Kritische vragen over schijnbaar dubieus handelen college inzake vermeende illegale kap

Onze fractie is opnieuw door een inwoner benaderd, die door recente ervaringen en gedragingen van het college het vertrouwen in de gemeente volledig is verloren. Het betreft een relaas over een schijnbare tunnelvisie van het college, waarbij de feiten over een vermeende illegale bomenkap niet lijken te tellen en de gemeente het eigen ongelijk niet toe lijkt te willen geven.

In november 2019 heeft de Raad een VVD motie aangenomen die oproept tot terughoudendheid bij (nieuw)bouw in Het Spiegel. Als aanleiding daarvoor heeft de indiener indertijd gewezen op een omvangrijke illegale kap die in 2018 op de Parklaan zou hebben plaatsgevonden, vooruitlopend op een ingediende maar nog niet toegewezen bouwvergunning. Dit element is daarna, ook door B&W, meerdere malen in diverse media genoemd. Het betrof een vergunde kap van een groot aantal kleine bomen, waarbij echter ook tenminste 15 grote bomen zouden zijn gekapt. Daarvoor was de eigenaren, ondanks het schijnbaar ontbreken van bewijs en het negeren van tegenbewijs, een Last Onder Dwangsom opgelegd. Deze werd ook nadat de eigenaren in het gelijk werden gesteld door de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente, gehandhaafd. Pas nadat de Raad van State de eigenaren opnieuw in het gelijk stelde, werd de Last Onder Dwangsom ingetrokken.

Wij vragen ons o.a. af waarom de gemeente hier zo halsstarrig mee omgegaan is en of het college inmiddels toegeeft er helemaal naast te hebben gezeten. Ook willen wij weten of het vaker voor komt dat een uitspraak van de Commissie voor de bezwaarschriften terzijde wordt geschoven. Tot slot vragen wij waarom de Raad in deze niet geïnformeerd is. Lees hier alle vragen.