Ondergrondse afvalinzameling problematisch voor minder validen (update)

Momenteel worden de half ondergrondse afvalcontainers in Naarden Vesting gerealiseerd. Inwoners dienen hun afval in die containers te deponeren en dus niet meer aan de straat te zetten. Daardoor zal de overlast door opengereten zakken en ongedierte afnemen. Voor minder valide inwoners kan het echter een grote belasting vormen om hun afval naar een afvalcontainer te dragen of te vervoeren, onze fractie ontvangt daarover inmiddels ook signalen. Daarom hebben wij het college gevraagd wat hierover de afspraken zijn met de GAD. Is er voorzien in ondersteuning of een afwijkende regeling voor minder validen?

Update 1: Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op de door ons gestelde vragen. Daarbij wordt verwezen naar een richtlijn m.b.t. locaties voor inzamelvoorzieningen. Daarin staat onder punt 3:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio kan bij een loopafstand van méér dan 125 meter vanaf een perceel tot de inzamelvoorziening, op verzoek, besluiten om de inzameling te laten plaatsvinden door middel van een door de GAD verstrekt inzamelmiddel/inzamelvoorziening (bijvoorbeeld een gekleurde huisvuilzak) op een dichterbij gelegen aangewezen locatie.

In de toelichting geeft het college aan dat inwoners die hiervoor in aanmerking denken te komen, een verzoek kunnen doen aan de GAD, waarna er naar een oplossing op maat wordt gezorgd. Echter geldt dit formeel gezien dus alleen voor inwoners die meer dan 125 meter van een ondergrondse afvalcontainer wonen. Onze fractie denkt dat er ook situaties kunnen zijn waarbij inwoners minder ver van de inzamelvoorziening wonen en door fysieke beperkingen niet in staat zijn het afval op deze wijze aan te bieden. Ook voor hun zou een oplossing op maat gezocht moeten worden. Daarom zullen wij hier nog een vervolgvraag over stellen.

Update 2: Het college heeft onze vervolgvraag beantwoord. Ook voor inwoners met fysieke beperkingen die minder ver weg wonen, wordt een oplossing op maat gezocht. Wij zijn blij te kunnen constateren dat de GAD hier vanaf heden op deze manier mee om gaat.