Uitslag poll: wentel bezuinigingen niet op inwoners af

Het college van B&W heeft de raad laten weten dat de gemeente zal moeten bezuinigen i.v.m. een structureel en oplopend negatief begrotingssaldo. Daarvoor wordt in de Perspectiefnota een vijftal mogelijkheden genoemd. Wij vroegen onze inwoners waarop wat hun betreft het beste bezuinigd kan worden.

Van de 145 website deelnemers aan deze poll zegt bijna de helft (45%) dat de gemeente beter moet onderhandelen met partners/leveranciers en prijsstijgingen dus niet klakkeloos moet overnemen. Van de 68 deelnemers die via de app stemden, kiest 29% voor deze optie. Een andere veel genoemde bezuinigingsmogelijkheid is het instellen van een kapitaallastenplafond. Dat betekent dat er jaarlijks een maximaal bedrag aan investeringen wordt afgesproken waar de gemeente niet overheen mag gaan. Via de website gaf 33% dit antwoord, via de app 37%.

De andere bezuinigingsopties worden veel minder vaak gekozen. Dan gaat het om een lager voorzieningenniveau, door bijv. minder uit te geven aan onderhoud van openbaar groen (9% website stemmers; 12% app stemmers), het verhogen van de parkeertarieven (4% website stemmers; 12% app stemmers) en het verhogen van de leges/gemeentelijke tarieven (4% website stemmers; 6% app stemmers). Daarnaast is circa 5% van de deelnemers aan deze poll van mening dat beter op een andere manier bezuinigd kan worden, bijv. door zuiniger om te gaan met energie (zo staan de lampen op het gemeentehuis regelmatig de hele nacht aan).

Hieruit volgt dat een ruime meerderheid van de inwoners van mening is dat noodzakelijke bezuinigingen niet (weer) op de inwoners afgewenteld moeten worden. Beter kan de gemeente het bij zichzelf zoeken, bijv. door goed te onderhandelen en niet onnodig veel te investeren. Wij nemen de uitkomst van deze poll mee bij de behandeling van de begroting dit najaar, dan moeten er keuzes gemaakt worden.