GDP stemt na lang debat en met diverse toezeggingen + een motie uiteindelijk vóór nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen

GDP stond zondermeer kritisch tegenover het bestemmingsplan Oud Valkeveen, zo kwam vanavond ook naar voren in het debat in de gemeenteraad. Tijdens de uitgebreide behandeling hebben wij de wethouder diverse toezeggingen laten doen.
Ten eerste wordt de raad vooraf meegenomen in de verdere afwegingen inzake het parkeerprobleem en de vraag of hiervoor een bosperceel dienst kan doen, mede in relatie tot de mogelijkheid dat zich daar een dassenburcht bevindt. De beslissingsbevoegdheid hiervan ligt bij het college, dat is technisch gezien niet anders mogelijk, maar de raad staat op dit punt dus niet buitenspel. En hierover is dus ook nog niets besloten.
 
De tweede toezegging die wij de wethouder hebben horen doen, is dat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied voor de hulpdiensten zondermeer en nadrukkelijk aandacht zal moeten krijgen. Dat geldt ook voor de vraag hoe de afwikkeling van touringcars en BSO busjes moet en of daar een maximum aan gesteld kan worden. Dit zijn zaken die je niet in een bestemmingsplan regelt.
 
Om deze toezeggingen nog eens extra scherp te stellen, is er door D66 een motie ingediend (en aangenomen) die o.a. in samenspraak met GDP tot stand is gekomen. Daarin roepen wij het college tevens op om te onderzoeken in hoeverre het parkeren op het huidige terrein van het Speelpark kan worden vergroot, waardoor het aantal parkeerplaatsen elders zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Daarnaast moet o.a. onderzocht worden op welke wijze het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de parkeercapaciteit zoveel mogelijk verkleind kan worden.
 
Onder deze voorwaarden en gelet op de constructieve houding van de wethouder en de gemeenteraad, hebben wij uiteindelijk vóór het bestemmingsplan gestemd, omdat dit recht doet aan de kritische kanttekeningen die door ons werden gesteld (en die werden gedragen door de deelnemers aan onze online peiling). Een compromis ook waarover wij ook al voorafgaand aan het debat afstemming hebben gezocht met en steun hebben gevonden bij Stichting de Limieten en Valkeveen. Als dit bestemmingsplan niet zou worden aangenomen, zouden de gevolgen daarvan groot zijn. De ondernemer zou dan immers weer vogelvrij zijn en er zou voorlopig niets opgelost worden.
 
Het voorstel werd unaniem aangenomen. Na afloop van het debat en de besluitvorming, mochten wij op de waardering van een groot aantal aanwezige belanghebbenden rekenen.