Motie voor behoud woningen Huibert van Eijkenstraat Naarden

Goois Democratisch Platform heeft voor de komende raadsvergadering een motie aangekondigd, waarmee het college wordt opgeroepen om het historische gedeelte van de Huibert van Eijkenstraat (alsnog) als beschermd stadsgezicht aan te wijzen en daarmee de beoogde sloop van de huizen te voorkomen. Wij doen dat mede n.a.v. de onlangs door ruim 300 inwoners ondertekende petitie.

Woningstichting Naarden (WSN) heeft in 2017 al kenbaar gemaakt de huizen op nr. 51 t/m 94 op de Huibert van Eijkenstraat te willen slopen en te vervangen door nieuwbouw. De reden hiervan is dat de woningen aan een grondige renovatie en verduurzaming toe zijn, daarnaast klein van omvang zijn met een relatief grote tuin en WSN een bouwplicht heeft. De bewoners van deze huizen verzetten zich hevig hiertegen en voelen zich onvoldoende serieus genomen in het proces.

De woningen zijn ruim honderd jaar geleden (in 1921) gebouwd als ontlasting voor de overvolle vesting van Naarden en zijn de oudste van tuindorp Keverdijk. De straatindeling en omvang van de tuinen zijn onderdeel van de originele opzet van de wijk en de gedachte dat bewoners zo konden voorzien in eigen levensmiddelen. Tot dat moment werden de huizen binnen de schootsvelden altijd van hout gebouwd, zodat deze in geval van oorlog snel neergehaald of platgebrand konden worden. De woningen aan de Huibert van Eijkenstraat zijn de eerste die van steen werden gebouwd. De boerderijachtige bouwstijl en tuinen geven een authentiek beeld van hoe het tuindorp oorspronkelijk is opgezet. In die zin vertegenwoordigen de huizen een stukje cultuurhistorie van Naarden en met de motie willen wij dat voor de toekomst bewaren.

De cultuurhistorische waarde wordt bevestigd door een onderzoek van het Monumenten Advies Bureau (MAB), dat in opdracht van de gemeente in 2020 is uitgevoerd. Vervolgens heeft het college afgelopen jaar advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE). Die oordeelde in december dat de cultuurhistorische waarde vooral in de stedenbouwkundige opzet van de straat zit en dus niet in de huizen zelf. Veel mensen volgen die conclusie niet en het is ook niet in lijn met de eerdere bevindingen van MAB. Het college kan desgewenst van het advies van de CRKE afwijken en heeft dat ook al eens eerder gedaan. Aangezien het college vooralsnog niet genegen lijkt te zijn dat nu ook te doen en de raad in beginsel niet in positie is om bij te sturen, trekken wij met deze motie aan de noodrem.

Wij zullen een ‘orde voorstel’ aan de raad doen om de motie bij uitzondering ‘beeldvormend’ te behandelen in een zgn. ‘gesprek’ op de politieke avond, zodat we vanuit de raad eerst een open dialoog aan kunnen gaan met alle belanghebbenden. Zo kan de raad deze gevoelige kwestie beter doorgronden en op die manier zijn controlerende taak vervullen. Afhankelijk van de uitkomst van de beeldvorming, kan het dictum van de motie evt. nog bijgesteld worden. Daarna volgt het politieke debat en besluitvorming.