College verandert spelregels Borgronden voorlopig toch niet

Onlangs stelde het college in een Raadsmededeling voor om het voorontwerpbestemmingsplan – ondanks eerdere toezeggingen aan raad en belanghebbenden – ineens te laten vervallen als onderdeel van het te doorlopen proces van het woningbouwproject BORgronden. Het zou het proces onnodig vertragen en is volgens het college ook niet nodig voor het verkrijgen van de input van belanghebbenden. Het voorstel van het college om de raad eerder in het proces te betrekken door het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling voor te leggen, kan overigens wel op onze steun rekenen.

Het was niet de eerste keer dat het college de “spelregels” van dit project tussentijds veranderde. Goois Democratisch Platform is van mening dat hiermee de invloed van belanghebbenden wordt verkleind, terwijl er onder omwonenden al zo weinig vertrouwen is in een zuiver proces. Juist daarom is het belangrijk om eerder gedane toezeggingen gestand te doen en alle vormen van participatie en inspraak in het proces te betrekken. Bij zo’n politiek gevoelig onderwerp kan een voorontwerpbestemmingsplan van grote waarde zijn.

Daarom hebben wij hierover tijdens de raadsvergadering van 3 april een Motie ingediend. De motie was voor wethouder Nico Schimmel aanleiding om het schrappen van het voorontwerpbestemmingsplan te heroverwegen. Tijdens de behandeling van onze motie stelde hij voor om bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen pas te bepalen of het voorontwerpbestemmingsplan daadwerkelijk kan komen te vervallen. Daarop hebben wij besloten om de motie aan te houden. Wij zullen het participatieproces nauwlettend volgen en t.z.t. bij omwonenden/belanghebbenden te rade gaan of na vaststelling van het SPvE een voorontwerpbestemmingsplan nog steeds gewenst is.