GDP oogst succes in raadsvergadering

In de laatste raadsvergadering heeft onze fractie diverse voorstellen ingediend die allemaal met een meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

Er werd een motie aangenomen, die het college oproept om met een concreet plan te komen, waarmee wordt bewerkstelligd dat er i.s.m. inwoners en andere partners in onze gemeente een dekkend en 24/7 beschikbaar AED netwerk ontstaat én in stand blijft, met voldoende buurthulpverleners om die te bedienen. GDP heeft het initiatief genomen om dit voorstel in stemming te brengen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als onze gemeente hiermee straks een optimaal netwerk van AED’s heeft, met voldoende buurthulpverleners die in geval van een melding eerste hulp kunnen verlenen. Want de eerste 6 minuten zijn bij hartfalen cruciaal en een ambulance doet er dikwijls iets langer over.

Een andere motie, die mede door onze fractie werd ingediend, ziet op een nieuw mandaat voor de klankbordgroep burgerparticipatie. Dit is een afvaardiging van de raad die zich bezig houdt met de manier waarop inwoners en ondernemers worden betrokken bij de totstandkoming van nieuwe gemeentelijke plannen en beleid.

Daarnaast hebben wij deze raadsvergadering een aantal amendementen ingediend, onder andere met betrekking tot de speerpunten van samenwerking met andere gemeenten in de regio en het nieuwe bestemmingsplan voor Oud Valkeveen. Alle amendementen werden aangenomen.

Voor meer informatie: https://bestuur.gooisemeren.nl/agenda-raadsvergadering/meetings/Agenda/show/vergadering/382-raadsvergadering.html