GDP kritisch over zwemverbod Naarden Vesting

De burgemeester heeft op 5 juni een algeheel zwemverbod ingesteld voor de wateren rondom de vesting van Naarden, omdat er mogelijk munitie in de grachten ligt en zwemmen daardoor levensgevaarlijk zou zijn. Ook magneetvissen is per direct verboden. Diverse lokale en landelijke media hebben het bericht opgepikt. Net als de burgemeester, stelt Goois Democratisch Platform de veiligheid van inwoners (en bezoekers) van onze gemeente voorop. Echter vragen wij ons in dit geval sterk af hoe weloverwogen dit besluit genomen is en hoe gevaarlijk de situatie feitelijk is. Daarom hebben wij hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

Vraag 1

Aangegeven wordt dat het risico is ingeschat op basis van een conventioneel “bureauonderzoek” dat is uitgevoerd door Stichting Monumenten Bezit (SMB), eigenaar van de Vestingwerken en de wateren daaromheen.

 • Wanneer is het onderzoek uitgevoerd, wanneer zijn de resultaten beschikbaar gekomen en wanneer zijn die met de gemeente gedeeld?
 • Wat zijn de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek?
 • In hoeverre zijn die conclusies gebaseerd op aannames (zoals gesteld wordt door SMB in een interview in de Gooi & Eemlander d.d. 6 juni 2019)?
 • Zijn de risico’s op basis van dit onderzoek overal even groot? Of concentreert het risico zich tot enkele locaties? (naar verluid zijn in het verleden alleen of vooral vondsten gedaan op de wal van bastion Katten (linkerface) en in de Zoutegracht tussen de saillant van Katten en de rechter schouderhoek van Oud Molen)
 • Zijn de maatregelen afgestemd met SMB, die het verbod bij monde van directeur Mark van den Bos zelf “overtrokken” noemt?
 • Kan dit onderzoek ons p.o. ter beschikking worden gesteld?

Vraag 2

SMB heeft voorgenoemd onderzoek uitgevoerd, nadat reeds in het najaar van 2018 een brisantgranaat werd gevonden bij baggerwerkzaamheden.

 • Is deze vondst destijds gemeld aan de gemeente?
 • Zo ja, waarom is de gemeente dan niet direct in actie gekomen als hierin een (potentieel) substantieel risico wordt gezien?
 • Hoeveel vondsten van munitie zijn er in de afgelopen 50 jaar gedaan en zijn daarmee in het verleden ook ongelukken gebeurd?
 • Wanneer zijn de vestinggrachten voor het laatst uitgebaggerd en is er toen veel munitie gevonden? Wat is de planning voor baggerwerkzaamheden in de toekomst?

Vraag 3

Tot op heden heeft er nog geen fysiek onderzoek plaatsgevonden.

 • Waarom heeft het college er niet voor gekozen om n.a.v. het bureauonderzoek eerst een fysiek onderzoek uit te voeren, alvorens over te gaan tot een algeheel zwemverbod?
 • Als er alsnog een fysiek onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer, door wie en op welke wijze wordt dat gedaan?
 • Indien uit dit fysieke onderzoek (dat nog moet plaatsvinden) blijkt dat er geen gevaar is, wordt het verbod dan ingetrokken?

Vraag 4

Het college heeft gekozen voor een verbod op zwemmen en magneetvissen.

 • Voor zover wij weten, was magneetvissen al verboden. Kan het college dat bevestigen? Zo ja, is daarop in het verleden ook gehandhaafd? Waarom wel/niet?
 • Er is niet gekozen voor een vaarverbod. Als zwemmen gevaarlijk zou zijn, is varen dat dan niet? Waarom niet?
 • Is er nu ook een zwemverbod voor honden? Zo niet, waarom niet?
 • Heeft dit verbod gevolgen voor het jaarlijkse zeer populaire huttenbouwevenement “Vestingeiland”?

Vraag 5

Er wordt al sinds jaar en dag in de vestinggracht gezwommen, vooral door de jeugd. Te midden van de vestingwerken is dat een prachtige manier om onze cultuurhistorie te ervaren. Het college schrijft in o.a. de jaarstukken “dat de gemeente de belangstelling van inwoners en bezoekers wil wekken voor de cultuurhistorische waarde van het cultureel erfgoed om de waardering en het draagvlak voor het behoud van het erfgoed te vergroten.”

 • Het college geeft aan dat het zwemverbod zal worden overgenomen in de nieuwe APV en dus structureel van aard zal zijn. Waarom kiest het college er in plaats daarvan niet voor om het zwemwater (zo nodig) veiliger te maken, zodat – in lijn met het eigen beleid – iedereen die dat wil straks weer veilig en wel in het water kan genieten van onze prachtige vestingwerken?
 • Blijven de borden waarop het zwemverbod staat aangegeven en die afbreuk doen aan het aangezicht van de vestingwerken ook structureel staan?

Vraag 6

Behalve rond de vesting van Naarden, zijn er veel meer plekken (waaronder zwemlocaties) in onze gemeente waar ooit in het verleden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Muiden, het Naardermeer, etc.

 • Wil het college ook onderzoek gaan doen naar de veiligheid van ander open water binnen onze gemeente waar mogelijk nog munitie ligt? Zo ja, wanneer en op welke wijze zal dat gebeuren? Zo nee, waarom niet?