Uitslag stemmingen: meer aandacht voor dierenwelzijn en doseerlichten Vesting verdwijnen

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad gestemd over de begroting, inclusief diverse moties en amendementen. Onze fractie heeft tegen de begroting gestemd, omdat wij vinden dat het college onvoldoende keuzes durft te maken in de plannen voor volgend jaar. Daardoor komt o.a. de solvabiliteit van de gemeente ernstig onder druk te staan. Daarnaast hebben wij ons gestoord aan de vele fouten in de begroting, o.a. voor wat betreft de cijfers over werkgelegenheid, re-integratievoorzieningen en woonlasten. De begroting is aangenomen.

Bij de begrotingsbehandeling is het amendement van onze fractie om meer aandacht te geven aan het dierenwelzijnsbeleid in Gooise Meren unaniem aangenomen. Daarnaast is ons amendement om geen nieuwe investering te doen in de doseerlichten bij Naarden Vesting aangenomen. Een mooi resultaat!

Onze moties m.b.t. de verbetering van de solvabiliteit door keuzes te maken, het instellen van een kindervragenuurtje en het verminderen van de inhuur van externen zijn helaas niet aangenomen.