Algemene Beschouwingen: Donkere wolken als Perspectief Gooise Meren

Het lijkt een trend te zijn: ieder jaar wordt de Perspectiefnota dunner. Dit jaar heeft het college niet eens meer de moeite genomen om een programmagewijze beschrijving op te nemen. Wat resteert, is een lijstje – voor een groot deel twijfelachtige – bezuinigingen en een rijtje kengetallen die een zorgelijk beeld geven van de financiële situatie waarin onze gemeente met deze coalitie terecht is gekomen. Het college probeert dat te maskeren, door vooruit te lopen op allerlei onzekere bezuinigingen, waarvan onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners. De reserves worden intussen leeggeplunderd en de lasten voor onze inwoners stijgen tot een niveau dat gemiddeld fors hoger ligt dan bij vergelijkbare gemeenten.

Tegelijkertijd zien inwoners en ondernemers de dienstverlening achteruit hollen. Zij voelen zich niet gehoord en wantrouwen de gemeente op allerlei projecten, zo hebben we ook weer het afgelopen jaar gezien. De gemeente lijkt burgerparticipatie nog steeds als een ‘verplicht nummer’ te zien, in plaats van oprecht te luisteren en samen tot de beste plannen te komen.

Deze puinhoop veeg je niet even aan met een paar moties en amendementen. Toch zullen wij met een aantal voorstellen komen om erger te voorkomen. Zo willen wij niet dat er op de Rekenkamercommissie wordt bezuinigd, wordt er wat ons betreft geen reclamebelasting voor ondernemers ingevoerd, zijn wij tegen extra buitenreclame, willen wij niet dat het college vooruit loopt op bezuinigingen op ‘verbonden partijen’ en de ontwikkeling van het Hocras terrein en vragen wij het college ook zichzelf een taakstelling op te leggen door het aantal wethouders de volgende periode met één te reduceren.

Kortom: de Perspectiefnota biedt weinig perspectief en past nog net niet op de achterkant van een bierviltje. Ambities zijn op één hand te tellen, maar daar is vooralsnog ook geen geld voor. De gemeente is er met dit college in de afgelopen periode niet bepaald op vooruit gegaan. Het is tijd voor verkiezingen.

Update: Ons samen met de VVD ingediende amendement om te voorkomen dat er op de Rekenkamercommissie wordt bezuinigd, is aangenomen. De overige moties en amendementen konden helaas niet op een meerderheid rekenen. Het amendement m.b.t. reclamebelasting hebben wij aangehouden.