Uitslag stemmingen: hondenbelasting afgeschaft en onderzoek naar monumentenstatus Mouwtje

Woensdagavond heeft de raad gestemd over de programmabegroting 2019 en de daarbij ingediende moties en amendementen. Goois Democratisch Platform heeft een groot aantal voorstellen gedaan om de begroting te verbeteren. Helaas zijn die voorstellen lang niet allemaal aangenomen. Onze vernieuwende en vooruitstrevende houding is voor een groot deel van de raad nog een brug te ver. Hieronder lees je de uitslag:

  • Ons amendement om de hondenbelasting vanaf volgend jaar op te heffen, is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Dit voorstel werd samen met een aantal andere partijen ingediend.
  • Ons amendement dat moet voorkomen dat de gemeente de buitenruimte rond het gemeentehuis voor liefst 6 ton gaat verbouwen, is verworpen.
  • Bij de motie die ertoe moet leiden dat wijkwethouders veel vaker de straat op gaan en in de wijk komen, staakten de stemmen. Deze motie wordt de volgende raad opnieuw in stemming gebracht.
  • Onze motie waarmee wij willen laten onderzoeken of o.a. park het Mouwtje op de monumentenlijst kan komen, is aangenomen.
  • Onze motie met daarin de oproep aan het college om (nogmaals) te onderzoeken op welke wijze een gemeente app de dienstverlening kan verbeteren, is nipt verworpen (14 voor, 16 tegen).
  • Onze motie die erop gericht is te onderzoeken of er animo is om (speel)voorzieningen in de wijk door bewoners te laten inrichten en beheren, is verworpen.
  • Onze motie gericht op cameratoezicht op o.a. horeca locaties, is verworpen. Opmerkelijk is dat de burgemeester deze motie wel zag zitten, maar dat de VVD – de partij die altijd opgeeft over veiligheid – hier desondanks tegen stemde.
  • Onze motie voor een parkeeronderzoek in de Vesting en in het bijzonder naar de mogelijkheid van een parkeerverbod op het Ruijsdaelplein, is verworpen.
  • Onze motie waarin wij uitspreken dat de raad volgend jaar a.d.h.v. een keuzepalet het inhoudelijke debat moet voeren over een bezuiniging i.v.m. het wegvallen van inkomsten uit precariobelasting, is aangenomen.

Onze moties m.b.t. de toegankelijkheid van culturele instellingen voor kinderen en een snellere realisatie van de duurzaamheidsambities hebben wij na toezeggingen van het college ingetrokken. Verder werd nog een mede door ons ingediend amendement gericht op goede evaluatie van burgerparticipatie en een motie inzake kengetallen voor verduurzaming aangenomen.

Wij zullen ons natuurlijk blijven inzetten voor de verwezenlijking van datgene waarvan wij denken dat de gemeente en in het bijzonder onze inwoners bij gebaat zijn. Er leiden immers vele wegen naar Rome.