GDP houdt pleidooi voor dierenwelzijnsbeleid

Vanavond wordt mede op verzoek van onze fractie het dierenwelzijnsbeleid door de gemeenteraad behandeld. Fractielid Floor Elderman had de volgende inbreng:
 
Vóór het reces stond het Dierenwelzijnsbeleid als hamerstuk op onze agenda. Even aftikken, zo leek het. Gelukkig waren wij als GDP en de rest van de raad het eens met het voorstel van GroenLinks om het voorstel wel degelijk inhoudelijk te behandelen. Op 4 september voerden wij hierover dan ook ‘Het Gesprek’ op onze Politieke Avond.
 
Het is voor onze gemeente voor het eerst dat wij een dergelijk Dierenwelzijnsbeleid opstellen, waarin wij enerzijds vastleggen hoe wij aan onze wettelijke zorgplichten voldoen, maar anderzijds ook vastleggen met welke plannen en ambities wij het Dierenwelzijn in onze gemeente willen verbeteren, of het nu om gezelschapsdieren, veedieren of wilde dieren gaat. De belangstelling en betrokkenheid op de Politieke Avond was groot, zowel vanuit de vertegenwoordigers van de raad, als vanuit de meesprekers, de wethouder en de ambtelijke ondersteuning. Het was mij duidelijk dat de samenstellers van het plan het onderwerp echt aan het hart ging.
 
Het concrete plan, zoals opgesteld in ‘De Beleidsnotitie’ was veelomvattend. Toch is wat wij vanavond in stemming brengen, het Raadsvoorstel, een enigszins afgeslankte versie daarvan. Enkele plannen staan nog, zoals ook in het Raadsvoorstel staat, ‘on hold’. De reden hiervoor is heel simpel: er is onvoldoende budget. Tijdens ‘het Gesprek’ op de Politieke Avond kwam dit ook telkens weer naar voren. De wil vanuit het college en haar ambtenaren is er absoluut. Maar de financiële mogelijkheden, die lijken er niet te zijn. Terwijl we, als we naar de uiteindelijke kosten kijken van het Dierenwelzijnsbeleid, zelfs in de ‘optimale variant’ zoals deze in de beleidsnotitie staat, we het eigenlijk over relatief lage kosten hebben, vergeleken met andere posten.
 
Vanzelfsprekend is het belangrijk om over alle kosten, hoe hoog of laag ook, een weloverwogen besluit te nemen. Daarom ben ik ook bijzonder blij dat naar aanleiding van het Gesprek nadere financiële toelichting is gekomen op vergoedingen en subsidies die nu al worden gegeven, dat we weten hoe hoog de financiële nood is bij enkele betrokken partijen en dat is aangegeven dat er bereidheid is om te onderzoeken op welke manier wij als gemeente de hernieuwde samenwerking met Dierenasiel Crailo zouden kunnen onderzoeken. Daar waar het Dierenwelzijnsbeleid dus eerst een aftikstuk was op de laatste vergadering voor het reces, hebben wij er nu gezamenlijk een open, bespreekbaar en belangrijk onderwerp van gemaakt.
 
Wat het GDP betreft is het Raadsvoorstel dan ook zeker een stap in de goede richting, maar nog liever zien wij dat de volledige plannen uit de beleidsnotitie ten uitvoer worden gebracht, zoals ook het college zelf ambieert. Wij hopen dat de portefeuillehouder, met in elk geval onze zegen en wellicht ook die van de rest van de raad, meer of nieuwe dekkingsmogelijkheden weet te vinden om dit werkelijkheid te maken. Want ook onze dieren verdienen een ‘duurzaam, sociaal, veilig en vitaal’ Gooise Meren.