Motie van afkeuring n.a.v. handelswijze wethouder Nico Schimmel

Onze fractie heeft in de raadsvergadering van 20 november, samen met de andere oppositiepartijen, een motie van afkeuring ingediend. Dit hield verband met de informatievoorziening aan de raad, waarbij naar onze mening ten onrechte een onderscheid is gemaakt tussen coalitie- en oppositiepartijen. Naar onze mening principieel onjuist.

Aanleiding was het project centrumplan Keverdijk, waarvoor door het college een krediet werd gevraagd aan de raad. Bij een eerdere behandeling tijdens de politieke avond, leefden er bij meerdere fracties diverse vragen die maar ten dele beantwoord konden worden. Daarom volgde er een schriftelijke vragenronde, maar de beantwoording was wat ons betreft onvoldoende en riep nieuwe vragen op. Toen wij daarom om een extra bijeenkomst wilden vragen, kwamen wij er bij toeval achter dat de oppositie op een kennisachterstand stond t.o.v. de coalitie. Er bleek namelijk op initiatie van de wethouder een extra bijeenkomst te zijn georganiseerd, waarvoor alleen de coalitie was uitgenodigd. Opmerkelijk, omdat het vooral de oppositie was die nog met vragen zat.

Wij zijn van mening dat dat niet de manier is waarop het college zou moeten willen samenwerken met de raad en in het bijzonder de oppositie. Het is bovendien staatsrechtelijk onjuist om bij informatievoorziening aan de raad onderscheid te maken tussen partijen en/of individuele raadsleden.

De wethouder toonde echter geen enkel berouw voor deze in onze ogen onzuivere handelswijze. Hij zou het een volgende keer weer zo doen. Hij werd hierin gesteund door de coalitie. Gelet op de reactie van de wethouder, kon de oppositie niet anders dan het indienen van een motie van afkeuring. De motie is verworpen, omdat de coalitie unaniem tegen stemde.