Algemene beschouwingen GDP bij Perspectiefnota 2021

De gemeenteraad behandelt momenteel de Perspectiefnota 2021, waarin het college de kaders voor het beleid en de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna uiteenzet. De perspectiefnota vormt daarmee de basis voor de Programmabegroting 2021-2024, die in het najaar wordt opgesteld. De keuzes die nu worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren. Elke fractie geeft hierop een reactie, de zgn. ‘Algemene beschouwingen’. Hieronder leest u de reactie van Goois Democratisch Platform.

*******

Voorzitter,

Als wij deze perspectiefnota in ogenschouw nemen, begrijpen wij dat dit college de vlag niet meer uithangt op kerktorens en stadhuizen. We zien een begroting die sterk onder druk staat, met een dreigend structureel tekort van liefst één miljoen Euro per jaar. We zien de reserves, de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit met grote stappen omlaag gaan. En we zien de schulden alleen maar stijgen. Samen met de COVID-19 gerelateerde problematiek zorgt dat voor een somber beeld.

Helaas confronteert het college de raad ook dit jaar met onaangename verrassingen, o.a. doordat een groot aantal ramingen gedateerd, incompleet en/of gebaseerd op gemankeerde uitgangspunten bleek te zijn. Tegelijkertijd worden er ook onnodige uitgaven gedaan, zoals de 6 ton kostende renovatie van het pleintje voor onze vergaderbunker en de relatief hoge kosten v.w.b. inhuur van externen. Zou dit geld niet veel beter besteed kunnen worden aan bijv. onze cultuurinstellingen, die momenteel vechten voor hun voortbestaan a.g.v. de coronacrisis?

Het beleid van dit college zorgt ervoor dat subsidies onder druk komen te staan, investeringen worden uitgesteld en ambities verder worden uitgedund. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk en dat zullen onze inwoners en ondernemers gaan voelen. De vraag rijst dan ook of het college wel adequaat bestuurt, de uitdagingen waar de gemeente voor staat voldoende doorziet, de juiste keuzes maakt en ook de kansen die voorbij komen aangrijpt om er beter uit te komen. De vraag rijst of dit college wel bij machte is om Gooise Meren het toekomstperspectief te bieden dat het verdient.

Juist in deze tijd is het belangrijk om de verbinding op te zoeken met onze inwoners en ondernemers en naar creatieve oplossingen te zoeken. Wij merken echter dat onze gemeente daarin bepaald niet voorop loopt. De dienstverlening verloopt dikwijls stroperig, er lopen relatief veel juridische procedures, de winkel- en horecaleegstand is groot, het toerisme is – ondanks de nieuw opgetuigde ‘marketingorganisatie’ – tanende, burgerparticipatie mislukt regelmatig of wordt zelfs vergeten en bestuurlijke vernieuwing is verder weg dan ooit. Ook van de plannen om de jeugd meer bij de democratie te betrekken, komt weinig terecht. Dit alles baart ons grote zorgen.

Goois Democratisch Platform wil het perspectief van onze gemeente met een aantal concrete voorstellen proberen te verbeteren:

  • Wij willen aansluiting zoeken bij de pilot “Hollandse luchten” van de provincie Noord-Holland om fysieke luchtkwaliteitsmetingen naar o.a. het fijnstofgehalte te doen. Tot nu toe wordt dat alleen modelmatig door de gemeente bekeken. Lees hier de motie.
  • Het P&R terrein bij Muiden moet liefst volgend jaar nog uitgebreid worden en tot die tijd wordt parkeren in het gras wat ons betreft gedoogd. Lees hier de motie.
  • Niet alleen het beheer, maar ook de verkoop van parkeergarage de Olmen moet als een serieuze mogelijkheid onderzocht worden. Lees hier de motie.
  • Er dient extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld te worden voor het sneller in kaart brengen van cultuurhistorische waardevolle panden en objecten in onze gemeente. Lees hier de motie.
  • Er moet een regeling getroffen worden v.w.b. de saneringskosten van “De Lepelaar” bij Muiden, als de bodemtaken in 2022 over gaan van provincie naar gemeente. Lees hier de motie.

In de perspectiefnota worden nog weinig keuzes concreet gemaakt. Wij hopen dat het college bij de begroting met duidelijke voorstellen komt en wel stelling durft te nemen.

Hiermee kom ik aan het einde van onze algemene beschouwingen.