CDA en GDP in de bres voor betere burgerparticipatie Jan ter Gouwweg

In de komende raadsvergadering van 18 november stellen oppositiepartijen CDA en GDP opnieuw het woningbouwproject op de Jan ter Gouwweg in Naarden ter discussie. Bewoners moeten beter betrokken worden, er moet meer in kansen dan in beperkingen worden gedacht en gedane toezeggingen van de wethouder moeten worden nagekomen. Hiervoor dienen beide partijen gezamenlijk twee moties in.

Eerder dit jaar voelden omwonenden zich overvallen door de plotselinge plannen voor een nieuwe invulling van het speelveld op de Jan ter Gouwweg. In reactie op de ontstane commotie beloofde de wethouder om alsnog een burgerparticipatietraject op te zetten. Hierbij werd toegezegd dat het bestaande plan niet het vertrekpunt zou zijn, zodat bewoners en andere belanghebbenden alle gelegenheid zouden krijgen om hun ideeën in te brengen.

Begin november bleek bij de eerste participatiebijeenkomst (webinar) het oorspronkelijke plan toch weer centraal te staan, waarbij de inbreng van bewoners zich lijkt te beperken tot de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij wijst de wethouder op het vigerende bestemmingsplan, maar de voorschriften voor dit perceel zijn inhoudelijk voor het laatst in de jaren tachtig van de vorige eeuw herzien. Aangezien er inmiddels veel veranderd is in de wereld en in de wijk, zou een planologische actualisatie tot een beter ontwerp met meer draagvlak kunnen leiden. De gemeente is zelf eigenaar van de grond, dus herziening is ook in juridische zin goed mogelijk.

Daarom roept de eerste motie op om het proces om te komen tot een nieuwe invulling van het speelveld niet per definitie te laten beperken door de kaders van het huidige bestemmingsplan. “Bewoners kunnen dan over meer dan alleen de wipkip en de bankjes meepraten en dat kan leiden tot een beter plan met meer draagvlak. Het bestaande bouwplan van de beoogd ontwikkelaar is dan niet het vertrekpunt, maar een van de mogelijke uitkomsten van het burgerparticipatietraject”, aldus Jelmer Kruyt, fractievoorzitter van GDP.

Met een tweede motie roepen CDA en GDP de wethouder op om de gemaakte en bevestigde afspraken met bewonersvereniging Mooi Ter Gouw na te komen, zodat bewoners volwaardig kunnen participeren. “Uit recente gesprekken blijkt dat de gemeente niet langer samen met de bewoners tot een participatieplan wenst te komen en hun alleen nog wil laten meepraten over de inrichting van de speelplaats en de openbare ruimte, waarbij het plan van de beoogd ontwikkelaar het uitgangspunt is. “Dat is wat ons betreft in strijd met eerdere toezeggingen en ook niet het niveau waarop wij onze inwoners willen betrekken”, zegt Herman de Hollander, raadslid voor het CDA.