Vragen n.a.v. afblazen fusie Willem de Zwijger college en Vitus mavo

Er is onder ouders naar verluid veel onrust ontstaan over de voorgenomen fusie/verhuizing van het Willem de Zwijger college en de Vitus mavo en het beoogde Montessori onderwijssysteem voor de samengevoegde school. Deze onrust is zo hoog opgelopen, dat de oudercommissie van het Willem de Zwijger college deze week collectief is afgetreden en er tientallen ouders verhaal zijn gaan halen bij het bestuur van de school. Dit heeft, naar wij begrijpen, tot gevolg dat de fusie tussen de twee scholen vooralsnog wordt afgeblazen. Daarmee komt ook de verhuizing naar het Hocras terrein onder druk te staan.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft onze fractie gevraagd waarom het college in de begroting zo onverschrokken  vooruitloopt op de besluitvorming rondom de fusie en verhuizing van de twee VO scholen naar het Hocras terrein. Zowel vanuit de scholen, als vanuit de gemeenteraad is hierover nog geen definitief besluit genomen. Het college gaf toen opmerkelijk genoeg aan dat de kans dermate klein is dat het plan niet door gaat, dat het verantwoord is om dit reeds als voldongen feit in de begroting op te nemen. Om die reden is de reservering voor tijdelijke onderwijshuisvesting van 14 mio geschrapt; de bestaande scholen hoeven in dat scenario immers geen groot onderhoud meer te krijgen en dan is er ook geen tijdelijke huisvesting nodig.

Onze fractie heeft hierover daarom de volgende vragen aan het college gesteld, met het verzoek deze met spoed te beantwoorden:

Vraag 1
Is het college op de hoogte van het besluit van de scholen dat de fusie vooralsnog niet door gaat? En zo ja, hoe kijkt het college daar tegen aan?

Vraag 2
Is het college het eens met de stelling dat daarmee ook de verhuizing van deze scholen naar het Hocras terrein onzeker(der) wordt?

Vraag 3
Indien de verhuizing naar het Hocras terrein geen doorgang vindt, welke financiële gevolgen heeft dat voor de meerjarenbegroting?

Vraag 4
Is het college, gezien deze recente ontwikkelingen, van mening dat de begroting en/of de risico paragraaf hierop aangepast dient te worden?

Vraag 5
In hoeverre denkt het college dat inhoudelijke afwegingen over de kwaliteit en het type onderwijssysteem worden beïnvloed door financiële prikkels bij de gemeente om de scholen in gefuseerde vorm te laten verhuizen naar het Hocras terrein?

Vraag 6
Acht het college de ontwikkelingen bij het Willem de Zwijger college en de Vitus mavo zorgelijk, ook t.a.v. de continuïteit van het huidige schoolbestuur?