GDP verbijsterd over aankoop tuindersgronden in schootsvelden Naarden Vesting door durfinvesteerder

Uit onderzoek van onze fractie is gebleken dat in juni 2019 een drietal percelen tuindersgronden aan de oostkant van Naarden Vesting verkocht is aan durfinvesteerder Value 8 (kadastraal bekend als Naarden sectie C, nummers 1602, 2064 en 2248 met een totale omvang van circa 5 ha.). Het omvangrijke gebied, dat wordt ontsloten via de Huizerstraatweg t.h.v. tuincentrum Naarderplant, heeft een agrarische bestemming en is gelegen in de schootsvelden van Naarden (zie ook het plaatje onder de tekst). Wij vermoeden dat Value 8 deze transactie niet is aangegaan om de kwekerij over te nemen en (geld)boompjes te planten. Aannemelijker is het dat deze investeerder de gronden wil gaan (laten) ontwikkelen, net zoals dat nu gebeurt op de tegenovergelegen Borgronden en tuincentra Van de Water en Van der Roest.

Zoals bekend maakt onze fractie zich i.t.t. het college en de coalitiepartijen al langere tijd grote zorgen over de voorgenomen bebouwing op m.n. de Borgronden i.v.m. de slechte verkeersontsluiting, de toenemende verkeersdruk, de dubieuze luchtkwaliteit en geluidsoverlast door de nabij gelegen Rijksweg A1, alsmede het gebrek aan voldoende lokaal aanwezige (maatschappelijke) voorzieningen. Het is voor ons dan ook ondenkbaar dat er op deze plek nóg meer bebouwing komt, notabene ín de schootsvelden en vlak tegen de Vesting aan. Dat zou los van bovenstaande kanttekeningen absoluut geen recht doen aan de cultuur-historische en natuurwaarden van dit gebied, alsmede het aanzicht van de vestingwerken.

Opmerkelijk genoeg diende de VVD fractie in de laatste raadsvergadering een motie in die ziet op een onderzoek naar een ringweg aan de oostkant van de Vesting, om de hoeveelheid verkeer dat door de Vesting rijdt te verminderen. Die weg zou een ontsluiting kunnen zijn voor dit gebied en daar ook precies doorheen lopen. De VVD werd hierin ondersteund door de wethouder, waarop de motie werd aangenomen. Bovenstaande constatering is een wel erg toevallige samenloop van omstandigheden en zet deze motie voor ons in een ander daglicht.

Wij willen weten of het college ervan op de hoogte is dat voornoemde percelen in 2019 van eigenaar zijn gewisseld en zijn verworven door een durfinvesteerder. Ook vragen wij het college of er voorafgaand aan of na de overdracht van deze gronden contact is geweest tussen de gemeente en de voormalige en/of de huidige eigenaar, of dat hierover op een ander niveau overleg is geweest tussen de gemeente en bijvoorbeeld de provincie?

Voorts willen wij weten wat het standpunt van het college is m.b.t. de (agrarische) bestemming van deze gronden i.r.t. de cultuur-historische en natuurwaarden van het gebied/de schootsvelden en in het verlengde daarvan of het college eventueel open staat voor een bestemmingsplanwijziging, waardoor bebouwing mogelijk wordt. Wij zijn in dat kader ook benieuwd hoeveel extra grootschalige woningbouwprojecten het college in dit gedeelte van de gemeente nog wenselijk acht.

Tenslotte willen wij weten of er een verband is tussen deze transactie en de bereidwilligheid van de wethouder om op aangeven van de VVD fractie een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een “ringweg oost” bij de Vesting, die waarschijnlijk over deze gronden zal lopen/daarmee in verbinding staat.

Wij hebben onze vragen ingediend als zgn. artikel 33 vragen. Het college dient hierop binnen vier weken te reageren. Wordt vervolgd.

UPDATE: Hier de beantwoording van het college.