GDP motie om vestinggrachten Naarden “veilig” te maken, zodat er weer vrijelijk door de jeugd gezwommen kan worden

In 2018 is een explosief gevonden in een hoop slib langs de bedekte weg van Naarden, dat afkomstig was uit de vestinggracht. Daaropvolgend is door Monumentenbezit (eigenaar van de vestingwerken) een historisch onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid dat ook op andere plekken in de vestinggrachten explosieven liggen. Geconcludeerd is toen dat dit niet kan worden uitgesloten en omwille van de “veiligheid” is het sindsdien verboden om in de vestinggrachten te zwemmen. Dat is tegen het zere been van heel veel inwoners, want hiermee dreigt een lange traditie van de Naardense jeugd verloren te gaan.

Uit een thans voorliggend raadsvoorstel dat gaat over de door Monumentenbezit uitgevoerde werkzaamheden in 2018, blijkt eens te meer dat de gemeente (of een derde partij) aanspraak kan maken op een bijdrage uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van de kosten voor onderzoek naar, alsmede opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven. Wat ons betreft ligt het daarom in de rede dat de gemeente, bij volharding in het standpunt dat het niet verantwoord is om in het water te gaan, samen met Monumentenbezit over gaat tot verder onderzoek en de resterende werkzaamheden om de vestinggrachten weer “veilig” te maken.

Aangezien bij de overdracht van de vestingwerken aan Monumentenbezit niets bekend was over mogelijke explosieven in de vestinggrachten en daarmee dus ook geen rekening is gehouden in de ‘bruidsschat’, ligt het wat ons betreft voor de hand dat de gemeente – mede gelet op het openbare karakter van de vesting en het maatschappelijke belang – deelt in de resterende kosten om de vestinggrachten weer “veilig” te maken. Hierover kunnen Gemeente en Monumentenbezit nadere afspraken maken.

Wij zullen hierover tijdens de raadsvergadering van 9 maart een motie indienen.