GDP stelt na commotie in Huizen opnieuw vragen over woningbouwplan Driftweg

Vorig jaar augustus heeft onze fractie vragen gesteld over plannen voor het bouwen van een groot appartementencomplex op de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder omwonenden nog altijd grote zorgen over de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en de  omringende natuur. Ook de gemeente Huizen maakt zich zorgen en er is onlangs in de raad een motie aangenomen waarmee burgemeester en wethouders wordt opgedragen ‘met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden’. De motie werd opmerkelijk genoeg ook door het college gesteund. Zie dit nieuwsbericht.

In nieuwe schriftelijke art. 33 vragen aan het college vragen wij wat de status van de plannen is en wanneer het college verwacht de gemeenteraad hierover nader te kunnen informeren/hierin te zullen betrekken.

In de eerdere beantwoording gaf het college aan dat de initiatiefnemer omwonenden en ook de gemeente Huizen – ondanks herhaaldelijke oproepen daar toe – tot dan toe niet afdoende had betrokken bij de plannen. Naar verluid is er nog altijd geen sprake van serieuze burgerparticipatie die je bij een project van deze omvang mag verwachten. Daarom willen wij ook weten op welke manier de gemeente zich ervoor inspant om burgerparticipatie alsnog op gang te brengen en of het college mogelijkheden ziet om dit als eis te stellen bij de verdere behandeling van de ingediende aanvragen.

Vanuit buurgemeente Huizen bestaat blijkbaar grote wrevel over de manier waarop over dit project onderlinge afstemming gezocht wordt. In antwoord op onze eerdere vragen hierover, gaf het college aan dat het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeente Huizen werd opgestart. Wij willen weten wat hiervan de status is en of het college tevreden is over de voortgang? Zet dit project de verhoudingen onder druk en hoe wil het college ervoor zorgen dat er weer op constructieve wijze intercollegiaal wordt samengewerkt?

Ook willen wij weten welke andere stakeholders nu door de gemeente  worden geraadpleegd/betrokken bij de behandeling van deze aanvraag.