Motie voor snellere realisatie dekkend AED netwerk

Al meerdere keren heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de realisatie van een dekkend AED netwerk in Gooise Meren. Want daar red je levens mee. Begin 2019 is hierover unaniem een motie aangenomen, waarop het college met een plan van aanpak is gekomen. Daarna is het helaas stil geworden.

Tijdens de ‘begrotingsraad’ in oktober heeft onze fractie daarom naar de huidige status geïnformeerd bij de betreffende wethouder Barbara Boudewijnse. Zij sprak geruststellende woorden en in het debat bleken de meeste fracties daarin mee te gaan. Het debat was voor ons aanleiding om een nieuwe motie aan te houden en hierover eerst een aantal aanvullende (schriftelijke) vragen aan het college te stellen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

Uit de antwoorden blijkt dat er na het aangenomen raadsvoorstel van vorig jaar bar weinig gebeurd is:

  • Geen communicatie campagne/stimulerende maatregelen (van het budget van 10K is nog niks uitgegeven)
  • Slechts één gemeentelijke AED is openbaar beschikbaar gemaakt dmv een buitenkast (het plan en bijbehorend budget zag op 11)
  • Er is maar één bijdrage van 250 Euro geleverd aan een crowdfunding voor een nieuwe buurt AED

Dat is bijzonder jammer, want met de bijplaatsing van zo’n zeven AED’s kan Gooise Meren al een dekkend netwerk krijgen. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat er voldoende buurthulpverleners zijn, dus die moeten opgeleid worden. Dat was even lastig i.v.m. COVID-19, maar hier kan inmiddels ook weer goed in voorzien worden door de betreffende instellingen.

Daarom willen wij het college in de raadsvergadering van 9 december met een aangepaste motie alsnog oproepen om hier sneller uitvoering aan te geven. De motie vind je hier.

UPDATE: De motie is aangenomen!