Spelregels BORgronden niet opnieuw aanpassen

In een Raadsmededeling stelt het college voor om het voorontwerpbestemmingsplan – ondanks eerdere toezeggingen aan raad en belanghebbenden – te laten vervallen als onderdeel van het te doorlopen proces van het woningbouwproject BORgronden. Dat zou het proces onnodig vertragen en is volgens het college ook niet nodig voor het verkrijgen van de input van belanghebbenden.

Het is niet de eerste keer dat het college de “spelregels” van dit project tussentijds wijzigt. Goois Democratisch Platform is van mening dat hiermee de invloed van belanghebbenden wel degelijk wordt verkleind, terwijl er onder omwonenden al zo weinig vertrouwen is in een zuiver proces. Juist daarom is het belangrijk om eerder gedane toezeggingen gestand te doen en alle vormen van participatie en inspraak in het proces te betrekken.

De grote woningbouwopgave in Gooise Meren mag er niet toe leiden dat snelheid boven een zorgvuldig (participatie)proces gaat. Juist bij zo’n politiek gevoelig onderwerp kan een voorontwerpbestemmingsplan van grote waarde zijn. Het voorstel van het college om de raad eerder in het proces te betrekken door het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ter vaststelling voor te leggen, kan wel op onze steun rekenen. In de komende raadsvergadering (3 april) zullen wij samen met enkele andere partijen een Motie indienen.