GDP kritisch over jeugdontmoetingsplaatsen Keverdijk

Goois Democratisch Platform heeft diverse signalen ontvangen van verontruste inwoners over de voorgenomen vestiging van twee jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in de wijk Keverdijk. Het verzet is groot en de zorgen zijn niet weggenomen bij de bewonersbijeenkomsten die afgelopen dinsdag zijn georganiseerd. Bewoners voelen zich onvoldoende betrokken en vrezen overlast. Ook de gemeenteraad is tot op heden niet geïnformeerd over de plannen, terwijl het de bedoeling is dat die al in juni worden gerealiseerd.

Onze fractie is niet per definitie tegen een plek voor de jeugd, maar wij zetten wel vraagtekens bij het proces. Wij hebben daarom een reeks vragen geformuleerd, die wij in de raadsvergadering van 23 mei aan de burgemeester zullen stellen. Onze vragen staan hieronder:

 1. Wat is de aanleiding om over te gaan tot de inrichting van twee JOP’s in de wijk Keverdijk?
 2. Verwacht het college hiermee een probleem op te lossen of te verplaatsen?
 3. Wat zijn de precieze locaties van de geplande JOP’s en hoe is die keuze tot stand gekomen? Is de jeugd hierbij actief betrokken geweest? Is daarbij ook gedacht aan de jongere jeugd, die hierdoor mogelijk moet uitwijken (sportveld)?
 4. In hoeverre is er met de realisatie van twee JOP’s overlap met het centrumplan Keverdijk, waar ook jongerenfaciliteiten zijn gepland?
 5. Hoe wil de gemeente de JOP’s inrichten? Is er sprake van bouwwerken? Hoe verhoudt zich dat tot het vigerende bestemmingsplan?
 6. Onder bewoners wordt gesteld dat de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats bij de entree van de wijk (t.h.v. Shell) een negatieve invloed heeft op aanzicht/uitstraling van de wijk. Hoe ziet het college dat?
 7. Op welke manier wil de gemeente het toezicht gaan regelen om overlast tegen te gaan (ook m.b.t. bestaande problemen) en welke afspraken worden er met de gebruikers van de jongerenontmoetingsplaatsen gemaakt?
 8. Waarom zijn bewoners en andere belanghebbenden niet in een eerder stadium betrokken?
 9. Waarom is de volkstuinvereniging niet geïnformeerd, noch betrokken, terwijl de volkstuinen aan drie zijden grenzen aan een van de geplande JOP’s en er nu al veel overlast wordt ervaren (o.a. inbraak, vandalisme, drugsoverlast)?
 10. Waarom is de raad niet geïnformeerd over dit voornemen en de daarmee samenhangende bewonersbijeenkomsten?
 11. Is het college nog steeds voornemens om tot realisatie van de JOP’s over te gaan, ondanks de weerstand vanuit de wijk?
 12. Zo ja, houdt het college daarbij vast aan de in de brief gecommuniceerde tijdsplanning (d.w.z. realisatie in juni) en is er een evaluatie gepland waarbij naast de jeugd ook omwonenden en belanghebbenden betrokken worden?
 13. Ook in andere kernen gaat het college over tot de inrichting van JOP’s (bijv. Muiderberg). Is dit beleid voor de gehele gemeente? Zo ja, in welke wijken wil de gemeente nog meer JOP’s gaan inrichten en op welke wijze zullen inwoners daarbij betrokken worden?
 14. Door jongerenwelzijnswerkers wordt vaak gezegd dat het realiseren van jongerenontmoetingsplaatsen een slechte investering is, omdat die vaak – tijdelijk – voorbehouden zijn aan een of enkele groepjes jongeren en jeugd zich over het algemeen niet graag laat opleggen om op een specifieke locatie samen te komen. Ook in de Adviesnotitie Veiligheid & leefbaarheid in de Keverdijk (2017) worden andere oplossingen aangedragen (o.a. coaching, weerbaarheid, buurtvaders, rolmodellen), aangezien jongeren uiteindelijk toch hun eigen hangplekken kiezen. Hoe kijkt het college hier tegen aan c.q. hoe rijmt het college het voornemen tot realisatie van JOP’s met de eigen adviesnotitie uit 2017?

Update: Tijdens de raadsvergadering van 23 mei heeft de burgemeester enkele vragen beantwoord, de overige vragen worden schriftelijk afgedaan. Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen bepaalt onze fractie hoe we hiermee verder willen. Een optie is om het college met een motie op te roepen om een uitgebreider en zorgvuldig burgerparticipatietraject te initiëren en de raad hierover te informeren.