GDP: Coalitieakkoord is vlees noch vis

Tien weken na de verkiezingen valt het coalitieakkoord op de mat. Een akkoord op hoofdlijnen, noemt de coalitie het. En het klinkt natuurlijk ook heel aardig dat het college de ruimte krijgt bij de uitwerking. Dat inwoners betrokken worden bij de invulling. Maar wat Goois Democratisch Platform vooral ziet, is een coalitieakkoord waarin geen kleur wordt bekend. Waar steeds weer de vraag blijft hangen “maar hoe dan?” Waarin weinig durf en ambitie zit. Een coalitieakkoord waar je alle kanten mee op kan. Als het maar duurzaam is. Want dat woord komt liefst 103 keer terug in de tekst, waardoor het als je niet oppast alle kracht verliest. Laten we dan maar hopen dat die hele duurzaamheidsagenda ook in 103 dagen wordt uitgevoerd.

Burgerparticipatie
Het had allemaal zoveel concreter kunnen zijn. Op een presenteerblaadje kwamen al die goede, tastbare suggesties binnen in de digitale postbus. Ingestuurd door inwoners, door organisaties en ook door de oppositie. Maar het overgrote deel daarvan is niet overgenomen. Laten we hopen dat deze coalitie burgerparticipatie verder brengt dan het bieden van de mogelijkheid om een mailtje te sturen, waarvan je maar moet afwachten of er iets mee gebeurt.

En als we de tekst mogen geloven, zit die kans er best in. Voor de realisatie van transparante burgerparticipatie noemt de coalitie het essentieel dat voor inwoners duidelijk is op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en goede ideeën te berde kunnen brengen, waarbij ook nieuwe, meer actieve vormen van participatie beproefd kunnen worden. Bovendien vormt bestuurlijke vernieuwing een speerpunt in het coalitieakkoord. Dat is voor ons koren op de molen, maar dan moet er wel boter bij de vis. Het raadgevend referendum en het burgerinitiatief zijn bij uitstek actieve vormen van participatie waarmee de gemeente de verbinding kan opzoeken. Instrumenten dus, die naadloos aansluiten op de ambities van deze coalitie. Instrumenten ook, die al in heel veel andere gemeenten gebruikt worden. Daarom dienen wij een motie in om dat ook in Gooise Meren mogelijk te maken.

In het verlengde hiervan zijn wij blij te lezen dat de coalitie de jeugd veel meer wil gaan betrekken bij de politiek. Onze partij heeft al vaker geopperd om de mogelijkheid van een kinderraad, jeugdraad en/of kinderburgemeester te onderzoeken. Wij hopen dat dat nu snel opgepakt gaat worden.

Fusie
De coalitie geeft resoluut aan dat Gooise Meren deze raadsperiode geen ambtelijke of bestuurlijke fusie aan zal gaan met andere gemeenten. Onze fractie is benieuwd of dat ook betekent dat er geen verkennende stappen en voorbereidingen worden getroffen om ná deze raadsperiode wél tot een nieuwe fusie te komen. Want dan is deze belofte natuurlijk niets waard.

Leefklimaat
De coalitie wil zich ervoor inzetten om met een combinatie van energiesubsidies en crowdfunding geluidsschermen te realiseren bij o.a. het Naarderwoonbos. Dat is heel goed, maar in feite ook niets nieuws en bovendien vragen wij ons af in hoeverre ook de gemeente zelf wil bijdragen in de kosten voor deze schermen. Als het aan ons ligt, is dat wel het geval. Dát zijn goed bestede Euro’s. Verder wordt aangegeven dat zwaar vrachtverkeer geweerd moet gaan worden in onze gemeente en dat de historische kernen autoluw worden gemaakt. Wij zijn benieuwd hoe de coalitie dit denkt te realiseren? Komen er bijvoorbeeld overslagpunten voor vrachtverkeer? En waar dan? Hoe wordt de bereikbaarheid van ondernemers gewaarborgd? En wie draagt hiervan de financiële gevolgen?

De coalitie wil verder aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van houtrook. Onduidelijk is of de coalitie de mogelijkheid tot het stoken van een vuurtje in de open haard, vuurkorf of barbecue aan banden wil gaan leggen, of dat het alleen gaat om het creëren van meer bewustzijn.

Economie & financiën
De coalitie geeft aan dat de gemeente financieel gezond moet blijven en dat het uitgangspunt is dat er zuinig omgegaan wordt met gemeenschapsgeld. GDP is in dat kader benieuwd of er iets gezegd kan worden over de financiële effecten van dit akkoord. En hoe zuinig is het om het aantal wethouder met 0,6 FTE te verhogen ten opzichte van de afgelopen periode?

Als we naar de lasten voor inwoners kijken, valt op dat wordt gesteld dat “daar waar er geen grondslag bestaat voor belastingen, er wordt gestreefd naar afschaffing op termijn”. Hoe vaag kan het zijn? Onduidelijk is aan welke belastingen de coalitie dan denkt en wat we moeten verstaan onder “afschaffing op termijn”. Is dat volgend jaar? Over tien jaar? Moet een belasting zonder grondslag eigenlijk niet nog dezelfde dag afgeschaft worden? Wat GDP betreft noemen we het beestje gewoon bij de naam. Want één van die belastingen, is natuurlijk de hondenbelasting. In de middeleeuwen ingevoerd als maatregel tegen zwerfhonden en om hondsdolheid in te perken en later ingezet als een vorm van transporttax op de hondenkar. Niet echt meer van deze tijd dus. En de opbrengst kan naar eigen believen besteed worden; de gemeente heeft geen verplichting tot het leveren van een tegenprestatie. Iets dat veel hondenbezitters onrechtvaardig vinden. Kortom: deze belasting leent zich bij uitstek voor afschaffing conform de passage in het coalitieakkoord. Om daar ook gelijk werk van te maken, dienen wij een motie in.

