Taakverdeling GDP fractie rond!

Tijdens de eerste ‘echte’ fractievergadering van afgelopen maandag, hebben wij de diverse taken behorende bij het fractie- en raadswerk binnen ons ‘team van tien’ onderverdeeld. Afhankelijk van de coalitievorming kan dit nog wijzigen. Bij het aanwijzen van steunfractieleden, hebben wij o.a. gekeken naar het aantal voorkeurstemmen dat iemand heeft gekregen. De portefeuilleverdeling volgt later. Hieronder opgave:

Taken binnen de fractie:
Fractievoorzitter: Jelmer Kruijt
Vice fractievoorzitter: Erik Pieter Vlaanderen
Penningmeester: Frank Wyers
Technisch voorzitter: Frank Wyers
Hoofd wijkambassadeurs: Vera van Etten
Hoofd wijkbezoeken: Claudia Weemhoff

Steunfractieleden:
Marleen van Hovell
Marga Voorn
Pieter Knecht

Taken binnen de raad:
Waarnemend voorzitter: Claudia Weemhoff (voordracht)
Lid Agendacommissie: Erik Pieter Vlaanderen
Plv. lid Agendacommissie: Peter Schröder
Lid Auditcommissie: Frank Wyers (voordracht)
Lid Klankbordgroep burgerparticipatie: Peter Schröder
Leden Klankbordgroep Omgevingswet: Erik Pieter Vlaanderen en Jan van Gilse
Lid RAC Crailo: Erik Pieter Vlaanderen (voordracht)
Lid Werkgeverscommissie: Jan van Gilse (voordracht)