GDP stelt vragen over participatieproces Borgronden

Goois Democratisch Platform zal tijdens de raadsvergadering van 4 juli vragen aan het college stellen over de perikelen rondom de Borgronden. Recent heeft de raad een brief ontvangen van bewonersvereniging Mooi Naarden, waarin wordt aangegeven dat men heeft besloten om de deelname aan het participatietraject m.b.t. de Borgronden per direct te staken en daarnaast uit de klankbordgroep te stappen. Er wordt door de bewoners geen ruimte en constructieve sfeer ervaren om inbreng te leveren. Daarnaast heeft men moeite met de manier waarop burgerparticipatie door de projectontwikkelaar wordt georganiseerd en de beperkte rol die de gemeente daarbij heeft.

Het participatietraject van dit project stond al eerder onder druk. Goois Democratisch Platform heeft hierover op 30 januari j.l. vragen gesteld. Ook hier ging het over de beperkte ruimte voor inwoners om inbreng te leveren en de rol van de gemeente vs. VOF Borgronden. Er is toen een aantal verbetermaatregelen genomen, maar helaas leidt dat dus niet tot het gewenste resultaat.

Goois Democratisch Platform stelt in het algemeen dat het uit handen geven van regie/organisatie van burgerparticipatie aan de initiatiefnemers van grote projecten, kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen in het proces en daarmee tot beperkt draagvlak voor de uitkomst daarvan. Een projectontwikkelaar heeft immers vooral een eigen belang, het publieke belang is ondergeschikt.

Wij zullen de volgende vragen stellen: 

Vraag 1
Heeft het college kennis genomen van de brief van Mooi Naarden en hoe kijkt zij aan tegen de door de bewoners getrokken conclusies aangaande het proces?

Vraag 2
In hoeverre had deze situatie voorkomen kunnen worden, door het nemen van adequate maatregelen die tot een meer gedragen participatietraject hadden geleid? (mede in het licht van eerdere signalen) 

Vraag 3
Hoe denkt het college ervoor te kunnen zorgen dat de onvrede bij bewoners over de manier waarop zij worden betrokken alsnog wordt weggenomen, zodat er voldoende burgerparticipatie kan plaatsvinden? 

Vraag 4
Houdt het college in haar werkwijze vast aan het delegeren van regie/organisatie van burgerparticipatie aan (externe) partijen, ook als het gaat om de ontwikkeling van omvangrijke projecten met een  groot publiek belang?

Update: De beantwoording van deze vragen door de wethouder roept nieuwe vragen op bij de fracties Goois Democratisch Platform en Partij van de Arbeid, maar de voorzitter gaf geen ruimte om die plenair te stellen. Daarom stellen wij deze schriftelijk. Klik hier voor de vragen.