GDP positief-kritisch over herstelplan oostelijke vestingwerken Muiden

Aanstaande woensdag praat en besluit de gemeenteraad over het herstelplan van de oostelijke vestingwerken in Muiden. Er is veel werk en energie gestoken in het plan om de oostzijde van de vestingwallen in oude luister te herstellen. Daarbij is veel moeite gedaan om inwoners van de vesting, bedrijven en instellingen de gelegenheid te geven om te participeren. Onze fractie denkt dan ook dat er op hoofdlijnen een evenwichtig plan tot stand is gekomen.

Er is een drietal aspecten binnen dit plan, waar wij – mede n.a.v. signalen vanuit belanghebbenden – kritisch op zijn en waarop wij twee moties en een amendement hebben voorbereid:

  • Het plan voorziet in het plaatsen van meidoornhagen van 50 cm hoogte. Wij denken dat dat niet passend is. Meidoorns waren in het verleden – net als bijv. bramenstruiken – een belangrijk onderdeel van de verdedigingsfunctie van de vestingwerken. Na het oversteken van de vestinggracht stuitte de vijand op een bijna ondoordringbare haag met een hoogte van zo’n 3 tot 5 meter, waardoor de vesting bijna onneembaar was. Om die reden zijn de meidoorns bij het Muiderslot nog altijd van een dergelijke omvang. Daarnaast is de overgang van een woeste meidoornhaag in de vestinggracht ook uit ecologisch oogpunt van meerwaarde voor tal van planten en dieren, i.t.t. een laag strak gesnoeid haagje. Wij willen het college met een motie oproepen om de meidoorns te laten groeien tot een hoogte die ook vanuit historisch perspectief passend is.

 

  • Onderdeel van het plan is de – overigens beperkte – ophoging van de vestingwallen, waardoor tal van gezonde bomen gerooid moeten worden. Onze fractie stelt voor om daar waar hoge concentraties oude, gezonde bomen staan de vestingwerken zo mogelijk niet of minimaal op te hogen, zodat deze bomen behouden kunnen blijven. Dat draag bij aan een gezond leefklimaat en daarnaast is het uit ecologisch, esthetisch en historisch oogpunt gewenst om hier secuur mee om te gaan. Als bomen eenmaal gerooid zijn, kan achteraf niet besloten worden ze toch maar te laten staan. Maar andersom beredeneerd kan er t.z.t. wel alsnog tot kap besloten worden, als de uitvoering van het herstelplan op deze plekken niet het beoogde resultaat oplevert. Ook kan het toeristisch en historisch interessant zijn om gedeeltes van de vestingwerken niet op te hogen, zodat goed zichtbaar wordt hoe de vesting er anno 2015 t.o.v. 1875 bij lag. De intentie van deze motie is overigens al in (zeer) beperkte omvang in het voorstel opgenomen, namelijk op één specifieke locatie. Wij willen dat verbreden.

 

  • Tot slot overwegen wij het plan te amenderen, zodat het nieuw aan te leggen laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht wordt geschrapt. Het voorliggende stuk ziet immers op herstelvan de oostelijke vestingwerken. De aanleg van een laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht is echter strijdig is met het historische aanzicht en de verdedigingsfunctie van de vestingwerken. Daarnaast is er  reeds een laag pad om de oostelijke vestingwal – en wel aan de buitenkant van de vestinggracht, waar mensen langs de waterkant kunnen lopen.

 

Het is nog mogelijk om je mening te geven over dit raadsvoorstel. Dat kan hier.
Benieuwd naar de bijbehorende stukken en onze moties/amendementen? die kan je hier vinden.

 

UPDATE: Tijdens de behandeling in de raad heeft de wethouder toegezegd dat de meidoorns tot 1,5 – 2 meter hoogte zullen groeien (i.p.v. de eerder genoemde 50 cm). Daarom hebben wij onze motie op dit onderwerp ingetrokken.
 
Ook heeft de wethouder aangegeven dat direct na de beeldvormende behandeling van het plan, nogmaals bekeken is of er meer bomen gespaard kunnen blijven of verplaatst kunnen worden. Dat zijn er waarschijnlijk 11 (van de 37) en tijdens de uitvoering zal eveneens nogmaals beoordeeld worden waar alsnog bomen kunnen blijven staan. Met deze toezegging is ook onze tweede motie overbodig geworden.
 
Ons amendement m.b.t. het schrappen van het “belevingspad” hebben wij wel in stemming gebracht, maar is door de raad verworpen.