Kritische vragen over Borgronden

Op 28 november vond een thema uur plaats, waarin de gemeenteraad werd bijgepraat over het project Borgronden. Er zijn door onze fractie diverse kritische vragen gesteld, o.a. over regie en toetsing van burgerparticipatie, vertegenwoordiging in de klankbordgroep, metingen naar geluid en fijnstof en de druk op voorzieningen. Wij constateren dat er – nog altijd – onduidelijkheid bestaat over de regie op participatie, die vooral bij de projectontwikkelaar lijkt te liggen. Wij plaatsen scherpe kanttekeningen bij deze keuze, omdat een projectontwikkelaar een groot eigenbelang heeft en er dus niet altijd bij gebaat is om participatie serieus te nemen. Daarnaast zien wij dat vier van de zes vertegenwoordigende partijen uit de klankbordgroep zijn opgestapt. Daarmee lijkt wat ons betreft het participatietraject te zijn mislukt, maar de wethouder ziet dat anders. Feitelijke metingen naar geluid en fijnstof zijn nog steeds niet gedaan en over het effect op de voorzieningen, zoals sport en onderwijs, is nog niet nagedacht. En dat terwijl daar nu al lange wachtlijsten voor zijn.

Omdat niet al onze vragen beantwoord konden/mochten worden en omdat de bijeenkomst tot nieuwe vragen heeft geleid, hebben wij vandaag onderstaande aanvullende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  1. In het verleden heeft de toenmalig wethouder expliciet toegezegd dat de raad op de hoogte gesteld zal worden van (feitelijke) fijnstofmetingen (niet zijnde computerberekeningen), alvorens het project in een uitvoeringsfase komt. Vooralsnog wordt echter alleen gesproken over quick scans o.b.v. simulaties. Tijdens het thema uur werd door de ambtenaar gesteld dat feitelijk meten ook niet mogelijk is. Waarom denkt het college dat feitelijk meten (hier) niet mogelijk is? Als dat toch mogelijk blijkt, zal het college de eerdere toezegging dan alsnog gestand doen en de raad daarover informeren?
  2. De Amersfoortsestraatweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk. Recent is hier de dependance van de Godelindeschool vrij gekomen (= gemeentegrond). Aangezien herbestemming van dit perceel ook invloed kan hebben op verkeers- en parkeerdruk, vernemen wij graag van het college of dit bij de plannen voor de Borgronden betrokken wordt en of al aangegeven kan worden welke denkrichting hierbij wordt gehanteerd. (NB conform de visie Amersfoortsestraatweg is op deze plaats sociale woningbouw gepland, destijds als uitruil met het Storkproject ontstaan). Kan het college daarnaast aangeven of er elders op de Amersfoortsestraatweg ontwikkelingen zijn of binnen 5 jaar worden verwacht en in hoeverre die worden betrokken bij de planvorming van de Borgronden?
  3. In en aan de randen van de nieuwe wijk moet infrastructuur/groen aangelegd/geplant en daarna beheerd en onderhouden worden. Wie draagt hiervoor zorg en hoe wordt de gemeente hierin financieel gecompenseerd door de projectontwikkelaar VOF Naarden Borgronden, ook v.w.b. andere eenmalige/structurele kosten voortkomend uit dit project? Wij willen graag kunnen beoordelen in hoeverre deze afspraken structureel dekkend zijn.
  4. Indien de geluidswalwoningen uit de schets voortkomend uit het voorlopige Spve in het definitieve ontwerp worden overgenomen, is er voldoende onderzoek gedaan naar de bereidwilligheid van inwoners om op deze plek te gaan wonen? (vgl. bijv. andere projecten in het land waar dergelijke woningen bepaald niet courant waren). Hoe wil het college de (mogelijke) negatieve beeldvorming beteugelen dat arme mensen verbannen worden naar de snelwegkant om samen met hun sociale huurwoning te dienen als geluidswal voor de dure koopwoningen in de rest van de wijk?
  5. In hoeverre kan de aanwezigheid van de Chemische fabriek in Naarden (Givaudan) van invloed zijn op de mogelijkheid om in de nieuwe wijk met warmtepompen te werken? (i.v.m. deepwell lozingen / verontreinigde grond op diepte)