Rekenkamercommissie zeer kritisch over burgerparticipatie in Gooise Meren

De Rekenkamercommissie heeft onlangs een onderzoek gedaan naar buurt- en burgerparticipatie in onze gemeente. De conclusies zijn klip en klaar: burgerparticipatie kan en moet veel beter in Gooise Meren. Hieronder de spreektekst van onze fractie.

Voorzitter. Burgerparticipatie in Gooise Meren. Het lijkt maar niet te willen lukken, zo blijkt nu ook weer uit dit rapport. En de Rekenkamercommissie zegt het dan nog netjes; ik citeer: “De goede bedoelingen zoals die binnen de gemeentelijke organisatie bestaan, komen niet of onvoldoende uit de verf.” …maar voor ons leest dit stuk vooral als één lange klaagzang.  Participatie lijkt in onze gemeente als los zand.

Zo lezen we dat burgerparticipatie nog altijd niet goed is ingebed in de ambtelijke organisatie. Dat de rolverdeling niet goed is uitgekristalliseerd. Dat visie en ambities amper bekend blijken te zijn en er geen uniforme werkwijze is. Dat de terugkoppeling naar bewoners te wensen overlaat en er niet structureel wordt geëvalueerd. Dat de samenwerking met bewonersplatforms vaak schuurt en de taakinhoud onduidelijk is. Dat de mentale afstand tot het gemeentebestuur gevoelsmatig gegroeid is. En dit beeld werd door diverse bewonersplatforms bevestigd tijdens de beeldvormende gesprekken. Er vielen woorden als ‘wantrouwen’ n.a.v. het debacle dat tot de notitie “Samenspel” moest leiden en er leven verschillende verwachtingspatronen. De voorzitter van Remcom zei het treffend: “Stop met praten en schrijven, laten we nu eens wat gaan doen en elkaar daarin vinden!”

Onze fractie is van dit rapport geschrokken en we kunnen dat niet langer toeschrijven aan de fusie “waar we allemaal zo druk mee zijn geweest”. Toch zegt de wethouder nog steeds dat “de kritiek te maken heeft met de fase waarin we zitten. Dat participatie iets is dat je moet leren en dat je daar tijd voor nodig hebt. Geen maanden, maar jaren.” Wij zien dat anders, participatie moet in je aders zitten. Maar zolang dat niet zo is, adem je geen participatie en blijf je ertegenaan hikken. Vergelijk het met fietsen. Als je dat eenmaal kan, hoef je dat niet ieder jaar opnieuw te leren. Of hooguit een paar kunstjes erbij. Het wordt hoog tijd dat in Gooise Meren de zijwieltjes eraf gaan en we nu eens echt gaan luisteren naar onze inwoners. Én daar wat mee doen!

Om daar te komen, denken wij dat het verstandig is om aanvullend onderzoek te doen. Breder en kwantitatief van opzet, zodat het college conclusies niet kan afdoen als “slecht onderbouwde sfeerbeelden die ter kennisgeving worden aangenomen”. Daarom dienen wij op dit punt een motie in.

Dan nog t.a.v. de motie van de VVD, deze zullen wij niet steunen. De visie op burgerparticipatie is door de gemeenteraad geschreven, dus een herziening daarvan moet ook bij onszelf belegd worden. Bovendien neigt de VVD naar symptoom bestrijding, door te stellen dat bij een andere naam voor het begrip burgerparticipatie de “overspannen verwachtingen” getemperd kunnen worden en iedereen weer rustig kan gaan slapen. Wat ons betreft zit het probleem helemaal niet in overspannen verwachtingen en wij zien dat standpunt bevestigd in het rapport van de Rekenkamercommissie.