Vacature in het bestuur van GDP

Onze partij is volop in beweging; we ontwikkelen plannen om onze leden nog meer te betrekken bij onze afdeling en we zijn druk bezig met de komende verkiezingen. Kortom, het bruist van de plannen en activiteiten. Onze huidige secretaris heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Daarom hebben wij dringend behoefte aan een secretaris om het bestuur te versterken.

Het bestuur bestaat momenteel uit Leonard Koningswijk (Voorzitter), Leo Dooper (penningmeester) en Renske Zeelte (uitgaand secretaris). We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar en representeren daarnaast de partij bij evenementen en bijeenkomsten, waaronder de ALV.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herkiesbaar. Men kan dus maximaal acht jaar bestuurslid zijn.

Algemene taken van het bestuur

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Organiseren van minimaal één algemene ledenvergadering (ALV) per jaar;
 • Opstellen en laten vaststellen van het verkiezingsprogramma en bijbehorende begroting;
 • Opstellen van een jaarrekening;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor de gemeenteraadsleden;
 • Uitvoering van de door de ALV genomen besluiten;
 • Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie van de Gemeenteraad;
 • Onderhouden van contacten met de fractie van de Gemeenteraad;
 • Proactief betrekken van nieuwe leden en leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;
 • Scouten van potentiële raadsleden en werven van nieuwe leden;
 • Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzes.

De secretaris is daarnaast specifiek belast met:

 • de organisatie, agenda, de bijhorende stukken en de notulen van de bestuursvergadering en de ALV;
 • de organisatie en administratieve kant van de kandidatenlijst;
 • de ledenadministratie;
 • beheer van de stukken;

Wilt u meer weten? Neem dan even contact op met Leonard Koningswijk (koningswijk@me.com).