Raadsvragen over Groote zeesluis

Waternet en het Hoogheemraadschap willen de Groote Zeesluis in Muiden op afstand kunnen gaan bedienen. Een brugwachter is dan niet (altijd) meer nodig. Hiervoor moeten op en rond het complex camera’s, speakers en verlichting geplaatst worden. GDP maakt zich zorgen over o. a. het aanzicht van de sluis, de veiligheid en de privacy voor omwonenden. Wij hebben hierover daarom meermaals schriftelijke vragen gesteld (zie ook: https://gooisdemocratischplatform.nl/2018/05/28/groote-zeesluis-muiden-op-afstand-bediend/) en er onlangs ook een poll aan gewijd. Omdat het college onze vragen niet concreet beantwoordt, zullen wij hier nu ook plenair aandacht voor vragen in de raadsvergadering van 19 september.

Onze gemeente is het bevoegd gezag v.w.b. vergunningverlening. Er zal hoogstwaarschijnlijk een vergunning nodig zijn voor het wijzigen van het monument. In eerste instantie heeft het college in de beantwoording van onze vragen aangegeven onze zorgen te delen als het gaat om een mogelijke aantasting van het Rijksmonument. Daarom is ambtelijk overleg opgestart. Onze fractie heeft vervolgens gevraagd naar de uitkomst van dit overleg, maar hiervoor verwijst het college ons door naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die hierin een adviserende rol aan het college heeft.

Wij stellen ons op het standpunt dat het college onze vragen niet kan afdoen door ons door te verwijzen naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, maar ons desgevraagd zelf dient te informeren over haar eigen – al dan niet voorlopige – standpunt. Daarbij komt dat de uitkomst van ambtelijk overleg iets anders is dan de beraadslagingen van de CRK. Wij willen hierover graag uitsluitsel krijgen, alvorens er al dan niet wordt overgegaan tot vergunningverlening. Daarom stellen wij onderstaande vragen nu plenair.

  1.  Kan het college bevestigen onze zorgen te delen m.b.t. een mogelijke aantasting van het aanzicht van de Groote zeesluis in Muiden (zijnde een Rijksmonument), als wordt overgegaan tot het plaatsen van diverse camera’s, lampen en speakers t.b.v. bediening op afstand i.p.v. de inzet van een sluiswachter?
  2. Hoe beoordeelt het college de gevolgen van bediening op afstand voor veiligheid en (toeristische) beleving op en rond de Groote zeesluis?
  3. Kan het college aangeven wat de uitkomst is van het ambtelijk overleg, wat zij naar eigen zeggen zelf heeft opgestart? En kan het college aangeven wat in het verlengde daarvan haar huidige standpunt is?
  4. Klopt het dat de plannen van Waternet/Hoogheemraadschap onlangs zijn herzien, zodanig dat camera’s, verlichting en speakers minder storend zijn voor het aanzicht en dat hierover ook nog een informatieavond voor bewoners wordt georganiseerd?
  5. Kan het college aangeven met welke tijdlijnen en procedures de raad rekening dient te houden v.w.b. de vergunningsaanvraag van Waternet en het Hoogheemraadschap?

Update: Reactie van de wethouder:

1) Het college deelt onze zorgen;
2) Het college verwacht dat bediening op afstand geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid en zegt dat de gemeente daar verder ook niet over gaat. Doordat bediening op afstand (vooralsnog) alleen in de wintermaanden zal plaats vinden, is het effect op de toeristische beleving gering;
3) Er is nog geen uitkomst van ambtelijk overleg, dus ook nog geen definitief college standpunt;
4) De plannen van Waternet/Hoogheemraadschap zijn inderdaad onlangs gewijzigd, waarbij plaatsing van camera’s, speakers etc. beter/minder zichtbaar wordt ingepast;
5) Er is bij de gemeente nog geen formele vergunningaanvraag ingediend. Het college wil niet de toezegging doen dat de raad wordt betrokken alvorens het college hier een besluit over neemt, maar zal dat later afwegen.
 
Onze fractie blijft tegenstander van deze voorgenomen verandering en zal dit onderwerp nauwgezet blijven volgen.