College wil plakken verkiezingsposters uitbesteden á 20.000 Euro. GDP stelt hierover vragen.

Rond de verkiezingen worden traditioneel verkiezingsborden door de gemeente geplaatst, waar deelnemende politieke partijen zelf hun posters op kunnen plakken. Tijdens een bijeenkomst voor politieke partijen i.h.k.v. de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, is door de burgemeester aangegeven dat plaatsing van de verkiezingsborden en het plakken van de posters deze keer zal worden uitbesteed aan een externe partij. Kosten: 20.000 Euro.
 
In tijden van een dreigend begrotingstekort en forse bezuinigingen, is dit een in onze ogen zeer onwenselijke kostenpost. Onze fractie heeft hierover daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:
 
Vraag 1
Heeft het college, mede gelet op de huidige (nieuwe) mogelijkheden om de verkiezingen onder de aandacht te brengen, overwogen om helemaal geen verkiezingsborden meer te plaatsen? Welke beleidsruimte heeft de gemeente hierin en is bekend of/hoeveel andere gemeenten hiertoe besloten hebben? Kortom: hoe is deze afweging tot stand gekomen?
 
Vraag 2
Bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen werden de verkiezingsborden door de gemeente zelf geplaatst. De posters werden toen door de deelnemende politieke partijen zelf geplakt. Voor zover hierbij sprake is van (interne) kosten, hoe verhouden die zich tot de kosten die nu gemaakt worden door uitbesteding aan een externe partij (20K).
 
Vraag 3
Wat is, mede gelet op de dreigende bezuinigingen, de afweging geweest om dit uit te besteden en partijen niet zelf te laten plakken. Is hierover overleg geweest met één of meerdere politieke partijen? Zo ja, welke?
 
Vraag 4
Is het college bereid om op dit standpunt terug te komen, als een meerderheid van de deelnemende politieke partijen aangeeft verkiezingsborden niet nodig te vinden, danwel de posters zelf te willen plakken – als dat in de kosten kan schelen?
 
Wij wachten de beantwoording van het college af en zullen daarover terugkoppelen op onze website en social media.