Aangenomen motie GDP: belangrijkere rol gemeente bij participatietrajecten van projecten met hoge impact op leefomgeving

Bij Goois Democratisch Platform staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Bij alles wat de gemeente doet of waar de gemeente aan meewerkt, moet voldoende ruimte zijn voor inbreng van betrokkenen. Daardoor worden plannen geoptimaliseerd en wordt het draagvlak vergroot. Ook het college zegt het belang te zien van goede burgerparticipatie, maar legt de organisatie daarvan tot nu toe primair bij de initiatiefnemers van projecten neer. Die zijn niet altijd in staat een goed proces op te tuigen en hebben bovendien een eigen belang.

Wij zijn van mening dat de gemeente bij projecten met een hoge impact op de leefomgeving van een groot aantal belanghebbenden meer haar rol zou moeten pakken waar het gaat om het faciliteren van een transparant, effici├źnt en effectief participatieproces. Daarmee hopen wij situaties te voorkomen, zoals we die bij projecten als de Borgronden en de Albert Grootlaan hebben gezien. Het is belangrijk dat belanghebbenden vertrouwen hebben in het proces, en dan helpt het als de gemeente hier als neutrale partij bij betrokken is.

Concreet is het college daarom gevraagd om bij het bepalen van kaders en handvatten voor burgerparticipatie een onderscheid te maken tussen projecten met hoge en lage impact op de leefomgeving. Bij projecten met een hoge impact heeft de gemeente een belangrijkere rol in het proces, teneinde voldoende grip te houden op het participatietraject. De kosten die hiervoor gemaakt worden, kunnen bij de betreffende ontwikkelaars neergelegd worden. Bij projecten met een lagere impact, moet de gemeente adequaat monitoren of het proces goed verloopt. Dan ligt de organisatie wel primair bij de initiatiefnemers.

Het college zal in het vierde kwartaal een terugkoppeling aan de raad geven over de uitvoering van deze motie, die met een ruimte raadsmeerderheid werd aangenomen. Alleen Christenunie en VVD waren tegen.