinge ‘concurrentie’. Blijkens de beantwoording van vragen van GDP, is de inzet van buurtsportcoaches op dit moment nog niet optimaal cijfermatig te onderbouwen, waardoor niet duidelijk wordt of de beoogde doelstellingen behaald worden. De tool ‘Buurtsportcoach Kompas’ kan bijdragen aan een betere registratie en monitoring van gestelde doelen en daarom roepen wij het college op om hiervan gebruik te gaan maken.

Kunst laten zien of verkopen
De gemeente blijkt een eigen kunstcollectie te bezitten, die is getaxeerd op 428.000 Euro. Deze collectie ligt grotendeels opgeslagen in depots in het gemeentehuis en het streekarchief Naarden en wordt dus maar beperkt getoond in bijvoorbeeld het gemeentehuis, het oude Stadhuis van Naarden en de Kazerne in Muiden.

Wat GDP betreft behoort het niet tot de taken van de gemeente om kunst te bezitten/op te slaan, daarin te handelen en/of hiermee te speculeren. Kunst die ligt opgeslagen in depots, kan bovendien niet ervaren en beleefd worden door onze inwoners. Derhalve kan de opgeslagen collectie beter in bruikleen aan musea gegeven worden, of verkocht worden. Een uitzondering vormt de ‘kerncollectie’, waarin met name kunstwerken zitten van kunstenaars met een binding met of een weergave van Gooise Meren. Maar ook deze werken moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn voor het publiek.

Andere onderwerpen die wij aan de orde zullen stellen, zijn o.a. de gevolgen van de stikstofcrisis voor (ondernemers in) Gooise Meren, de risico’s van een vastgoedcrisis, openingstijden van het gemeentehuis, behoud van een zorgcentrum in of nabij de gemeente, veiligheid van parkeergarages, de aanleg van glasvezel, de herinvoering van een kapvergunning, externe inhuur en burgerparticipatie.

Het jaar 2021 wordt met een positief boeksaldo afgesloten, maar dat heeft vooral te maken met eenmalige meevallers op de inkomsten vanuit ‘t Rijk, alsmede uitgestelde ambities en projecten i.v.m. de corona pandemie.