Ten aanzien van de economie en het ondernemersklimaat lijkt er het een en ander ‘gecopy-paste’ te zijn uit het vorige coalitieakkoord. Zo wordt er al 2 ½ jaar beloofd dat de regeldruk omlaag gaat en dat er een ondernemersloket komt. Laten we hopen dat deze nieuwe coalitie er wél werk van maakt. Want als het aan ons ligt, gaat de werkgelegenheid omhoog; een doelstelling die de coalitie nog niet aandurft. En dat terwijl er nog zoveel kansen liggen, o.a. op het gebied van toerisme. Dat verdient verdere uitdieping, maar dat vinden we in dit akkoord niet terug. Oh ja, één keer wordt het concreet: we gaan textiel vervezelen. Textiel vervezelen? Ahaaa..

Wonen
Goois Democratisch Platform kan zich goed vinden in het uitgangspunt dat Gooise Meren een gemeente is waar iedereen kan wonen op een manier die zo veel mogelijk aansluit bij de individuele woonwensen en financiële mogelijkheden. Met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Ook de genoemde maatregelen onderschrijven wij, maar het streven naar “alternatieve en creatieve oplossingen” om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten is wel heel algemeen gesteld. Een toonbeeld van iets opschrijven waar je niets mee zegt.

Preventie
Onder de noemer preventie is terecht aandacht voor mantelzorgers, eenzaamheid en opvoed- en opgroeiproblematiek. Voor wat betreft dat laatste, zou preventie de instroom moeten doen verminderen, een goed streven. Maar er bestaan op dit moment dermate lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp, dat je dat niet alleen oplost door de instroom te verminderen. Daarvoor zal ook het aanbod van jeugdhulpverlening op korte termijn moeten groeien.

Ruimtelijke projecten
Ten aan zien van de lopende ruimtelijke projecten zijn wij blij dat de coalitie kiest voor behoud van gebouw de Vonk en woningbouw op het Scapinoterrein. Het blijft wel de vraag of er uitsluitend wordt gekozen voor woningbouw, of dat een combinatie met een supermarkt mogelijk blijft. Wij vinden het jammer dat er nog geen keuze is gemaakt voor wat betreft de realisatie van een buitenhaven in Muiden. Goois Democratisch Platform kiest nadrukkelijk voor het ontwikkelen van een binnenhaven en behoud van natuur t.h.v. de geplande buitenhaven.

De ontwikkeling van de Borgronden komt nergens terug in dit coalitieakkoord. Kunnen wij daar uit opmaken dat de coalitiepartijen zich niks aantrekken van de door bewoners geuite zorgen, zoals de gevreesde effecten op de verkeersafwikkeling? Wordt dit project ongewijzigd voortgezet, of duidt het ontbreken ervan in dit akkoord er juist op dat de coalitie ermee wil stoppen? Het zijn vragen waarvan wij hopen dat de coalitie ze kan beantwoorden.

Parkeren
De coalitie wil komen tot een kostendekkende en meer efficiënte en klantvriendelijke parkeerorganisatie, die bijdraagt aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is. Parkeren moet zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk worden georganiseerd, met aandacht voor lokale situaties. Welnu, van die situatie is weinig overgebleven na de parkeerharmonisatie van vorig jaar. Blauwe zones werden bonnenboekjes, gratis werd betaald en lokale uitzonderingen waren niet meer mogelijk. De beste manier om dit onderdeel van het coalitieakkoord te verwezenlijken, is door helemaal opnieuw te beginnen. Waar daadwerkelijk geluisterd wordt naar inwoners en ondernemers en met ruimte voor lokale verschillen.

Veiligheid
In het coalitieakkoord is aandacht voor veiligheid, waarbij verlaging van criminaliteit/overlast en verhoging van het veiligheidsgevoel o.a. bereikt moet worden door preventie, voorlichting, effectieve handhaving en goede samenwerking met hulpdiensten. Ook hier wordt het allemaal niet heel concreet. En dat kan wel, want cameratoezicht is bijvoorbeeld heel functioneel op plaatsen waar veel criminaliteit en overlast wordt ervaren.

Wij vragen ons daarnaast af of de coalitie alleen wil inzetten op effectiviteit van handhaving, of ook op meer en efficiëntere handhaving, bijvoorbeeld door de inzet van meer boa’s. Geen overbodige luxe, als wij horen dat er in onze gemeente dagelijks op zo’n 160 verschillende plaatsen gedeald wordt in soft- en harddrugs.

Sociaal domein
Voor mensen die bijstand hebben, wil de coalitie kijken of de gemeente hen nog beter kan bedienen, bijvoorbeeld door stage toe te staan of regels te verruimen. Het is onduidelijk wat precies wordt bedoeld met het verruimen van de regels en het effect dat dat daar van uit gaat. Tenslotte zal Goois Democratisch Platform samen met de PvdA een motie indienen waarmee onze gemeente een landelijke petitie ondersteunt die ziet op een verruiming van het Kinderpardon. Dit betreft een onderwerp, dat als burgerinitiatief op ons platform is geplaatst en veel bijval kreeg. Wij hopen dan ook op brede steun vanuit de raad.

Benieuwd naar onze volledig spreektekst in de raad? Die lees je hierOf kijk hier het gehele debat terug!