GDP vuurt nieuwe reeks vragen af op college inzake bouwplan Driftweg Naarden

Gisteren is bekend geworden dat de gemeente een vergunning heeft verleend voor een zwaar omstreden bouwplan aan de Driftweg in Naarden. Hierover heeft onze fractie in het verleden meerdere keren art. 33 vragen gesteld en er middels een motie op aangedrongen om omwonenden, de gemeente Huizen én de raad van Gooise Meren meer en beter te betrekken. Nu de vergunning verleend is, hebben wij opnieuw een aantal vragen, temeer het college slechts zeer summier informatie beschikbaar heeft gesteld waaruit wij kunnen afleiden hoe de overweging tot het verlenen van deze vergunning tot stand is gekomen. Hieronder staan onze vragen. 

 1. Waarom is het vigerende bestemmingsplan uit 2005 (met partiële herziening in 2008) niet tijdig geactualiseerd? (max. na 10 jaar)
 2. Welke concrete toezeggingen zijn er in de beginfase van de procedure door de gemeente gedaan?
  ***
  Kort voor de vaststelling van het bestemmingsplan in 2005 is ambtshalve ingezet op een wijziging van de bestemming op de bouwvlek van woondoeleinden I naar woondoeleinden II. Dat voorstel tot wijzigen van de bestemming heeft niet ter inzage gelegen en heeft grote, wellicht onvoorziene, consequenties gehad. Het maakt een appartementencomplex mogelijk, waar waarschijnlijk juist bedoeld was om dergelijke ontwikkelingen tegen te houden. Hierbij de volgende vragen:
 3. Erkent het college dat hier destijds een grove fout is gemaakt? Zo ja, wanneer kreeg de gemeente dat in de gaten en wat heeft de gemeente vervolgens gedaan om dit te herstellen? Of wat zijn de overwegingen geweest om niets te doen, de onbedoelde planregels in stand te houden en uiteindelijk mee te werken aan deze planontwikkeling? Waarom is hierover nooit eerder verantwoording afgelegd?
 4. Vindt de wethouder dat het vergunde plan in lijn is met de intenties van de in het bestemmingsplan opgenomen planregels?
 5. Waarom is bij toetsing uitgegaan van nieuwbouw i.p.v. verbouw/herbouw? Mede gelet op de procedure in 2005 met inbreng van de provincie.
 6. Kan de wethouder uitleggen hoe het vergunde plan voldoet aan de max. goothoogte van 6,5 meter?
  ***
 7. B&W heeft de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan plaats en afmetingen van een bouwwerk, waarom is daarvan geen gebruik gemaakt?
 8. Vindt de wethouder dat in het plan sprake is van een in stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht samenhangend bebouwingsbeeld, met het streven naar een landelijke bouwvorm?
 9. Heeft het college het advies van de CRKE ter discussie gesteld/overwogen hier gemotiveerd van af te wijken? Waarom wel of niet?
 10. Hoe staat dit plan in verhouding tot de gemeentelijke taak om natuur te beschermen en te conserveren?
 11. In hoeverre voldoet het bouwplan aan de woonvisie en de daarin genoemde onderverdeling van type woningen?
 12. Hoe kijkt het college terug op de wijze waarop omwonenden tot nu toe zijn betrokken in het proces? En in hoeverre had de gemeente daarin meer kunnen betekenen?
 13. Hoe kijkt het college terug op de wijze waarop contact is onderhouden met de buurgemeente Huizen?
 14. Mag onze fractie een kopie ontvangen van de anterieure overeenkomst.