Vragen over vaarverbod voor motorschepen Bussumervaart

Recent is er t.h.v. de de Vestinggracht/Over de tol een bord geplaatst waarmee een vaarverbod voor motorschepen wordt afgekondigd in de richting van de Bussumervaart/Galgensloot/Nagtglassloot. Hierdoor kunnen er geen gemotoriseerde boten meer in de richting van Bussum varen, ook fluistermotoren zijn hiermee verboden.
Uit onderzoek blijkt dat een dergelijk verbod feitelijk al sinds 1 april 1998 van kracht is geweest, maar per 6 juni 2019 is komen te vervallen. Naar verluid heeft hier in de periode dat het verbod rechtsgeldig was, nooit een dergelijk bord gestaan en is er ook niet op gehandhaafd. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

Vraag 1
Waarom kiest het college voor een vaarverbod voor motorschepen in deze waterwegen (en actieve handhaving daarop)?

Vraag 2
Indien dit te maken heeft met overlast door te snel varende boten, waarom handhaaft de gemeente niet op de maximum snelheid en minimum leeftijd?

Vraag 3
Welke juridische grondslag heeft het ingestelde verbod en is hierover afstemming geweest met belanghebbenden (zoals de visvereniging)?

Vraag 4
Veel inwoners hebben in het vaargebied waar nu een verbod geldt, een eigen bootje liggen. Indien het verbod in stand blijft, is het college dan bereid te kijken naar een ontheffingsmogelijkheid voor direct aanwonenden?