Groote Zeesluis Muiden op afstand bediend? (update)

Onze fractie is ter ore gekomen dat er vergevorderde plannen van Waternet en het Hoogheemraadschap zijn om de Groote Zeesluis in Muiden in de wintermaanden op afstand te gaan bedienen. Daarmee kunnen kosten worden bespaard. Dientengevolge zouden er op en rond het complex camera’s en speakers geplaatst moeten gaan worden, een mogelijke ontsiering/aantasting van het Rijksmonument. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van deze plannen?
  2. Heeft de gemeente hier invloed op, cq. wordt de gemeente betrokken bij de besluitvorming en uitvoering? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het college het standpunt dat aanpassing het aangezicht van het Rijksmonument kan aantasten?

Update: de vragen zijn inmiddels beantwoord, daaruit blijkt dat het college onze zorgen v.w.b. het aangezicht van het Rijksmonument deelt. Onze fractie wil graag op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het ambtelijk overleg, alvorens er eventueel een vergunning wordt verleend. Daarnaast hebben wij aanvullende vragen over privacy van omwonenden en over de mogelijkheid dat automatische bediening op termijn gedurende het gehele jaar zal plaatsvinden (en de gevolgen daarvan voor veiligheid en toerisme). Hier staan de nieuwe vragen die wij aan het college hebben gesteld.

Update 2: Deze vragen zijn inmiddels ook beantwoord. Wij stellen ons op het standpunt dat het college onze vragen niet kan afdoen door ons door te verwijzen naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, maar ons zelf dient te informeren over haar eigen standpunt. Daarom overwegen wij hierover opnieuw vragen te stellen tijdens de raadsvergadering en/of een motie in te dienen.