Juridisch gesteggel over geurcirkel Givaudan, gevolgen voor woningbouwprojecten onduidelijk

Uit de beantwoording van eerder door onze fractie gestelde vragen aan het college, blijkt dat er grote onduidelijkheid is over de geurcirkel van de chemische fabriek Givaudan in Naarden. Het is bovendien niet helder welke gevolgen dat kan hebben voor de beoogde woningbouwprojecten op het van der Roest terrein en de Borgronden. Ook is hierdoor voor ons niet duidelijk aan welke normen de fabriek moet voldoen om stankoverlast te voorkomen. Onze fractie zal daarom aanvullende vragen aan het college stellen. 

In 2019 heeft de Provincie Noord Holland voorschriften vastgelegd, die o.a. betrekking hadden op een geurcontour, die voorheen groter was. Daartegen zijn zienswijzen ingediend door inwoners en Givaudan zelf, waarna de provincie heeft besloten om tóch geen geurcontour vast te leggen. De gemeente heeft hier tegen beroep ingesteld bij de Rechtbank, maar bakzeil gehaald. De gemeente gaat in hoger beroep en verwacht dat dan alsnog een geurcontour zal worden vastgelegd. Dat is nodig, om een duidelijk kader te kunnen bieden voor Givaudan, omwonenden en voor de woningbouwontwikkelingen. Daarnaast is Givaudan zelf al geruime tijd bezig met een nieuwe milieuvergunning (incl. geurcirkel).

Op dit moment geldt dus geen geurcontour voor de chemische fabriek. De gemeente is ervan overtuigd dat die er alsnog komt, maar gaat niet in op de vraag wat er gebeurt als dat (voorlopig) toch anders loopt. Wij zullen daar aanvullende vragen over stellen.

Ten aanzien van de bij onze fractie gemelde stankoverlast zegt het college dat dat bij het vaststellen van een geurcirkel en investeringen in technische installaties en voorzieningen zal worden opgelost. Echter is daarvan dus vooralsnog geen sprake, waardoor ook niet duidelijk is waar de fabriek thans aan moet voldoen (en waar omwonenden zich dus op kunnen beroepen). In geur zit fijnstof en die slaat ergens neer (depositie), hetgeen schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ook hierover zullen wij aanvullende vragen stellen.

Voor wat betreft onze vragen over de mogelijke invloed op gezondheid en leefgenot van (toekomstige) bewoners van de Borgronden en het van der Roest terrein, alsmede de controle daarop en communicatie daarover, schuift het college de hete aardappel door naar de Provincie (Omgevingsdienst) en andere instanties. Wij zien hier echter óók een aanjagende rol voor de gemeente, het gaat immers om de gezondheid van ónze inwoners. Wachten met communiceren totdat de revisievergunning verleend is (zoals het college voorstelt), is wat ons betreft ook veel te laat. De bewoners zijn immers belanghebbende en de stankoverlast is van alle dag. Er zou daarom structureel fatsoenlijk gecommuniceerd moeten worden.

Daarnaast vermeld het college dat er door Givaudan bezwaar is aangetekend tegen het bouwplan op het terrein van van der Roest. Wij zullen daarover aanvullende informatie opvragen.