GDP komt met groot aantal moties en amendementen bij behandeling begroting

Goois Democratisch Platform zal bij de behandeling van de programmabegroting 2019 met een groot aantal moties en amendementen komen. Zoals in onze algemene beschouwingen is te lezen, zien wij in de vertaling van het coalitieakkoord vooral veel vage vergezichten in plaats van concrete doelstellingen. Daarom zullen wij met moties en amendementen een poging doen om het college beleid te verbeteren:

  • Wat GDP betreft, wordt er niet ruim 5 ton geïnvesteerd in de buitenruimte rond het gemeentehuis. De verbouwing van ‘de bunker’ heeft ook al 6,5 miljoen Euro gekost (2 ton boven begroting) en wij zien niet de noodzaak om het huidige parkeerterrein volledig op de schop te nemen. Dat is verspilling van belastinggeld.
  • Het college uitvoeringsprogramma en de begroting lopen over van duurzaamheidsdoelstellingen, maar voor de realisatie daarvan moeten we nog twee generaties wachten. Daarom stellen wij voor om deze op zich goede doelstellingen voor zover mogelijk al in 2030 i.p.v. 2050 te verwezenlijken.
  • Het college is ‘vergeten’ om de hondenbelasting te schrappen, één van de afspraken uit het coalitieakkoord. Hondenbelasting is een heffing zonder duidelijke grondslag en daarom mag die wat GDP betreft vandaag nog afgeschaft worden.
  • GDP stelt voor om de mogelijkheid van cameratoezicht in het uitgaansgebied van Bussum te onderzoeken. Daarmee willen wij de veiligheid en de pakkans van plegers van strafbare feiten vergroten. Er is hier al eens eerder cameratoezicht geweest, dus de palen staan er nog.
  • Wij vragen de wethouder in gesprek te gaan met culturele instellingen in Gooise Meren, om het goede voorbeeld van Muiderslot te volgen. Zij bieden sinds kort gratis toegang aan voor basisscholen die het kasteel willen bezoeken.
  • Het onderhoud van het beeldbepalende park het Mouwtje in Bussum moet beter. Daarvoor komt een beheerplan. Aanvullend vragen wij te onderzoeken of het park op de monumentenlijst kan worden, zodat het naar de toekomst toe nog beter beschermd wordt.
  • Het vorige college heeft toegezegd om in 2018 een parkeeronderzoek in Naarden Vesting te doen, waarbij ook de mogelijkheid wordt bekeken om een parkeerverbod in te stellen op het Ruijsdaelplein (voor de Utrechtse poort en langs de Gele loods). Het onderzoek heeft echter nooit plaats gevonden en daarom roepen wij het college op dit alsnog mee te nemen bij de parkeerevaluatie in 2019.
  • Het college wil het wijkwethouderschap voortzetten en verder kracht bij zetten. Wij doen de suggestie om daarin dan mee te nemen dat een wijkwethouder minimaal eens per maand fysiek aanwezig is in de wijk. Zo is een wethouder goed aanspreekbaar en kan ‘voelen’ wat er op straat leeft.
  • Er zijn in onze gemeente veel speelvoorzieningen voor kinderen, maar inwoners roepen vaak dat de inrichting en het beheer beter kan. Daarom nodigen wij de wethouder uit om hierover in gesprek te gaan en te onderzoeken of er draagvlak is om het beheer over te dragen aan bewoners(groepen).
  • Met een motie roepen wij opnieuw op om de mogelijkheid van een gemeente app te onderzoeken, waarmee inwoners heel eenvoudig zaken aan de gemeente kunnen doorgeven die hun opvallen in de openbare ruimte. Eerder is een motie van gelijke strekking aangenomen, maar wat GDP betreft heeft het college daar niet serieus naar gekeken.

De moties en amendementen worden binnenkort op de bestuurlijke website van de gemeente geplaatst.