GDP motie instandhouding historisch karakter Huizerstraatweg Naarden aangenomen

De gemeenteraad heeft 10 juni het Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) van de Bor-gronden aangenomen, waardoor het project naar een volgende fase kan. Onze fractie heeft tegen het plan gestemd.

GDP heeft zich altijd zeer kritisch opgesteld t.o.v. het plan en daarom ook diverse moties ingediend. Één daarvan is aangenomen, namelijk de motie die erop ziet dat het historische karakter van de Huizerstraatweg in takt blijft. Dus geen bomenkap, de groene bermen blijven en bestrating met authentieke klinkers. Ook moeten het vrijliggende fietspad en de ventweg blijven bestaan. Een duidelijke kaderstellende opdracht aan het college die ook van invloed is op de wijze van ontsluiting van de nieuwe wijk.

Met onze andere moties vroegen wij aandacht voor de capaciteit van voorzieningen (zoals onderwijs en sport), afstemming met andere projecten in de omgeving (zoals Naarderheem) en het uitvoeren van fysieke metingen naar fijnstof en geluid. Ook wilden wij de (sociale) koopwoningen tot 3,5 ton middels een kettingbeding langdurig beschikbaar houden voor de doelgroep en riepen wij het college op om de richtlijnen van het RIVM en de WHO aan te houden t.a.v. het effect van omgevingsgeluid op de volksgezondheid. Helaas was er geen meerderheid van de raad voor deze moties, zeer teleurstellend.

De volgende fase van het project is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Wij zullen dit kritisch blijven volgen en hopen dat inwoners meer en beter betrokken zullen worden bij de planvorming.